BWT-vatten för företagskunder

Tandkliniker

Korrekt vattenbehandling på tandkliniker ger instrument och installationer ökad livslängd och skyddar mot legionella och hälsofarliga bakterier.
Kontakta oss för rådgivning
Tandklinikker Tandklinikker

Tandkliniker

BWT-VATTEN

Vi har lösningar för hela kliniken, autoklaver och dentala enheter

 

Vilken anlägg­ning passar för din tand­klinik?

Våra anlägg­ningar BWT Hydroton och BWT Odonton är utveck­lade för att behandla och leve­rera vatten till appa­ra­terna på tand­kli­niker, t.ex. auto­klaver och dentala enheter. Båda anlägg­ning­arna leve­rerar vatten med en lednings­för­måga < 20 µS/cm vilket fungerar för de flesta auto­klaver.* Anlägg­ning­arna tar dess­utom bort kalk, mine­raler, mikro­or­ga­nismer och legi­o­nella samt andra bakte­rier, så att vatten­kva­li­teten är säker, hälsosam och ren. Tekniskt fungerar anlägg­ning­arna genom omvänd osmos membran­fil­tre­ring. BWT Hydroton passar för mindre tand­kli­niker och kan försörja upp till åtta behand­lingsrum. BWT Odonton vänder sig däremot till större tand­kli­niker. BWT Odonton skiljer sig dess­utom från BWT Hydroton genom att ha reser­vo­ar­tank, display för direkt avläs­ning av lednings­för­måga och test­kran på recir­ku­la­tions­sy­stemet.

BWT Clinic Softener är utvecklad för att försörja hela tand­kli­niken med mjuk­gjort BWT-​vatten – från pati­ent­to­a­letten till kaffe­ma­skinen. Tekniskt fungerar anlägg­ningen genom att kalken avlägsnas från vattnet genom ett jonby­tar­filter. När mjuk­gö­rings­an­lägg­ningen inte kan ta upp mer kalk startar en rege­ne­re­rings­pro­cess auto­ma­tiskt och anlägg­ningen rengörs. Anlägg­ningen leve­rerar mjuk­gjort vatten under processen så att tand­kli­niken alltid säkert har kalk­fritt BWT-​vatten. BWT Clinic Softener är godkänd för dricks­vatten och är givetvis också dricks­vat­ten­god­känd med DVGW-​certifiering.

Enstaka auto­klaver kräver lägre lednings­för­måga vilket uppnås genom efter­be­hand­ling med ett BWT Best­demin demi­ne­ra­li­se­rings­filter.

Dental clinic
Dental clinic

Rådgivning

Vi hjälper dig gärna att hitta den BWT-​produkt som bäst passar dina behov. Kontakta våra experter för råd.

Välkommen till svenska hemsidan för BWT!

It looks like you are from United States. Unfortunately we don't have a local website in your language. Follow the link below to go to the international website or select another country.

Switch to international website

When you close the note or click the link ("continue"), you remain on the svenska website.

Continue on international site
Choose another country