Vízszűrő kancsók

Magával ragadó ízélmény a csapvízből

BWT vízszűrő kancsók használatával bármikor és bárhol élvezheti kedvenc szűrt vizét, amely a helyi vezetékes víz megtisztítása révén még a környezetet is kímélni.
Tovább a BWT webshopra
BWT vízszűrő kancsó BWT vízszűrő kancsó

Vízszűrő kancsó

Vízszűrő kancsó

A mobil víztisztító

A vízszűrő kancsó kiváló megoldás arra, hogy megis­mer­ked­hessen a szűrt víz vilá­gával. Válassza ki az Önnek megfe­lelő méretet, színt és vízszűrőt, azután élvezze például a friss Magne­sium Mine­ra­li­zered szűrt BWT vizet! Fris­sítő íz és vita­litás az Ön poha­rában.

A vízszűrő kancsó használata több szempontból is hasznos

Egy kis plusz támo­gatás a magnézium-háztartásának.
Váltson környezetbarát, egészséges alternatívára!

A magné­zi­umban rejlik a különbség

A napi szük­séglet

A magnézium az ember számára létfontosságú ásványi anyag, amelyet a szervezet nem képes maga előállítani. A napi szükséglet kb. 300 mg*, bizonyos helyzetekben, pl. stressz esetén, még magasabb is lehet. A modern életstílus következményeképp gyakran hiányt szenved belőle a szervezetünk. Ezért a magnéziumot táplálkozással és ivással kell minden nap a szervezetünkbe juttatnunk - ebben is segít egy BWT kancsó.

*Forrás: Német Táplál­ko­zási Egye­sület


Der tägliche Bedarf

Magné­zium – a sokol­dalú tehetség

A magné­zium nemcsak támo­gatja testi és szel­lemi telje­sí­tő­ké­pes­sé­günket és ellátja izma­inkat, hanem fontos ízhor­dozó is. A BWT kifej­lesz­tett egy egye­dül­álló szűrő­el­já­rást, amely a jó vizet kiváló Magne­sium Mine­ra­li­zered vízzé vará­zsolja.
Magnesium - ein Allround-Talent

A BWT víztisztító kancsó szűrési technológiája

A BWT Magne­sium Mine­ra­lized Water vízszűrő betét­jének szűrési tech­no­ló­giája oly módon véd a vízkőtől, hogy a víz kalcium és magné­zium tartalmát megőrzi. Ez egy úttörő megoldás! A szaba­dal­maz­ta­tott eljá­ráson során a szűrő­betét a veze­tékes vízben előfor­duló kalcium egy részét pedig értékes magné­zi­umra cseréli ki.

Ily módon Ön egy kis plusz támo­ga­tást nyújthat a magnézium-háztartásának, miközben élve­zettel fogyasztja a vízszűrő kancsóból a vizet. A magné­zium ugyanis nemcsak a testi és szel­lemi telje­sí­tő­ké­pes­sé­günket, illetve izmaink műkö­dő­ké­pes­ségét támo­gat­hatja, de úgy tartják róla, hogy egy fontos ízhor­dozó is. A Magne­sium Mine­ra­lized szűrtvíz nemcsak kiváló ízvi­lággal rendel­kezik, hanem hozzá­já­rulhat a kávé és tea aromá­jának opti­mális kibon­ta­ko­zá­sához.

BWT víztisztító
BWT víztisztító
A Magne­sium Mine­ra­li­zered szűrt víz ráadásul keve­sebb vízkövet tartalmaz, így haté­ko­nyan védi a háztar­tási készü­lé­keket, például a vízfor­ralót vagy a kávé­főző gépet a vízkö­ve­sedés ellen. Ezen­kívül a vízszűrő kancsó csök­kenti az íz- és szag­rontó anya­gokat (pld. a klórt), de a nehéz­fémek és a szerves szennye­ző­dések mennyi­ségét is.

Hogy működik a vízszűrő kancsó?

A BWT Magnesium Mineralized Water vízszűrő betét többlépcsős szűrési eljárása mérföldkövet jelent a szűrők fejlődésének történetében: finom szövetszűrő csökkenti a nagyobb, lebegő szennyeződéseket. A szabadalmaztatott BWT ioncserélő pedig felfogja a vízkövet okozó anyagokat, valamint a nehézfémeket, például az ólom és a réz nagy részét, és magnézium- és hidrogén ionokra cseréli ki azokat.

Ez a forra­dal­mian új tech­no­lógia haté­ko­nyan védi a háztar­tási készü­lé­keket a vízkő-lera­kó­dá­soktól.

A vízszűrő kancsó működésének titka tehát a speciális BWT vízszűrő betét. Mint minden szűrőkancsó esetében, itt is kiemelten fontos, hogy megfelelő időközönként - 4 hetente - gondoskodjunk a betét cseréjéről. Így elkerülhetjük a vízszűrő kancsó veszélyeit, higiénikus és hatékony marad a víztisztító eszközünk. A sok műanyagpalack helyét egy esztétikus és rengetegszer újra felhasználható vízszűrő kancsó veszi át, amely hosszú éveken keresztül szolgálhat. Az ásványvíz cipelése helyett innentől csak a víztisztító betétek megvásárlására kell figyelmet fordítani.

Technologie de filtration
Technologie de filtration

BWT vízszűrő kancsó választékunk

Termékáttekintés

BWT Penguin vízszűrő kancsó

 

Magával ragadó ízél­mény a csap­vízből

Hagyja, hogy lenyű­gözze a BWT Penguin vízszűrős kancsó, és opti­ma­li­zálja a vizet ottho­nában. A BWT egye­dül­álló tech­no­ló­gi­á­inak köszön­he­tően új dimen­zi­óban élvez­heti a veze­tékes vizet:

 • Mindegy, hogy Magne­sium Mine­ra­lized Water, Magne­sium Mine­ra­lized Water + CINK vagy Balanced Alka­lized Water szűrőt választ
 • A kiváló, szűrt BWT víz, hogy kitel­je­sed­hessen kávé­inak és teáinak aromája
 • Védi a készü­lé­keket a vízkőtől, csök­kenti a klór és a nehéz­fémek mennyi­ségét
Tovább a BWT webshop-ra

Választható BWT vízszűrő betétek - az Ön igényeire és ízlésére szabva

Változtassa vezetékes vizét egyedülálló (v)ízléménnyé

beWell+15 Lifestyle Drinks

A beWell+15 növé­nyekből és gyümöl­csökből kinyert esszen­ciák, melyek külön­leges tápanya­gokat, sok vita­mint és extra adag erőt tartal­maznak. Így nemcsak egyedi ízt kölcsö­nöznek az Ön vizének, hanem saját egye­dül­álló módjukon az Ön jó közér­ze­téhez is hozzá­já­rulnak.

Fedezze fel négy új esszen­ci­ánkat:

 • Green Hope – ubor­kával és mentával
 • Herb Happinez – zöld­te­ával és ginzenggel
 • Pink Positive – grépf­rúttal és morin­gával
 • Body­guard – zöld­cit­rommal és gyöm­bérrel
További információk
beWell_Woman_drinking_1280x1280 beWell_Woman_drinking

Választható tartozékok

Az elegáns BWT tarto­zé­kokkal, a BWT üveg­pa­lacktól kezdve, a TritanTM palac­kokon át, egészen a kiváló minő­ségű poha­rakig, mindig kéznél tart­hatja kedvenc vizét. Az újra­tölt­hető, több­ször hasz­ná­latos palac­koknak köszön­he­tően a Magne­sium Mine­ra­li­zered szűrt víz minden nap elkí­séri, akkor is ha úton van. Ez pedig nem csak Önre, de a környe­zetre is jó hatással lesz.
Megjegyzés: A keze­lendő nyersvíz minő­sé­gének ki kell elégí­tenie a 201/2001 (X. 25.) sz. kormány­ren­de­letet, illetve az EU ivóvíz minő­ségre vonat­kozó előírá­sait. Az íz- és szag­rontó anyagok, vízkőért felelős anyagok, illetve nehéz­fémek és szerves anyagok eltá­vo­lí­tá­sának mértéke függ a keze­lendő vízben előfor­duló koncent­rá­ci­ótól.

Gyakori kérdések a vízszűrő kancsókról

Mit tartsak be az első használat és a szűrőbetétcsere során?

Az első használat előtt vagy a kimerült BWT vízszűrő betét cseréje után a vízszűrő kancsót, a tölcsért és a vízszűrő kancsó fedelét mosogatószerrel meg kell tisztítani, és meleg vízzel alaposan le kell öblíteni. Ne használjon ehhez súroló hatású tisztítószert vagy súrolószivacsot, mivel karcolási nyomok keletkezhetnek a BWT vízszűrő kancsón. A kancsó és a tölcsér mosogatógépben tisztítható. A fedelet nem szabad mosogatógépben tisztítani.

A lehető legjobb szűrőteljesítmény elérése érdekében az új vízszűrő betétet ajánlott 5 percig csapvízbe helyezni, és utána ezt a vizet kiönteni.

Ezután az új vízszűrő betétre enyhe nyomást gyakorolva helyezze azt a vízszűrő kancsó tölcsérébe.

Ha a vízszűrő kancsó fedelén ki van a lakítva az „Easy-Fill“ töltőrendszer, akkor a fedelet a töltéskor nem kell levenni. Az „Easy-Fill" rendszer automatikusan kinyílik, ha a vízsugár a nyílást éri, és a töltés után automatikusan becsukódik.

Az első szűrt vízmennyiséget öntse ki, majd töltse fel újból a BWT vízszűrő kancsót. Kezdetben finom fekete részecskék jelenhetnek meg a vízben. Ez teljesen ártalmatlan aktív szén, amely a szűrőből oldódik ki. Ilyen esetben töltse újra és öntse ki a vizet mindaddig, amíg az tiszta és részecskéktől mentes nem lesz.

A BWT vízszűrő kancsó csak ekkor lesz használatra kész.

Mennyi ideig lehet a vízszűrő betéteket használni?

Az optimális szűrőhatás és a higiéniai biztonság érdekében a vízszűrő betéteket 4 hetente cserélni kell.

Azonban ha az Easy-Control (A modell) a kijelzőn 100 töltést jelez a 4 hét letelte előtt, akkor a vízszűrő betétet már a 4 hét letelte előtt ki kell cserélni. Ezt a vízszűrő betét jelének villogása mutatja a kijelzőn.

Mire kell ügyelnem a vízszűrő kancsómnál?

 • Ne tegye ki a kancsót vagy a vízszűrő betétet közvetlen napsu­gár­zásnak.
 • Naponta ne szűrjön meg nyolc-tíz liter víznél többet.
 • Csak olyan hideg veze­tékes vízzel hasz­náljon, amely megfelel az ivóvízzel szemben támasz­tott törvényi köve­tel­mé­nyeknek. A BWT vízszűrő kancsói nem alkal­masak arra, hogy a kétes eredetű vizet ivóvízzé alakítsák át.
 • Legyen­gült immun­rend­szerű emberek részére a megszűrt vizet fogyasztás előtt aján­latos fel is forralni.
 • A szűrő alkat­ré­sze­inek tisz­tí­tá­sához ne hasz­náljon súroló hatású tisz­tí­tó­sze­reket.
 • Ha a vízszűrő kancsót hosszabb ideig nem hasz­nálja, akkor azt java­soljuk Önnek, hogy az egész rend­szert a vízszűrő betéttel együtt hűtő­szek­rényben tárolja.
 • 24 órát megha­ladó hasz­ná­lati szünet – például egy hétvége – után aján­latos az első feltöl­tést kiön­teni, és a vízszűrő kancsót újra feltöl­teni.
 • Ha a vízszűrő kancsóját több, mint két hétig nem hasz­nálja, akkor utána a vízszűrő betétet ki kell cserélni.
 • A BWT Magnesium Mineralized Water szűrőpatron által szűrt víz, a minimális ezüst tartalma miatt, 3 év alatti gyermekek részére a fogyasztása nem javasolt az NNK álláspontja szerint.

Hogyan működik a BWT vízszűrő betét?

A BWT vízszűrő kancsó az ivóvizet négy fokozatban szűri meg:

1. fokozat: Az eszköz kiszűri a lebegő szennyeződéseket a vízből.

2. fokozat: Attól függően, hogy Ön melyik vízszűrőbetét-technológiát választotta, a víz kezelése a következők szerint folytatódik:

 • Soft Filtered Water: a készülék csökkenti a keménységet okozokó anyagokat,- és nehézfémtartalmat.
 • Soft Filtered Water Extra: a készülék erőteljesen csökkenti a a keménységet okozokó anyagokat- és nehézfémtartalmat.
 • Magnesium Mineralized Water: az eszköz csökkenti a a keménységet okozokó anyagokat- és nehézfémtartalmat, valamint a kalcium-ionokat magnézium-ionokra cseréli.
 • Magnesium Mineralized Water + CINK: az eszköz csökkenti a a keménységet okozokó anyagokat- és nehézfémtartalmat, a kalcium-ionokat magnézium-ionokra cseréli, valamint cinket ad a vízhez.
 • Balanced Alkalized Water: a készülék csökkenti a nehézfémtartalmat, és >8,5 értékre növeli a víz pH-értékét.

3. fokozat: A készülék csökkenti szag és íz rontó anyagokat a vízben, például a klórt és meghatározott szerves szennyeződéseket.

4. fokozat:Finomszűrés történik.

Hogyan járul hozzá a BWT vízszűrő kancsó a vízkő elleni védelemhez az otthonomban?

A BWT világszerte egyedülálló szabadalma, amelyet a BWT vízszűrő kancsóban alkalmazunk, többek között gondoskodik a vízkő elleni hatékony védelemről is. Ez történik, ha például Ön a szűrt vizet forróvizes készülékekben, például kávéfőzőben vagy vízforralóban használja fel. Ez annak ellenére hasznos, hogy a vízszűrő kancsó nem a szó hagyományos értelmében lágyítja a vizet, hanem karbonátmentesíti. Ennek során a készülék lecseréli a karbonkeménységhez (változó keménységhez) kötött összesített vízkeménysége hidrogénre, és egyidejűleg csökkenti a víz pH-értékét. A hagyományos vízlágyításnál az összesített vízkeménység (változó és állandó) cseréje történne meg. A hatás azonban ugyanaz: A víz lággyá válik, a készülékek mentesülnek a kellemetlen vízkőlerakódásoktól.

Hol és mennyi ideig lehet a vizet a legjobban tárolni?

Az a legjobb, ha a vizet a hűtőszekrényben tárolja. Modelleink ideálisan illeszkednek a legtöbb piacon kapható hűtőszekrénybe. A megszűrt vizet nem ajánlatos 24 óránál hosszabb ideig tárolni. Ha a víz 24 óránál hosszabb ideig állt a kancsóban, akkor öntse ki, és szűrjön friss vizet.
Jug
Jug

Hogyan tisztíthatom a legjobban a szűrőrendszert?

 • A BWT Magnesium Mineralizer víztisztítót legalább hetente egyszer enyhén szappanos vízzel meg kell tisztítani, és meleg vízzel alaposan ki kell öblíteni. Ne használjon súroló hatású tisztítószereket vagy súrolószivacsokat, mivel karcolási nyomok keletkezhetnek a vízszűrő kancsón. A kancsó és a tölcsér mosogatógépben tisztítható.
 • A BWT szűrőkancsó használata folyamán különösen a fedélen vízkőfoltok alakulhatnak ki a vízcseppek száradása következtében. A vízkőfoltok kereskedelemben kapható vízkőmentesítővel eltávolíthatók. A fedelet az „Easy-Control“-lal együtt nem szabad mosogatógépben tisztítani.
Tischwasserfilter FAQ
Tischwasserfilter FAQ

Hogyan lehet az „Easy-Control“-t kiemelni a fedél megtisztítása céljából?

Alapvetően azt javasoljuk, hogy a fedelet az „Easy-Control“-lal együtt hagyja a fedéltartóban, és kézzel tisztítsa meg, mivel az „Easy-Control“ mosogatógépben nem mosható. Ha mégis szüksége van az „Easy-Control“ fedélből való teljes kiemelésére, akkor nyomja meg egy csavarhúzóval a fedél alsó része felől a kissé kiálló műanyag fület, majd óvatosan nyomja ki felfelé az „Easy-Control“-t. Miután kivette az „Easy-Control“-t, azt könnyed beillesztéssel/bepattintással megint rögzítheti.
Optidate
Optidate

Hol gyártják a szűrőbetéteket és a szűrőrendszereket?

Kiváló minőséget előállító gyártóként valamennyi vízszűrő betétünket Mondsee városában, Ausztriában gyártjuk. Ott található folyamatos minőségellenőrzés alatt álló hipermodern gyáregységünk. A szűrőrendszereket Németországban gyártjuk, a „Made in Germany“ védjegy révén megfelelnek az anyaggal és a feldolgozással szembeni legszigorúbb követelményeknek.
Tischwasserfilter FAQ
Tischwasserfilter FAQ

Tartalmaznak a vízszűrő kancsók és a szűrőbetétek anyagai BPA-t (biszfenol A)?

Nem, sem a vízszűrő kancsók, sem a szűrőbetétek nem készülnek olyan műanyagokból, amelyek lágyítószert, például BPA-t juttatnak a vízbe. Ezt a független intézetek tesztjei szigorúan felügyelik.

A vízszűrő kancsó SAN és ABS műanyagból készül, a vízszűrő betétek előállításához PP-t és PPS-t használunk.

HACCP
HACCP
Több betöltése

BWT-minőség

Minőségi garanciánk

Visit our international website

Stay on this website