adatkezelési tájékoztatója

Cégünk, a BWT AG (az elér­he­tő­sé­geket az aláb­bi­akban találja meg) és társult vállal­ko­zásai, örömmel várják, hogy meglá­to­gassa a honla­punkat! Az adatai és a magán­éle­tének védelme nagyon fontos számunkra.

A webol­da­lunk alap­ve­tően a szemé­lyes adatok megadása nélkül is hasz­nál­ható. Ha webol­da­lunkon keresztül szeretné hasz­nálni cégünk speci­ális szol­gál­ta­tá­sait, akkor szükség lehet a szemé­lyes adatok keze­lé­sére. Ha a szemé­lyes adatok keze­lése szük­séges, és a keze­lésnek egyéb jogsza­bályban bizto­sí­tott jogalapja nincsen, akkor álta­lá­nos­ságban a hozzá­já­ru­lását kérjük.

A szemé­lyes adatok keze­lését mindig az álta­lános adat­vé­delmi rende­lettel (GDPR) és a BWT AG-re vonat­kozó ország­spe­ci­fikus adat­vé­delmi előírá­sokkal össz­hangban végezzük. A jelen adat­vé­delmi nyilat­ko­zattal cégünk tájé­koz­tatni akarja a nyil­vá­nos­ságot az álta­lunk össze­gyűj­tött, felhasz­nált és kezelt szemé­lyes adatok típu­sáról, terje­del­méről és céljáról, vala­mint az Önt megil­lető jogokról.

Az adatai védelme érde­kében a BWT AG megfe­lelő műszaki és szer­ve­zeti intéz­ke­dé­seket hozott, amelyek többek között megvédik az adatait az elvesztés, mani­pu­láció vagy jogo­su­latlan hozzá­férés ellen. A hozott intéz­ke­dé­seket rend­sze­resen felül­vizs­gáljuk, és folya­ma­tosan a tech­nika állá­sához igazítjuk.

Az adat­vé­delmi nyilat­kozat csak a BWT AG-re és az ahhoz kapcso­lódó alol­da­lakra vonat­kozik, de harmadik felek által irányí­tott és üzemel­te­tett webhe­lyekre nem. Ellen­őrizze a harmadik felek által ellen­őr­zött és üzemel­te­tett webhe­lyeket, mivel a BWT AG nem felel azok tartal­máért és adat­vé­delmi intéz­ke­dé­se­iért. A 2. pontban megtud­hatja, hogy konk­rétan a válla­lat­cso­port melyik válla­lata felel az adat­ke­ze­lé­sért.

 

1. Álta­lános infor­má­ciók

Az adat­vé­delmi nyilat­kozat a GDPR foga­lom­hasz­ná­latán alapul.

„Szemé­lyes adatok": minden olyan infor­má­ciót jelölnek, amelyek azono­sí­tott vagy azono­sít­ható termé­szetes személyre (a továb­bi­akban: az „érin­tett”) vonat­koznak. A termé­szetes személy akkor azono­sít­ható, ha közvet­lenül vagy közve­tetten, külö­nösen olyan azono­sí­tóhoz történő hozzá­ren­de­léssel – mint például név, azono­sító szám, hely­meg­ha­tá­rozó adatok, online azono­sító vagy egy vagy több külön­leges jellemző segít­sé­gével – a termé­szetes személy fizikai, élet­tani, gene­tikai, pszi­cho­ló­giai, gazda­sági, kultu­rális vagy társa­dalmi iden­ti­tása azono­sít­ható. A „nem szemé­lyes adatok” anoni­mi­záltak, és olyan adatok, amelyek semmi­lyen körül­mé­nyek között nem vezet­hetők vissza az érin­tet­tekre. Ezért az adat­vé­delmi törvény a nem szemé­lyes adatokra (pl társa­ságok adataira) nem vonat­kozik.

„Érin­tett": bármely azono­sí­tott vagy azono­sít­ható termé­szetes személy, akinek szemé­lyes adatait az adat­ke­zelő kezeli és feldol­gozza.

„Adat­ke­zelés": az elekt­ro­nikus formá­tumú adatokon vagy adat­hal­ma­zokon auto­ma­ti­zált vagy nem auto­ma­ti­zált módon végzett bármely művelet vagy műve­letek összes­sége, így a gyűjtés, rögzítés, rend­sze­rezés, tagolás, tárolás, átala­kítás vagy megvál­toz­tatás, lekér­dezés, bete­kintés, felhasz­nálás, továb­bítás általi közlés, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzá­fér­he­tővé tétel, össze­han­golás vagy össze­kap­csolás, korlá­tozás, törlés vagy megsem­mi­sítés.

„Adat­fel­dol­gozó" vagy „adat­ke­zelő": az a termé­szetes vagy jogi személy, hatóság, intéz­mény vagy bármely más szerv, amely önál­lóan vagy másokkal együtt megha­tá­rozza a szemé­lyes adatok feldol­go­zá­sának (keze­lé­sének) céljait és módját. Ha az ilyen adat­ke­zelés céljait és eszkö­zeit az uniós jog vagy az Európai Unió vala­mely tagál­la­mának joga hatá­rozza meg, az adat­ke­zelőt vagy a kije­lö­lésre vonat­kozó különös szem­pon­tokat az uniós jog vagy az Európai Unió vala­mely tagál­la­mának joga is megha­tá­roz­hatja.

„Harmadik fél" az érin­tett, az adat­ke­zelő, az adat­fel­dol­gozó, vala­mint az adat­ke­zelő vagy az adat­fel­dol­gozó közvetlen fele­lős­sége alatt szemé­lyes adatok feldol­go­zá­sára felha­tal­ma­zott termé­szetes vagy jogi személy, közha­talmi szerv, ügynökség vagy egyéb szerv.

„Hozzá­já­rulás": minden olyan szán­dék­nyi­lat­kozat, amelyet az érin­tett az adott esetre önként, megfe­lelő tájé­koz­ta­táson alapulva és egyér­tel­műen nyilat­kozat vagy más egyér­telmű megerő­sítő intéz­kedés formá­jában tett, amellyel az érin­tett jelezte, hogy a szemé­lyes adata­inak a feldol­go­zá­sához hozzá­járul. A szemé­lyes adatokat csak a vonat­kozó adat­vé­delmi előírá­soknak megfe­le­lően dolgozzuk fel. Ha velünk levelez, vagy adatokat ad meg a webol­da­lunkon talál­ható űrlapon, kérjük, vegye figye­lembe, hogy az adott űrlapon megadott adatokat az aláb­bi­akban ismer­te­tett célokra dolgozzuk fel.

 

2. Az adat­ke­zelő és a kapcso­lat­tartó személy neve és címe

BWT AG
Walter-Simmer-Str. 4
A-5310 Mondsee

A felelős által önként kine­ve­zett adat­vé­delmi biztos az alábbi elér­he­tő­sé­gekkel érhető el:

 
E-mail: [email protected]

  

3. Szemé­lyes adatok keze­lése és feldol­go­zása

Szemé­lyes adatait csak a jelen Adat­vé­delmi nyilat­ko­zatban megadott célokra kezeljük és dolgozzuk fel és az e célok eléré­séhez szük­séges mértékben kezeljük. Ezeket az adatokat az Ön hozzá­já­ru­lása nélkül nem továb­bítjuk, az Adat­vé­delmi nyilat­ko­zatban leírt eseteket és a köte­lező érvényű nemzeti jogi rendel­ke­zé­seket kivéve.

A webol­da­lunkon talál­ható egyes aján­latok – például felhasz­nálói fiókok, hírle­velek, kapcso­lat­fel­vé­teli űrlapok – felhasz­ná­lá­sához előzetes regiszt­rá­cióra és a szemé­lyes adatok kapcso­lódó további feldol­go­zá­sára lehet szükség. Ezeket az adatokat azonban csak akkor hasz­náljuk, ha Ön megadja nekünk és kife­je­zetten hozzá­já­rult azok felhasz­ná­lá­sához. E kiemelt helyek esetén azonban arra kérjük, hogy adja jóvá­ha­gyását, és egy hivat­kozás segít­sé­gével további infor­má­ci­ókat bizto­sí­tunk az adott ponton.

3.1 Napló­fájlok

Amikor ellá­togat a webol­da­lunkra, böngé­szője tech­nikai okokból a követ­kező adatokat továb­bítja a szer­ve­rünkre (úgyne­ve­zett szer­ver­nap­ló­fájlok):

 • IP-cím
 • Lekér­dezés dátuma és időpontja
 • Időzóna elté­rése a Green­wichi közép­időhöz (GMT) képest
 • Kérés tartalma (konkrét oldal)
 • Operá­ciós rend­szer és annak hozzá­fé­rési álla­pota/HTTP-álla­pot­kódja
 • Az átvitt adatok mennyi­sége
 • Webhely, ahonnan a kérés érkezik („hivat­kozó URL")
 • Böngésző, nyelv és a böngé­sző­szoftver verziója

Ezen adatok napló­fáj­lokban történő táro­lása a weboldal rendel­ke­zésre bocsá­tá­sához és az infor­ma­tikai biztonság érde­kében szük­séges. Ezeket az adatokat nem egye­sítjük a szemé­lyes adat­for­rá­sokkal. Fenn­tartjuk a jogot, hogy ezeket az adatokat utólag ellen­őrizzük, ha az ille­gális felhasz­nálás konkrét jele­iről tudo­mást szer­zünk. Ha ebben az esetben személyhez való kötött­séget álla­pí­tunk meg, akkor ezeket az adatokat a GDPR 6. cikke 1. bekez­dé­sének f) pontja értel­mében vett jogos érde­künk alapján gyűjtjük a webol­da­lunk megje­le­ní­tése és a biztonság garan­tá­lása érde­kében.

3.2 Felhasz­nálói fiók

A part­ner­portál hasz­ná­la­tához felhasz­nálói fiókra van szükség. A felhasz­nálói fiókot bármikor töröl­heti. A felhasz­nálói fiókban közölt adatok az ügyfél­tá­mo­ga­táshoz és az ügyfél­szol­gá­lathoz szük­sé­gesek, és ebben a tekin­tetben dolgozzuk fel és hasz­náljuk őket.

Egyes álta­lunk bizto­sí­tott szol­gál­ta­tá­sokhoz part­ner­vál­la­la­tokkal való együtt­mű­ködés szük­séges. Amikor egy felhasz­náló e szol­gál­ta­tások egyikét hasz­nálja, akkor neveket vagy más elér­he­tő­ségi infor­má­ci­ókat cseré­lünk ezekkel a part­ner­vál­la­la­tokkal, hogy a tevé­keny­sé­ge­iket el tudják végezni. Part­ner­vál­la­la­taink azonban a megadott infor­má­ci­ókat a szol­gál­ta­táshoz kapcso­lódó tevé­keny­sé­geken kívüli célokra nem hasz­nál­hatják fel.

3.3 Hírlevél

A BWT Hungária Kft hírle­ve­lére felirat­kozás során a BWT Hungária Kft minősül adat­ke­ze­lőnek, a BWT Hungária Kft hatá­lyos adat­ke­ze­lési tájé­koz­ta­tóját a BWT HUNGARIA KFT - adat­vé­delmi tájé­koz­tató doku­mentum alatt találja, kérem, ott tekintse meg a hírle­ve­lekre vonat­kozó alpontot. A BWT AG, vagy más leány­vál­la­lata által nyúj­tott hírle­vél­szol­gál­ta­tással kapcso­latban az adott hírle­vél­szol­gál­tató adat­ke­zelő vonat­kozó adat­ke­ze­lési szabály­zata irányadó.

3.4 Nyere­mény­játék

Amennyiben adott nyere­mény­játék tekin­te­tében a BWT Hungária Kft minősül adat­ke­ze­lőnek, mert azt ő szer­vezi, úgy az erre vonat­kozó adat­ke­ze­lési tájé­koz­tatót a BWT HUNGARIA KFT - adatvédelmi tájékoztató dokumentum alatt találja. A BWT AG által szer­ve­zett nyere­mény­játék tekin­te­tében a követ­kező tájé­koz­ta­tást nyújtjuk.

Webol­da­lunkon külön­böző nyere­mény­já­té­kokat szer­ve­zünk. A rész­vé­telhez nincs szükség felhasz­nálói fiókra. Adatai kizá­rólag a nyere­mény­játék kere­tében kerülnek felhasz­ná­lásra, ezen túlmenő felhasz­ná­lásra nem kerül sor, hacsak a minden­kori rész­vé­teli felté­telek kife­je­zetten máshogy nem rendel­keznek.

Amikor jelent­kezik a nyere­mény­já­tékra, a kapcso­lat­tartó mezőkben szereplő szemé­lyes adatait (titulus, név, cím, tele­fon­szám, e-mail-cím) kezeljük. Az adat­ke­zelés célja a nyere­mény­já­tékban való rész­vétel.

Az adat­ke­zelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekez­dé­sének a) pontja. Az adat­ke­ze­léshez való hozzá­já­ru­lását a GDPR 7. cikk (3) bekez­dése értel­mében a jövőre vonat­ko­zóan bármikor vissza­von­hatja. Ehhez csak annyit kell tennie, hogy értesít bennünket a hozzá­já­ru­lása vissza­vo­ná­sáról.

3.5 Termék­re­giszt­ráció

Az ön által vásá­rolt BWT-terméket webol­da­lunkon regiszt­rál­hatja, ha igénybe szeretné venni díjmentes emlé­kez­tető szol­gál­ta­tá­sunkat, melynek kere­tében emlé­kez­tetjük a karban­tar­tási és ápolási lépé­sekre. Az emlé­kez­te­tőket e-mailben küldjük el.

A BWT-termék regiszt­rá­ci­ó­jakor a kapcso­lat­tartó mezőkben szereplő szemé­lyes adatait (titulus, név, cím, tele­fon­szám, e-mail-cím) kezeljük. Az adat­ke­zelés célja, hogy infor­má­ci­ókat küld­jünk a termé­kekről és szol­gál­ta­tá­sokról.

Az adat­ke­zelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekez­dé­sének a) pontja. Az adat­ke­ze­léshez való hozzá­já­ru­lását a GDPR 7. cikk (3) bekez­dése értel­mében a jövőre vonat­ko­zóan bármikor vissza­von­hatja. Ehhez csak annyit kell tennie, hogy értesít bennünket a hozzá­já­ru­lása vissza­vo­ná­sáról.

Az ön által vásá­rolt BWT-terméket webol­da­lunkon (www.bwt-service.com) regiszt­rál­hatja, ha igénybe szeretné venni díjmentes emlé­kez­tető szol­gál­ta­tá­sunkat, melynek kere­tében emlé­kez­tetjük a karban­tar­tási és ápolási lépé­sekre. Az emlé­kez­te­tőket e-mailben küldjük el. A BWT-termék regiszt­rá­ci­ó­jakor a kapcso­lat­tartó mezőkben szereplő szemé­lyes adatait (titulus, név, cím, tele­fon­szám, e-mail-cím) kezeljük. Az adat­ke­zelés célja, hogy infor­má­ci­ókat küld­jünk a termé­kekről és szol­gál­ta­tá­sokról.

Az adat­ke­zelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekez­dé­sének a) pontja. Az adat­ke­ze­léshez való hozzá­já­ru­lását a GDPR 7. cikk (3) bekez­dése értel­mében a jövőre vonat­ko­zóan bármikor vissza­von­hatja. Ehhez csak annyit kell tennie, hogy értesít bennünket a hozzá­já­ru­lása vissza­vo­ná­sáról.

A termék­re­giszt­ráció során lehe­tő­sége van arra, hogy magát és készü­lékét össze­kösse egy szer­viz­part­nerrel. Ez azt jelenti, hogy egy BWT-szer­viz­partner (part­ner­vál­lalat), amely rendel­kezik a termékhez adott kóddal (pl. a felsze­re­lést végző cég), láthatja a megadott ügyfél­ada­tokat, a terméket, vala­mint a termék aktu­ális státu­szát a BWT-part­ner­por­tálon. Ezen infor­má­ci­óknak a szer­viz­part­nerrel történő megosz­tása szer­viz­cé­lokat szolgál. Part­ner­vál­la­la­taink a megadott infor­má­ci­ókat csak ügyfe­leink szer­vi­ze­lé­sének céljára hasz­nál­hatják fel. Az adat­ke­zelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekez­dé­sének a) pontja. Az adat­ke­ze­léshez való hozzá­já­ru­lását a GDPR 7. cikk (3) bekez­dése értel­mében a jövőre vonat­ko­zóan bármikor vissza­von­hatja. Ehhez csak annyit kell tennie, hogy értesít bennünket a hozzá­já­ru­lása vissza­vo­ná­sáról.

3.6 E-mail-értesítések (Send­Grid)

A fiók­spe­ci­fikus és termék­spe­ci­fikus érte­sí­tések (álla­pot­je­len­tések, figyel­mez­te­tések és hiba­üze­netek), vala­mint a kapcso­lat­tar­tási űrlapok e-mail megerő­sí­té­se­inek küldése a Send­Grid külső szol­gál­ta­tásán keresztül történik

Konk­rétan a követ­kező szemé­lyes adatokat továb­bítjuk feldol­go­zásra:

 • A fogadó e-mail-címe
 • Szemé­lyes megszó­lítás

Annak érde­kében, hogy jobb támo­ga­tást nyújt­has­sunk a kérdései, ügyfél­fi­ók­jával és termék­in­for­má­ci­ó­ival kapcso­latos prob­lémák tekin­te­tében, a követ­kező esemé­nyeket legfel­jebb 30 napig tároljuk:

 • E-mail kézbe­sítve a fogadó szer­verre
 • E-mail kézbe­sítve a fogadó szer­verre – spam
 • E-mail kézbe­sítve a fogadó szer­verre – vissza­pat­tanó
 • E-mail kézbe­sítve a fogadó szer­verre – blok­kolva
 • E-mail megnyitva
 • Rákat­tin­tott az e-mailben szereplő hivat­ko­zásra

A szol­gál­ta­tóval a GDPR 28. cikkével össz­hangban megál­la­po­dást kötöt­tünk a rende­lési adatok feldol­go­zá­sára vonat­ko­zóan.

3.7 Kapcso­lat­fel­vé­teli lehe­tőség a webol­dalon keresztül

Amennyiben a BWT Hungária Kft-vel kíván kapcso­latot felvenni a www.bwt.com/hu, a www.bwtviz.hu. illetve a www.bwt-wam.com/hu olda­lakon, úgy az aláb­biak mellett a BWT Hungária Kft. rész­letes adat­ke­ze­lési tájé­koz­tatót az alábbi BWT HUNGARIA KFT - adat­vé­delmi tájé­koz­tató doku­mentum alatt találja, kérem ott figyel­mesen olvassa el az ide vonat­kozó pontokat.

3.8 Szer­viz­igénylés

Amennyiben a www.bwt.com/hu oldalon szerviz igénylés céljából kapcso­lat­fel­vé­teli űrlapot tölt ki, úgy a kapcso­lódó adat­ke­zelés tekin­te­tében a BWT Hungária Kft minősül adat­ke­ze­lőnek. Kérjük, hogy az alábbi tájé­koz­tatás mellett a vonat­kozó adat­ke­ze­léssel kapcso­latban az alábbi BWT HUNGARIA KFT - adat­vé­delmi tájé­koz­tató doku­mentum alatti tájé­koz­ta­tóban foglal­takat is olvassa el figye­lemmel.

Adat­ke­zelés terje­delme

Webol­da­lunkon talál­ható egy kapcso­lat­fel­vé­teli űrlap, melynek segít­sé­gével professzi­o­nális szol­gál­ta­tást igényelhet a BWT-től. Ha él ezzel a lehe­tő­séggel, a bevi­teli maszkban megadott adatok továb­bí­tásra kerülnek hozzánk, majd azokat tároljuk. A követ­kező szemé­lyes adatokról van szó: cég, ügyfél­szám, keresztnév, név, e-mail-cím, utca, postai irányí­tó­szám, tele­pülés, tele­fon­szám, mobil­te­le­fon­szám, kért szol­gál­tatás / hiba­le­írás, üzenet.

Adat­ke­zelés célja

A bevi­teli maszkban talál­ható szemé­lyes adatok keze­lé­sének célja kizá­rólag a szerviz igény­lé­sének feldol­go­zása. A küldési folyamat során kezelt egyéb szemé­lyes adatok a kapcso­lat­fel­vé­teli űrlappal való vissza­élés megaka­dá­lyo­zá­sára és infor­má­ció­tech­no­ló­giai rend­sze­reink bizton­sá­gának garan­tá­lá­sára szol­gálnak.

Az adat­ke­zelés jogalapja

A velünk való kapcso­lat­fel­vé­telkor a felhasz­náló adatait a GDPR 6. cikk (1) bekez­dé­sének b) pontja értel­mében a szer­viz­igénylés feldol­go­zá­sára és lebo­nyo­lí­tá­sára kezeljük

Tárolás időtar­tama

Az adatokat töröljük, amint már nincs rájuk szükség azon cél eléré­séhez, amelyhez őket. A kapcso­lat­fel­vé­teli űrlap bevi­teli maszk­jában szereplő, ill. az e-mailben küldött szemé­lyes adatok esetén ez akkor történik meg, amikor a felhasz­ná­lóval lezárul a minden­kori beszél­getés. A beszél­getés akkor zárul le, ha a körül­mé­nyekből arra lehet követ­kez­tetni, hogy a vonat­kozó tény­ál­lást végle­gesen tisz­tázták.

Lehe­tőség a tilta­ko­zásra és eltá­vo­lí­tásra

Bármikor tilta­kozhat szemé­lyes adata­inak táro­lása ellen. Ebben az esetben a beszél­getés nem foly­tat­ható. Tilta­ko­zását a [email protected] e-mail címre küldje el. Ebben az esetben a kapcso­lat­fel­vétel során tárolt vala­mennyi szemé­lyes adatát töröljük.

 

4. Tárolás időtar­tama

Szemé­lyes adatait, ha szük­séges, a teljes üzleti kapcsolat (a kezde­mé­nye­zéstől, a feldol­go­zástól a szer­ződés megszű­né­séig) és azon túl is tároljuk, a törvé­nyes megőr­zési és doku­men­tá­ciós köte­le­zett­sé­geknek megfe­le­lően, illetve a jogi köve­te­lések védelme érde­kében. A megőr­zési időt tehát a törvé­nyes megőr­zési időszakok vagy elévü­lési idők adják meg. A társa­sá­gokról szóló törvény­könyv (UGB) és az adózás rend­jéről szóló szövet­ségi törvény (BAO) szerint ez 7 év, az álta­lános esély­egyen­lő­ségi törvény (GIBG) szerint fél év. Bizo­nyos esetekben a jogi köve­te­lések védelme érde­kében, vagy az elévü­lési idők miatt hosszabb megőr­zési időre is szükség lehet.

 

5. Érin­tettek jogai

Az adat­fel­dol­gozás tekin­te­tében a felhasz­ná­lóknak és az érin­tet­teknek joguk van:

 • megerő­sí­tést kapni, hogy a velük kapcso­latos adatok feldol­go­zásra kerülnek, infor­má­ci­ókat kapni a feldol­go­zott adatokról, további infor­má­ci­ókat kapni az adat­ke­ze­lésről és az adatok máso­la­tával rendel­kezni (lásd még a GDPR 15. cikkét);
 • a hely­telen vagy hiányos adatokat helyes­bí­teni vagy kiegé­szí­teni (lásd még a GDPR 16. cikkét);
 • a rájuk vonat­kozó adatok azon­nali törlé­séhez (lásd még a GDPR 17. cikkét), vagy pedig, amennyiben további feldol­go­zásra van szükség a GDPR 17. cikke 3. bekez­dé­sének megfe­le­lően, feldol­gozás korlá­to­zá­sához a GDPR 18. cikke szerint;
 • a rájuk vonat­kozó és az általuk szol­gál­ta­tott adatok foga­dá­sára, és ezeket az adatokat továb­bí­tani más szol­gál­ta­tónak/fele­lősnek (vö. a GDPR 20. cikkével is); • panaszt benyúj­tani a felügye­leti ható­sághoz, ha úgy véli, hogy az Önre vonat­kozó adatokat a szol­gál­tató az adat­vé­delmi előírások megsér­té­sével dolgozza fel (lásd még a GDPR 77. cikkét). Ez a hatóság Auszt­ri­ában az adat­vé­delmi hatóság.
 • Ezen­kívül a szol­gál­tató köteles tájé­koz­tatni minden olyan címzettet, amelynek a szol­gál­tató nyil­vá­nos­ságra hozta az adatait, az adatok helyes­bí­té­séről vagy törlé­séről vagy a feldol­gozás korlá­to­zá­sáról, amely a GDPR 16., 17. cikke 1. bekez­dé­sének 18. pontja alapján történik. Ez a köte­le­zettség azonban nem alkal­ma­zandó, ha ez a kommu­ni­káció lehe­tetlen vagy arány­talan erőfe­szí­tést igényel. Ennek sérelme nélkül a felhasz­ná­lónak joga van a foga­dóról tájé­koz­ta­tást kapni.
 • A GDPR 21. cikke szerint a felhasz­ná­lóknak és az érin­tet­teknek joguk van kifo­gá­solni az adatok jövő­beni feldol­go­zását is, feltéve, hogy az adatokat a szol­gál­tató dolgozza fel a GDPR 6. cikke 1. bekez­dé­sének f) pontja szerint. Külö­nösen a közvetlen reklám céljából történő adat­fel­dol­gozás elleni kifogás elfo­gad­ható.

Ezeket a jogokat bármikor írásban érvé­nye­sít­heti közvet­lenül a felelős személynél vagy adat­vé­delmi tiszt­vi­se­lőnél. Ügyeljen rá, hogy a szemé­lyes adatokkal kapcso­latban csak akkor tudunk infor­má­ciót szol­gál­tatni, ha a személy­azo­nos­ságát igazolni tudja.

Ha végle­gesen törli felhasz­nálói fiókját, akkor a felhasz­nálói fiók alatt tárolt adatok is auto­ma­ti­kusan teljes mértékben törlődnek.

2020.09.25. szerinti állapot

Visit your local website

Stay on this website