Personvernerklæring

Vårt selskap BWT Birger Chris­tensen AS (kontakt­in­for­ma­sjonen finner du nedenfor) gleder seg over ditt besøk på vårt nett­sted! Beskyt­telsen av dine data og ditt privatliv er svært viktig for oss.o

Bruk av vårt nett­sted er i utgangs­punktet mulig uten å oppgi person­opp­lys­ninger. Men hvis du ønsker å bruke enkelte av våre tjenester via nett­stedet, kan behand­ling av person­opp­lys­ninger bli nødvendig. Hvis behand­ling av person­opp­lys­ninger er nødvendig, og det er juri­disk grunnlag for slik behand­ling, ber vi vanligvis om ditt samtykke.

Behand­lingen av person­opp­lys­ninger skal alltid være i samsvar med person­vern­for­ord­ningen (GDPR) og i samsvar med de land­spe­si­fikke person­vern­be­stem­mel­sene som gjelder for BWT Akti­enge­sell­schaft. Ved hjelp av denne person­ver­n­er­klæ­ringen ønsker selskapet å infor­mere publikum om typen, omfanget og hensikten med person­opp­lys­nin­gene som er innsamlet, brukt og behandlet av oss, og å infor­mere deg om dine rettig­heter.

BWT Akti­enge­sell­schaft har iverk­satt nødven­dige tekniske og orga­ni­sa­to­riske tiltak for å beskytte dataene dine mot tap, mani­pu­le­ring eller uauto­ri­sert tilgang. De iverk­satte tilta­kene er gjen­stand for regel­messig gjen­nom­gang og tilpasses konti­nu­erlig til den nyeste teknikken.

Person­ver­n­er­klæ­ringen gjelder kun for BWT Birger Chris­tensen AS og tilhø­rende under­sider, men ikke for nett­steder som kontrol­leres og drives av tredje­parter. Venn­ligst sjekk nett­steder som kontrol­leres og drives av tredje­part, siden BWT Akti­enge­sell­schaft ikke er ansvarlig for deres innhold eller person­vern­tiltak.

1. Gene­relt

Person­vern­reg­lene til vårt selskap er basert på termi­no­lo­gien til GDPR.

«Person­opp­lys­ninger» er alle opplys­ninger om en iden­ti­fi­sert eller iden­ti­fi­serbar fysisk person (heretter «den regist­rerte»). En fysisk person anses å være iden­ti­fi­serbar hvis vedkom­mende direkte eller indi­rekte kan iden­ti­fi­seres, særlig ved hjelp av en iden­ti­fi­kator for eksempel et navn, et iden­ti­fi­ka­sjons­nummer, loka­li­se­ring­sopp­lys­ninger, en nett-iden­ti­fi­kator eller ett eller flere elementer som er spesi­fikke for nevnte fysiske persons fysiske, fysio­lo­giske, genetiske, mentale, økono­miske, kultu­relle eller sosiale iden­titet. «Ikke-person­lige opplys­ninger» er anony­mi­serte og er infor­ma­sjon som ikke under noen omsten­dig­heter kan lede tilbake til den regist­rerte. Derfor omfattes ikke ikke-person­lige opplys­ninger av person­vern­for­ord­ningen.

«Den regist­rerte» er alle iden­ti­fi­serte eller iden­ti­fi­ser­bare enkelt­per­soner hvis person­opp­lys­ninger behandles av behand­lings­an­svarlig. 

«Behand­ling» er enhver opera­sjon eller rekke av opera­sjoner som gjøres med person­opp­lys­ninger, enten auto­ma­ti­sert eller ikke, f.eks. innsam­ling, regist­re­ring, orga­ni­se­ring, struk­tu­re­ring, lagring, tilpas­ning eller endring, gjen­fin­ning, konsul­te­ring, bruk, utle­ve­ring ved over­fø­ring, spred­ning eller alle andre former for tilgjenge­lig­gjø­ring, sammen­stil­ling eller samkjø­ring, begrens­ning, slet­ting eller tilin­tet­gjø­ring.

«Behand­lings­an­svarlig» er en fysisk eller juri­disk person, en offentlig myndighet, en insti­tu­sjon eller ethvert annet organ som alene eller sammen med andre bestemmer formålet med behand­lingen av person­opp­lys­ninger og hvilke midler som skal benyttes. Når formålet med og midlene for behand­lingen er fast­satt i unions­retten eller i medlems­sta­tenes nasjo­nale rett, kan den behand­lings­an­svar­lige, eller de særlige krite­riene for utpe­king av vedkom­mende, fast­settes i unions­retten eller i medlems­sta­tenes nasjo­nale rett.

«Tredje­part» er enhver annen fysisk eller juri­disk person, offentlig myndighet, insti­tu­sjon eller ethvert annet organ enn den regist­rerte, den behand­lings­an­svar­lige, data­be­hand­leren og de personer som under den behand­lings­an­svar­lige eller data­be­hand­le­rens direkte myndighet har full­makt til å behandle person­opp­lys­ninger.

«Samtykke» fra den regist­rerte er enhver frivillig, spesi­fikk, infor­mert og utve­tydig viljes­yt­ring fra den regist­rerte der vedkom­mende ved en erklæ­ring eller en tydelig bekref­telse gir sitt samtykke til behand­ling av person­opp­lys­ninger som gjelder vedkom­mende. Person­opp­lys­ninger behandles av oss kun i samsvar med gjel­dende person­vern­retts­lige bestem­melser. Hvis du korre­spon­derer med oss eller fyller inn opplys­ninger i et skjema på vår nett­side, aksep­terer du at opplys­nin­gene du har oppgitt, behandles for de formå­lene som er beskrevet nedenfor.

 

2. Navn og adresse på behand­lings­an­svarlig og kontakt­person

Ansvarlig i henhold til GDPR, andre person­vern­lover som gjelder i EU-medlems­land og andre bestem­melser av person­vern­rettslig karakter er:

BWT Birger Chris­tensen AS
Solbrå­veien 61
Post­boks 136
N-1383 Asker

E-post: firma­[email protected]

Person­vern­ombud frivil­ling utnevnt av behand­lings­an­svarlig kan når på følgende kontakt­opp­lys­ninger:

BWT Birger Chris­tensen AS
Man. Dir. 
Jan-Yngve Magnussen
Phone: +47 95023022

E-post: [email protected]

 

3. Behand­ling av person­opp­lys­ninger

Behand­lingen av person­opp­lys­nin­gene dine skjer uteluk­kende for de formå­lene som er angitt i denne person­ver­n­er­klæ­ringen, og i den grad det er nødvendig for å oppnå disse formå­lene. Opplys­nin­gene vil ikke bli gitt videre uten ditt samtykke, bort­sett fra innenfor rammene som er beskrevet i denne person­ver­n­er­klæ­ringen og i nasjo­nale retts­regler.

Ved bestemte tilbud på våre nett­sider kan bruk – for som eksempel bruker­konto, nyhets­brev og kontakt­skjema – kreve forhånds­re­gist­re­ring samt påføl­gende ytter­li­gere behand­ling av person­opp­lys­ninger. Vi bruker imid­lertid kun disse dataene når du sender dem til oss, og har uttryk­kelig gitt samtykke til bruken på forhånd. I disse tilfel­lene har vi merket tydelig der vi ber om ditt samtykke og lenker direkte til ytter­li­gere infor­ma­sjon.

 

3.1. Nyhets­brev

Vi tilbyr abon­ne­ment på ulike­ny­hets­brev på e-post. Du kan melde deg på nyhets­brev ved å gi oss ditt samtykke til å sende deg valgt nyhets­brev når du regist­rerer deg som bruker, eller ved å angi e-post­adressen ekspli­sitt for å melde deg på et nyhets­brev. Opplys­nin­gene som du oppgir når du melder deg på nyhets­brevet, vil kun bli brukt til å sende deg nyhets­brevet. For å sende nyhets­brevet bruker vi e-post­adressen du angir og trenger i tillegg din bekref­telse på at du, som inne­haver ave-post­adressen, er innfor­stått med mottaket.

Når du melder deg på nyhets­brevet, behandles dine person­opp­lys­ninger i kontakt­fel­tene (tittel, navn, opprin­nel­ses­land, e-post­adresse). Formålet med data­be­hand­lingen er å sende ut infor­ma­sjon om produkter, tjenester og arran­ge­menter.

Retts­grunn­laget for behand­lingen er artikkel 6 punkt 1 bokstav a) i person­vern­for­ord­ningen. Du kan når som helst trekke tilbake samtykket i henhold til artikkel 7 punkt. 3 i person­vern­for­ord­ningen. Du trenger bare infor­mere oss om at du trekker tilbake ditt samtykke. Du kan også trekke tilbake samtykket via en egen avmeldings-lenke i hvert nyhets­brev.

3.2. Konkur­ranser

Vi orga­ni­serer stadig ulike konkur­ranser på nett­si­dene våre. Det er ikke nødvendig å ha bruker­konto for å delta. Dine opplys­ninger vil uteluk­kende bli brukt i sammen­heng med konkur­ranse og vil ikke bli brukt utover det, med mindre annet er uttryk­kelig angitt i vilkå­rene for delta­kelse.

Når du melder deg på konkur­ransen, behandles dine person­opp­lys­ninger i kontakt­fel­tene (tittel, navn, adresse, tele­fon­nummer,e-post­adresse). Formålet med data­be­hand­lingen er delta­kelsen i konkur­ranse. Retts­grunn­laget for behand­lingen er artikkel 6 punkt 1 bokstav a) i person­vern­for­ord­ningen. Du kan når som helst trekke tilbake samtykket til behand­lingen av opplys­nin­gene i henhold til artikkel 7 punkt. 3 i person­vern­for­ord­ningen. Du trenger bare infor­mere oss om at du trekker tilbake ditt samtykke.

3.3. E-post­mel­dinger (SendGrid)

Utsen­ding av konto- og produkt­spe­si­fikke meldinger (status­mel­dinger, varsel- og feil­mel­dinger) samt e-post­be­kref­telser fra kontakt­skje­maer skjer via en ekstern tjeneste fra firmaet SendGrid

Konkret gis følgende person­opp­lys­ninger videre til behand­ling:

  • Motta­ke­rens e-post­adresse
  • Personlig adresse

For bedre å kunne hjelpe deg i tilfelle problemer med henven­delser, kunde­konto eller produkt­mel­dinger, lagres følgende hendelser i opptil 30 dager:

  • E-post­sendt til mottaks­server
  • E-post­sendt til mottaks­server – spam
  • E-post­sendt til mottaks­server – ikke levert
  • E-post­sendt til mottaks­server – blok­kert
  • E-post­åpnet

Lenke i e-poster klikket på Vi har inngått en avtale om ordre­data­be­hand­ling med denne tjeneste­le­ve­ran­døren i henhold til artikkel 28 i person­vern­for­ord­ningen.

3.4. Kontakt­mu­lighet via nett­siden

På vår nett­side er et kontakt­skjema som raskt oppretter elekt­ro­nisk kontakt med vårt selskap og gjør at du umid­del­bart kan kommu­ni­sere med oss. Hvis du kontakter selskapet via kontakt­skje­maet, lagres person­opp­lys­nin­gene du oppgir, auto­ma­tisk.

Når du kontakter oss via kontakt­skje­maet, behandles dine person­opp­lys­ninger i kontakt­fel­tene (tittel, navn, adresse, tele­fon­nummer, faks, e-post­adresse). Formålet med data­be­hand­lingen er behand­ling av fore­spør­selen din.

Retts­grunn­laget for behand­lingen er artikkel 6 punkt 1 bokstav a) i person­vern­for­ord­ningen.

 

4. Lagringstid

Vi lagrer dine personopplysninger så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen av disse. Utover dette lager vi personopplysninger i den utstrekning vi er pålagt eller har anledning til det i henhold til regelverk vi er bundet av.


5. De regist­rertes rettig­heter

Med henblikk på data­be­hand­lingen som beskrives nærmere i det etter­føl­gende, har brukere og regist­rerte rett til følgende:

Bekref­telse på om opplys­ninger om dem skal behandles, infor­ma­sjon om de behand­lede opplys­nin­gene, ytter­li­gere infor­ma­sjon om data­be­hand­lingen samt kopi av opplys­nin­gene (jf. artikkel 15 i person­vern­for­ord­ningen).

Retting eller komplet­te­ring av urik­tige eller ufull­sten­dige opplys­ninger (jf. artikkel 16 i person­vern­for­ord­ningen).

Slet­ting av opplys­ninger uten ugrunnet opphold (jf. artikkel 17 i person­vern­for­ord­ningen), even­tuelt begrens­ning av behand­ling i henhold til artikkel 18 i person­vern­for­ord­ningen hvis en ytter­li­gere behand­ling er nødvendig i henhold til artikkel 17 punkt 3 i person­vern­for­ord­ningen.

Å motta opplys­ninger om seg selv som vedkom­mende har gitt fra seg, og over­fø­ring av disse opplys­nin­gene til andre tilby­dere/behand­lings­an­svar­lige (jf. artikkel 20 i person­vern­for­ord­ningen).

Klage til en tilsyns­myn­dighet dersom den regist­rerte anser at behand­lingen av opplys­ninger som gjelder vedkom­mende, er i strid med person­vern­retts­lige bestem­melser (jf. artikkel 77 i person­vern­for­ord­ningen). I Øster­rike er dette person­vern­myn­dig­heten

I tillegg er tilby­deren forpliktet til å infor­mere alle motta­kere som tilby­deren har gitt innsyn i sine person­opp­lys­ninger, om all retting eller slet­ting av opplys­ninger eller begrens­ning av behand­ling som følge av artik­lene 16, 17 punkt 1 og 18 i person­vern­for­ord­ningen. Denne forplik­telsen gjelder imid­lertid ikke hvis det er umulig eller forbundet med ufor­holds­messig innsats å infor­mere om dette. Uaktet dette har brukeren rett til infor­ma­sjon om disse motta­kerne.

Like­ledes har brukeren og den regist­rerte i henhold til artikkel 21 i person­vern­for­ord­ningen rett til å prote­stere mot frem­tidig behand­ling av person­opp­lys­ninger om vedkom­mende såfremt opplys­nin­gene behandles av tilby­deren på grunnlag av artikkel 6 punkt 1 bokstav f) i person­vern­for­ord­ningen. Den regist­rerte skal særlig ha rett til å prote­stere mot behand­ling av person­opp­lys­ninger med henblikk på direkte markeds­fø­ring.

Disse rettig­heten kan du når som helst gjøre gjel­dende skriftlig direkte til BWT Akti­enge­sell­schaft. Vær oppmerksom på at vi bare kan gi deg infor­ma­sjon om person­opp­lys­ninger når du kan doku­men­tere din iden­titet. Hvis du vil slette bruker­kon­toen din ugjen­kal­lelig, slettes opplys­nin­gene som er lagret i bruker­kon­toen, auto­ma­tisk og full­stendig.

 

06/08/2019

Visit your local website

Stay on this website