Global
Nem találta meg az országát?
A BWT több ezer partnerrel működik együtt világszerte több mint 80 országban. Kérjük, küldjön egy üzenetet. A megfelelő kapcsolattartó személy felveszi Önnel a kapcsolatot.

Fűtési rendszerek védelme

Kellemes meleg

A fűtés sokba kerül. Egy 2 mm-es vízkőréteg a bojlerben vagy a hőcserélőben akár 10 százalékkal megnövelheti az energiafogyasztást. Helyesen kezelt BWT fűtővízzel csökkenhet a fűtés költsége, ugyanakkor fűtési rendszere megőrizheti hatékonyságát.
Frau genießt wohlige Wärme im Raum Frau genießt wohlige Wärme im Raum

Fűtési rendszerek védelme

A BWT adalékoktól-mentes
fűtési rendszerre vonatkozó elve

A fűtőberendezés hatékony és zavarmentes működésének alfája és omegája, hogy a fűtési rendszer megfelelő vízzel legyen feltöltve. A BWT AQA Therm fűtésre vonatkozó elvének lényege: optimálisan kezelt fűtővíz adalékanyagok nélkül.
Nachhaltiger Heizungsschutz Nachhaltiger Heizungsschutz

Fűtési rendszerek védelme

Kellemes meleg

Az optimális fűtővízhez nincs szükség adalékanyagokra

Ha kint hideg van, bent szeretjük a kellemes meleget. Erről gondos­kodik a fűtés. Sokan nem tudják, hogy a fűtési rend­szerbe töltött víz jelentős mértékben hozzá­járul a fűtés zökke­nő­mentes műkö­dé­séhez. Ha nem megfe­lelő vizet hasz­ná­lunk, az lera­kó­dá­sokhoz (vízkő vagy korró­ziós iszap), korró­zi­óhoz vagy túl sok leve­gőhöz vezethet a fűtési rend­szerben, ami üzem­za­vart, költ­séges javí­tá­sokat vagy akár fűtés­ki­esést okozhat. A helyesen kezelt fűtővíz haté­kony, karbantartás- és zavar­mentes üzemel­te­téshez vezet. Megfelelő víz hozzájárulhat, hogy a fűtési költségünk csökkenhessen, de a házban mégis kellemes meleg marad.

Így biztosan meleg lesz

Hogy se a fűtés ne álljon le, se a garancia ne vesszen el!

A fűtés hatékonysága, kényelme és biztonsága szempontjából döntő jelentőségű, hogy a fűtési rendszer megfelelő vízzel legyen feltöltve.

Hatékonyság



Kímélje pénz­tár­cáját! Megfe­lelő fűtővíz esetén a fűtési költ­ségek csök­ken­hetnek, segíthet, hogy keve­sebb javí­tá­sára legyen szükség, és a fűtés megőriz­heti eredeti haté­kony­ságát.
Schonen Sie Ihren Geldbeutel!

Kényelem



Élvezze tartósan a meleget! A fűtés hosszabb élet­tar­tama ahhoz is hozzá­já­rulhat, hogy háza megőriz­hesse az értékét.
Genießen Sie dauerhaft wohlige Wärme!

Biztonság



Az adalék­anya­goktól mentes BWT fűtővíz nem árt a környe­zetnek, és hozzá­járul fűtési rend­sze­rének megóvá­sához. Ha nem megfe­lelő vízmi­nő­séget használ fűtési rend­sze­rének feltöl­té­séhez, akár a garan­ciát is elve­szít­heti.
Schützen Sie Ihre Heizung!

Fűtési rendszerek védelme

Termékáttekintés

AQA therm HWG

A pincébe történő besze­re­lést köve­tően az AQA therm HWG (Heizungs-Wasser-Gruppe: fűtés-víz csoport) gondos­kodik az opti­má­lisan kezelt, szab­vány­szerű fűtő­vízről, amellyel fűtési rend­szerét fel- vagy után­tölt­heti.

Az AQA therm HWG rész­le­gesen sóta­la­nítja a fűtő­vizet, így pontosan azoknak az össze­te­vőknek a mennyi­sége csökken a vízben, amelyek lera­kó­dá­sokat és korró­ziót okoz­hatnak. Védelmet nyújt a fűtési rendszerének, és hozzájárulhat, hogy hosszútávon megőrizhesse fűtése hatékonyságát, így pénzt spóroljon.

AQA therm HWG AQA therm HWG

Személyre szabott Tanácsadás

Örömmel segítünk, hogy Önnel közösen találjuk meg a megfelelő vízkezelő megoldást otthona számára.

Lépjen kapcsolatba a BWT - tanácsadókkal.

A BWT tiszta fűtésre vonatkozó elve – a kevesebb néha több

Ez érvényes a fűtővízre is. A BWT tiszta fűtésre vonatkozó elve ideális megoldást kínál. A sószegény, vízkőmentes vízben pontosan azoknak az összetevőknek a mennyisége alacsonyabb, amelyek lerakódásokat és korróziót okozhatnak.

Környezetbarát: nincs szükség a környezetre ártalmas adalékanyagok hozzáadására. Ezenkívül a helyes sótartalom és a fűtőberendezés légtelenítése révén a víz pH-értéke néhány hét alatt természetes módon beáll.

BWT ReinHEIZgebot BWT ReinHEIZgebot

Miért kell kezelni a fűtő­vizet?

Warum Heizungswasser aufbereiten?
Warum Heizungswasser aufbereiten?

A víznek fontos szerepe van a fűtési rend­szerben: ún. hordozó közeg­ként szolgál, amely a kazán által létre­ho­zott hőt a lakó­térben talál­ható fűtő­testhez vagy padló­fű­téshez szál­lítja. A víz az útja során a fűtési rend­szer szinte vala­mennyi kompo­nen­sével (puffer­tar­tály, szivattyúk és szelepek) érint­kezik. Ezért már a fűtési kör feltöltésekor fontos a megfelelő vízminőség a zökkenőmentes működéshez. Az elvárt vízminőséggel kapcsolatban mindig egyeztessen a kazán gyártóval illetve fűtési rendszer tervezőjével, mielőtt feltöltené a rendszert. (Fontos, hogy a beépített anyagminőségek összeférhetőek legyenek)

A megfe­lelő vízzel, gond­ta­lanul

A fűtési rend­szerek az utóbbi évek során tech­ni­ka­ilag egyre kifi­no­mul­tabbak, ezáltal azonban meghi­bá­so­dásra hajla­mo­sabbak is lettek. Már egy csekély mértékű szabály­ta­lanság is komp­li­ká­ci­ókhoz vezethet. Ebben jelentős szerepet játszik a víz és annak össze­tevői. Mérv­adóak az olyan tényezők, mint a víz kemény­sége, pH-értéke, vala­mint oxigén- és sótar­talma.

Fűtési rend­szerek gyártói már a garan­ci­ális felté­te­lekben is megkö­ve­telik bizo­nyos szab­vány­ér­tékek betar­tását, amelyeket Auszt­ri­ában pl. az ÖNORM H5195-1, Német­or­szágban pedig a VDI 2035 szab­vány szabá­lyoz. Ha nem kezelt vizet használ a fűtéshez, kár esetén elve­szít­heti a garan­ciát. Ezért a megfe­le­lően kezelt fűtővíz a bizton­ságos választás. Kérjen taná­csot az Ön köze­lében lévő BWT AQAMESTER-től!

A vízkő, mint hőszigetelő

A vízkő magas hőmér­sék­leten rakódik le. A jelenség jól megfi­gyel­hető pl. egy vízfor­ralón. A víz forra­lása során vízkő rakódik le a vízfor­raló alsó fűtőszálán. Minél vasta­gabb a vízkő­réteg, annál több időt vesz igénybe a víz felfor­ra­lása. Ugyanez történik a fűtés esetén is. A vízkő­ré­tegek szige­telő hatá­súak, így hátrál­tatják a hőát­adást, tehát a fűtési telje­sít­mény fenn­tar­tá­sához több ener­giára van szükség. Egy 1 mm-es vízkő­réteg akár 10 száza­lékkal megnövelheti az ener­gia­fo­gyasz­tást. Ezáltal megnö­ve­kednek a fűtési költ­ségek.

A vízben oldott vízkő­ré­szecskék ezen­kívül a fűtési rend­szer összes részébe eljut­hatnak, és pl. dugu­lást okoz­hatnak a szele­pekben. A vízkő­le­ra­kódás ideális táptalaj a bakté­ri­u­moknak, és biohártya kiala­ku­lá­sához vezethet, ami szintén eltö­mít­heti a szele­peket.

Kalk als Wärme-Bremse
Kalk als Wärme-Bremse

A korrózió megelő­zése

A korró­ziót számos tényező kivált­hatja, és több­nyire észre­vét­lenül zajlik. A vasból, acélból, alumí­ni­umból vagy rézből álló anyag­kom­bi­náció, amely a modern fűtési rend­sze­rekben gyakran előfordul, elekt­ro­ké­miai reak­ci­ókhoz és korró­zi­óhoz vezethet. A korrózió legis­mer­tebb formája a vas rozs­dá­so­dása. A víz pH-​értéke, vala­mint oxigén-​ és sótar­talma is fontos szerepet játszanak. A 7-es pH-​érték alatti, savas víz kikezdheti a fémet. A magas sótar­talom (tehát elekt­romos veze­tő­ké­pesség) és oxigén­kon­cent­ráció gyor­síthatja a korró­ziót.

A korrózió során felol­dó­dott fém bekerül a fűtési rend­szerbe, és ún. korró­ziós iszap formá­jában hátrá­nyosan befo­lyá­solhatja a fűtés műkö­dését. Ez kedve­zőtlen esetben magas javí­tási költ­sé­gekkel járhat.

Levegő a fűtési rend­szerben

A fűtés önma­gában zárt rend­szer, de soha nem teljesen légmen­tesen zárt. Például víz után­töl­té­sekor vagy tömí­tetlen szerel­vé­nyek és csat­la­kozók miatt levegő kerülhet a rend­szerbe. Külö­nösen „tömí­tetlen” hely: a padló­fűtés légát­eresztő műanyag csövei.

Ha túl sok a levegő a rend­szerben, az hátrál­tathatja a hőát­adást, így a fűtő­testek nem meleg­szenek fel. Ezen­kívül a levegős rend­szer okozta kopogó, bugyogó hangok zava­róak is.

Luft in der Heizung
Luft in der Heizung

Szerviz

Welcome to the hungarian website of BWT!

It looks like you are from United States. Unfortunately we don't have a local website in your language. Follow the link below to go to the international website or select another country.

Switch to international website

When you close the note or click the link ("continue"), you remain on the hungarian website.

Continue on international site
Choose another country