pH-verdi i vannet BWT vannproblemer pH-verdi i vannet BWT vannproblemer pH-verdi i vannet BWT vannproblemer

pH-verdien i vannet

Oppnå en sunn pH-verdi i vannet

pH-verdien i vannet er et mål på hvor surt eller basisk vannet er. Skalaen går fra 0 til 14, der 7 er nøytral. Kravet til pH i drikkevann varierer, men ligger generelt mellom 6,5 og 9,5. Man måler verdien for å overvåke vannkvaliteten og opprettholde et sunt vannmiljø.

Selv om man kanskje skulle tro at vann er svært rent og meget nøytralt, og derfor burde ha en nøytral pH-verdi, er ikke dette alltid tilfelle. Høy eller lav pH-verdi kan være skadelig for både mennesker og miljøet.

pH-verdien kan påvirke helsen
Lav verdi, som gir surt vann, kan føre til korrosjon av rør og apparater. Høy verdi, som gir basisk vann, kan føre til utfelling av mineraler og tette rør, og det kan gi en annerledes smak på vannet. Begge ytterpunktene kan også påvirke helsen, da de kan irritere huden og øynene, og forverre visse medisinske tilstander.

Vit pH-verdien i drikkevannet

For å unngå ødelagte metallrør, kalkavleiringer og ødelagte apparater er det viktig å måle pH-verdien i vannet. For høy eller for lav verdi har en negativ effekt på utstyr og apparater. 

Grunner til å måle pH-verdien

  • For høy pH-verdi kan føre til kalkavleiringer i rørene
  • Vannet ditt kan etterlate flekker på klesvasken og servise
  • Surt vann er korrosivt

Slik får du sunn pH-verdi i vannet

Hvis du er usikker på hvilket vann­pro­blem du har, anbe­fales det at det blir tatt en vann­prøve slik at det blir kart­lagt hvilket problem som er i vannet. Dersom du alle­rede har tatt en vann­prøve kan resul­tatet lastes opp her, og du vil bli kontaktet av en av våre rådgi­vere.

Ikke la vann­pro­blemer skape bekym­ringer, BWT har løsnin­gene som gir deg rent og trygt vann i ditt hjem eller i din hytte.

Radonett A1 vannrensing BWT fjerner radon i vannet
Radonett A1 vannrensing BWT fjerner radon i vannet

Visit your local website

Stay on this website