Personvernerklæring

Vårt selskap BWT Birger Chris­tensen AS (kontakt­in­for­ma­sjonen finner du nedenfor) gleder seg over ditt besøk på vårt nett­sted! Beskyt­telsen av dine data og ditt privatliv er svært viktig for oss.o

Bruk av vårt nett­sted er i utgangs­punktet mulig uten å oppgi person­opp­lys­ninger. Men hvis du ønsker å bruke enkelte av våre tjenester via nett­stedet, kan behand­ling av person­opp­lys­ninger bli nødvendig. Hvis behand­ling av person­opp­lys­ninger er nødvendig, og det er juri­disk grunnlag for slik behand­ling, ber vi vanligvis om ditt samtykke.

Behand­lingen av person­opp­lys­ninger skal alltid være i samsvar med person­vern­for­ord­ningen (GDPR) og i samsvar med de land­spe­si­fikke person­vern­be­stem­mel­sene som gjelder for BWT Akti­enge­sell­schaft. Ved hjelp av denne person­ver­n­er­klæ­ringen ønsker selskapet å infor­mere publikum om typen, omfanget og hensikten med person­opp­lys­nin­gene som er innsamlet, brukt og behandlet av oss, og å infor­mere deg om dine rettig­heter.

BWT Akti­enge­sell­schaft har iverk­satt nødven­dige tekniske og orga­ni­sa­to­riske tiltak for å beskytte dataene dine mot tap, mani­pu­le­ring eller uauto­ri­sert tilgang. De iverk­satte tilta­kene er gjen­stand for regel­messig gjen­nom­gang og tilpasses konti­nu­erlig til den nyeste teknikken.

Person­ver­n­er­klæ­ringen gjelder kun for BWT Birger Chris­tensen AS og tilhø­rende under­sider, men ikke for nett­steder som kontrol­leres og drives av tredje­parter. Venn­ligst sjekk nett­steder som kontrol­leres og drives av tredje­part, siden BWT Akti­enge­sell­schaft ikke er ansvarlig for deres innhold eller person­vern­tiltak.

1. Gene­relt

Person­vern­reg­lene til vårt selskap er basert på termi­no­lo­gien til GDPR.

«Person­opp­lys­ninger» er alle opplys­ninger om en iden­ti­fi­sert eller iden­ti­fi­serbar fysisk person (heretter «den regist­rerte»). En fysisk person anses å være iden­ti­fi­serbar hvis vedkom­mende direkte eller indi­rekte kan iden­ti­fi­seres, særlig ved hjelp av en iden­ti­fi­kator for eksempel et navn, et iden­ti­fi­ka­sjons­nummer, loka­li­se­ring­sopp­lys­ninger, en nett-iden­ti­fi­kator eller ett eller flere elementer som er spesi­fikke for nevnte fysiske persons fysiske, fysio­lo­giske, genetiske, mentale, økono­miske, kultu­relle eller sosiale iden­titet. «Ikke-person­lige opplys­ninger» er anony­mi­serte og er infor­ma­sjon som ikke under noen omsten­dig­heter kan lede tilbake til den regist­rerte. Derfor omfattes ikke ikke-person­lige opplys­ninger av person­vern­for­ord­ningen.

«Den regist­rerte» er alle iden­ti­fi­serte eller iden­ti­fi­ser­bare enkelt­per­soner hvis person­opp­lys­ninger behandles av behand­lings­an­svarlig. 

«Behand­ling» er enhver opera­sjon eller rekke av opera­sjoner som gjøres med person­opp­lys­ninger, enten auto­ma­ti­sert eller ikke, f.eks. innsam­ling, regist­re­ring, orga­ni­se­ring, struk­tu­re­ring, lagring, tilpas­ning eller endring, gjen­fin­ning, konsul­te­ring, bruk, utle­ve­ring ved over­fø­ring, spred­ning eller alle andre former for tilgjenge­lig­gjø­ring, sammen­stil­ling eller samkjø­ring, begrens­ning, slet­ting eller tilin­tet­gjø­ring.

«Behand­lings­an­svarlig» er en fysisk eller juri­disk person, en offentlig myndighet, en insti­tu­sjon eller ethvert annet organ som alene eller sammen med andre bestemmer formålet med behand­lingen av person­opp­lys­ninger og hvilke midler som skal benyttes. Når formålet med og midlene for behand­lingen er fast­satt i unions­retten eller i medlems­sta­tenes nasjo­nale rett, kan den behand­lings­an­svar­lige, eller de særlige krite­riene for utpe­king av vedkom­mende, fast­settes i unions­retten eller i medlems­sta­tenes nasjo­nale rett.

«Tredje­part» er enhver annen fysisk eller juri­disk person, offentlig myndighet, insti­tu­sjon eller ethvert annet organ enn den regist­rerte, den behand­lings­an­svar­lige, data­be­hand­leren og de personer som under den behand­lings­an­svar­lige eller data­be­hand­le­rens direkte myndighet har full­makt til å behandle person­opp­lys­ninger.

«Samtykke» fra den regist­rerte er enhver frivillig, spesi­fikk, infor­mert og utve­tydig viljes­yt­ring fra den regist­rerte der vedkom­mende ved en erklæ­ring eller en tydelig bekref­telse gir sitt samtykke til behand­ling av person­opp­lys­ninger som gjelder vedkom­mende. Person­opp­lys­ninger behandles av oss kun i samsvar med gjel­dende person­vern­retts­lige bestem­melser. Hvis du korre­spon­derer med oss eller fyller inn opplys­ninger i et skjema på vår nett­side, aksep­terer du at opplys­nin­gene du har oppgitt, behandles for de formå­lene som er beskrevet nedenfor.

 

2. Navn og adresse på behand­lings­an­svarlig og kontakt­person

Ansvarlig i henhold til GDPR, andre person­vern­lover som gjelder i EU-medlems­land og andre bestem­melser av person­vern­rettslig karakter er:

BWT Birger Chris­tensen AS
Solbrå­veien 61
Post­boks 136
N-1383 Asker

E-post: firma­[email protected]

Person­vern­ombud frivil­ling utnevnt av behand­lings­an­svarlig kan når på følgende kontakt­opp­lys­ninger:

BWT Birger Chris­tensen AS
Man. Dir. 
Jan-Yngve Magnussen
Phone: +47 95023022

E-post: [email protected]

 

3. Behand­ling av person­opp­lys­ninger

Behand­lingen av person­opp­lys­nin­gene dine skjer uteluk­kende for de formå­lene som er angitt i denne person­ver­n­er­klæ­ringen, og i den grad det er nødvendig for å oppnå disse formå­lene. Opplys­nin­gene vil ikke bli gitt videre uten ditt samtykke, bort­sett fra innenfor rammene som er beskrevet i denne person­ver­n­er­klæ­ringen og i nasjo­nale retts­regler.

Ved bestemte tilbud på våre nett­sider kan bruk – for som eksempel bruker­konto, nyhets­brev og kontakt­skjema – kreve forhånds­re­gist­re­ring samt påføl­gende ytter­li­gere behand­ling av person­opp­lys­ninger. Vi bruker imid­lertid kun disse dataene når du sender dem til oss, og har uttryk­kelig gitt samtykke til bruken på forhånd. I disse tilfel­lene har vi merket tydelig der vi ber om ditt samtykke og lenker direkte til ytter­li­gere infor­ma­sjon.

 

3.1. Nyhets­brev

Vi tilbyr abon­ne­ment på ulike­ny­hets­brev på e-post. Du kan melde deg på nyhets­brev ved å gi oss ditt samtykke til å sende deg valgt nyhets­brev når du regist­rerer deg som bruker, eller ved å angi e-post­adressen ekspli­sitt for å melde deg på et nyhets­brev. Opplys­nin­gene som du oppgir når du melder deg på nyhets­brevet, vil kun bli brukt til å sende deg nyhets­brevet. For å sende nyhets­brevet bruker vi e-post­adressen du angir og trenger i tillegg din bekref­telse på at du, som inne­haver ave-post­adressen, er innfor­stått med mottaket.

Når du melder deg på nyhets­brevet, behandles dine person­opp­lys­ninger i kontakt­fel­tene (tittel, navn, opprin­nel­ses­land, e-post­adresse). Formålet med data­be­hand­lingen er å sende ut infor­ma­sjon om produkter, tjenester og arran­ge­menter.

Retts­grunn­laget for behand­lingen er artikkel 6 punkt 1 bokstav a) i person­vern­for­ord­ningen. Du kan når som helst trekke tilbake samtykket i henhold til artikkel 7 punkt. 3 i person­vern­for­ord­ningen. Du trenger bare infor­mere oss om at du trekker tilbake ditt samtykke. Du kan også trekke tilbake samtykket via en egen avmeldings-lenke i hvert nyhets­brev.

3.2. Konkur­ranser

Vi orga­ni­serer stadig ulike konkur­ranser på nett­si­dene våre. Det er ikke nødvendig å ha bruker­konto for å delta. Dine opplys­ninger vil uteluk­kende bli brukt i sammen­heng med konkur­ranse og vil ikke bli brukt utover det, med mindre annet er uttryk­kelig angitt i vilkå­rene for delta­kelse.

Når du melder deg på konkur­ransen, behandles dine person­opp­lys­ninger i kontakt­fel­tene (tittel, navn, adresse, tele­fon­nummer,e-post­adresse). Formålet med data­be­hand­lingen er delta­kelsen i konkur­ranse. Retts­grunn­laget for behand­lingen er artikkel 6 punkt 1 bokstav a) i person­vern­for­ord­ningen. Du kan når som helst trekke tilbake samtykket til behand­lingen av opplys­nin­gene i henhold til artikkel 7 punkt. 3 i person­vern­for­ord­ningen. Du trenger bare infor­mere oss om at du trekker tilbake ditt samtykke.

3.3. E-post­mel­dinger (SendGrid)

Utsen­ding av konto- og produkt­spe­si­fikke meldinger (status­mel­dinger, varsel- og feil­mel­dinger) samt e-post­be­kref­telser fra kontakt­skje­maer skjer via en ekstern tjeneste fra firmaet SendGrid

Konkret gis følgende person­opp­lys­ninger videre til behand­ling:

  • Motta­ke­rens e-post­adresse
  • Personlig adresse

For bedre å kunne hjelpe deg i tilfelle problemer med henven­delser, kunde­konto eller produkt­mel­dinger, lagres følgende hendelser i opptil 30 dager:

  • E-post­sendt til mottaks­server
  • E-post­sendt til mottaks­server – spam
  • E-post­sendt til mottaks­server – ikke levert
  • E-post­sendt til mottaks­server – blok­kert
  • E-post­åpnet

Lenke i e-poster klikket på Vi har inngått en avtale om ordre­data­be­hand­ling med denne tjeneste­le­ve­ran­døren i henhold til artikkel 28 i person­vern­for­ord­ningen.

3.4. Kontakt­mu­lighet via nett­siden

På vår nett­side er et kontakt­skjema som raskt oppretter elekt­ro­nisk kontakt med vårt selskap og gjør at du umid­del­bart kan kommu­ni­sere med oss. Hvis du kontakter selskapet via kontakt­skje­maet, lagres person­opp­lys­nin­gene du oppgir, auto­ma­tisk.

Når du kontakter oss via kontakt­skje­maet, behandles dine person­opp­lys­ninger i kontakt­fel­tene (tittel, navn, adresse, tele­fon­nummer, faks, e-post­adresse). Formålet med data­be­hand­lingen er behand­ling av fore­spør­selen din.

Retts­grunn­laget for behand­lingen er artikkel 6 punkt 1 bokstav a) i person­vern­for­ord­ningen.

 

4. Lagringstid

Vi lagrer dine personopplysninger så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen av disse. Utover dette lager vi personopplysninger i den utstrekning vi er pålagt eller har anledning til det i henhold til regelverk vi er bundet av.


5. De regist­rertes rettig­heter

Med henblikk på data­be­hand­lingen som beskrives nærmere i det etter­føl­gende, har brukere og regist­rerte rett til følgende:

Bekref­telse på om opplys­ninger om dem skal behandles, infor­ma­sjon om de behand­lede opplys­nin­gene, ytter­li­gere infor­ma­sjon om data­be­hand­lingen samt kopi av opplys­nin­gene (jf. artikkel 15 i person­vern­for­ord­ningen).

Retting eller komplet­te­ring av urik­tige eller ufull­sten­dige opplys­ninger (jf. artikkel 16 i person­vern­for­ord­ningen).

Slet­ting av opplys­ninger uten ugrunnet opphold (jf. artikkel 17 i person­vern­for­ord­ningen), even­tuelt begrens­ning av behand­ling i henhold til artikkel 18 i person­vern­for­ord­ningen hvis en ytter­li­gere behand­ling er nødvendig i henhold til artikkel 17 punkt 3 i person­vern­for­ord­ningen.

Å motta opplys­ninger om seg selv som vedkom­mende har gitt fra seg, og over­fø­ring av disse opplys­nin­gene til andre tilby­dere/behand­lings­an­svar­lige (jf. artikkel 20 i person­vern­for­ord­ningen).

Klage til en tilsyns­myn­dighet dersom den regist­rerte anser at behand­lingen av opplys­ninger som gjelder vedkom­mende, er i strid med person­vern­retts­lige bestem­melser (jf. artikkel 77 i person­vern­for­ord­ningen). I Øster­rike er dette person­vern­myn­dig­heten

I tillegg er tilby­deren forpliktet til å infor­mere alle motta­kere som tilby­deren har gitt innsyn i sine person­opp­lys­ninger, om all retting eller slet­ting av opplys­ninger eller begrens­ning av behand­ling som følge av artik­lene 16, 17 punkt 1 og 18 i person­vern­for­ord­ningen. Denne forplik­telsen gjelder imid­lertid ikke hvis det er umulig eller forbundet med ufor­holds­messig innsats å infor­mere om dette. Uaktet dette har brukeren rett til infor­ma­sjon om disse motta­kerne.

Like­ledes har brukeren og den regist­rerte i henhold til artikkel 21 i person­vern­for­ord­ningen rett til å prote­stere mot frem­tidig behand­ling av person­opp­lys­ninger om vedkom­mende såfremt opplys­nin­gene behandles av tilby­deren på grunnlag av artikkel 6 punkt 1 bokstav f) i person­vern­for­ord­ningen. Den regist­rerte skal særlig ha rett til å prote­stere mot behand­ling av person­opp­lys­ninger med henblikk på direkte markeds­fø­ring.

Disse rettig­heten kan du når som helst gjøre gjel­dende skriftlig direkte til BWT Akti­enge­sell­schaft. Vær oppmerksom på at vi bare kan gi deg infor­ma­sjon om person­opp­lys­ninger når du kan doku­men­tere din iden­titet. Hvis du vil slette bruker­kon­toen din ugjen­kal­lelig, slettes opplys­nin­gene som er lagret i bruker­kon­toen, auto­ma­tisk og full­stendig.

 

06/08/2019

Welcome to the norsk website of BWT!

It looks like you are from United States. Unfortunately we don't have a local website in your language. Follow the link below to go to the international website or select another country.

Switch to international website

When you close the note or click the link ("continue"), you remain on the norsk website.

Continue
Choose another country