kjoererute-kjemikalier kjoererute-kjemikalier

Fast levering av kjemikalier og teknisk utstyr til svømmeanlegg

Få levering på døra, du også! BWT har fast utkjøring av kjemikalier og teknisk utstyr til svømmeanlegg i hele Norge. Vår erfarne sjåfør leverer trygt ut direkte på anlegget. Kontakt Kjell Arne, så blir du inkludert i kjøreruta.
Kontakt oss for et godt tilbud!
Kjell Arne Dahl
Kjell Arne Dahl

Se når vi er i nærheten:

Fast kontaktperson med solid fagkunnskap

Med BWTs kjemi­ka­lie­ser­vice får du alltid dine kjemi­ka­lier levert på rett sted til rett tid. Vi har faste ruter og du blir kontaktet per telefon og e-post én uke før plan­lagt leve­ring.

Kjell Arne er din faste kontakt­person og ansvarlig for både kjøre­ru­tene og bestil­lin­gene. Han har arbeidet med kjemi til basseng i over 20 år og deler sin erfa­ring og sine anbe­fa­linger for et best mulig basseng­miljø med deg.

I over 38 år har BWT hatt egen kjøre­rute for kjemi­ka­lier som en service til offent­lige svøm­me­bas­seng og hoteller. Tilbake­mel­dinger fra kunder er at de verd­setter vår kjøre­rute og service­grad. Vi inklu­derer gjerne ditt anlegg i ruta!

bwt-kjemikaliebilen
bwt-kjemikaliebilen

Bredt produktsortiment

BWT har et stort vare­lager med kjemi­ka­lier til basseng for å sikre at du får leve­ran­sene som forventet. Vi får ukentlig leve­ring av natrium­hy­poklo­ritt (flytende klor) direkte fra produ­sent, noe som sikrer fersk vare. Vi har også agen­turet på HtH Kalsium­hy­poklo­ritt (tørr­klor) som leveres i fat på 10 kg, 25 kg og 40 kg.

 

Trygg leve­ring, HMS og doku­men­ta­sjon

 

Nils Anders Skagen er vår faste sjåfør gjennom over 27 år. Han har ADR-sertifikat for kjøring, hånd­te­ring og lagring av farlig gods. Med gode rutiner for hånd­te­ring av kjemi­ka­lier sørger han for presis og trygg over­le­ve­ring.

De fleste basseng i Norge ligger i forbin­delse med skoler eller idretts­an­legg som er tilholds­sted for barn og unge. Ved å benytte vår kjøre­rute kvali­tets­sikrer du din leve­ranse av kjemi­ka­lier slik at alle er trygge.

Se når vi leverer i din landsdel!

HMS blir alltid ivare­tatt på vår kjøre­rute. All embal­lasje er forskrifts­messig merket og HMS-datablader på norsk leveres med første leve­ranse. Egen sikker­hets­råd­giver sørger for at alle HMS-datablad til enhver tid er oppda­tert. Alle retur­kanner blir forskrifts­messig hånd­tert. Vårt medlem­skap i RENAS og Grønt punkt sikrer dette arbeidet. Vi er også Miljø­fyr­tårn og kan doku­men­tere at krite­riene innen arbeids­miljø, innkjøp, energi, trans­port, avfall, utslipp og este­tikk er tilfreds­stilt.

Jeg er interessert i å få kjemikalier levert

Visit your local website

Stay on this website