VÍZ AZ OTTHONUNKBAN

Kiváló víztisztítási megoldások az Ön otthona számára a BWT-től. Központi vízszűrő a lebegőanyagoktól mentes, higiénikus vízért, vízlágyító berendezések a vízkő elleni innovatív védelemért.
Termékek felfedezése
Kellerstrecke Kellerstrecke

Vízkezelés szakembereknek

Szinten mindenhol, ahol vízről van szó, találkozhatunk a BWT előremutató megoldásaival: a magánháztartásokban, a kereskedelemben és az iparban, a gyógyszer- és a biotechnológia iparban, szállodákban és kórházakban, ill. községekben és városokban.
További információk
Lösungen für Geschäftskunden Lösungen für Geschäftskunden

PRÉMIUM SZŰRT VÍZ AZ ÖN IGÉNYEIRE SZABVA

Élvezze a kiváló BWT szűrt vizet. Fedezze fel a saját életstílusának megfelelő BWT vizet. Tisztán vagy teában ill. kávéban – egy különleges ízélmény.
Tudj meg többet
Leitungswasser trinken Leitungswasser trinken

A víz a mi feladatunk

Víz

BWT – For You and Planet Blue

A víz élet­elixír és korlá­to­zottan rendel­ke­zésre álló termé­szeti erőforrás is. Nem mindig áll rendel­ke­zésre olyan minő­ségű víz, mint amilyenre tulaj­don­képpen szükség lenne. Ezért a BWT felada­tául tűzte ki, hogy a hely­színen rendel­ke­zésre álló vizet úgy kezelje, tisztítsa, hogy az a szükséges minőségben rendelkezésre álljon. Ennek során számunkra magától érte­tődő, hogy fenn­tart­ható módon tevé­keny­ke­dünk, és óvjuk a kék boly­gónk értékes termé­szeti erőfor­rá­sait. A világ­szerte vezető szak­tudás, az inno­vatív tech­no­ló­giák és a kiváló minő­ségű termékek lehe­tővé teszik számunkra, hogy törekedjünk arra, hogy az élet minden területén töké­letes vízmi­nő­séget bizto­sít­sunk, vala­mint kiváló szintű bizton­ságot, higi­é­niát és egész­séget garan­tál­junk a vízzel mint élet­eli­xírrel való minden­napi kapcsolat során.

Vízkezelés otthona számára

Kiváló vízminőség a nap 24 órájában, a hét minden napján

Szolgáltatásunk

Az Ön elégedettsége fontos számunkra

A BWT ügyfélszolgálata és szervize

A BWT víztisztító, vízkezelő termékei kiváló vízminőséget biztosítanak az Ön otthonában. Mi pedig gondos­ko­dunk a töké­letes szer­vizről, hogy Ön éjjel-nappal a kitűnő vízmi­nő­séget élvez­hesse.

A belső szerviz csapatunk és regionális szerviz partnereink szívesen állanak az Ön rendelkezésére országszerte.

Győződjön meg Ön is a BWT márkaszervizének számos előnyéről.

További információ a BWT márkaszervizéről
BWT Badbetreuer BWT Badbetreuer

Vízkezelés szakembereknek

Megoldások és vízkezelő termékek a legkülönfélébb felhasználási területek számára

Nálunk megtalálja a megfelelő megoldást

Szinte mindenhol, ahol vízről van szó, talál­koz­ha­tunk a BWT előre­mu­tató megol­dá­sa­ival: a magán­ház­tar­tá­sokban, a keres­ke­de­lemben és az iparban, a gyógyszer-​ és a biotech­no­lógia iparban, szál­lo­dákban és kórhá­zakban, ill. közsé­gekben és váro­sokban.

Folya­ma­tosan dolgo­zunk az olyan eljá­rások és termékek fejlesz­tésén, melyek a legkü­lön­fé­lébb alkal­ma­zási terü­letek számára mindig a legjobb vízmi­nő­séget bizto­sítják. A legkor­sze­rűbb tech­no­ló­giák alkal­ma­zása, az inno­vatív szel­le­mi­sé­günk, vala­mint a környe­zet­barát, ökono­mikus és ugyan­akkor szoci­ális megkö­ze­lí­té­sünk külön­böztet meg minket.

További információk
Office building at sunset Office building at sunset

Welcome to the hungarian website of BWT!

It looks like you are from United States. Unfortunately we don't have a local website in your language. Follow the link below to go to the international website or select another country.

Switch to international website

When you close the note or click the link ("continue"), you remain on the hungarian website.

Continue on international site
Choose another country