Billig og miljøvenlig metode til at afilte fjernvarmevand

Rooftop of modern office building
Rooftop of modern office building
VEKS havde store forventninger, da selskabet satte sit nye, katalytiske afiltningsanlæg fra BWT i drift. “Forventningerne er allerede blevet indfriet,” konstaterer Mike Jarvig, der er VEKS’ projektkoordinator inden for kedler og distributionsanlæg.
.

VEKS’ anlæg er det første af sin slags i stor skala og gør det muligt at fjerne ilt fra fjern­var­me­vandet på en billig og miljø­venlig måde.

Vand­kva­litet i topklasse og længere levetid

I hoved­stads­om­rå­dets fjern­var­me­sy­stem findes der tre BWT afilt­nings­anlæg, som hver afilter 150 m3/timen. VEKS har et anlæg på Avedø­re­værket, mens både forsy­nings­vær­kerne CTR og HOFOR hver har et anlæg på Amager­værket.

De tre afilt­nings­anlæg har nu fungeret upåkla­ge­ligt i et par år, og man har opret­holdt en høj vand­kva­litet i fjern­var­me­sy­stemet.

“Selvom fjern­var­me­vandet påføres øget ilt ved repa­ra­tioner, udskift­ning af ventiler, udvi­delser af fjer­ne­var­me­sy­stemet osv., så har vi opret­holdt en høj vand­kva­litet” fortæller Mike Jarvig.

Med det nye anlæg har VEKS desuden fået redu­ceret driftsom­kost­nin­gerne til under det halve og givet selskabet mulighed for merind­tje­ning. Tilba­ge­be­ta­ling­stiden for anlægget er ca. fem år.

Det glæder Mike Jarvig: “Al leve­tids­for­læn­gelse gavner! Det har oven i købet givet os en merind­tje­ning, at vi kan sælge spæde­vand af højeste kvalitet til de lokale fjern­var­me­sel­skaber.”

Succesen er også nået til Køge Kraft­var­me­værk, som også har fået anlæg til kata­ly­tisk afilt­ning både i trans­mis­sions­sy­stemet og i Køge Fjern­varmes eget vand. Anlægget i Køge afilter 20 m3/timen og medvirker til en lang levetid på rørsy­ste­merne.

Selvom fjernvarmevandet påføres øget ilt ved reparationer, udskiftning af ventiler, udvidelser af fjernevarmesystemet osv., så har vi opretholdt en høj vandkvalitet
Mike Jarvig

Stan­ford Univer­si­tetet anvender dansk vand­tek­no­logi

Også uden for landets grænser vækker metoden opsigt. Via COWI blev BWT kontaktet af Stan­ford Univer­sitet, som ønskede at erstatte fjern­varme med et damp­sy­stem. Univer­si­tetet havde besluttet sig for en grøn profil med nul-emis­sion via lang­tids­hold­bare, miljø­ven­lige løsninger.

Før i tiden esti­me­rede man leve­tiden på rørsy­stemer til at være omkring 10 år, og man kalku­le­rede med et højt kemi­ka­lie­for­brug til at styre vand­kva­li­teten og redu­cere korro­sion af rørene.

Derfor var det en gåde for Stand­ford Univer­sitet, hvordan man som VEKS kan opret­holde et mere end 25 år gammelt rørsy­stem – endda i bedste stand. En del af forkla­ringen er høj vand­kva­litet og fore­byg­gende vedli­ge­hold.

Efter spar­ring og erfa­rings­ud­veks­ling parterne imellem blev resul­tatet, at univer­si­tetet fik et BWT afilt­nings­anlæg inte­greret i det nye fjern­var­me­sy­stem.

Udgivet: 13/6-2020

Kontakt i BWT:

Projek­t­di­rektør Thomas N. Larsen

Direkte 4397 0227

E-​mail: [email protected]

 

Projekt­leder Lars Klein

Direkte 4397 0228

E-​mail: [email protected]

 

Kontakt i VEKS:

Projekt­ko­or­di­nator Mike Jarvig

E-​mail: [email protected]

Del artiklen

Visit your local website

Stay on this website