Vannanalyse

Start alltid med en grundig analyse
Analysis Analysis

Vannanalyse

Vannanalyse
Hva slags type vann­kva­litet man har, er avgjø­rende for hvilket rense­ut­styr som er riktig. For å være sikker på at du velger riktig løsning, bør du først foreta en grundig vann­ana­lyse. Analysen bør minimum inne­holde opplys­ninger om pH, turbi­ditet, farge, humus, jern, mangan, kalsium, CO2, magne­sium og gjerne en bakte­rio­lo­gisk prøve.

BWT samar­beider med Euro­fins for å ta akredi­terte analyser av vannet ditt. Vann­prøve­flaske er en plast­flaske på 1 liter. Denne får du tilsendt av oss. Det er viktig at flasken er helt full og at lokket er skrudd ordentlig til. Det skal ikke være luft på flasken. Vann­prøven sendes direkte til Euro­fins Moss for analyse, sammen med et ferdig utfylt skjema som du får av oss. Adresse står oppført nederst til venstre på skje­maet. Prøven må sendes til labo­ra­to­riet helst samme dag den er tatt eller senest dagen etter.

Dersom det er mistanke om bakte­rier i vannet, så må det sendes inn egnet flaske for dette, som du også vil få av oss. Denne må sendes til labo­ra­to­riet samme dag.

Leve­rings­tiden for analyse­re­sultat er ca 1 ½ - 2 uker. Basert på analyse­re­sul­ta­tene, vil vi sette opp et tilbud på anlegg som vil sørge for at vann­kva­li­teten går inn under grense­ver­diene i Drikke­vanns­for­skriften. Din lokale Rørlegger vil kunne instal­lere anlegget for deg.

For at vann­be­hand­lingen skal fungere opti­malt er det viktig at anlegget blir godt vedli­ke­holdt. BWT eller din lokale Rørlegger vil kunne hjelpe deg med å utføre Service på anlegget.

De vanligste grense­ver­diene fra
drikke­vanns­for­skriften

 Nr.  Para­metre Enheter Grense­ver­dier
 1 Kobber, Cu mg/l  0,1
 2 Jern, Fe mg/l  0,2
 5 Kalsium, Ca mg/l  15-25
 6 Magne­sium, Mg mg/l  30-50
 8 Natrium, Na mg/l  200
 9 pH, målt v 23 0C    6,5-9,5
 12 Konduk­ti­vitet/lednings­evne mS/m  250
 13 Turbi­ditet FNU  1
14 Alkali­nitet til pH 4,5 mmol/l  36-60 mg/l
15 Lukt/smak    
16 Farge­tall mg Pt/l  20
17 Sulfat, SO4 mg/l  100
18 Hardhet odH  2-3,5
19 Kjemisk oksy­gen­for­bruk, KOF Mn mg O2/l  5
20 Mangan mg/l  0,05
21 Bacteria, Kimtall cfu/ml  100
22 Coli­form bacteria    0
23 E.Coli    0

 

Les mer om de ulike para­met­rene for å se mer konkret hva det er vi måler i drikke­vanns­ana­ly­sene (pdf)

Ja takk, jeg ønsker en vannprøve

Vennligst merk av de punktene som er relevante for din henvendelse (kan være flere);

Personverninformasjon aksepteres*
Ja takk, jeg vil gjerne ha informasjon om tilbud og nyheter om vannbehandling

Visit your local website

Stay on this website