Global
Nem találta meg az országát?
A BWT több ezer partnerrel működik együtt világszerte több mint 80 országban. Kérjük, küldjön egy üzenetet. A megfelelő kapcsolattartó személy felveszi Önnel a kapcsolatot.

adatkezelési tájékoztatója

Cégünk, a BWT AG (az elér­he­tő­sé­geket az aláb­bi­akban találja meg) és társult vállal­ko­zásai, örömmel várják, hogy meglá­to­gassa a honla­punkat! Az adatai és a magán­éle­tének védelme nagyon fontos számunkra.

A webol­da­lunk alap­ve­tően a szemé­lyes adatok megadása nélkül is hasz­nál­ható. Ha webol­da­lunkon keresztül szeretné hasz­nálni cégünk speci­ális szol­gál­ta­tá­sait, akkor szükség lehet a szemé­lyes adatok keze­lé­sére. Ha a szemé­lyes adatok keze­lése szük­séges, és a keze­lésnek egyéb jogsza­bályban bizto­sí­tott jogalapja nincsen, akkor álta­lá­nos­ságban a hozzá­já­ru­lását kérjük.

A szemé­lyes adatok keze­lését mindig az álta­lános adat­vé­delmi rende­lettel (GDPR) és a BWT AG-re vonat­kozó ország­spe­ci­fikus adat­vé­delmi előírá­sokkal össz­hangban végezzük. A jelen adat­vé­delmi nyilat­ko­zattal cégünk tájé­koz­tatni akarja a nyil­vá­nos­ságot az álta­lunk össze­gyűj­tött, felhasz­nált és kezelt szemé­lyes adatok típu­sáról, terje­del­méről és céljáról, vala­mint az Önt megil­lető jogokról.

Az adatai védelme érde­kében a BWT AG megfe­lelő műszaki és szer­ve­zeti intéz­ke­dé­seket hozott, amelyek többek között megvédik az adatait az elvesztés, mani­pu­láció vagy jogo­su­latlan hozzá­férés ellen. A hozott intéz­ke­dé­seket rend­sze­resen felül­vizs­gáljuk, és folya­ma­tosan a tech­nika állá­sához igazítjuk.

Az adat­vé­delmi nyilat­kozat csak a BWT AG-re és az ahhoz kapcso­lódó alol­da­lakra vonat­kozik, de harmadik felek által irányí­tott és üzemel­te­tett webhe­lyekre nem. Ellen­őrizze a harmadik felek által ellen­őr­zött és üzemel­te­tett webhe­lyeket, mivel a BWT AG nem felel azok tartal­máért és adat­vé­delmi intéz­ke­dé­se­iért. A 2. pontban megtud­hatja, hogy konk­rétan a válla­lat­cso­port melyik válla­lata felel az adat­ke­ze­lé­sért.

 

1. Álta­lános infor­má­ciók

Az adat­vé­delmi nyilat­kozat a GDPR foga­lom­hasz­ná­latán alapul.

„Szemé­lyes adatok": minden olyan infor­má­ciót jelölnek, amelyek azono­sí­tott vagy azono­sít­ható termé­szetes személyre (a továb­bi­akban: az „érin­tett”) vonat­koznak. A termé­szetes személy akkor azono­sít­ható, ha közvet­lenül vagy közve­tetten, külö­nösen olyan azono­sí­tóhoz történő hozzá­ren­de­léssel – mint például név, azono­sító szám, hely­meg­ha­tá­rozó adatok, online azono­sító vagy egy vagy több külön­leges jellemző segít­sé­gével – a termé­szetes személy fizikai, élet­tani, gene­tikai, pszi­cho­ló­giai, gazda­sági, kultu­rális vagy társa­dalmi iden­ti­tása azono­sít­ható. A „nem szemé­lyes adatok” anoni­mi­záltak, és olyan adatok, amelyek semmi­lyen körül­mé­nyek között nem vezet­hetők vissza az érin­tet­tekre. Ezért az adat­vé­delmi törvény a nem szemé­lyes adatokra (pl társa­ságok adataira) nem vonat­kozik.

„Érin­tett": bármely azono­sí­tott vagy azono­sít­ható termé­szetes személy, akinek szemé­lyes adatait az adat­ke­zelő kezeli és feldol­gozza.

„Adat­ke­zelés": az elekt­ro­nikus formá­tumú adatokon vagy adat­hal­ma­zokon auto­ma­ti­zált vagy nem auto­ma­ti­zált módon végzett bármely művelet vagy műve­letek összes­sége, így a gyűjtés, rögzítés, rend­sze­rezés, tagolás, tárolás, átala­kítás vagy megvál­toz­tatás, lekér­dezés, bete­kintés, felhasz­nálás, továb­bítás általi közlés, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzá­fér­he­tővé tétel, össze­han­golás vagy össze­kap­csolás, korlá­tozás, törlés vagy megsem­mi­sítés.

„Adat­fel­dol­gozó" vagy „adat­ke­zelő": az a termé­szetes vagy jogi személy, hatóság, intéz­mény vagy bármely más szerv, amely önál­lóan vagy másokkal együtt megha­tá­rozza a szemé­lyes adatok feldol­go­zá­sának (keze­lé­sének) céljait és módját. Ha az ilyen adat­ke­zelés céljait és eszkö­zeit az uniós jog vagy az Európai Unió vala­mely tagál­la­mának joga hatá­rozza meg, az adat­ke­zelőt vagy a kije­lö­lésre vonat­kozó különös szem­pon­tokat az uniós jog vagy az Európai Unió vala­mely tagál­la­mának joga is megha­tá­roz­hatja.

„Harmadik fél" az érin­tett, az adat­ke­zelő, az adat­fel­dol­gozó, vala­mint az adat­ke­zelő vagy az adat­fel­dol­gozó közvetlen fele­lős­sége alatt szemé­lyes adatok feldol­go­zá­sára felha­tal­ma­zott termé­szetes vagy jogi személy, közha­talmi szerv, ügynökség vagy egyéb szerv.

„Hozzá­já­rulás": minden olyan szán­dék­nyi­lat­kozat, amelyet az érin­tett az adott esetre önként, megfe­lelő tájé­koz­ta­táson alapulva és egyér­tel­műen nyilat­kozat vagy más egyér­telmű megerő­sítő intéz­kedés formá­jában tett, amellyel az érin­tett jelezte, hogy a szemé­lyes adata­inak a feldol­go­zá­sához hozzá­járul. A szemé­lyes adatokat csak a vonat­kozó adat­vé­delmi előírá­soknak megfe­le­lően dolgozzuk fel. Ha velünk levelez, vagy adatokat ad meg a webol­da­lunkon talál­ható űrlapon, kérjük, vegye figye­lembe, hogy az adott űrlapon megadott adatokat az aláb­bi­akban ismer­te­tett célokra dolgozzuk fel.

 

2. Az adat­ke­zelő és a kapcso­lat­tartó személy neve és címe

BWT AG
Walter-Simmer-Str. 4
A-5310 Mondsee

A felelős által önként kine­ve­zett adat­vé­delmi biztos az alábbi elér­he­tő­sé­gekkel érhető el:


EY Law – Pelz­mann Gall Größ Recht­sanwälte GmbH
RA (RAK München) Dr. Ermano Geuer
RAA Mag. Alexander Woll­mann
Wagramer Straße 19/33 1220 Bécs, Ausztria
E-mail: [email protected]

  

3. Szemé­lyes adatok keze­lése és feldol­go­zása

Szemé­lyes adatait csak a jelen Adat­vé­delmi nyilat­ko­zatban megadott célokra kezeljük és dolgozzuk fel és az e célok eléré­séhez szük­séges mértékben kezeljük. Ezeket az adatokat az Ön hozzá­já­ru­lása nélkül nem továb­bítjuk, az Adat­vé­delmi nyilat­ko­zatban leírt eseteket és a köte­lező érvényű nemzeti jogi rendel­ke­zé­seket kivéve.

A webol­da­lunkon talál­ható egyes aján­latok – például felhasz­nálói fiókok, hírle­velek, kapcso­lat­fel­vé­teli űrlapok – felhasz­ná­lá­sához előzetes regiszt­rá­cióra és a szemé­lyes adatok kapcso­lódó további feldol­go­zá­sára lehet szükség. Ezeket az adatokat azonban csak akkor hasz­náljuk, ha Ön megadja nekünk és kife­je­zetten hozzá­já­rult azok felhasz­ná­lá­sához. E kiemelt helyek esetén azonban arra kérjük, hogy adja jóvá­ha­gyását, és egy hivat­kozás segít­sé­gével további infor­má­ci­ókat bizto­sí­tunk az adott ponton.

3.1 Napló­fájlok

Amikor ellá­togat a webol­da­lunkra, böngé­szője tech­nikai okokból a követ­kező adatokat továb­bítja a szer­ve­rünkre (úgyne­ve­zett szer­ver­nap­ló­fájlok):

 • IP-cím
 • Lekér­dezés dátuma és időpontja
 • Időzóna elté­rése a Green­wichi közép­időhöz (GMT) képest
 • Kérés tartalma (konkrét oldal)
 • Operá­ciós rend­szer és annak hozzá­fé­rési álla­pota/HTTP-álla­pot­kódja
 • Az átvitt adatok mennyi­sége
 • Webhely, ahonnan a kérés érkezik („hivat­kozó URL")
 • Böngésző, nyelv és a böngé­sző­szoftver verziója

Ezen adatok napló­fáj­lokban történő táro­lása a weboldal rendel­ke­zésre bocsá­tá­sához és az infor­ma­tikai biztonság érde­kében szük­séges. Ezeket az adatokat nem egye­sítjük a szemé­lyes adat­for­rá­sokkal. Fenn­tartjuk a jogot, hogy ezeket az adatokat utólag ellen­őrizzük, ha az ille­gális felhasz­nálás konkrét jele­iről tudo­mást szer­zünk. Ha ebben az esetben személyhez való kötött­séget álla­pí­tunk meg, akkor ezeket az adatokat a GDPR 6. cikke 1. bekez­dé­sének f) pontja értel­mében vett jogos érde­künk alapján gyűjtjük a webol­da­lunk megje­le­ní­tése és a biztonság garan­tá­lása érde­kében.

3.2 Felhasz­nálói fiók

A part­ner­portál hasz­ná­la­tához felhasz­nálói fiókra van szükség. A felhasz­nálói fiókot bármikor töröl­heti. A felhasz­nálói fiókban közölt adatok az ügyfél­tá­mo­ga­táshoz és az ügyfél­szol­gá­lathoz szük­sé­gesek, és ebben a tekin­tetben dolgozzuk fel és hasz­náljuk őket.

Egyes álta­lunk bizto­sí­tott szol­gál­ta­tá­sokhoz part­ner­vál­la­la­tokkal való együtt­mű­ködés szük­séges. Amikor egy felhasz­náló e szol­gál­ta­tások egyikét hasz­nálja, akkor neveket vagy más elér­he­tő­ségi infor­má­ci­ókat cseré­lünk ezekkel a part­ner­vál­la­la­tokkal, hogy a tevé­keny­sé­ge­iket el tudják végezni. Part­ner­vál­la­la­taink azonban a megadott infor­má­ci­ókat a szol­gál­ta­táshoz kapcso­lódó tevé­keny­sé­geken kívüli célokra nem hasz­nál­hatják fel.

3.3 Hírlevél

A BWT Hungária Kft hírle­ve­lére felirat­kozás során a BWT Hungária Kft minősül adat­ke­ze­lőnek, a BWT Hungária Kft hatá­lyos adat­ke­ze­lési tájé­koz­ta­tóját a BWT HUNGARIA KFT - adat­vé­delmi tájé­koz­tató doku­mentum alatt találja, kérem, ott tekintse meg a hírle­ve­lekre vonat­kozó alpontot. A BWT AG, vagy más leány­vál­la­lata által nyúj­tott hírle­vél­szol­gál­ta­tással kapcso­latban az adott hírle­vél­szol­gál­tató adat­ke­zelő vonat­kozó adat­ke­ze­lési szabály­zata irányadó.

3.4 Nyere­mény­játék

Amennyiben adott nyere­mény­játék tekin­te­tében a BWT Hungária Kft minősül adat­ke­ze­lőnek, mert azt ő szer­vezi, úgy az erre vonat­kozó adat­ke­ze­lési tájé­koz­tatót a BWT HUNGARIA KFT - adatvédelmi tájékoztató dokumentum alatt találja. A BWT AG által szer­ve­zett nyere­mény­játék tekin­te­tében a követ­kező tájé­koz­ta­tást nyújtjuk.

Webol­da­lunkon külön­böző nyere­mény­já­té­kokat szer­ve­zünk. A rész­vé­telhez nincs szükség felhasz­nálói fiókra. Adatai kizá­rólag a nyere­mény­játék kere­tében kerülnek felhasz­ná­lásra, ezen túlmenő felhasz­ná­lásra nem kerül sor, hacsak a minden­kori rész­vé­teli felté­telek kife­je­zetten máshogy nem rendel­keznek.

Amikor jelent­kezik a nyere­mény­já­tékra, a kapcso­lat­tartó mezőkben szereplő szemé­lyes adatait (titulus, név, cím, tele­fon­szám, e-mail-cím) kezeljük. Az adat­ke­zelés célja a nyere­mény­já­tékban való rész­vétel.

Az adat­ke­zelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekez­dé­sének a) pontja. Az adat­ke­ze­léshez való hozzá­já­ru­lását a GDPR 7. cikk (3) bekez­dése értel­mében a jövőre vonat­ko­zóan bármikor vissza­von­hatja. Ehhez csak annyit kell tennie, hogy értesít bennünket a hozzá­já­ru­lása vissza­vo­ná­sáról.

3.5 Termék­re­giszt­ráció

Az ön által vásá­rolt BWT-terméket webol­da­lunkon regiszt­rál­hatja, ha igénybe szeretné venni díjmentes emlé­kez­tető szol­gál­ta­tá­sunkat, melynek kere­tében emlé­kez­tetjük a karban­tar­tási és ápolási lépé­sekre. Az emlé­kez­te­tőket e-mailben küldjük el.

A BWT-termék regiszt­rá­ci­ó­jakor a kapcso­lat­tartó mezőkben szereplő szemé­lyes adatait (titulus, név, cím, tele­fon­szám, e-mail-cím) kezeljük. Az adat­ke­zelés célja, hogy infor­má­ci­ókat küld­jünk a termé­kekről és szol­gál­ta­tá­sokról.

Az adat­ke­zelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekez­dé­sének a) pontja. Az adat­ke­ze­léshez való hozzá­já­ru­lását a GDPR 7. cikk (3) bekez­dése értel­mében a jövőre vonat­ko­zóan bármikor vissza­von­hatja. Ehhez csak annyit kell tennie, hogy értesít bennünket a hozzá­já­ru­lása vissza­vo­ná­sáról.

Az ön által vásá­rolt BWT-terméket webol­da­lunkon (www.bwt-service.com) regiszt­rál­hatja, ha igénybe szeretné venni díjmentes emlé­kez­tető szol­gál­ta­tá­sunkat, melynek kere­tében emlé­kez­tetjük a karban­tar­tási és ápolási lépé­sekre. Az emlé­kez­te­tőket e-mailben küldjük el. A BWT-termék regiszt­rá­ci­ó­jakor a kapcso­lat­tartó mezőkben szereplő szemé­lyes adatait (titulus, név, cím, tele­fon­szám, e-mail-cím) kezeljük. Az adat­ke­zelés célja, hogy infor­má­ci­ókat küld­jünk a termé­kekről és szol­gál­ta­tá­sokról.

Az adat­ke­zelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekez­dé­sének a) pontja. Az adat­ke­ze­léshez való hozzá­já­ru­lását a GDPR 7. cikk (3) bekez­dése értel­mében a jövőre vonat­ko­zóan bármikor vissza­von­hatja. Ehhez csak annyit kell tennie, hogy értesít bennünket a hozzá­já­ru­lása vissza­vo­ná­sáról.

A termék­re­giszt­ráció során lehe­tő­sége van arra, hogy magát és készü­lékét össze­kösse egy szer­viz­part­nerrel. Ez azt jelenti, hogy egy BWT-szer­viz­partner (part­ner­vál­lalat), amely rendel­kezik a termékhez adott kóddal (pl. a felsze­re­lést végző cég), láthatja a megadott ügyfél­ada­tokat, a terméket, vala­mint a termék aktu­ális státu­szát a BWT-part­ner­por­tálon. Ezen infor­má­ci­óknak a szer­viz­part­nerrel történő megosz­tása szer­viz­cé­lokat szolgál. Part­ner­vál­la­la­taink a megadott infor­má­ci­ókat csak ügyfe­leink szer­vi­ze­lé­sének céljára hasz­nál­hatják fel. Az adat­ke­zelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekez­dé­sének a) pontja. Az adat­ke­ze­léshez való hozzá­já­ru­lását a GDPR 7. cikk (3) bekez­dése értel­mében a jövőre vonat­ko­zóan bármikor vissza­von­hatja. Ehhez csak annyit kell tennie, hogy értesít bennünket a hozzá­já­ru­lása vissza­vo­ná­sáról.

3.6 E-mail-értesítések (Send­Grid)

A fiók­spe­ci­fikus és termék­spe­ci­fikus érte­sí­tések (álla­pot­je­len­tések, figyel­mez­te­tések és hiba­üze­netek), vala­mint a kapcso­lat­tar­tási űrlapok e-mail megerő­sí­té­se­inek küldése a Send­Grid külső szol­gál­ta­tásán keresztül történik

Konk­rétan a követ­kező szemé­lyes adatokat továb­bítjuk feldol­go­zásra:

 • A fogadó e-mail-címe
 • Szemé­lyes megszó­lítás

Annak érde­kében, hogy jobb támo­ga­tást nyújt­has­sunk a kérdései, ügyfél­fi­ók­jával és termék­in­for­má­ci­ó­ival kapcso­latos prob­lémák tekin­te­tében, a követ­kező esemé­nyeket legfel­jebb 30 napig tároljuk:

 • E-mail kézbe­sítve a fogadó szer­verre
 • E-mail kézbe­sítve a fogadó szer­verre – spam
 • E-mail kézbe­sítve a fogadó szer­verre – vissza­pat­tanó
 • E-mail kézbe­sítve a fogadó szer­verre – blok­kolva
 • E-mail megnyitva
 • Rákat­tin­tott az e-mailben szereplő hivat­ko­zásra

A szol­gál­ta­tóval a GDPR 28. cikkével össz­hangban megál­la­po­dást kötöt­tünk a rende­lési adatok feldol­go­zá­sára vonat­ko­zóan.

3.7 Kapcso­lat­fel­vé­teli lehe­tőség a webol­dalon keresztül

Amennyiben a BWT Hungária Kft-vel kíván kapcso­latot felvenni a www.bwt.com/hu, a www.bwtviz.hu. illetve a www.bwt-wam.com/hu olda­lakon, úgy az aláb­biak mellett a BWT Hungária Kft. rész­letes adat­ke­ze­lési tájé­koz­tatót az alábbi BWT HUNGARIA KFT - adat­vé­delmi tájé­koz­tató doku­mentum alatt találja, kérem ott figyel­mesen olvassa el az ide vonat­kozó pontokat.

3.8 Szer­viz­igénylés

Amennyiben a www.bwt.com/hu oldalon szerviz igénylés céljából kapcso­lat­fel­vé­teli űrlapot tölt ki, úgy a kapcso­lódó adat­ke­zelés tekin­te­tében a BWT Hungária Kft minősül adat­ke­ze­lőnek. Kérjük, hogy az alábbi tájé­koz­tatás mellett a vonat­kozó adat­ke­ze­léssel kapcso­latban az alábbi BWT HUNGARIA KFT - adat­vé­delmi tájé­koz­tató doku­mentum alatti tájé­koz­ta­tóban foglal­takat is olvassa el figye­lemmel.

Adat­ke­zelés terje­delme

Webol­da­lunkon talál­ható egy kapcso­lat­fel­vé­teli űrlap, melynek segít­sé­gével professzi­o­nális szol­gál­ta­tást igényelhet a BWT-től. Ha él ezzel a lehe­tő­séggel, a bevi­teli maszkban megadott adatok továb­bí­tásra kerülnek hozzánk, majd azokat tároljuk. A követ­kező szemé­lyes adatokról van szó: cég, ügyfél­szám, keresztnév, név, e-mail-cím, utca, postai irányí­tó­szám, tele­pülés, tele­fon­szám, mobil­te­le­fon­szám, kért szol­gál­tatás / hiba­le­írás, üzenet.

Adat­ke­zelés célja

A bevi­teli maszkban talál­ható szemé­lyes adatok keze­lé­sének célja kizá­rólag a szerviz igény­lé­sének feldol­go­zása. A küldési folyamat során kezelt egyéb szemé­lyes adatok a kapcso­lat­fel­vé­teli űrlappal való vissza­élés megaka­dá­lyo­zá­sára és infor­má­ció­tech­no­ló­giai rend­sze­reink bizton­sá­gának garan­tá­lá­sára szol­gálnak.

Az adat­ke­zelés jogalapja

A velünk való kapcso­lat­fel­vé­telkor a felhasz­náló adatait a GDPR 6. cikk (1) bekez­dé­sének b) pontja értel­mében a szer­viz­igénylés feldol­go­zá­sára és lebo­nyo­lí­tá­sára kezeljük

Tárolás időtar­tama

Az adatokat töröljük, amint már nincs rájuk szükség azon cél eléré­séhez, amelyhez őket. A kapcso­lat­fel­vé­teli űrlap bevi­teli maszk­jában szereplő, ill. az e-mailben küldött szemé­lyes adatok esetén ez akkor történik meg, amikor a felhasz­ná­lóval lezárul a minden­kori beszél­getés. A beszél­getés akkor zárul le, ha a körül­mé­nyekből arra lehet követ­kez­tetni, hogy a vonat­kozó tény­ál­lást végle­gesen tisz­tázták.

Lehe­tőség a tilta­ko­zásra és eltá­vo­lí­tásra

Bármikor tilta­kozhat szemé­lyes adata­inak táro­lása ellen. Ebben az esetben a beszél­getés nem foly­tat­ható. Tilta­ko­zását a [email protected] e-mail címre küldje el. Ebben az esetben a kapcso­lat­fel­vétel során tárolt vala­mennyi szemé­lyes adatát töröljük.

 

4. Tárolás időtar­tama

Szemé­lyes adatait, ha szük­séges, a teljes üzleti kapcsolat (a kezde­mé­nye­zéstől, a feldol­go­zástól a szer­ződés megszű­né­séig) és azon túl is tároljuk, a törvé­nyes megőr­zési és doku­men­tá­ciós köte­le­zett­sé­geknek megfe­le­lően, illetve a jogi köve­te­lések védelme érde­kében. A megőr­zési időt tehát a törvé­nyes megőr­zési időszakok vagy elévü­lési idők adják meg. A társa­sá­gokról szóló törvény­könyv (UGB) és az adózás rend­jéről szóló szövet­ségi törvény (BAO) szerint ez 7 év, az álta­lános esély­egyen­lő­ségi törvény (GIBG) szerint fél év. Bizo­nyos esetekben a jogi köve­te­lések védelme érde­kében, vagy az elévü­lési idők miatt hosszabb megőr­zési időre is szükség lehet.

 

5. Érin­tettek jogai

Az adat­fel­dol­gozás tekin­te­tében a felhasz­ná­lóknak és az érin­tet­teknek joguk van:

 • megerő­sí­tést kapni, hogy a velük kapcso­latos adatok feldol­go­zásra kerülnek, infor­má­ci­ókat kapni a feldol­go­zott adatokról, további infor­má­ci­ókat kapni az adat­ke­ze­lésről és az adatok máso­la­tával rendel­kezni (lásd még a GDPR 15. cikkét);
 • a hely­telen vagy hiányos adatokat helyes­bí­teni vagy kiegé­szí­teni (lásd még a GDPR 16. cikkét);
 • a rájuk vonat­kozó adatok azon­nali törlé­séhez (lásd még a GDPR 17. cikkét), vagy pedig, amennyiben további feldol­go­zásra van szükség a GDPR 17. cikke 3. bekez­dé­sének megfe­le­lően, feldol­gozás korlá­to­zá­sához a GDPR 18. cikke szerint;
 • a rájuk vonat­kozó és az általuk szol­gál­ta­tott adatok foga­dá­sára, és ezeket az adatokat továb­bí­tani más szol­gál­ta­tónak/fele­lősnek (vö. a GDPR 20. cikkével is); • panaszt benyúj­tani a felügye­leti ható­sághoz, ha úgy véli, hogy az Önre vonat­kozó adatokat a szol­gál­tató az adat­vé­delmi előírások megsér­té­sével dolgozza fel (lásd még a GDPR 77. cikkét). Ez a hatóság Auszt­ri­ában az adat­vé­delmi hatóság.
 • Ezen­kívül a szol­gál­tató köteles tájé­koz­tatni minden olyan címzettet, amelynek a szol­gál­tató nyil­vá­nos­ságra hozta az adatait, az adatok helyes­bí­té­séről vagy törlé­séről vagy a feldol­gozás korlá­to­zá­sáról, amely a GDPR 16., 17. cikke 1. bekez­dé­sének 18. pontja alapján történik. Ez a köte­le­zettség azonban nem alkal­ma­zandó, ha ez a kommu­ni­káció lehe­tetlen vagy arány­talan erőfe­szí­tést igényel. Ennek sérelme nélkül a felhasz­ná­lónak joga van a foga­dóról tájé­koz­ta­tást kapni.
 • A GDPR 21. cikke szerint a felhasz­ná­lóknak és az érin­tet­teknek joguk van kifo­gá­solni az adatok jövő­beni feldol­go­zását is, feltéve, hogy az adatokat a szol­gál­tató dolgozza fel a GDPR 6. cikke 1. bekez­dé­sének f) pontja szerint. Külö­nösen a közvetlen reklám céljából történő adat­fel­dol­gozás elleni kifogás elfo­gad­ható.

Ezeket a jogokat bármikor írásban érvé­nye­sít­heti közvet­lenül a felelős személynél vagy adat­vé­delmi tiszt­vi­se­lőnél. Ügyeljen rá, hogy a szemé­lyes adatokkal kapcso­latban csak akkor tudunk infor­má­ciót szol­gál­tatni, ha a személy­azo­nos­ságát igazolni tudja.

Ha végle­gesen törli felhasz­nálói fiókját, akkor a felhasz­nálói fiók alatt tárolt adatok is auto­ma­ti­kusan teljes mértékben törlődnek.

2020.09.25. szerinti állapot

Welcome to the hungarian website of BWT!

It looks like you are from United States. Unfortunately we don't have a local website in your language. Follow the link below to go to the international website or select another country.

Switch to international website

When you close the note or click the link ("continue"), you remain on the hungarian website.

Continue on international site
Choose another country