BWT-vatten för företagskunder

Tandkliniker

Korrekt vattenbehandling på tandkliniker ger instrument och installationer ökad livslängd och skyddar mot legionella och hälsofarliga bakterier.
Kontakta oss för rådgivning
Tandklinikker Tandklinikker

Tandkliniker

BWT-VATTEN

Vi har lösningar för hela kliniken, autoklaver och dentala enheter

 

Vilken anlägg­ning passar för din tand­klinik?

Våra anlägg­ningar BWT Hydroton och BWT Odonton är utveck­lade för att behandla och leve­rera vatten till appa­ra­terna på tand­kli­niker, t.ex. auto­klaver och dentala enheter. Båda anlägg­ning­arna leve­rerar vatten med en lednings­för­måga < 20 µS/cm vilket fungerar för de flesta auto­klaver.* Anlägg­ning­arna tar dess­utom bort kalk, mine­raler, mikro­or­ga­nismer och legi­o­nella samt andra bakte­rier, så att vatten­kva­li­teten är säker, hälsosam och ren. Tekniskt fungerar anlägg­ning­arna genom omvänd osmos membran­fil­tre­ring. BWT Hydroton passar för mindre tand­kli­niker och kan försörja upp till åtta behand­lingsrum. BWT Odonton vänder sig däremot till större tand­kli­niker. BWT Odonton skiljer sig dess­utom från BWT Hydroton genom att ha reser­vo­ar­tank, display för direkt avläs­ning av lednings­för­måga och test­kran på recir­ku­la­tions­sy­stemet.

BWT Clinic Softener är utvecklad för att försörja hela tand­kli­niken med mjuk­gjort BWT-​vatten – från pati­ent­to­a­letten till kaffe­ma­skinen. Tekniskt fungerar anlägg­ningen genom att kalken avlägsnas från vattnet genom ett jonby­tar­filter. När mjuk­gö­rings­an­lägg­ningen inte kan ta upp mer kalk startar en rege­ne­re­rings­pro­cess auto­ma­tiskt och anlägg­ningen rengörs. Anlägg­ningen leve­rerar mjuk­gjort vatten under processen så att tand­kli­niken alltid säkert har kalk­fritt BWT-​vatten. BWT Clinic Softener är godkänd för dricks­vatten och är givetvis också dricks­vat­ten­god­känd med DVGW-​certifiering.

Enstaka auto­klaver kräver lägre lednings­för­måga vilket uppnås genom efter­be­hand­ling med ett BWT Best­demin demi­ne­ra­li­se­rings­filter.

Dental clinic
Dental clinic

Rådgivning

Vi hjälper dig gärna att hitta den BWT-​produkt som bäst passar dina behov. Kontakta våra experter för råd.

Visit your local website

Stay on this website