Fűtési rendszerek védelme

Kellemes meleg

A fűtés sokba kerül. Egy 2 mm-es vízkőréteg a bojlerben vagy a hőcserélőben akár 10 százalékkal megnövelheti az energiafogyasztást. Helyesen kezelt BWT fűtővízzel csökkenhet a fűtés költsége, ugyanakkor fűtési rendszere megőrizheti hatékonyságát.
Frau genießt wohlige Wärme im Raum Frau genießt wohlige Wärme im Raum

Fűtési rendszerek védelme

A BWT adalékoktól-mentes
fűtési rendszerre vonatkozó elve

A fűtőberendezés hatékony és zavarmentes működésének alfája és omegája, hogy a fűtési rendszer megfelelő vízzel legyen feltöltve. A BWT AQA Therm fűtésre vonatkozó elvének lényege: optimálisan kezelt fűtővíz adalékanyagok nélkül.
Nachhaltiger Heizungsschutz Nachhaltiger Heizungsschutz

Fűtési rendszerek védelme

Kellemes meleg

Az optimális fűtővízhez nincs szükség adalékanyagokra

Ha kint hideg van, bent szeretjük a kellemes meleget. Erről gondos­kodik a fűtés. Sokan nem tudják, hogy a fűtési rend­szerbe töltött víz jelentős mértékben hozzá­járul a fűtés zökke­nő­mentes műkö­dé­séhez. Ha nem megfe­lelő vizet hasz­ná­lunk, az lera­kó­dá­sokhoz (vízkő vagy korró­ziós iszap), korró­zi­óhoz vagy túl sok leve­gőhöz vezethet a fűtési rend­szerben, ami üzem­za­vart, költ­séges javí­tá­sokat vagy akár fűtés­ki­esést okozhat. A helyesen kezelt fűtővíz haté­kony, karbantartás- és zavar­mentes üzemel­te­téshez vezet. Megfelelő víz hozzájárulhat, hogy a fűtési költségünk csökkenhessen, de a házban mégis kellemes meleg marad.

Így biztosan meleg lesz

Hogy se a fűtés ne álljon le, se a garancia ne vesszen el!

A fűtés hatékonysága, kényelme és biztonsága szempontjából döntő jelentőségű, hogy a fűtési rendszer megfelelő vízzel legyen feltöltve.

HatékonyságKímélje pénz­tár­cáját! Megfe­lelő fűtővíz esetén a fűtési költ­ségek csök­ken­hetnek, segíthet, hogy keve­sebb javí­tá­sára legyen szükség, és a fűtés megőriz­heti eredeti haté­kony­ságát.
Schonen Sie Ihren Geldbeutel!

KényelemÉlvezze tartósan a meleget! A fűtés hosszabb élet­tar­tama ahhoz is hozzá­já­rulhat, hogy háza megőriz­hesse az értékét.
Genießen Sie dauerhaft wohlige Wärme!

BiztonságAz adalék­anya­goktól mentes BWT fűtővíz nem árt a környe­zetnek, és hozzá­járul fűtési rend­sze­rének megóvá­sához. Ha nem megfe­lelő vízmi­nő­séget használ fűtési rend­sze­rének feltöl­té­séhez, akár a garan­ciát is elve­szít­heti.
Schützen Sie Ihre Heizung!

Fűtési rendszerek védelme

Termékáttekintés

AQA therm HWG

A pincébe történő besze­re­lést köve­tően az AQA therm HWG (Heizungs-Wasser-Gruppe: fűtés-víz csoport) gondos­kodik az opti­má­lisan kezelt, szab­vány­szerű fűtő­vízről, amellyel fűtési rend­szerét fel- vagy után­tölt­heti.

Az AQA therm HWG rész­le­gesen sóta­la­nítja a fűtő­vizet, így pontosan azoknak az össze­te­vőknek a mennyi­sége csökken a vízben, amelyek lera­kó­dá­sokat és korró­ziót okoz­hatnak. Védelmet nyújt a fűtési rendszerének, és hozzájárulhat, hogy hosszútávon megőrizhesse fűtése hatékonyságát, így pénzt spóroljon.

AQA therm HWG AQA therm HWG

Személyre szabott Tanácsadás

Örömmel segítünk, hogy Önnel közösen találjuk meg a megfelelő vízkezelő megoldást otthona számára.

Lépjen kapcsolatba a BWT - tanácsadókkal.

A BWT tiszta fűtésre vonatkozó elve – a kevesebb néha több

Ez érvényes a fűtővízre is. A BWT tiszta fűtésre vonatkozó elve ideális megoldást kínál. A sószegény, vízkőmentes vízben pontosan azoknak az összetevőknek a mennyisége alacsonyabb, amelyek lerakódásokat és korróziót okozhatnak.

Környezetbarát: nincs szükség a környezetre ártalmas adalékanyagok hozzáadására. Ezenkívül a helyes sótartalom és a fűtőberendezés légtelenítése révén a víz pH-értéke néhány hét alatt természetes módon beáll.

BWT ReinHEIZgebot BWT ReinHEIZgebot

Miért kell kezelni a fűtő­vizet?

Warum Heizungswasser aufbereiten?
Warum Heizungswasser aufbereiten?

A víznek fontos szerepe van a fűtési rend­szerben: ún. hordozó közeg­ként szolgál, amely a kazán által létre­ho­zott hőt a lakó­térben talál­ható fűtő­testhez vagy padló­fű­téshez szál­lítja. A víz az útja során a fűtési rend­szer szinte vala­mennyi kompo­nen­sével (puffer­tar­tály, szivattyúk és szelepek) érint­kezik. Ezért már a fűtési kör feltöl­té­sekor fontos a megfe­lelő vízmi­nőség a zökke­nő­mentes műkö­déshez. Az elvárt vízmi­nő­séggel kapcso­latban mindig egyez­tessen a kazán gyár­tóval illetve fűtési rend­szer terve­ző­jével, mielőtt feltöl­tené a rend­szert. (Fontos, hogy a beépí­tett anyag­mi­nő­ségek össze­fér­he­tőek legyenek)

A megfe­lelő vízzel, gond­ta­lanul

A fűtési rend­szerek az utóbbi évek során tech­ni­ka­ilag egyre kifi­no­mul­tabbak, ezáltal azonban meghi­bá­so­dásra hajla­mo­sabbak is lettek. Már egy csekély mértékű szabály­ta­lanság is komp­li­ká­ci­ókhoz vezethet. Ebben jelentős szerepet játszik a víz és annak össze­tevői. Mérv­adóak az olyan tényezők, mint a víz kemény­sége, pH-​értéke, vala­mint oxigén-​ és sótar­talma.

Fűtési rend­szerek gyártói már a garan­ci­ális felté­te­lekben is megkö­ve­telik bizo­nyos szab­vány­ér­tékek betar­tását, amelyeket Auszt­ri­ában pl. az ÖNORM H5195-​1, Német­or­szágban pedig a VDI 2035 szab­vány szabá­lyoz. Ha nem kezelt vizet használ a fűtéshez, kár esetén elve­szít­heti a garan­ciát. Ezért a megfe­le­lően kezelt fűtővíz a bizton­ságos választás. Kérjen taná­csot az Ön köze­lében lévő BWT AQAMESTER-​től!

A vízkő, mint hőszigetelő

A vízkő magas hőmér­sék­leten rakódik le. A jelenség jól megfi­gyel­hető pl. egy vízfor­ralón. A víz forra­lása során vízkő rakódik le a vízfor­raló alsó fűtőszálán. Minél vasta­gabb a vízkő­réteg, annál több időt vesz igénybe a víz felfor­ra­lása. Ugyanez történik a fűtés esetén is. A vízkő­ré­tegek szige­telő hatá­súak, így hátrál­tatják a hőát­adást, tehát a fűtési telje­sít­mény fenn­tar­tá­sához több ener­giára van szükség. Egy 1 mm-es vízkő­réteg akár 10 száza­lékkal megnövelheti az ener­gia­fo­gyasz­tást. Ezáltal megnö­ve­kednek a fűtési költ­ségek.

A vízben oldott vízkő­ré­szecskék ezen­kívül a fűtési rend­szer összes részébe eljut­hatnak, és pl. dugu­lást okoz­hatnak a szele­pekben. A vízkő­le­ra­kódás ideális táptalaj a bakté­ri­u­moknak, és biohártya kiala­ku­lá­sához vezethet, ami szintén eltö­mít­heti a szele­peket.

Kalk als Wärme-Bremse
Kalk als Wärme-Bremse

A korrózió megelő­zése

A korró­ziót számos tényező kivált­hatja, és több­nyire észre­vét­lenül zajlik. A vasból, acélból, alumí­ni­umból vagy rézből álló anyag­kom­bi­náció, amely a modern fűtési rend­sze­rekben gyakran előfordul, elekt­ro­ké­miai reak­ci­ókhoz és korró­zi­óhoz vezethet. A korrózió legis­mer­tebb formája a vas rozs­dá­so­dása. A víz pH-​értéke, vala­mint oxigén-​​ és sótar­talma is fontos szerepet játszanak. A 7-es pH-​érték alatti, savas víz kikezd­heti a fémet. A magas sótar­talom (tehát elekt­romos veze­tő­ké­pesség) és oxigén­kon­cent­ráció gyor­síthatja a korró­ziót.

A korrózió során felol­dó­dott fém bekerül a fűtési rend­szerbe, és ún. korró­ziós iszap formá­jában hátrá­nyosan befo­lyá­solhatja a fűtés műkö­dését. Ez kedve­zőtlen esetben magas javí­tási költ­sé­gekkel járhat.

Levegő a fűtési rend­szerben

A fűtés önma­gában zárt rend­szer, de soha nem teljesen légmen­tesen zárt. Például víz után­töl­té­sekor vagy tömí­tetlen szerel­vé­nyek és csat­la­kozók miatt levegő kerülhet a rend­szerbe. Külö­nösen „tömí­tetlen” hely: a padló­fűtés légát­eresztő műanyag csövei.

Ha túl sok a levegő a rend­szerben, az hátrál­tathatja a hőát­adást, így a fűtő­testek nem meleg­szenek fel. Ezen­kívül a levegős rend­szer okozta kopogó, bugyogó hangok zava­róak is.

Luft in der Heizung
Luft in der Heizung

Dokumentumok letöltése
 

AQA Therm fűtési vízkezelés magazin PDF, 4 Mb Letöltés

Szerviz

Visit your local website

Stay on this website