Vízszűrő kancsók

Magával ragadó ízélmény a csapvízből

BWT vízszűrő kancsók használatával bármikor és bárhol élvezheti kedvenc szűrt vizét, amely a helyi vezetékes víz megtisztítása révén még a környezetet is kímélni.
Tovább a BWT webshopra
BWT vízszűrő kancsó BWT vízszűrő kancsó

Vízszűrő kancsó

Vízszűrő kancsó

A mobil víztisztító

A vízszűrő kancsó kiváló megoldás arra, hogy megis­mer­ked­hessen a szűrt víz vilá­gával. Válassza ki az Önnek megfe­lelő méretet, színt és vízszűrőt, azután élvezze például a friss Magne­sium Mine­ra­li­zered szűrt BWT vizet! Fris­sítő íz és vita­litás az Ön poha­rában.

A vízszűrő kancsó használata több szempontból is hasznos

Egy kis plusz támo­gatás a magnézium-háztartásának.
Váltson környezetbarát, egészséges alternatívára!

A magné­zi­umban rejlik a különbség

A napi szük­séglet

A magnézium az ember számára létfontosságú ásványi anyag, amelyet a szervezet nem képes maga előállítani. A napi szükséglet kb. 300 mg*, bizonyos helyzetekben, pl. stressz esetén, még magasabb is lehet. A modern életstílus következményeképp gyakran hiányt szenved belőle a szervezetünk. Ezért a magnéziumot táplálkozással és ivással kell minden nap a szervezetünkbe juttatnunk - ebben is segít egy BWT kancsó.

*Forrás: Német Táplál­ko­zási Egye­sület


Der tägliche Bedarf

Magné­zium – a sokol­dalú tehetség

A magné­zium nemcsak támo­gatja testi és szel­lemi telje­sí­tő­ké­pes­sé­günket és ellátja izma­inkat, hanem fontos ízhor­dozó is. A BWT kifej­lesz­tett egy egye­dül­álló szűrő­el­já­rást, amely a jó vizet kiváló Magne­sium Mine­ra­li­zered vízzé vará­zsolja.
Magnesium - ein Allround-Talent

A BWT víztisztító kancsó szűrési technológiája

A BWT Magne­sium Mine­ra­lized Water vízszűrő betét­jének szűrési tech­no­ló­giája oly módon véd a vízkőtől, hogy a víz kalcium és magné­zium tartalmát megőrzi. Ez egy úttörő megoldás! A szaba­dal­maz­ta­tott eljá­ráson során a szűrő­betét a veze­tékes vízben előfor­duló kalcium egy részét pedig értékes magné­zi­umra cseréli ki.

Ily módon Ön egy kis plusz támo­ga­tást nyújthat a magnézium-háztartásának, miközben élve­zettel fogyasztja a vízszűrő kancsóból a vizet. A magné­zium ugyanis nemcsak a testi és szel­lemi telje­sí­tő­ké­pes­sé­günket, illetve izmaink műkö­dő­ké­pes­ségét támo­gat­hatja, de úgy tartják róla, hogy egy fontos ízhor­dozó is. A Magne­sium Mine­ra­lized szűrtvíz nemcsak kiváló ízvi­lággal rendel­kezik, hanem hozzá­já­rulhat a kávé és tea aromá­jának opti­mális kibon­ta­ko­zá­sához.

BWT víztisztító
BWT víztisztító
A Magne­sium Mine­ra­li­zered szűrt víz ráadásul keve­sebb vízkövet tartalmaz, így haté­ko­nyan védi a háztar­tási készü­lé­keket, például a vízfor­ralót vagy a kávé­főző gépet a vízkö­ve­sedés ellen. Ezen­kívül a vízszűrő kancsó csök­kenti az íz- és szag­rontó anya­gokat (pld. a klórt), de a nehéz­fémek és a szerves szennye­ző­dések mennyi­ségét is.

Hogy működik a vízszűrő kancsó?

A BWT Magnesium Mineralized Water vízszűrő betét többlépcsős szűrési eljárása mérföldkövet jelent a szűrők fejlődésének történetében: finom szövetszűrő csökkenti a nagyobb, lebegő szennyeződéseket. A szabadalmaztatott BWT ioncserélő pedig felfogja a vízkövet okozó anyagokat, valamint a nehézfémeket, például az ólom és a réz nagy részét, és magnézium- és hidrogén ionokra cseréli ki azokat.

Ez a forra­dal­mian új tech­no­lógia haté­ko­nyan védi a háztar­tási készü­lé­keket a vízkő-lera­kó­dá­soktól.

A vízszűrő kancsó működésének titka tehát a speciális BWT vízszűrő betét. Mint minden szűrőkancsó esetében, itt is kiemelten fontos, hogy megfelelő időközönként - 4 hetente - gondoskodjunk a betét cseréjéről. Így elkerülhetjük a vízszűrő kancsó veszélyeit, higiénikus és hatékony marad a víztisztító eszközünk. A sok műanyagpalack helyét egy esztétikus és rengetegszer újra felhasználható vízszűrő kancsó veszi át, amely hosszú éveken keresztül szolgálhat. Az ásványvíz cipelése helyett innentől csak a víztisztító betétek megvásárlására kell figyelmet fordítani.

Technologie de filtration
Technologie de filtration

BWT vízszűrő kancsó választékunk

Termékáttekintés

BWT Penguin vízszűrő kancsó

 

Magával ragadó ízél­mény a csap­vízből

Hagyja, hogy lenyű­gözze a BWT Penguin vízszűrős kancsó, és opti­ma­li­zálja a vizet ottho­nában. A BWT egye­dül­álló tech­no­ló­gi­á­inak köszön­he­tően új dimen­zi­óban élvez­heti a veze­tékes vizet:

 • Mindegy, hogy Magne­sium Mine­ra­lized Water, Magne­sium Mine­ra­lized Water + CINK vagy Balanced Alka­lized Water szűrőt választ
 • A kiváló, szűrt BWT víz, hogy kitel­je­sed­hessen kávé­inak és teáinak aromája
 • Védi a készü­lé­keket a vízkőtől, csök­kenti a klór és a nehéz­fémek mennyi­ségét

Választható BWT vízszűrő betétek - az Ön igényeire és ízlésére szabva

Változtassa vezetékes vizét egyedülálló (v)ízléménnyé

beWell+15 Lifestyle Drinks

A beWell+15 növé­nyekből és gyümöl­csökből kinyert esszen­ciák, melyek külön­leges tápanya­gokat, sok vita­mint és extra adag erőt tartal­maznak. Így nemcsak egyedi ízt kölcsö­nöznek az Ön vizének, hanem saját egye­dül­álló módjukon az Ön jó közér­ze­téhez is hozzá­já­rulnak.

Fedezze fel négy új esszen­ci­ánkat:

 • Green Hope – ubor­kával és mentával
 • Herb Happinez – zöld­te­ával és ginzenggel
 • Pink Positive – grépf­rúttal és morin­gával
 • Body­guard – zöld­cit­rommal és gyöm­bérrel
beWell_Woman_drinking_1280x1280 beWell_Woman_drinking

Választható tartozékok

Az elegáns BWT tarto­zé­kokkal, a BWT üveg­pa­lacktól kezdve, a TritanTM palac­kokon át, egészen a kiváló minő­ségű poha­rakig, mindig kéznél tart­hatja kedvenc vizét. Az újra­tölt­hető, több­ször hasz­ná­latos palac­koknak köszön­he­tően a Magne­sium Mine­ra­li­zered szűrt víz minden nap elkí­séri, akkor is ha úton van. Ez pedig nem csak Önre, de a környe­zetre is jó hatással lesz.
Megjegyzés: A keze­lendő nyersvíz minő­sé­gének ki kell elégí­tenie a 201/2001 (X. 25.) sz. kormány­ren­de­letet, illetve az EU ivóvíz minő­ségre vonat­kozó előírá­sait. Az íz- és szag­rontó anyagok, vízkőért felelős anyagok, illetve nehéz­fémek és szerves anyagok eltá­vo­lí­tá­sának mértéke függ a keze­lendő vízben előfor­duló koncent­rá­ci­ótól.

Gyakori kérdések a vízszűrő kancsókról

Hány liter vizet lehet egy vízszűrő betéttel megszűrni?

A vízszűrő betét használati ideje az alkalmazási helytől függően változó lehet, mivel a víz nem mindenhol egyforma. A vízszűrő betét kapacitása a víz keménységétől függ. Minél keményebb a víz, annál hamarabb merül ki a szűrőbetét.

A szűrő által kiszűrt megadott anyagok (pl. az ólom és a réz) nincsenek jelen minden ivóvízben. A szűrőbetétek megfelelnek a DIN 10521 szabvány vízszűrő kancsókkal szembeni mikrobiológiai előírásainak. Ugyanígy teljesülnek a DIN 10521 klór-, ólom- és rézvisszatartásra vonatkozó követelményei is.

Hol vásárolhatok szűrőbetéteket?

Szűrőbetéteket vásárolhat a kiskereskedelemben, vagy egyszerűen és kényelmesen rendelhet online áruházunkból - www.bwtviz.hu/shop

Hogyan működik az „Easy-Control“ elektronikus cserekijelző?

A modell

Az „Easy-Control“ számlálja a töltések számát, illetve a használati időt, és a kijelző villogásával figyelmeztet a szűrőbetét cseréjére. Kérjük, vegye figyelembe azt, hogy az „Easy-Control” a töltések számát jelzi, és nem azt, hogy hány liter vizet szűrt meg a készülék (mivel a tölcsér térfogata változik a BWT vízszűrő kancsó típusaival). A szűrőbetétet mindazonáltal legkésőbb négy hetente cserélni kell akkor is, ha az még nem érte el a kapacitáshatárát, azaz a töltések maximális számát. Az „Easy-Control” kijelző villogása hívja fel az Ön figyelmét erre.

 

B modell

Az „Easy-Control“ számolja a használati időt (28 nap), és a kijelző villogásával figyelmezteti Önt arra, hogy ki kell cserélnie a szűrőbetétet. Üzembe helyezés A vízszűrő kancsó első üzembe helyezése után villog a cserekijelző. Három másodpercig tartsa nyomva a nyomógombot. A kijelző ekkor automatikusan „100%“-ra vált, és az „Easy-Control“ használatra kész. Számlálófunkció Az első hét napi használat után a kijelző első sávja kialszik – ez azt jelenti, hogy a használati idő 75%-a még hátravan. Az első 14 nap után kialszik a második sáv – Ön a teljesítmény felét már elhasználta. Amikor 21 nap után kialszik a harmadik sáv, még 25% teljesítmény van hátra. Szűrőbetétcsere: 28 nap után Ön elérte a maximális használati időt. A kijelző villogni kezd. Ekkor ki kell cserélni a szűrőbetétet. Az új szűrőbetét behelyezése után kérjük, hogy nyomja be 3 másodpercre a nyomógombot. A számláló automatikusan 100%-ra áll.

 

C modell

Manuális cserekijelző esetén a következő szűrőbetétcsere dátumát kézzel lehet beállítani. A szűrőbetét cseréjét legkésőbb négy hét után el kell végezni. A manuális cserekijelző két forgatható gyűrűből áll. A felső gyűrű a napot, az alsó pedig a hónapot mutatja. A szűrőbetét cseréjének dátumát a gyűrűk elforgatásával lehet úgy beállítani, hogy a csere hónapja és napja felfelé mutasson.

Mi az a magnézium?

A magnézium az ember számára létfontosságú ásványi anyag, amelyet a szervezet nem képes maga előállítani. A napi szükséglet kb. 300 mg (a Német Táplálkozástudományi Társaság szerint), bizonyos helyzetekben azonban, pl. stressz esetén még magasabb is lehet. A magnézium nemcsak támogatja testi és szellemi teljesítőképességünket és nélkülözhetetlen izmaink működéséhez, hanem fontos ízhordozó is. A Magnesium Mineralizered szűrt vízzel Ön is támogathatja magnézium-háztartását.

Mit tartsak be az első használat és a szűrőbetétcsere során?

Az első használat előtt vagy a kimerült BWT vízszűrő betét cseréje után a vízszűrő kancsót, a tölcsért és a vízszűrő kancsó fedelét mosogatószerrel meg kell tisztítani, és meleg vízzel alaposan le kell öblíteni. Ne használjon ehhez súroló hatású tisztítószert vagy súrolószivacsot, mivel karcolási nyomok keletkezhetnek a BWT vízszűrő kancsón. A kancsó és a tölcsér mosogatógépben tisztítható. A fedelet nem szabad mosogatógépben tisztítani.

A lehető legjobb szűrőteljesítmény elérése érdekében az új vízszűrő betétet ajánlott 5 percig csapvízbe helyezni, és utána ezt a vizet kiönteni.

Ezután az új vízszűrő betétre enyhe nyomást gyakorolva helyezze azt a vízszűrő kancsó tölcsérébe.

Ha a vízszűrő kancsó fedelén ki van a lakítva az „Easy-Fill“ töltőrendszer, akkor a fedelet a töltéskor nem kell levenni. Az „Easy-Fill" rendszer automatikusan kinyílik, ha a vízsugár a nyílást éri, és a töltés után automatikusan becsukódik.

Az első szűrt vízmennyiséget öntse ki, majd töltse fel újból a BWT vízszűrő kancsót. Kezdetben finom fekete részecskék jelenhetnek meg a vízben. Ez teljesen ártalmatlan aktív szén, amely a szűrőből oldódik ki. Ilyen esetben töltse újra és öntse ki a vizet mindaddig, amíg az tiszta és részecskéktől mentes nem lesz.

A BWT vízszűrő kancsó csak ekkor lesz használatra kész.

Mennyi ideig lehet a vízszűrő betéteket használni?

Az optimális szűrőhatás és a higiéniai biztonság érdekében a vízszűrő betéteket 4 hetente cserélni kell.

Azonban ha az Easy-Control (A modell) a kijelzőn 100 töltést jelez a 4 hét letelte előtt, akkor a vízszűrő betétet már a 4 hét letelte előtt ki kell cserélni. Ezt a vízszűrő betét jelének villogása mutatja a kijelzőn.

Mire kell ügyelnem a vízszűrő kancsómnál?

 • Ne tegye ki a kancsót vagy a vízszűrő betétet közvetlen napsu­gár­zásnak.
 • Naponta ne szűrjön meg nyolc-tíz liter víznél többet.
 • Csak olyan hideg veze­tékes vízzel hasz­náljon, amely megfelel az ivóvízzel szemben támasz­tott törvényi köve­tel­mé­nyeknek. A BWT vízszűrő kancsói nem alkal­masak arra, hogy a kétes eredetű vizet ivóvízzé alakítsák át.
 • Legyen­gült immun­rend­szerű emberek részére a megszűrt vizet fogyasztás előtt aján­latos fel is forralni.
 • A szűrő alkat­ré­sze­inek tisz­tí­tá­sához ne hasz­náljon súroló hatású tisz­tí­tó­sze­reket.
 • Ha a vízszűrő kancsót hosszabb ideig nem hasz­nálja, akkor azt java­soljuk Önnek, hogy az egész rend­szert a vízszűrő betéttel együtt hűtő­szek­rényben tárolja.
 • 24 órát megha­ladó hasz­ná­lati szünet – például egy hétvége – után aján­latos az első feltöl­tést kiön­teni, és a vízszűrő kancsót újra feltöl­teni.
 • Ha a vízszűrő kancsóját több, mint két hétig nem hasz­nálja, akkor utána a vízszűrő betétet ki kell cserélni.
 • A BWT Magnesium Mineralized Water szűrőpatron által szűrt víz, a minimális ezüst tartalma miatt, 3 év alatti gyermekek részére a fogyasztása nem javasolt az NNK álláspontja szerint.

Hogyan működik a BWT vízszűrő betét?

A BWT vízszűrő kancsó az ivóvizet négy fokozatban szűri meg:

1. fokozat: Az eszköz kiszűri a lebegő szennyeződéseket a vízből.

2. fokozat: Attól függően, hogy Ön melyik vízszűrőbetét-technológiát választotta, a víz kezelése a következők szerint folytatódik:

 • Soft Filtered Water: a készülék csökkenti a keménységet okozokó anyagokat,- és nehézfémtartalmat.
 • Soft Filtered Water Extra: a készülék erőteljesen csökkenti a a keménységet okozokó anyagokat- és nehézfémtartalmat.
 • Magnesium Mineralized Water: az eszköz csökkenti a a keménységet okozokó anyagokat- és nehézfémtartalmat, valamint a kalcium-ionokat magnézium-ionokra cseréli.
 • Magnesium Mineralized Water + CINK: az eszköz csökkenti a a keménységet okozokó anyagokat- és nehézfémtartalmat, a kalcium-ionokat magnézium-ionokra cseréli, valamint cinket ad a vízhez.
 • Balanced Alkalized Water: a készülék csökkenti a nehézfémtartalmat, és >8,5 értékre növeli a víz pH-értékét.

3. fokozat: A készülék csökkenti szag és íz rontó anyagokat a vízben, például a klórt és meghatározott szerves szennyeződéseket.

4. fokozat:Finomszűrés történik.

Hogyan járul hozzá a BWT vízszűrő kancsó a vízkő elleni védelemhez az otthonomban?

A BWT világszerte egyedülálló szabadalma, amelyet a BWT vízszűrő kancsóban alkalmazunk, többek között gondoskodik a vízkő elleni hatékony védelemről is. Ez történik, ha például Ön a szűrt vizet forróvizes készülékekben, például kávéfőzőben vagy vízforralóban használja fel. Ez annak ellenére hasznos, hogy a vízszűrő kancsó nem a szó hagyományos értelmében lágyítja a vizet, hanem karbonátmentesíti. Ennek során a készülék lecseréli a karbonkeménységhez (változó keménységhez) kötött összesített vízkeménysége hidrogénre, és egyidejűleg csökkenti a víz pH-értékét. A hagyományos vízlágyításnál az összesített vízkeménység (változó és állandó) cseréje történne meg. A hatás azonban ugyanaz: A víz lággyá válik, a készülékek mentesülnek a kellemetlen vízkőlerakódásoktól.

Hol és mennyi ideig lehet a vizet a legjobban tárolni?

Az a legjobb, ha a vizet a hűtőszekrényben tárolja. Modelleink ideálisan illeszkednek a legtöbb piacon kapható hűtőszekrénybe. A megszűrt vizet nem ajánlatos 24 óránál hosszabb ideig tárolni. Ha a víz 24 óránál hosszabb ideig állt a kancsóban, akkor öntse ki, és szűrjön friss vizet.
Jug
Jug
Több betöltése

BWT-minőség

Minőségi garanciánk

A kancsókat és a szűrőbetéteket többek közt
keresd az alábbi partnereknél

Visit your local website

Stay on this website