BWT is expert in

omgekeerde osmose

Membraan­tech­no­logie

Omge­keerde osmose is een proces dat afge­leid is uit de natuur, en waarbij de natuur­lijke osmose wordt omge­keerd. Deze tech­no­logie voor water­be­han­de­ling heeft zich wereld­wijd al vele jaren bewezen als betrouw­baar en is geschikt voor de meest uiteen­lo­pende toepas­singen, gaande van horeca, lucht­be­voch­ti­ging en CV-water, tot aller­hande proces­wa­ters. Met meer dan 50 jaar erva­ring is BWT ook inter­na­ti­o­naal toon­aan­ge­vend in de ontwik­ke­ling van membraan­tech­no­logie.

Tech­no­logie

Waarom zou ik voor omgekeerde osmose kiezen?

Membraan­tech­nieken vormen een uiterst betrouw­bare barrière tegen veront­rei­ni­gende stoffen, onge­acht hun concen­tratie in het water. De betrouw­baar­heid van deze tech­no­logie, de vraag naar het vermin­derd gebruik van chemi­sche producten maken van membraan­tech­no­logie een zeer gewaar­deerde oplos­sing voor de indu­strie.

 • Met omge­keerde osmose (Reversed Osmosis, RO) halen we 95 à 98% van de aanwe­zige zouten uit het water.
 • Wanneer de toepas­sing het vereist, plaatsen we 2 RO’s in serie, hierbij gaan we tot 99% ontzouten.
 • Met elektro-​​​deïo­ni­satie (EDI, gecom­bi­neerde ionen­-
  wis­se­lings­hars +membranen +elec­tro­lyse tech­no­logie) gaan we naar ultra­zuiver H2O: naast 99,95% vd zouten worden ook alle orga­nica, opge­loste gassen en micro-​​​orga­nismen geëli­mi­neerd.

Zoom op de Permaq Pico

 • Full fit membranen waardoor zero dead space
 • Volledig dichte kast waardoor er weinig stof ophoping plaats vindt in de installatie
 • Door verrijdbaar frame is onderhoud eenvoudiger
 • Zeer laag geluidniveau door gebruik te maken van interne drukpomp

Product­keuze

Kies uit 3 producten voor omge­keerde osmose water­be­han­de­ling

Geen product op maat van uw project? Contac­teer ons dan.

BWT Bestaqua ROC16

Het nieuwste BWT RO-​toestel, de Bestaqua 16-​ROC, produ­ceert ca. 180l./u. De water­ge­koelde motor maakt dat de 16-​ROC multi-​​inzet­baar is. Het toestel heeft een membraan dat bij vervan­ging even eenvoudig in- en uitge­schroefd wordt als een filter­pa­troon.

 • Via een Blue­tooth app worden op een smartphone de werkings­pa­ra­me­ters, meet­waarden en alarmen inge­steld en uitge­lezen.
 • De compacte toestellen kunnen zowel verti­kaal als hori­zon­taal geplaatst worden, en passen zodoende in de kleinste ruimtes.
 • De voor­be­han­de­ling bestaat naar­ge­lang het voedings­water uit een fijn­filter, even­tueel aange­vuld met een actieve kool­filter.
Meer ontdekken
Bestaqua Roc 16

BWT Permaq Pico

De Permaq Pico is een RO-​toestel voor debieten van 150 tot 2500l/h. Het toestel komt in 9 uitvoe­ringen volgens produc­tie­ca­pa­ci­teit, meer­dere uitvoe­ringen zijn beschik­baar: offline of online, Low-​Energy (zout­re­tentie 95–98%) of High-​Reten­tion (97–99%) membranen, 2-​traps uitvoe­ring (zout­re­tentie 98.5–99.5%) met optie voor loog­do­se­ring voor CO2-​verwij­de­ring (geleid­baar­heid 1 tot 2 µS/cm)

 • Hygi­ë­nisch: De 'Full-​Fit' RO-​modules hebben geen stag­ne­rend water waar zich anders een biofilm ontwik­kelt
 • Neemt weinig plaats in door verti­cale opbouw
 • Eenvou­dige reini­ging en desin­fectie door een simpele druk op de knop
Meer ontdekken
Permaq Pico

Permaq Pro SX

Het Permaq Pro-​SX gamma bestaat uit 3 toestellen, voor debieten van 4 tot 8 m³/u. De keuze van uitvoe­ring hangt af van de water­kwa­li­teit: voor­fil­tratie, onthar­ding of anti-​scalent­do­se­ring, 1- of 2-​traps opstel­ling, met of zonder loog­do­se­ring of EDI (Electro-​​De-​Ionisatie). Elke Pro-​SX bevat een 5µm filter, een hoge­druk­pomp met frequen­tie­re­ge­laar, een aantal membranen, de sturing met o.a. continue meting van geleid­baar­heid en debieten.

 • De 'Full-​Fit' RO-​modules hebben geen stag­ne­rend water waar zich anders een biofilm ontwik­kelt
 • Bacte­riën hechten zich niet aan de verbin­dings­blokken
 • Ecolo­gi­sche mate­ri­alen (zonder pvc)
Meer ontdekken
Permaq pro
            Klik op het roze pijltje om verder te gaan naar een ander product

Referentie

Ontdek de referenties van BWT in België en Nederland

BWT streeft naar tevreden klanten in alle domeinen. Heeft u vragen over uw project? Neem dan contact met ons op, we helpen u graag verder!

Meer weten?

Schrijf je nu in voor de gratis webinar “Perla Pro XL waterontharder” van BWT.
Ja, ik wil graag informatie van BWT ontvangen. Ik kan me op elk moment afmelden door een e-mail te sturen naar [email protected].

Visit your local website

Stay on this website