Korrosjon i varmeanlegg

Korrosjon

Slik unngår du korrosjon i vannrørene

Har du opplevd uventede driftsproblemer og redusert virkningsgrad i ditt varmeanlegg? Det er et kjent problem i lukkede systemer som ofte skyldes korrosjon. Det oppstår som en reaksjon mellom vann, oksygen og metall. Feil pH-verdi kan også være en utfordring. Luften kan slippe til ved åpne luftpotter eller ved påfylling av vann. Korrosjon resulterer ofte i sedimentering - en opphopning av faste partikler som rust eller kalk. For å minimere korrosjonen er det viktig å få kontroll på oksygenet. 

Korrosjonens negative konsekvens
Korrosjonen reduserer varmeoverføringsevnen og denne opphopningen kan føre til blokkeringer, skade utstyr og redusere systemets effektivitet, i tillegg til større utgifter i anlegget på grunn av mer behov for vedlikehold. I eldre anlegg oppstår det store mengder med slam og magnetitt som et resultat av korrosjon.

Oppdag korro­sjonen

Varmeanleggets levetid og ytelse kan bli påvirket av korrosjon. Vær oppmerksom på en plutselig reduksjon i anleggets effektivitet, unormal støy eller synlige tegn på rust. Med riktig vannbehandling fra BWT kan korrosjonen unngås.

Grunner til korrosjon

  • Feil pH-verdi
  • Metallioner løses ut i vannet
  • Høy temperatur
  • Høy hastighet på vannstrømmen

Bli kvitt korrosjon i vannet

Hvis du er usikker på hvilket vann­pro­blem du har, anbe­fales det at det blir tatt en vann­prøve slik at det blir kart­lagt hvilket problem som er i vannet. Dersom du alle­rede har tatt en vann­prøve kan resul­tatet lastes opp her, og du vil bli kontaktet av en av våre rådgi­vere.

Ikke la vann­pro­blemer skape bekym­ringer, BWT har løsnin­gene som gir deg rent og trygt vann i dine installasjoner.

AQA therm MOVE power - vannbehandling varmeanlegg
AQA therm MOVE Power BWT Norge - vannbehandling varmeanlegg

Visit your local website

Stay on this website