Impresszum

A BWT - Best Water Tech­no­logy - weboldal (www.bwt.com/hu) tartal­mának szol­gál­ta­tását, a vízke­zelők, a vízke­zelők, víztisz­títók magyar­or­szági forgal­ma­zását, a vízkezelési-tech­no­ló­gi­ákkal kapcso­latos szup­port tevé­keny­séget, a válla­lattal kapcso­latos infor­má­ciók az ügyfelek, a beszál­lítók, a rész­vé­nyesek és a befek­tetők számára történő nyil­vá­nos­ságra hozását a BWT Hungária Korlá­tolt Fele­lős­ségű Társaság végzi.

BWT Hungária kft.
Szék­hely: 2040 Budaörs, Keleti utca 7.;
Telep­he­lyek: 2040 Budaörs, Keleti utca 7.;
8800 Nagy­ka­nizsa, Dózsa György utca 156.
Leve­le­zési cím: 2040 Budaörs, Keleti utca 7.;
Adószám: 10612059-2-13;
Közös­ségi adószám: HU10612059;
Cégjegy­zék­szám: 13-09-124889, beje­gyezte a Pest Megyei Cégbí­róság;
Online elér­he­tőség: [email protected];
Tele­fonos elér­he­tőség: (+36) 23 430-480;
Ügyve­zető Igaz­gató: Petró Gyula

A BWT weboldal tárhely­szol­gál­ta­tó­jának adatai:
BWT Holding GmbH
Walter-Simmer-Straße 4
A-5310 Mondsee

Online elér­he­tőség: [email protected]
Tele­fonos elér­he­tőség: +43 (0) 6232 5011-0


A BWT Hungária Kft. általános szállítási és értékesítési, illetve egyéb szerződéses feltételeit az alábbi linken éri el és ismerheti meg:

BWT Hungária Kft. általános szerződéses feltételek PDF, 456 Kb Letöltés

Welcome to the hungarian website of BWT!

It looks like you are from United States. Unfortunately we don't have a local website in your language. Follow the link below to go to the international website or select another country.

Switch to international website

When you close the note or click the link ("continue"), you remain on the hungarian website.

Continue on international site
Choose another country