Széleskörű technológiai igényekre

Változatos vízszűrési megoldások

A BWT széles vízszűrő termék palettájának köszönhetően átfogó műszaki megoldásokat kínál.
Lépjen kapcsolatba velünk
water filters water filters

Vízszűrők

igényekre szabva

Lebe­gő­anyag vízszűrők célja a nemkí­vá­natos szilárd anyagok
eltá­vo­lí­tása a vízből

A vízszűrés a vízke­zelés egyik legszé­le­sebb körben alkal­ma­zott tech­no­ló­giája. Célja a víz zava­ros­ságát okozó szennye­ző­dések eltá­vo­lí­tása. A vízszűrők fizikai szét­vá­lasztó eljá­rással szűrik a nemkí­vá­natos lebegő anya­gokat a vízből, mint például a homok, vízkő darabkák, a kelle­metlen ízt- és szagokat okozó anya­gokat és még a speci­ális nyom­ele­meket is. Elvi alapja az, hogy a szűrő­réteg póru­sa­inak mérete kisebb, mint a közegből eltá­vo­lí­tandó szilárd részecs­kéké.

Egyes hely­ze­tekben egy egyszerű vízszűrő elegendő a feladat elvég­zé­sére, azonban gyakran szükség van egyszerű, több­szörös és speci­ális vízszűrők kombi­ná­ci­ó­jának hasz­ná­la­tára az egyes projektek igénye­inek kielé­gí­té­sére. A víz szűré­sére kínált BWT termékek modu­láris jellege azt jelenti, hogy testre szab­hatók, így haté­kony megol­dást nyújt­sanak mind egysze­rűbb, mind össze­tet­tebb vízszű­rési igényekre.

A vízszűrő mére­te­zése számos ténye­zőtől függ, és többek között a követ­ke­zőket foglalja magában:

 • Keze­lendő víz mennyi­sége
 • Víz zava­ros­sága, FTU (Az Egész­ség­ügyi Világ­szer­vezet (WHO) a víz eszté­tikai jellemzői alapján 5 FTU értéket álla­pí­tott meg refe­ren­ci­a­ként.
 • Az összes lebe­gő­anyag (TSS) (olyan részecskék a vízben, amelyek mérete 2 mikron feletti)
 • Kívánt térfo­gat­áram m3/h
 • Hőmér­séklet C°

Alkalmazási területek

 • Ivóvíz szolgáltatás
 • kútvízkezelés
 • esővíz visszanyerés
 • élelmiszer feldolgozó üzemek
 • a növények öntöző vizének előkezelése és optimalizáslása
 • élelmiszer feldolgozó üzemek
 

Felhasználási területek

 • Irodák
 • Szállodák és éttermek
 • Kertészet és mezőgazdaság
 • Sport és szabadidős létesítmények
 • Gyártóüzemek
 • Élelmiszer feldolgozás
 • Egészségügyi intézmények, Idősek otthona
 • Oktatási intézmények
 • Laboratóriumok

Vízszűrés a technológiai igényekhez igazítva

Hagyo­má­nyos és korszerű anyagok kombi­ná­ciója

A BWT átfogó vízszű­rési termék­csa­ládja a hagyo­má­nyos és a modern anyagok, a legkor­sze­rűbb tech­no­lógia és a sokéves tapasz­talat kombi­ná­ci­óját hasz­nálja fel olyan szűrési megol­dások bizto­sí­tá­sára, amelyek sokféle alkal­ma­zásra alkal­masak, bele­értve az üzemek és beren­de­zések, a tech­no­ló­giai víz és az ivóvíz­mi­nőség álta­lános javí­tása, opti­ma­li­zá­lása.

A műszaki érté­ke­sí­tési csapa­tunk műszaki bevo­ná­sával a BWT szűrési megol­dásai más vízke­zelő készü­lékek védel­mére is hasz­nál­hatók, köztük a vízlá­gyítók, a fordí­tott ozmózis és az UV csírát­la­nító rend­szerek, mely termé­keknek a haté­kony­sága ez által nagy­mér­tékben növek­szik.

water filters
water filters

BWT ipari, központi vízszűrő berendezései

manuális és automata visszaöblítéssel is, 1" - DN150-es méretig is.

Infintiy A és AP automata vízszűrő

automata visszaöblítésű, menetes kivitel (3/4"-2") A BWT INIFINITY A és AP egy prémium kategóriás automatikus visszaöblítésű vízszűrő. Kiszűri a vízben lévő lebegő anyagokat, például a rozsdaszemcséket, a homokot vagy a vízkő maradványokat. Ez az automata vízszűrő rendkívül egyszerűen használható, automatikusan tisztítja önmagát.

 • Prémium kategóriás automatikus visszaöblítésű vízszűrő
 • Kiszűri a vízben lévő lebegőanyagokat
 • Egyszerűen használható, automatikusan tisztítja önmagát, így szolgálva Ön kényelmét
 • Alacsony öblítővíz-fogyasztás
infinity a broadway engineering

Infinity RF M vízszűrő - DN65-125 

Kézi vissza­öb­lí­tésű, karimás kivitel: vízszűrő vissza­öb­lí­tése egy kézi­kerék segít­sé­gével történik. A vissza­mos­ható vízszűrő letisz­tí­tását min. havonta egyszer kell elvé­gezni.

Fő tulaj­don­ságok:

 • Veze­tékes ivóvíz és üzemi víz szűré­séhez
 • Nagy telje­sít­ményű vissza­öb­lítés,kézi­kerék segít­sé­gével történik, szennyvíz csat­la­ko­zási lehe­tő­séggel

Akár 100 m3/h telje­sít­mény igényhez is (méret függő),  100 ill. 200 μm szűrő­szita mérettel is. 

A vízszűrő csak vízszin­tesen köthető be. 

BWT Infinity vízszűrő broadway engineering

Infinity RF AP automata vízszűrő - DN65-125 

Auto­mata vissza­öb­lí­tésű szűrő, elekt­ro­nikus vissza­öb­lí­tési és nyomás­kü­lönbség alapján történő vezér­léssel. A vissza­öb­lí­tési időközök ál­lít­ha­tóak. Ha a vízszű­rő­elem már a vissza­öb­lítés beál­lí­tott ideje előtt szennye­ző­dött, a nyomás­kü­lönbség alapján történő vezérlés elin­dítja a vissza­öb­lí­tést.

 • Megóvja a víz­rend­szert az lebegő részecs­kéktől és a szennye­ző­dé­sektől
 • Robosztus, ipari vízszűrő
 • Karimás csat­la­ko­zással (DN 65 - DN 125)
 • Auto­mata vissza­mo­sa­tási rend­szerrel
 • Alacsony öblítővíz-felhasználás

Akár 100 m3/h telje­sít­mény igényhez is (méret függő),  100 ill. 200 μm szűrő­szita mérettel is.

A vízszűrő csak vízszin­tesen köthető be.

Infinity RF AP vízszűrő automata visszaöblítésű broadway engineering

Médi­szűrők - speci­ális igényekre

A média­szűrők vízszűrő anya­gait mindig a kívánt vízmi­nő­ségi célnak megfe­le­lően kell megvá­lasz­tani: lehet egyszerű szűrő­homok, réte­ge­zett szűrő­ka­vics, speci­ális adszor­bens anyag, vagy kata­li­tikus szűrő­töltet. A BWT média­szűrők töltő­anya­ga­inak széles válasz­tékát kínáljuk, a legkü­lön­fé­lébb alkal­ma­zási terü­le­tekre.

 • multi­média szűrés
 • aktív­szenes szűrés (klór- és ammó­nia­men­te­sítés)
 • vasta­la­nítás és mangán­ta­la­nítás
 • arzén­men­te­sítés
 • Crystal Clear zeolitos szűrés
Terméktanácsadás & műszaki információ kérése
Limescale protection

Visit your local website

Stay on this website