Vannanalyse

Start alltid med en grundig analyse
Analysis Analysis

Vannanalyse

Vannanalyse
Hva slags type vann­kva­litet man har, er avgjø­rende for hvilket rense­ut­styr som er riktig. For å være sikker på at du velger riktig løsning, bør du først foreta en grundig vann­ana­lyse. Analysen bør minimum inne­holde opplys­ninger om pH, turbi­ditet, farge, humus, jern, mangan, kalsium, CO2, magne­sium og gjerne en bakte­rio­lo­gisk prøve.

BWT samar­beider med Euro­fins for å ta akredi­terte analyser av vannet ditt. Vann­prøve­flaske er en plast­flaske på 1 liter. Denne får du tilsendt av oss. Det er viktig at flasken er helt full og at lokket er skrudd ordentlig til. Det skal ikke være luft på flasken. Vann­prøven sendes direkte til Euro­fins Moss for analyse, sammen med et ferdig utfylt skjema som du får av oss. Adresse står oppført nederst til venstre på skje­maet. Prøven må sendes til labo­ra­to­riet helst samme dag den er tatt eller senest dagen etter.

Dersom det er mistanke om bakte­rier i vannet, så må det sendes inn egnet flaske for dette, som du også vil få av oss. Denne må sendes til labo­ra­to­riet samme dag.

Leve­rings­tiden for analyse­re­sultat er ca 1 ½ - 2 uker. Basert på analyse­re­sul­ta­tene, vil vi sette opp et tilbud på anlegg som vil sørge for at vann­kva­li­teten går inn under grense­ver­diene i Drikke­vanns­for­skriften. Din lokale Rørlegger vil kunne instal­lere anlegget for deg.

For at vann­be­hand­lingen skal fungere opti­malt er det viktig at anlegget blir godt vedli­ke­holdt. BWT eller din lokale Rørlegger vil kunne hjelpe deg med å utføre Service på anlegget.

De vanligste grense­ver­diene fra
drikke­vanns­for­skriften

 Nr.  Para­metre Enheter Grense­ver­dier
 1 Kobber, Cu mg/l  0,1
 2 Jern, Fe mg/l  0,2
 5 Kalsium, Ca mg/l  15-25
 6 Magne­sium, Mg mg/l  30-50
 8 Natrium, Na mg/l  200
 9 pH, målt v 23 0C    6,5-9,5
 12 Konduk­ti­vitet/lednings­evne mS/m  250
 13 Turbi­ditet FNU  1
14 Alkali­nitet til pH 4,5 mmol/l  36-60 mg/l
15 Lukt/smak    
16 Farge­tall mg Pt/l  20
17 Sulfat, SO4 mg/l  100
18 Hardhet odH  2-3,5
19 Kjemisk oksy­gen­for­bruk, KOF Mn mg O2/l  5
20 Mangan mg/l  0,05
21 Bacteria, Kimtall cfu/ml  100
22 Coli­form bacteria    0
23 E.Coli    0

 

Les mer om de ulike para­met­rene for å se mer konkret hva det er vi måler i drikke­vanns­ana­ly­sene (pdf)

Ja takk, jeg ønsker en vannprøve

Vennligst merk av de punktene som er relevante for din henvendelse (kan være flere);

Personverninformasjon aksepteres*
Ja takk, jeg vil gjerne ha informasjon om tilbud og nyheter om vannbehandling

Welcome to the norsk website of BWT!

It looks like you are from United States. Unfortunately we don't have a local website in your language. Follow the link below to go to the international website or select another country.

Switch to international website

When you close the note or click the link ("continue"), you remain on the norsk website.

Continue
Choose another country