Impresszum

A BWT - Best Water Tech­no­logy - weboldal (www.bwt.com/hu) tartal­mának szol­gál­ta­tását, a vízke­zelők, a vízke­zelők, víztisz­títók magyar­or­szági forgal­ma­zását, a vízkezelési-​tech­no­ló­gi­ákkal kapcso­latos szup­port tevé­keny­séget, a válla­lattal kapcso­latos infor­má­ciók az ügyfelek, a beszál­lítók, a rész­vé­nyesek és a befek­tetők számára történő nyil­vá­nos­ságra hozását a BWT Hungária Korlá­tolt Fele­lős­ségű Társaság végzi.

BWT Hungária kft.
Szék­hely: 2040 Budaörs, Keleti utca 7.;
Telep­he­lyek: 2040 Budaörs, Keleti utca 7.;
8800 Nagy­ka­nizsa, Dózsa György utca 156.
Leve­le­zési cím: 2040 Budaörs, Keleti utca 7.;
Adószám: 10612059-​2-13;
Közös­ségi adószám: HU10612059;
Cégjegy­zék­szám: 13-​09-124889, beje­gyezte a Pest Megyei Cégbí­róság;
Online elér­he­tőség: [email protected];
Tele­fonos elér­he­tőség: (+36) 23 430-​480;
Ügyve­zető Igaz­gató: Petró Vera és Vaszkó Zoltán

A BWT weboldal tárhely­szol­gál­ta­tó­jának adatai:
BWT Holding GmbH
Walter-​Simmer-Straße 4
A-​5310 Mondsee

Online elér­he­tőség: office@bwt-​group.com
Tele­fonos elér­he­tőség: +43 (0) 6232 5011-​0


A BWT Hungária Kft. általános szállítási és értékesítési, illetve egyéb szerződéses feltételeit az alábbi linken éri el és ismerheti meg:

BWT Hungária Kft. általános szerződéses feltételek PDF, 228 Kb Letöltés

Visit your local website

Stay on this website