Széleskörű technológiai igényekre

Változatos vízszűrési megoldások

A BWT széles vízszűrő termék palettájának köszönhetően átfogó műszaki megoldásokat kínál.
Lépjen kapcsolatba velünk
water filters water filters

Vízszűrők

igényekre szabva

Lebe­gő­anyag vízszűrők célja a nemkí­vá­natos szilárd anyagok
eltá­vo­lí­tása a vízből

A vízszűrés a vízke­zelés egyik legszé­le­sebb körben alkal­ma­zott tech­no­ló­giája. Célja a víz zava­ros­ságát okozó szennye­ző­dések eltá­vo­lí­tása. A vízszűrők fizikai szét­vá­lasztó eljá­rással szűrik a nemkí­vá­natos lebegő anya­gokat a vízből, mint például a homok, vízkő darabkák, a kelle­metlen ízt- és szagokat okozó anya­gokat és még a speci­ális nyom­ele­meket is. Elvi alapja az, hogy a szűrő­réteg póru­sa­inak mérete kisebb, mint a közegből eltá­vo­lí­tandó szilárd részecs­kéké.

Egyes hely­ze­tekben egy egyszerű vízszűrő elegendő a feladat elvég­zé­sére, azonban gyakran szükség van egyszerű, több­szörös és speci­ális vízszűrők kombi­ná­ci­ó­jának hasz­ná­la­tára az egyes projektek igénye­inek kielé­gí­té­sére. A víz szűré­sére kínált BWT termékek modu­láris jellege azt jelenti, hogy testre szab­hatók, így haté­kony megol­dást nyújt­sanak mind egysze­rűbb, mind össze­tet­tebb vízszű­rési igényekre.

A vízszűrő mére­te­zése számos ténye­zőtől függ, és többek között a követ­ke­zőket foglalja magában:

 • Keze­lendő víz mennyi­sége
 • Víz zava­ros­sága, FTU (Az Egész­ség­ügyi Világ­szer­vezet (WHO) a víz eszté­tikai jellemzői alapján 5 FTU értéket álla­pí­tott meg refe­ren­ci­a­ként.
 • Az összes lebe­gő­anyag (TSS) (olyan részecskék a vízben, amelyek mérete 2 mikron feletti)
 • Kívánt térfo­gat­áram m3/h
 • Hőmér­séklet C°

Alkalmazási területek

 • Ivóvíz szolgáltatás
 • kútvízkezelés
 • esővíz visszanyerés
 • élelmiszer feldolgozó üzemek
 • a növények öntöző vizének előkezelése és optimalizáslása
 • élelmiszer feldolgozó üzemek
 

Felhasználási területek

 • Irodák
 • Szállodák és éttermek
 • Kertészet és mezőgazdaság
 • Sport és szabadidős létesítmények
 • Gyártóüzemek
 • Élelmiszer feldolgozás
 • Egészségügyi intézmények, Idősek otthona
 • Oktatási intézmények
 • Laboratóriumok

Vízszűrés a technológiai igényekhez igazítva

Hagyo­má­nyos és korszerű anyagok kombi­ná­ciója

A BWT átfogó vízszű­rési termék­csa­ládja a hagyo­má­nyos és a modern anyagok, a legkor­sze­rűbb tech­no­lógia és a sokéves tapasz­talat kombi­ná­ci­óját hasz­nálja fel olyan szűrési megol­dások bizto­sí­tá­sára, amelyek sokféle alkal­ma­zásra alkal­masak, bele­értve az üzemek és beren­de­zések, a tech­no­ló­giai víz és az ivóvíz­mi­nőség álta­lános javí­tása, opti­ma­li­zá­lása.

A műszaki érté­ke­sí­tési csapa­tunk műszaki bevo­ná­sával a BWT szűrési megol­dásai más vízke­zelő készü­lékek védel­mére is hasz­nál­hatók, köztük a vízlá­gyítók, a fordí­tott ozmózis és az UV csírát­la­nító rend­szerek, mely termé­keknek a haté­kony­sága ez által nagy­mér­tékben növek­szik.

water filters
water filters

BWT ipari, központi vízszűrő berendezései

manuális és automata visszaöblítéssel is, 1" - DN150-es méretig is.

Infintiy A és AP automata vízszűrő

automata visszaöblítésű, menetes kivitel (3/4"-2") A BWT INIFINITY A és AP egy prémium kategóriás automatikus visszaöblítésű vízszűrő. Kiszűri a vízben lévő lebegő anyagokat, például a rozsdaszemcséket, a homokot vagy a vízkő maradványokat. Ez az automata vízszűrő rendkívül egyszerűen használható, automatikusan tisztítja önmagát.

 • Prémium kategóriás automatikus visszaöblítésű vízszűrő
 • Kiszűri a vízben lévő lebegőanyagokat
 • Egyszerűen használható, automatikusan tisztítja önmagát, így szolgálva Ön kényelmét
 • Alacsony öblítővíz-fogyasztás
További infó
infinity a no image available

Infinity RF M vízszűrő - DN65-125 

Kézi vissza­öb­lí­tésű, karimás kivitel: vízszűrő vissza­öb­lí­tése egy kézi­kerék segít­sé­gével történik. A vissza­mos­ható vízszűrő letisz­tí­tását min. havonta egyszer kell elvé­gezni.

Fő tulaj­don­ságok:

 • Veze­tékes ivóvíz és üzemi víz szűré­séhez
 • Nagy telje­sít­ményű vissza­öb­lítés,kézi­kerék segít­sé­gével történik, szennyvíz csat­la­ko­zási lehe­tő­séggel

Akár 100 m3/h telje­sít­mény igényhez is (méret függő),  100 ill. 200 μm szűrő­szita mérettel is. 

A vízszűrő csak vízszin­tesen köthető be. 

További infó
BWT Infinity vízszűrő no image available

Infinity RF AP automata vízszűrő - DN65-125 

Auto­mata vissza­öb­lí­tésű szűrő, elekt­ro­nikus vissza­öb­lí­tési és nyomás­kü­lönbség alapján történő vezér­léssel. A vissza­öb­lí­tési időközök ál­lít­ha­tóak. Ha a vízszű­rő­elem már a vissza­öb­lítés beál­lí­tott ideje előtt szennye­ző­dött, a nyomás­kü­lönbség alapján történő vezérlés elin­dítja a vissza­öb­lí­tést.

 • Megóvja a víz­rend­szert az lebegő részecs­kéktől és a szennye­ző­dé­sektől
 • Robosztus, ipari vízszűrő
 • Karimás csat­la­ko­zással (DN 65 - DN 125)
 • Auto­mata vissza­mo­sa­tási rend­szerrel
 • Alacsony öblítővíz-felhasználás

Akár 100 m3/h telje­sít­mény igényhez is (méret függő),  100 ill. 200 μm szűrő­szita mérettel is.

A vízszűrő csak vízszin­tesen köthető be.

További infó
Infinity RF AP vízszűrő automata visszaöblítésű no image available

Médi­szűrők - speci­ális igényekre

A média­szűrők vízszűrő anya­gait mindig a kívánt vízmi­nő­ségi célnak megfe­le­lően kell megvá­lasz­tani: lehet egyszerű szűrő­homok, réte­ge­zett szűrő­ka­vics, speci­ális adszor­bens anyag, vagy kata­li­tikus szűrő­töltet. A BWT média­szűrők töltő­anya­ga­inak széles válasz­tékát kínáljuk, a legkü­lön­fé­lébb alkal­ma­zási terü­le­tekre.

 • multi­média szűrés
 • aktív­szenes szűrés (klór- és ammó­nia­men­te­sítés)
 • vasta­la­nítás és mangán­ta­la­nítás
 • arzén­men­te­sítés
 • Crystal Clear zeolitos szűrés
Ajánlat & műszaki információ kérés
Limescale protection

Welcome to the hungarian website of BWT!

It looks like you are from United States. Unfortunately we don't have a local website in your language. Follow the link below to go to the international website or select another country.

Switch to international website

When you close the note or click the link ("continue"), you remain on the hungarian website.

Continue on international site
Choose another country