BWT Odonton
BWT Odonton

BWT Odonton

 
Kontakta oss för offert
Artikelnummer: 421050135
  • Levererar behandlat vatten till klinikens apparater
  • Lämplig för större tandkliniker
  • Vattenkvalitet med ledningsförmåga <20 μS/cm
Teknisk information

 

Produk­tin­for­ma­tion

Skydda dina pati­enter mot legi­o­nella och bakte­rier.

Hälso­far­liga bakte­rier kan finnas i vattnet och utgöra en fara för pati­enter och personal. Med en lösning från BWT behöver du inte längre oroa dig för vatt­nets kvalitet, eftersom anlägg­ningen avlägsnar alla pato­gena (sjuk­doms­fram­kal­lande) mikro­or­ga­nismer och virus. På så sätt skyddas pati­en­terna mot legi­o­nel­la­smitta.

Uppfyller kraven på klinisk hygien.

BWT:s anlägg­ning följer dansk stan­dard ”Styring af infek­tions­hy­gi­ejne” DS 2451-​12, med krav på tand­kli­niker att förhindra acku­mu­la­tion av pato­gena mikro­or­ga­nismer i vattnet från dentala enheter. BWT:s anlägg­ning håller en konstant hög vatten­kva­litet och är ett natur­ligt val när kliniken ska ISO-​certi­fieras/kvali­tets­säkras.

Anlägg­ningen består av membran­fil­tre­ring med omvänd osmos, UV-​desin­fek­tion, 0,2 μ steril­filter, inte­grerad 100 L reser­vo­ar­tank, direktav­läs­ning av lednings­för­mågan via display, prov­kran på recir­ku­la­tions­slang.

Konstant recir­ku­la­tion i rörsy­stemet säker­ställer rent och bakte­ri­e­fritt vatten vid alla förbruk­nings­ställen. Anlägg­ningen fungerar genom membran­fil­tre­ring med omvänd osmos, UV-​desin­fek­tion, 0,2 μ steril­filter, inte­grerad 100 L reser­vo­ar­tank, direktav­läs­ning av lednings­för­mågan via display, prov­kran på recir­ku­la­tions­slang.

Tekniska data

Artikelnummer 421050135
Nominell kapacitet 50 – 200 liter/timme
Mått (B x H x D) 1150 x 900 x 60 mm
Vikt 85-91 kg
Ledningsförmåga <20 µS/cm
Kräver ström och avlopp Ja
Acceptera villkor*

Visit your local website

Stay on this website