ALMIN­NE­LIGE LEVE­RINGS­BE­TIN­GELSER

FOR BWT Birger Christensen AS (nedenfor kalt leverandøren)

1. GENE­RELT

1.1 Disse leve­rings­be­tin­gel­sene gjelder fra 1. desember 2006 om intet annet er skriftlig avtalt og erstatter tidli­gere utgaver av våre almin­ne­lige leve­rings betin­gelser.

1.2 Hvor intet annet er nevnt er våre leve­rings­be­tin­gelser; fritt vårt lager, eksklu­sive embal­lasje og mva.

1.3 Leve­ring skjer for kjøpe­rens regning og risiko. Leve­ran­døren er ikke forpliktet til å tegne forsik­ring for godsets forsen­delse med mindre dette er uttryk­kelig avtalt på forhånd. Trans­port­måte velges av oss med mindre annet er avtalt.

1.4 Leve­ranse med netto faktura­verdi under kr 1000,- vil bli tillagt et ekspe­di­sjons­gebyr på kr 75,- pr. faktura, med mindre: a) Varen hentes på vårt lager og betales kontant. b) Varen sendes som oppkrav. Porto og gebyr belastes i henhold til trans­por­tø­rens satser.

2. PRISER

2.1 Tilbud er gyldig i 30 dager regnet fra tilbuds­da­toen.

2.2 Prisene i våre tilbud er basert på tilbuds­da­gens mate­rial­priser, toll­satser, valuta­kurser, gjel­dende offent­lige avgifter og arbeids­løn­ninger, og vi forbe­holder oss retten til å justere prisene ved endringer i disse. Dersom tilbud ikke fore­ligger gjelder datoen for ordre­be­kref­telsen.

2.3 Våre tilbud og pris­lister er veile­dende, dvs. at vi kun er bundet til en bestil­ling eller salgs­av­tale dersom denne er bekreftet skriftlig av oss. Unntatt er tilbud med spesi­fi­sert gyldig­hets­dato hvor bestil­lingen er oss i hende før oppgitt dato.

2.4 Vi beholder alle rettig­heter til de data som er gitt i våre tilbud. Det samme gjelder modeller, prøver, mate­riell, data­blad, tegninger og bruks­an­vis­ninger.

2.5 Tilbudet, data­blad, tegninger og bruks­an­vis­ninger tillates ikke kopiert uten skriftlig tilla­telse.

3. BETA­LING OG EIEN­DOMS­RETT

3.1 Faktura forfaller til beta­ling 20 dager netto fra faktura­dato hvis intet annet er avtalt. For forbru­ker­kjøp skal beta­ling skje kontant, hvis intet annet er avtalt. Etter forfall beregnes renter etter loven om forsin­kel­ses­rente.

3.2 Leve­ran­døren forbe­holder seg salgs­pant i leverte vare inntil disse er fullt ut betalt til sikkerhet for kjøpe­summen, renter og omkost­ninger.

4. ANNUL­LA­SJON OG RETUR

4.1 Forsinket leve­ring beret­tiger ikke til annul­la­sjon av ordren med mindre den avtalte leve­ringstid over­skrides med minst 60 dager.

4.2 Annul­la­sjon av en ordre vil ikke bli godtatt uten etter særskilt avtale med leve­ran­døren. Kjøperen bærer alle omkost­ninger ved annul­la­sjon, med unntak for bestem­mel­sene i pkt. 4.1.

4.3 Retur av levert mate­riell godtas kun etter forut­gå­ende avtale. Retur­gebyr vil bli belastet kjøperen. Ikke lager­ført mate­riell kan ikke godtas retur­nert. Ved enhver retur må leve­ran­dø­rens ordre­nummer eller faktu­ra­nummer oppgis.

5. KVALITET

Kjøperen bærer risi­koen for at de tekniske data og varen i sin helhet passer for hans behov. Er varene ikke bestilt etter en stan­dard eller angitte kvali­tets­krav, leveres mate­ria­lene uten ansvar for spesi­elle kvali­tets­krav.

6. ANSVAR OG GARANTI

6.1 Leve­ran­dø­rens produkter innehar garanti­be­stem­melser som følger norsk lov.

6.2 Leve­ran­døren påtar seg intet ansvar for indi­rekte skade, tap eller ulempe forår­saket av det leverte mate­riell.

6.3 For levert mate­riell overtar leve­ran­døren garanti, og retter de feil som måtte vise seg under de første 12 måneder etter leve­ring, såfremt slike feil skyldes dårlig arbeid eller fabri­ka­sjons­feil på mate­riell og mate­rialet ikke er levert av kjøperen eller frem­stilt etter kjøpe­rens konstruk­sjoner eller spesi­fi­ka­sjoner.

6.4 Forbruks­ma­te­riell og slite­deler omfattes ikke av garan­tien.

6.5 Annen garanti enn ovenfor angitt overtar vi ikke og vi er således ikke ansvarlig for even­tuell skade på det leverte mate­riell som skyldes feil­aktig monte­ring, når monte­ringen ikke er utført av leve­ran­døren eller skyldes feil­aktig anven­delse av mate­ri­ellet.

6.6 Leve­ran­døren er ikke i noen hense­ende ansvarlig for og plikter ikke å betale for repa­ra­sjoner som kjøperen foretar eller lar foreta uten vårt samtykke.

6.7 Trans­port­ut­gifter til demon­te­ring og monte­ring i forbin­delse med even­tu­elle garanti­y­telser dekkes ikke av leve­ran­døren.

6.8 Leve­ran­dø­rens garanti er kun gyldig om kjøperen har oppfylt alle sine forplik­telser overfor leve­ran­døren.

6.9 Vår garanti er kun gyldig dersom det benyttes origi­nale reserve­deler, BWT-​autorisert service­per­so­nell og at angitt service­in­ter­vall blir fulgt.

6.10 Rekla­ma­sjoner må meldes skriftlig, uten ugrunnet opphold til leve­ran­døren. Leve­ran­dø­rens ordre­nummer og faktu­ra­nummer skal alltid oppgis.

7. FORCE MAJEURE

Leve­ran­døren er uten ansvar for følgene av force majeure. Kjøper og leve­randør kan helt eller delvis heve salget hvis slike forhold har varig karakter. Dersom forhol­dene har midler­tidig karakter, kan begge parter kreve leve­rings­tiden utsatt. Foretar leve­ran­dø­rens under­le­ve­randør heving av noen art, har leve­ran­døren tilsva­rende rett overfor kjøper. Hvis en av partene ønsker å påbe­rope seg force majeure, må han uten ugrunnet opphold under­rette den annen part.

8. KONTROLL AV VAREN

Kjøper skal ved motta­gelsen kontrol­lere varen mot even­tuell pakk­seddel, og under­søke varen forsvarlig alt etter varens art og leve­rings­form. Rekla­ma­sjoner skal skje straks og senest 8 dager etter leve­ring. 9. MISLIG­HOL­DELSE Dersom kjøper ikke oppfyller sine forplik­telser på riktig måte eller i tide, er det leve­ran­dø­rens valg om vi vil oppheve kontrakten helt eller delvis - eller utsette oppfyl­lelsen. Det samme gjelder ved konkurs, beta­lings­ute­bli­velse, når kjøper er umyn­dig­gjort eller hans bedrift har stanset eller er likvi­dert.

10. TVIST - RETTER­GANG

Ved alle konflikter legges norsk lov til grunn, og saken føres i Bærum gjennom det norske retts­ap­parat. For leve­ranser til utlandet gjelder også norsk rett.

Welcome to the norsk website of BWT!

It looks like you are from United States. Unfortunately we don't have a local website in your language. Follow the link below to go to the international website or select another country.

Switch to international website

When you close the note or click the link ("continue"), you remain on the norsk website.

Continue
Choose another country