Integritetspolicy

Vi, BWT Vattenteknik AB (se kontaktuppgifter nedan) och närstående företag, är glada över att du väljer att besöka vår webbplats! Vårt företag lägger stor vikt vid skyddet av dina data och din integritet.

Det går att använda webbplatsen utan att uppge personuppgifter. Om du vill använda specifika applikationer från vårt företag kan det bli nödvändigt med behandling av personuppgifter. Om behandling av personuppgifter krävs men det saknas rättslig grund för det, då ber vi om ditt samtycke.

Behandlingen av personuppgifter sker i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen (dataskyddslagen) och respektive lands dataskyddslagar. Genom denna dataskyddsförklaring vill vårt företag informera allmänheten om vilken typ av personuppgifter vi insamlar och i vilken utsträckning samt i vilket syfte vi använder och behandlar dessa personuppgifter. Vidare vill vi informera dig om dina rättigheter.

Vi har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina data mot förlust, modifiering och obehörig åtkomst. Vi förbättrar löpande dessa säkerhetsåtgärder i takt med den tekniska utvecklingen.

Bestämmelserna nedan avser att ge information om på vilket sätt, i vilken utsträckning och i vilket syfte BWT Vattenteknik AB:s använder och behandlar personuppgifter. Bestämmelserna avger också behandling av personuppgifter som sker på webbplatser kopplade till BWT Vattenteknik AB:s, dock med undantag för webbplatser som kontrolleras av eller tillhör tredje part. Tänk på att vi inte ansvarar för och inte kan påverka innehållet på webbplatser eller uppgifter tillhörande tredje part.

1. Allmänt

Vårt företags dataskyddsförklaring bygger på villkoren i dataskyddsförordningen.

”Personuppgifter” är data som när de uppges kan kopplas till din identitet eller gör det möjligt att fastställa din identitet. ”Endast indirekt personligt identifierbar information” är data med vilka kunder, tjänsteleverantörer eller mottagare av ett meddelande inte kan fastställa identiteten för en specifik individ med lagenliga medel. ”Icke personrelaterade uppgifter” är anonymiserade och kan inte under några omständigheter hänföras till specifika personer, och är därför information som inte är föremål för integritetspolicyn som gäller för personuppgifter.

”Registrerad” avser en identifierbar fysisk person vars personuppgifter behandlas av den personuppgiftsansvarige.

”Behandling” avser en åtgärd eller uppsättning åtgärder som utförs med personuppgifter eller uppsättning personuppgifter, oavsett om det sker på automatisk väg, exempelvis via insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, anpassning eller ändring, hämtning, konsultation, användning, offentliggörande genom sändning, spridning eller annan typ av tillgängliggörande, anpassning eller kombination, begränsning, radering eller förstörelse.

”Personuppgiftsansvarig” avser den fysiska eller juridiska person, myndighet, byrå eller annat organ som, själv eller tillsammans med andra, fastställer syften och metod för behandlingen av personuppgifterna. När syftena och metoderna för sådan behandling fastställs av unionsrätten eller lagarna i en enskild medlemsstat kan den personuppgiftsansvarige eller de specifika kriterierna för utseende av denne tillhandahållas av unionsrätt eller lagarna i en enskild medlemsstat.

”Tredje part” avser en fysisk eller juridisk person, myndighet, byrå eller organ som inte är den registrerade eller personuppgiftsansvarige, ett personuppgiftsbiträde eller en person som direkt lyder under den personuppgiftsansvarige eller ett personuppgiftsbiträde, men som är auktoriserade att behandla personuppgifter.

”Samtycke” från den registrerade avser all frivilligt angiven, specificerad, informerad och otvetydig indikation om den registrerades önskan enligt vilken den registrerade, enligt en förklaring eller tydlig bekräftande åtgärd, uttalar samtycke till behandlingen av personuppgifter kopplade till honom eller henne.

Personuppgifter behandlas endast av vårt företag i enlighet med gällande dataskyddsförordningar. Om du för korrespondens med vårt företag eller fyller i ett formulär med dina uppgifter accepterar du att dessa data behandlas i nämnt syfte.

2. Namn och adress till den personuppgiftsansvarige och kontaktpartner

Det organ som är ansvarigt för att samla in, behandla och använda dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen såsom federala dataskyddslagar är:

BWT Vattenteknik AB
Box 9226
200 39 Malmö

Dataskyddsombudet som frivilligt utsetts av ansvarig person kan nås via följande kontaktuppgifter:

[email protected]

3. Behandla personuppgifter

Vi behandlar personuppgifter i det syfte som nämns i denna dataskyddsförklaring. Dina personuppgifter sänds inte till en tredje part, med undantag för de fall som nämns i denna dataskyddsförklaring eller i bindande nationell lagstiftning.

I händelse av särskilda erbjudanden på vår webbplats – såsom användarkonto, nyhetsbrev eller kontakt – kan det vara nödvändigt att registrera sig innan, vilket leder till en nödvändig behandling av dina personuppgifter. Dina data används endast om du sänt dina personuppgifter till vårt företag och samtyckt på förhand. Därför ber vi dig att ge oss ditt samtycke. Vidare tillhandahåller vi information via en hyperlänk.

3.1. Onlineshop och användarregistrering

Du kan beställa i vår onlineshop utan registrering eller användarkonto. Användarkontot kan raderas när som helst. Data som uppgivits till vårt företag inom ramen för din beställning i onlineshoppen är nödvändiga för fullgörandet av avtalet och för framtida kundservice. Dessa data behandlas och används av vårt företag endast i detta syfte.

Genom att skicka orderformuläret utan att registrera dig eller skapa ett användarkonto behandlas dina personuppgifter (titel, namn, ursprungsland, e-postadress).

Om du ger ditt samtycke till denna behandling utgör artikel 6.1 a i dataskyddsförordningen den rättsliga grunden för denna behandling. Om skapandet av ett användarkonto även görs i syfte att inleda en avtalsmässig relation eller att fullgöra ett befintligt avtal med oss, är den rättsliga grunden för denna behandling artikel 6.1 b i dataskyddsförordningen. Du kan när som helst dra tillbaka tidigare samtycke till behandlingen av dina personuppgifter enligt artikel 7.3 i dataskyddsförordningen. Det sker med framtida verkan. Det enda du behöver göra är att informera oss om att du drar tillbaka ditt samtycke.

MPAY24-tjänster från företaget mPAY24 GmbH, Grüngasse 16, 1050 Wien, används för köptransaktioner i onlineshopen. Ett personuppgiftsbiträdesavtal (biträdesavtal) har ingåtts med mPAY24. Data som lämnas ut vid beställning tillhandahålls parter som är delaktiga i online-shopping (online-återförsäljare som köpet har gjorts hos och betalningssystemoperatörer utifrån vilka betalningen har utförts) i nödvändig omfattning. Betalningsavräkningen utförs av betalningssystemleverantörer (banker och kreditkortorganisationer) som är auktoriserade att utföra respektive betalningsprocedur och har lämpligt säkrade system. Dataöverföring krävs för att kunna utföra betalningar på distans och för att möjliggöra användningen av mPAY24.

MPAY24 vidareför endast data till tredje part om mPAY24 har en rättslig skyldighet eller är tvingade till det enligt beslut från domstol eller om en dataöverföring krävs för att kunna vidta rättsliga åtgärder mot en bedräglig process.

Logistiska tjänster från företaget LKV Logistik GmbH, Salzachtalstraße 47, 5400 Hallein används för att behandla köptransaktioner i onlineshoppen. De data som lämnas ut i fraktprocessen uppges av LKV Logistik GmbH till de parter som är delaktiga i online-handeln och i nödvändig omfattning. MPAY24 vidareför inte data till tredje part om inte LKV Logistik GmbH har en rättslig skyldighet eller är tvingade till det enligt beslut från domstol.

3.2. Användarkonto

Ett användarkonto krävs för användning av partnerportalen och för registrering av produkter. Du kan ta bort användarkontot när som helst. Data som kommuniceras i användarkontot krävs för kundservice och kundvård och behandlas och används av oss i anslutning till detta. En del av de tjänster vi tillhandahåller kräver samarbete med partnerföretag. Om en användare använder en av dessa tjänster, lämnar vi ut namn eller andra kontaktuppgifter till dessa partnerföretag så att de kan tillhandahålla sina tjänster. Våra partnerföretag har dock endast rätt att använda den givna informationen i syfte att tillhandahålla tjänsten.

3.3. Nyhetsbrev

Vi erbjuder dig olika typer av nyhetsbrev via e-post. Du kan registrera dig för ett nyhetsbrev med ditt uttryckliga godkännande eller genom att uppge din e-postadress av detta skäl. Personuppgifter som samlas in som en del av en registrering för nyhetsbrevet kommer endast att användas för att skicka vårt nyhetsbrev. Nyhetsbrevet sänds endast till den e-postadress som du uppgivit. Utöver det ber vi dig att bekräfta att av e-postadressen tillhör dig och att du samtycker till att få nyhetsbrevet.

Under registreringen av nyhetsbrevet, behandlar vi dina personuppgifter från kontaktfälten (titel, namn, ursprungsland, e-postadress). Syftet med processen är att sända information om produkter, tjänster och händelser. Den rättsliga grunden för denna behandling är artikel 6.1 a i dataskyddsförordningen.

Du kan när som helst dra tillbaka tidigare samtycke till behandlingen av dina personuppgifter enligt artikel 7.3 i dataskyddsförordningen. Det sker med framtida verkan. Det enda du behöver göra är att informera oss om att du drar tillbaka ditt samtycke eller att använda uppsägningslänken som finns i varje nyhetsbrev.

3.4. Lotteri

Ibland organiserar vi lotterier på vår webbplats. Det behövs inget användarkonto för att delta. Dina data används endast inom lotteriet, förutom när något annat avtalas i deltagandevillkoren.

När du registrerar dig för att delta i lotteriet behandlas dina personuppgifter (titel, namn, ursprungsland, e-postadress). Syftet med processen är att tillhandahålla information om produkter, tjänster och event.

Den rättsliga grunden för denna behandling är artikel 6.1 a i dataskyddsförordningen. Du kan när som helst dra tillbaka tidigare samtycke till behandlingen av dina personuppgifter enligt artikel 7.3 i dataskyddsförordningen. Det sker med framtida verkan. Det enda du behöver göra är att informera oss om att du drar tillbaka ditt samtycke.

3.5. Produktregistrering

Registrering av din produkt på vår webbplats för användning av fritt underhåll och påminnelse om reparationstjänster via e-post är valfritt.

När du registrerar BWT-produkten behandlas dina personuppgifter (titel, namn, ursprungsland, e-postadress). Syftet med databehandlingen är tillhandahålla information om produkter och tjänster.

Den rättsliga grunden för denna behandling är artikel 6.1 a i dataskyddsförordningen.

Du kan när som helst dra tillbaka tidigare samtycke till behandlingen av dina personuppgifter enligt artikel 7.3 i dataskyddsförordningen. Det sker med framtida verkan. Det enda du behöver göra är att informera oss om att du drar tillbaka ditt samtycke.

Du kan registrera din BWT-produkt på vår webbplats på www.bwt-service.com och få vår kostnadsfria påminnelsetjänst för underhåll- och serviceåtgärder. Påminnelsen skickas via mejl. När du registrerar BWT-produkten behandlas dina personuppgifter (titel, namn, adress, telefonnummer, e-postadress) från kontaktfältet. Syftet med databehandlingen är att skicka information om produkter och tjänster.

Den rättsliga grunden för behandlingen är artikel 6.1 a i dataskyddsförordningen. Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke till databehandlingen enligt artikel 7.3 i dataskyddsförordningen. Det sker med framtida verkan. Det enda du behöver göra är att informera oss om att du drar tillbaka ditt samtycke.

När du registrerar produkten har du även möjlighet att koppla dig själv och din terminalenhet till en servicepartner. Detta innebär att en BWT-servicepartner (partnerföretag) som får koden tillsammans med produkten (t.ex. installationsföretag) kan se specificerade kunddata, produkten och den nuvarande statusen för produkten på BTW-partnerportalen. Denna information delas med servicepartnern i servicesyften. Våra partnerföretag får endast använda den överförda informationen i servicesyften för våra kunder.

Den rättsliga grunden för behandlingen är artikel 6.1 a i dataskyddsförordningen. Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke till databehandlingen enligt artikel 7.3 i dataskyddsförordningen. Det sker med framtida verkan. Det enda du behöver göra är att informera oss om att du drar tillbaka ditt samtycke.

3.6. E-postaviseringar (SendGrid)

Sändningen av konto- och produktspecifika aviseringar (statusmeddelanden, varningar och felmeddelanden) och e-postbekräftelser från kontaktformulär utförs via en extern tjänst från företaget SendGrid.

Särskilt följande personuppgifter kommer föras vidare för behandling: Mottagarens e-postadress Personliga hälsningsfraser

För att kunna ge dig bättre support med problem gällande dina förfrågningar, kommer ditt kundkonto och dina produktaviseringar samt kommande event att lagras i högst 30 dagar:

  • E-post levererad till mottagande server
  • E-post levererad till mottagande server – Skräppost
  • E-post levererad till mottagande server – Avvisning
  • E-post levererad till mottagande server – Blockerat
  • Öppnad e-post
  • Länk inuti mejlet det klickats på

Ett biträdesavtal enligt artikel 28 i dataskyddsförordningen har ingåtts med denna tjänsteleverantör.

3.7. Kontakt via vår webbplats

Vår webbplats innehåller ett kontaktformulär som möjliggör både snabb elektronisk kontakt med vårt företag och direktkommunikation med oss, vilket även omfattar en allmän adress för så kallad elektronisk post (e-postadress). Om den registrerade kontaktar vårt företag via ett kontaktformulär, lagras automatiskt personuppgifter som den registrerade sänder.

I händelse av kontakt via kontaktformuläret behandlas dina personuppgifter (titel, namn, ursprungsland, e-postadress) som du uppger i kontaktfälten. Syftet med processen är att hantera din förfrågan.

Den rättsliga grunden för denna behandling är i dataskyddsförordningen.

3.8. Hitta en installatör

På vår webbplats kan du kontakta en installatör av dricksvatten från BWT eller en partnerinstallatör. De data som du uppger i kontaktfälten behandlas automatiskt och sänds till den installatör som du väljer. En kopia på meddelandet skickas till BWT Vattenteknik AB.

Om du kontaktar oss behandlas dina personuppgifter (titel, namn, ursprungsland, e-postadress). Syftet med behandlingen är att kunna vidta de åtgärder som behövs innan avtal sluts.

Den rättsliga grunden för denna behandling är i dataskyddsförordningen.

3.9 Partnerwebb

Installatörer av dricksvatten från BWT och partnerinstallatörer är registrerade på vår partnerwebbplats (plattform för installatörer). När du registrerar dig behandlas BWT- eller partnerinstallatörens personuppgifter (titel, namn, ursprungsland, e-postadress). Personuppgifterna skickas till Connex Marketing GmbH, Dr-Schauer-Straße 26, 4600 Wels, för att möjliggöra för BWT- och partnerinstallatören att komma åt vårt bonusprogram Pearls & More. Ett biträdesavtal har ingåtts med Connex Marketing GmbH.

Inga kunddata behandlas. Syftet med behandlingen är att kunna vidta de åtgärder som behövs innan avtal sluts.

Den rättsliga grunden för denna behandling är i dataskyddsförordningen.

3.10. Jobbportal

3.10.1. Onlineansökan

Personuppgifter som anges i en onlineansökan behandlas konfidentiellt. Dessa data kommer endast att användas för att genomföra ansökningsprocessen. Så snart du skickar en onlineansökan via relevant mask får du ett bekräftelsemejl. Dina personuppgifter lagras så länge det är nödvändigt för ansökningsprocessen.

Följande information är relevant för ansökningsprocessen: hälsningsfras, titel, för- och efternamn, adress, nationalitet, födelsedatum, land, telefonnummer, e-postadress, möjligen avslutat samarbete eller avslutad offentlig tjänst, information om den önskade.

När du skickar in din ansökan ger du ditt samtycke till att dina personuppgifter behandlas inom ramen för ansökningsprocessen så som fastställt i denna integritetspolicy.

Den rättsliga grunden för denna behandling är artikel 6.1 b och artikel 6.1 f i dataskyddsförordningen. Om du ansöker om den utlysta tjänsten i ett tredje land kommer dina data behandlas utifrån din begäran för att utföra åtgärder före slutande av avtal enligt artikel 49.1 b i dataskyddsförordningen.

Ytterligare rättslig grund för behandling av särskilda kategorier av personuppgifter enligt artikel 9.1 i dataskyddsförordningen, och där uppgifterna frivilligt anges under ansökningsprocessen, är artikel 9.2 b i dataskyddsförordningen (t.ex. hälsouppgifter, allvarliga funktionshinder eller etniskt ursprung). Ytterligare rättslig grund för behandling av särskilda kategorier av personuppgifter enligt artikel 9.1 i dataskyddsförordningen, och som vi efterfrågar under ansökningsprocessen, är artikel 9.2 a i dataskyddsförordningen (t.ex. hälsouppgifter som behövs för yrkesutövning).

Genom att fylla i detta formulär kan du ansöka om tjänster i vårt företag. För ansökningsprocessen registreras nödvändig information och personuppgifter såsom namn, adress, e-postadress eller uppgifter om nationalitet och födelsedatum. Du kan ladda upp enskilda ansökningsdokument (till exempel CV, följebrev, personligt brev, betyg och foto). Den specificerade informationen och uppladdade dokumenten läggs till vår jobbportal och lagras där.

Om du ansöker om ett jobb som annonserats via jobbportalen kan dina data endast ses och behandlas av ansvarig personal, personalavdelningen och ansvariga medarbetare på avdelningen som rekryterar.

När du skickar in en spontanansökan via vår jobbportal uppger du dina personuppgifter i syfte att hitta ett passande jobb. Dina data kan därefter ses av personalavdelningen på BWT och av medarbetare som är involverade i ansökningsprocessen för att stämma av din profil mot lämpliga jobberbjudanden.

Dessutom kontrollerar vi om din ansökan passar in på andra lediga tjänster i Österrike, på andra platser i Europa eller hos dotterbolag till BWT Vattenteknik AB. Om ett lämplig erbjudande dyker upp vidarebefordras dina ansökningsuppgifter av ansvarig personalavdelning.

Uppgifter om sökande som anges i online-ansökningsprocessen kan vidarebefordras inom BWT i Österrike samt till koncerndotterbolagens olika platser i Europa. De svar och den information du anger under ansökningsprocessen kommer vanligtvis att lagras tillsammans ditt namn i upp till sex månader efter det att ansökningsprocessen har slutförts. Därefter lagras resultaten endast anonymt för statistisk analys. Det går inte dra några slutsatser om din identitet utifrån dessa statistiska register.

När du registrerar dig på jobbportalen kan du samtycka till att informationen du uppger kan lagras. Den kan lagras i upp till två år. Om det dyker upp en ledig tjänst i företaget ger du ditt samtycke till att BWT och dess dotterbolag kan matcha dina personuppgifter med motsvarande jobbprofil så länge de är lagrade.

Den rättsliga grunden för denna behandling är artikel 6.1 a i dataskyddsförordningen. Du kan när som helst dra tillbaka tidigare samtycke till behandlingen av dina personuppgifter enligt artikel 7.3 i dataskyddsförordningen. Det sker med framtida verkan. Det enda du behöver göra är att informera oss om att du drar tillbaka ditt samtycke.

Vi vidtar tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina uppgifter mot oavsiktlig eller avsiktlig manipulation, förlust, förstörelse eller åtkomst från obehöriga. Överföringen av dina data via internet är krypterad. Vi ser regelbundet över våra säkerhetsåtgärder för att de ska ligga i linje med den tekniska utvecklingen.

3.10.2. Formulär för prova på-dagar

För elever som vill delta i BTW:s prova-på-dagar är följande information relevant: hälsningsfras, för- och efternamn, födelsedatum, adress, telefonnummer, e-postadress, namn och telefon till vårdnadshavare/förmyndare. Dessa data kommer endast användas under prova på-dagarna och lagras vanligtvis i upp till sex månader efter ansökan. Därefter lagras resultaten endast anonymt för statistisk analys. Personer under 18 måste uppvisa godkännande från vårdnadshavare.

Den rättsliga grunden för denna behandling är artikel 6.1 b i dataskyddsförordningen.

4. Tidsperioden under vilken personuppgifterna lagras

Vi lagrar dina personuppgifter när så krävs och så länge affärsförbindelsen varar (inledande fas och fullgörande av avtalet) och vidare enligt lagrings- och dokumentationsskyldigheter och för försvar i rättsliga processer. Lagringsperioden avgörs av lagringsskyldigheter och begränsningsperioder. Begränsningsperioden enligt den österrikiska bolagslagen och den österrikiska skatteregistreringslagen är 7 år och enligt lagen om likabehandling är den 6 månader. I vissa fall kan det även vara rimligt med längre lagringsperioder.

5. De registrerades rättigheter

Avseende databehandlingen som beskrivs närmare nedan har användarna och de registrerade rätt till:

bekräftelse av huruvida deras personuppgifter behandlas, information om vilken information som behandlas, vidare information om typen av databehandling samt kopior på personuppgifterna (jfr artikel 15 i dataskyddsförordningen) rättelse av felaktiga eller ofullständiga uppgifter (jfr artikel 16 i dataskyddsförordningen) omgående radering av deras personuppgifter (jfr artikel 17 i dataskyddsförordningen) eller, om vidare behandling krävs enligt artikel 17.3 i dataskyddsförordningen, begränsning av denna behandling enligt artikel 18 dataskyddsförordningen information i form av kopior på deras personuppgifter samt överföring av dessa till andra leverantörer/personuppgiftsansvariga (jfr artikel 20 i dataskyddsförordningen) inlämning av klagomål till tillsynsmyndighet om de anser att deras personuppgifter behandlas i strid med gällande dataskyddsbestämmelser (se även artikel 77 i dataskyddsförordningen). I Österrike är detta Dataskyddsmyndigheten. Dessutom är den personuppgiftsansvarige skyldig att meddela alla mottagare till vilka den lämnar ut information om sådana rättelser, raderingar eller begränsningar av behandlingen enligt artikel 16, 17.1 och 18 i dataskyddsförordningen. Denna skyldighet gäller däremot inte om ett sådant meddelande inte är möjligt eller om det innebär en orimlig ansträngning. Användarna har under alla omständigheter rätt till information om dessa mottagare.

Likaså har användarna och de registrerade enligt artikel 21 i dataskyddsförordningen rätt till att invända mot den personuppgiftsansvariges fortsatta behandling av deras uppgifter i enlighet med artikel 6.1 f i dataskyddsförordningen. I synnerhet är det tillåtet att invända mot databehandling i direktreklamsyfte.

Dessa rättigheter kan utövas när som helst genom skriftligt meddelande till BWT Vattenteknik AB. Tänk på att du endast kan få tillgång till information om du kan styrka din identitet.

Om du vill ta bort ditt kundkonto permanent kommer även uppgifter som finns lagrade i ditt kundkonto att raderas automatiskt.

1 oktober 2020

Visit your local website

Stay on this website