ALMIN­NE­LIGE LEVE­RINGS­BE­TIN­GELSER

FOR BWT Birger Christensen AS (nedenfor kalt leverandøren)

1. GENE­RELT

1.1 Disse leve­rings­be­tin­gel­sene gjelder fra 1. desember 2006 om intet annet er skriftlig avtalt og erstatter tidli­gere utgaver av våre almin­ne­lige leve­rings betin­gelser.

1.2 Hvor intet annet er nevnt er våre leve­rings­be­tin­gelser; fritt vårt lager, eksklu­sive embal­lasje og mva.

1.3 Leve­ring skjer for kjøpe­rens regning og risiko. Leve­ran­døren er ikke forpliktet til å tegne forsik­ring for godsets forsen­delse med mindre dette er uttryk­kelig avtalt på forhånd. Trans­port­måte velges av oss med mindre annet er avtalt.

1.4 Leve­ranse med netto faktura­verdi under kr 1000,- vil bli tillagt et ekspe­di­sjons­gebyr på kr 75,- pr. faktura, med mindre: a) Varen hentes på vårt lager og betales kontant. b) Varen sendes som oppkrav. Porto og gebyr belastes i henhold til trans­por­tø­rens satser.

2. PRISER

2.1 Tilbud er gyldig i 30 dager regnet fra tilbuds­da­toen.

2.2 Prisene i våre tilbud er basert på tilbuds­da­gens mate­rial­priser, toll­satser, valuta­kurser, gjel­dende offent­lige avgifter og arbeids­løn­ninger, og vi forbe­holder oss retten til å justere prisene ved endringer i disse. Dersom tilbud ikke fore­ligger gjelder datoen for ordre­be­kref­telsen.

2.3 Våre tilbud og pris­lister er veile­dende, dvs. at vi kun er bundet til en bestil­ling eller salgs­av­tale dersom denne er bekreftet skriftlig av oss. Unntatt er tilbud med spesi­fi­sert gyldig­hets­dato hvor bestil­lingen er oss i hende før oppgitt dato.

2.4 Vi beholder alle rettig­heter til de data som er gitt i våre tilbud. Det samme gjelder modeller, prøver, mate­riell, data­blad, tegninger og bruks­an­vis­ninger.

2.5 Tilbudet, data­blad, tegninger og bruks­an­vis­ninger tillates ikke kopiert uten skriftlig tilla­telse.

3. BETA­LING OG EIEN­DOMS­RETT

3.1 Faktura forfaller til beta­ling 20 dager netto fra faktura­dato hvis intet annet er avtalt. For forbru­ker­kjøp skal beta­ling skje kontant, hvis intet annet er avtalt. Etter forfall beregnes renter etter loven om forsin­kel­ses­rente.

3.2 Leve­ran­døren forbe­holder seg salgs­pant i leverte vare inntil disse er fullt ut betalt til sikkerhet for kjøpe­summen, renter og omkost­ninger.

4. ANNUL­LA­SJON OG RETUR

4.1 Forsinket leve­ring beret­tiger ikke til annul­la­sjon av ordren med mindre den avtalte leve­ringstid over­skrides med minst 60 dager.

4.2 Annul­la­sjon av en ordre vil ikke bli godtatt uten etter særskilt avtale med leve­ran­døren. Kjøperen bærer alle omkost­ninger ved annul­la­sjon, med unntak for bestem­mel­sene i pkt. 4.1.

4.3 Retur av levert mate­riell godtas kun etter forut­gå­ende avtale. Retur­gebyr vil bli belastet kjøperen. Ikke lager­ført mate­riell kan ikke godtas retur­nert. Ved enhver retur må leve­ran­dø­rens ordre­nummer eller faktu­ra­nummer oppgis.

5. KVALITET

Kjøperen bærer risi­koen for at de tekniske data og varen i sin helhet passer for hans behov. Er varene ikke bestilt etter en stan­dard eller angitte kvali­tets­krav, leveres mate­ria­lene uten ansvar for spesi­elle kvali­tets­krav.

6. ANSVAR OG GARANTI

6.1 Leve­ran­dø­rens produkter innehar garanti­be­stem­melser som følger norsk lov.

6.2 Leve­ran­døren påtar seg intet ansvar for indi­rekte skade, tap eller ulempe forår­saket av det leverte mate­riell.

6.3 For levert mate­riell overtar leve­ran­døren garanti, og retter de feil som måtte vise seg under de første 12 måneder etter leve­ring, såfremt slike feil skyldes dårlig arbeid eller fabri­ka­sjons­feil på mate­riell og mate­rialet ikke er levert av kjøperen eller frem­stilt etter kjøpe­rens konstruk­sjoner eller spesi­fi­ka­sjoner.

6.4 Forbruks­ma­te­riell og slite­deler omfattes ikke av garan­tien.

6.5 Annen garanti enn ovenfor angitt overtar vi ikke og vi er således ikke ansvarlig for even­tuell skade på det leverte mate­riell som skyldes feil­aktig monte­ring, når monte­ringen ikke er utført av leve­ran­døren eller skyldes feil­aktig anven­delse av mate­ri­ellet.

6.6 Leve­ran­døren er ikke i noen hense­ende ansvarlig for og plikter ikke å betale for repa­ra­sjoner som kjøperen foretar eller lar foreta uten vårt samtykke.

6.7 Trans­port­ut­gifter til demon­te­ring og monte­ring i forbin­delse med even­tu­elle garanti­y­telser dekkes ikke av leve­ran­døren.

6.8 Leve­ran­dø­rens garanti er kun gyldig om kjøperen har oppfylt alle sine forplik­telser overfor leve­ran­døren.

6.9 Vår garanti er kun gyldig dersom det benyttes origi­nale reserve­deler, BWT-​autorisert service­per­so­nell og at angitt service­in­ter­vall blir fulgt.

6.10 Rekla­ma­sjoner må meldes skriftlig, uten ugrunnet opphold til leve­ran­døren. Leve­ran­dø­rens ordre­nummer og faktu­ra­nummer skal alltid oppgis.

7. FORCE MAJEURE

Leve­ran­døren er uten ansvar for følgene av force majeure. Kjøper og leve­randør kan helt eller delvis heve salget hvis slike forhold har varig karakter. Dersom forhol­dene har midler­tidig karakter, kan begge parter kreve leve­rings­tiden utsatt. Foretar leve­ran­dø­rens under­le­ve­randør heving av noen art, har leve­ran­døren tilsva­rende rett overfor kjøper. Hvis en av partene ønsker å påbe­rope seg force majeure, må han uten ugrunnet opphold under­rette den annen part.

8. KONTROLL AV VAREN

Kjøper skal ved motta­gelsen kontrol­lere varen mot even­tuell pakk­seddel, og under­søke varen forsvarlig alt etter varens art og leve­rings­form. Rekla­ma­sjoner skal skje straks og senest 8 dager etter leve­ring. 9. MISLIG­HOL­DELSE Dersom kjøper ikke oppfyller sine forplik­telser på riktig måte eller i tide, er det leve­ran­dø­rens valg om vi vil oppheve kontrakten helt eller delvis - eller utsette oppfyl­lelsen. Det samme gjelder ved konkurs, beta­lings­ute­bli­velse, når kjøper er umyn­dig­gjort eller hans bedrift har stanset eller er likvi­dert.

10. TVIST - RETTER­GANG

Ved alle konflikter legges norsk lov til grunn, og saken føres i Bærum gjennom det norske retts­ap­parat. For leve­ranser til utlandet gjelder også norsk rett.

Visit your local website

Stay on this website