Kontrollera ditt dricksvatten med en vattenanalys

VATTENPROV

Även om ditt dricksvatten ser ut att vara normalt, kan en vattenanalys avslöja farliga ämnen.
Se vanliga tecken på problem i ditt dricksvatten
Showering with silky soft pearl water Showering with silky soft pearl water

TA DITT VATTEN­PROV

vattenprov

Få styr på ditt dricks­vatten genom en vatten­a­nalys 

Även om ditt dricks­vatten ser ut att vara normalt, kan en vatten­a­nalys avslöja dolda farliga ämnen. Därför är det viktigt att kontrol­lera dricks­vattnet med jämna mellanrum. Rent dricks­vatten är viktigt att ha för att dricka, laga mat och för hygien. Barn är käns­liga och det är särskilt viktigt att göra ett vatten­test regel­bundet om det bor barn i hushållet.

Om vatten­a­na­lysen visar olämp­liga halter presen­terar vi en frivillig lösning för problemet där du får svar på alla dina frågor kring ditt dricks­vatten. Vi har arbetat med vatten­re­ning sedan 1933, så du är i trygga händer. Vägen till rent vatten är först genom en vatten­a­nalys. Beställ ett vatten­prov så skickar vi ett test­paket hem till dig. Vi kontaktar dig direkt när testre­sul­tatet är klart. Snabbt och enkelt!

Hur upplever du ditt dricks­vatten?

 

Här är några vanliga tecken på problem som kan förekomma i ditt vatten.

Hur går det till?

delivery bwt
delivery bwt

Beställ vatten­a­nalys
Du kan välja mellan en eller flera vatten­a­nalys bero­ende på ditt behov. När vi har mottagit din beställ­ning skickar vi ett provkit med ett formulär och instruk­tioner. Det tar ett par dagar att få.

vattenproof
vattenproof

Genomför vatten­a­nalys
Läs igenom instruk­tio­nerna innan du påbörjar analysen och fyll sedan i
formu­läret. Skicka sedan till­baka ditt provkit till oss för vidare analys.

bwt business
bwt business

BWT kontaktar dig
När vi mottagit ditt vatten­prov påbörjas analysen. När vatten­a­na­lysen är klar kommer BWT att ringa upp dig med en lösning och offert.

Resul­tatet av ditt vatten­test och vår uppfölj­ning

Du beställer enkelt vatten­a­na­lysen via formu­läret nedan och väljer vilken typ av vatten­prov du vill ha. Sedan skickar vi ett test­paket med instruk­tioner och ett fråge­for­mulär inom några dagar.
Gratis Wasserhärte Teststreifen

Din guide till att välja rätt vatten­a­nalys

Välj mellan tre olika typer av vattenprover - beroende på dina behov

Kemisk och metal­lisk vatten­a­nalys

En vatten­a­nalys för dig med egen brunn som under­söker vatt­nets kemiska, fysi­ka­liska och metal­liska egen­skaper.

Vatten­a­nalys inklu­derar följande para­metrar: Lukt, Grum­lighet, Färg, pH, Tempe­ratur vid pH-mätning, Alkali­nitet, Konduk­ti­vitet, Klorid, Sulfat, Fluor, COD-Mn, Ammo­nium, Ammo­ni­um­kväve (NH4-N), Fosfat (PO4), Fosfat fosfor (PO4 -P), Nitrat (NO3), Nitrat­kväve (NO3-N), Nitrit (NO2), Nitrit­kväve (NO2-N), NO3 / 50 + NO2 / 0,5, Natrium (Na), Kalium (K) , Kalcium (Ca), Järn (Fe), Magne­sium (Mg), Mangan (Mn), Arsenik (As), Bly (Pb), Koppar (Cu), Uran (U) och total hårdhet (° dH)

Pris 595 kr inkl. moms

Beställ ditt vattenprov här
Vattenanalys-guide

Mikro­bi­o­lo­giska vatten­a­na­lys­

Mikro­bi­o­lo­gisk analys rekom­men­deras som en uppfölj­ning mellan prov­tag­ning av den grund­läg­gande kemiska analysen som bör ske vart tredje år.

Det är inte ovan­ligt med läckande brunnar där orent ytvatten från närlig­gande avlopp eller gödsel kan föra in bakte­rier i brunnen. Det innebär en risk för sjuk­doms­fram­kal­lande orga­nismer i vattnet, vilket kan orsaka magbe­svär.

Vatten­a­nalys inklu­derar följande para­metrar: Odlings­bara mikro­or­ga­nismer (22 °C), Koli­forma bakte­rier (35 °C) och Esche­richia coli (E.Coli)

Pris 400 kr inkl. moms
Beställ ditt vattenprov här
Lohnende Investition Enthärtungsanlage

Radon vatten­a­nalys

Radon är en radi­o­aktiv gas som bildas natur­ligt i marken. Vissa stenar, som skiffer och granit, inne­håller mer radon än andra. Det kan finnas höga radon­halter från borrade brunnar i områden med berg och i grävda brunnar där vattnet kommer från sprickor i berget. Hälso­risken med radon i vatten uppstår vid inand­ning när radon släpps ut från vattnet till luften. Detta sker när radon­hal­tigt vatten används till bland annat disk och dusch.

Vatten­a­nalys inklu­derar följande para­metrar:
 Radon

Pris 300 kr inkl. moms
Beställ ditt vattenprov här
water pharma

Frågor och svar

Hur ofta bör jag göra en vatten­a­nalys?

Vi rekommenderar att man utför en vattenanalys vart tredje år.

Hur vet jag om att jag behöver göra en vatten­a­nalys på mitt dricks­vatten?

Om du märker något underligt med ditt dricksvatten eller att det har förändrats i utseende, smak eller lukt, då bör du genast beställa ett vattenprov.

Vad inne­håller mitt dricks­vatten?

Du behöver beställa hem ett vattenprov för att ta testet och sedan skicka det tillbaka till oss för analys. På så sätt hjälper vi dig att ta reda på vad ditt dricksvatten innehåller för att du och ditt hem ska få ta del av så friskt vatten som möjligt. Beställ ditt vattenprov i formuläret ovan.

Visit your local website

Stay on this website