Global
Finner du ikke ditt land?
BWT jobber med tusenvis av partnere i mer enn 80 land over hele verden. Send oss en melding. Den rette kontaktpersonen vil kontakte deg.

Vann er ikke bare vann for oss

BWT-vann for alle livets forhold

Vann fra BWT
Det være seg magnesium-mineralisert drikkevann, silkemykt BWT-perlevann for dusj og bad eller WFI - Water for Injection som ultraren bestanddel av infusjoner: Våre produkter og teknologier gir tilgang til vann i topp kvalitet der det trengs.

Vann fra BWT

VÅR OPPGAVE

Vann er ikke alt - men uten vann er alt ingenting"

Dette er klart: De globale vannressursene er begrenset. Tilsammen finnes det ca. 1,38 milliarder kubikkilometer vann på jorden. Selv om dette tallet virker ufattelig stort, blir det mer relativt ettersom rundt 97,5 % av det faktisk er å finne i verdenshavene i form av saltvann. Videre er 1,72 % av verdens vannforekomster bundet i isbreer, is og snø. Det som blir igjen da, er knapt 1 % av de 1,38 milliardene kubikkilometer vann, som er tilgjengelig for oss som livsnødvendig drikkevann.

1,38 mrd. km vann­fore­koms­ter

98,28 % av vannforekomstene på verdensbasis er tilgjengelig i flytende form – men det er kun en veldig liten del av dette (0,78 %) som kan brukes som drikkevann. BWT forsker, utvikler og arbeider daglig med innovative løsninger for behandling av saltvann, overflate- og grunnvann i drikkevann, prosessvann, rent og ultrarent vann.
Infografik Wasserreserven

Vann-innovasjoner fra BWT

Innovative produkter for vann og vannbehandling, det er dette vi tilbyr deg fra BWT. Fokuset ligger på menneskelige behov og naturligvis skånsom håndtering av de kostbare vannressursene. Men: Vann er ikke bare vann for oss. Alt etter kravene – uansett om vannet skal drikkes, svømmes gjennom i bassenget eller brukes som ultraren bestanddel i medikamenter, infusjoner eller kosmetiske artikler – våre produkter og teknologier gjør dette tilgjengelig i topp kvalitet. Og akkurat der hvor det trengs

Water by BWT
Water by BWT

Magnesium-mineralisert drikkevann

Magnesium-mineralisert vann er en ekte smaksopplevelse uten sidestykke og samtidig den perfekte hjelpen for å dekke det daglige magnesiumbehovet.

Dessuten har det en nesten nøytral pH-verdi og inneholder mindre kalk og smaksforstyrrende stoffer. Det får ikke bare fram alle aromaene fra kaffe og te, men beskytter også kjøkkenapparatene mot kalkavleiringer.

Lære mer
water glas water glas

Silkemykt BWT-perlevann for dusj og bad

Silkemykt BWT-perlevann for dusj og bad. Silkemykt vann er et ekte skjønnhetsmiddel. Det inneholder mindre kalk som kan bli igjen på huden og i håret. Dermed virker pleieproduktene mer effektivt. I tillegg sørger silkemykt BWT-perlevann for mer glans på bade og kjøkken og for mykt vasketøy.

Også her gjelder følgende: Bløtt vann betyr mindre kalk i vannet. Og det betyr mindre kalk som kan sette seg på armaturer og fliser, på glass og bestikk eller i vasketøyet.

Lære mer
Mädchen in der Dusche Mädchen in der Dusche

BWT Water for In­jec­tion for legemiddel- og bio­tek­no­logi-in­dustri

BWT ul­tra­rent vann føl­ger deg hver dag. Flere gan­ger. Men helst uten at du egent­lig er klar over det. For ek­sem­pel i kos­me­tikk, medi­ka­men­ter eller andre far­ma­søy­tis­ke pro­duk­ter.

Ul­tra­rent vann er uunn­vær­lig i pro­duk­sjons­pro­ses­sen for mange pro­duk­ter – sik­ker­het og ren­het er her førs­te bud. Der­for sto­ler pro­du­sen­ter på ul­tra­rent vann fra BWT-​anlegg. Det hand­ler til slutt om livet ditt – om livs­kva­li­te­ten. 

Lære mer
Water for injection Water for injection

Vannteknologi

Mye av tek­no­lo­gi­en for vann­be­hand­ling som vi har ut­vik­let, har sin opp­rin­nel­se i na­tu­ren, som for ek­sem­pel ione­byt­ting eller os­mo­se. Vi un­der­sø­ker. Vi lærer. Og så går vi et skritt vi­de­re. Inn i fram­ti­den.

Et sen­tralt as­pekt for alle ny- og vi­dere­ut­vik­lin­ger er å kunne senke for­bru­ket av drifts­mid­ler og ener­gi samt re­du­se­re det til­hø­ren­de CO2-​utslippet. Vi tar der­med et øko­lo­gisk, øko­no­misk og so­si­alt an­svar. Vi sto­ler på bruk av topp mo­der­ne tek­no­lo­gi. Den perm­a­nen­te vi­dere­ut­vik­lin­gen av pro­duk­te­ne bi­drar også i be­ty­de­lig grad til at sel­ska­pet vokser.

Lære mer
Technology cloud Technology cloud

Vannets framtid

Klargjøring av vann i tilstrekkelig mengde og kvalitet er 21. århundrets globale utfordring – fra et økologisk, samfunnsmessig, politisk og økonomisk synspunkt.

Zukunft Wasser
Future of water
Verdens befolkning vokser kontinuerlig. Det forbrukes stadig med vann for produksjon av stadig flere forbruksvarer. Det allerede sjeldent tilgjengelige drikkevannet forurenses tydelig. Og ikke minst følgene av klimaendringene gjør vannet til en vare man slåss om.

 

Globale utfordringer

Ifølge FNs prognoser vil verdens befolkning vokse til 9,6 milliarder mennesker i 2050. Halvparten av menneskeheten bor i dag i byer, i 2050 kommer det til å være to tredjedeler. Den sterkeste økninger finner sted i utviklingsland, hvor det allerede er knapt med vann.
Population growth
Population growth
Det økende behovet for næring, energi og sanitæranlegg kommer også til å øke det globale vannbehovet med ca. 55 % fram til år 2050. Den største tilveksten kommer innenfor industri (pluss 400 %), strømproduksjon (pluss 140 %) og husholdninger (pluss 130 %). Forbruket innenfor landbruket, som i dag trenger brorparten av vannet, vil derimot synke noe.
Global demand for water
Global demand for water

Rundt en fjerdedel av det globale vannbehovet dekkes i dag av grunnvann. Den stadige tilbakegangen av grunnvannskilder gjør at over 40 % av verdens befolkning i år 2050 vil bo i områder hvor det blir knapt om vannet.

Vann – vårt oppdrag

Alle disse utfordringene står BWT overfor som globalt virksomt selskap. Vårt bidrag ligger på den ene siden i å utvikle ressursskånende, bærekraftige produkter og tjenester, som behandler tilgjengelig vann for å klargjøre det i best mulig kvalitet. På den andre siden gjør vi tilgjengelige vannforekomster umiddelbart brukbare der vannet trengs. For takket være profesjonell vannbehandling kan vi omgjøre forurenset vann til høykvalitets drikkevann, prosessvann eller til og med rent og ultrarent vann – avhengig av hva som trengs.

Global sources of drinking water
Global sources of drinking water

Welcome to the norsk website of BWT!

It looks like you are from United States. Unfortunately we don't have a local website in your language. Follow the link below to go to the international website or select another country.

Switch to internationalen website

When you close the note or click the link ("continue"), you remain on the norsk website.

Continue
Choose another country