Álláslehetőségek

Karrier a BWT-nél

Offene Stellen bei BWT Schriesheim Offene Stellen bei BWT Schriesheim

BWT HUNGÁRIA KFT.​

A BWT Hungária Kft. legfontosabb értékei: stabilitás, tapasztalat és minőség. Olyan vízkezelő berendezéseket fejlesztünk, gyártunk és forgalmazunk, amelyek nemcsak a korszerű rendszereket védik meg, hanem környezetbarát és gazdaságos technológiák is.

online marketing specialista
online marketing specialista

Aktu­ális állás­aján­latok

Üdvözöljük a BWT Hungária Kft. karrier oldalán! 

Örömmel mutatjuk be Önnek aktuális álláslehetőségeinket. 
Kérjük, böngésszen ajánlataink között, és lépjen kapcsolatba velünk, ha valamelyik pozíció felkeltette érdeklődését. 
Várjuk jelentkezését, hogy együtt formálhassuk a jövőt!
 

Key Account Manager

Feladatok, fele­lős­ségek:

 • a kiemelt épület­gé­pé­szeti nagy­ke­res­kedői vevőkör ápolása és új vevők megszer­zése
 • a sales csapat munká­jának koor­di­ná­ciója, a csapat­tagok támo­ga­tása, moti­vá­lása és fejlesz­tése
 • aján­lat­adási folya­ma­tokban történő rész­vétel
 • éves és negyed­éves terve­zésben való rész­vétel
 • keres­ke­delmi koncepció kiala­kí­tá­sában, árlisták, áren­ged­mé­nyek és szál­lí­tási felté­telek megha­tá­ro­zá­sában történő rész­vétel
 • eladás­ösz­tönző költ­ség­ve­tések, érté­ke­sí­tési módszerek, speci­ális ösztönzők és kampá­nyokra javas­lat­tétel, döntés­elő­ké­szítés
 • termék­be­ve­ze­té­sében történő rész­vétel
 • akció­tervek kidol­go­zá­sában történő rész­vétel, a terv megva­ló­sí­tása
 • szoros együtt­mű­ködés a marke­ting terü­lettel a külön­böző akti­vi­tások, vala­mint a trade marke­ting megter­ve­zé­sében és megva­ló­sí­tá­sában
 • érté­ke­sí­tési rendez­vé­nyek, szakmai kiál­lí­tások/vásárok megszer­ve­zése és azokon történő rész­vétel
 • folya­matos piac­elemzés, gazda­sá­gos­sági, haté­kony­sági és nyere­sé­ges­ségi számí­tások végzése, döntés előké­szítő anyagok össze­ál­lí­tása
 • kint­lé­vő­ségek nyomon köve­tése
 • együtt­mű­ködés a társ­osz­tá­lyokkal: marke­ting, ügyfél­szol­gálat, szervíz, ipari érté­ke­sítés, raktár
 • rend­szeres és adhoc riportok készí­tése, adatok elem­zése

Elvá­rások:

 • felső­fokú végzettség – gazda­sági vagy mérnök szak­irány
 • legalább 5-8 éves, rele­váns tapasz­talat – előny, ha ipar­ágban, tech­no­ló­giai téren szer­zett
 • aktív épület­gé­pé­szeti nagy­ke­res­ke­delmi kapcso­lati háló
 • maga­biztos és erős angol nyelv­tudás szóban és írásban egyaránt
 • kiváló kommu­ni­ká­ciós és tárgya­lási képesség
 • tapasz­talat projektek terve­zé­sében, veze­té­sében és megva­ló­sí­tásban
 • magas szintű ered­mény­ori­en­tált hozzá­állás
 • kreatív és lendü­letes, tech­no­lógia iránt érdek­lődő szemé­lyiség
 • csapat­szellem

Előnyt jelent:

 • nemzet­közi érté­ke­sí­tési tapasz­talat

Amit kíná­lunk:

 • verseny­képes jutta­tási csomag, cafe­teria
 • cégautó
 • stabil, biztos válla­lati háttér
 • nemzet­közi tudás és tapasz­talat, folya­matos inno­váció
 • Európa megha­tá­rozó víztech­no­ló­giai cégcso­port­jában hosszú távú karrier pers­pek­tíva, az épület­gé­pé­szet speci­ális terü­le­tének, a víztech­no­ló­gi­ának a megis­me­rése kihí­vást jelentő projek­teken keresztül, melyek több terü­letet is átfogó szakmai tapasz­ta­lathoz juttatnak
 • dolgozói kedvez­mé­nyek vízke­zelő beren­de­zé­se­inkre

Foglal­koz­ta­tási felté­telek:

 • teljes munka­időben, hatá­ro­zatlan idejű munka­szer­ző­déssel
 • munkaidő: rugalmas
 • munka­végzés helye: 2040 Budaörs, Keleti utca 7.
 

Jelent­kezés módja

Várjuk a jelent­ke­zé­seket a [email protected] email címre, fény­képes, magyar nyelvű szakmai önélet­rajz csato­lá­sával és a fize­tési igény megje­lö­lé­sével.

 

Szer­viz­tech­nikus (Pest vármegye)

Feladatok:

 • háztar­tási vízke­zelő beren­de­zések hely­színi karban­tar­tása, hiba­ja­ví­tása
 • alkat­rész­igé­nyek megha­tá­ro­zása
 • az elvég­zett munka hely­színi doku­men­tá­lása
 • termék­pa­letta kiaján­lása ügyfe­leknek

Elvá­rások:

 • közép­fokú műszaki végzettség és/vagy gyakor­lati tapasz­talat
 • kiváló műszaki és manu­ális készség
 • rend­szer­szem­lélet
 • ügyfél­köz­pontú gondol­kodás
 • jó kommu­ni­ká­ciós és prob­lé­ma­meg­oldó képesség
 • ambíció a folya­matos tanu­lásra, új tech­no­ló­giák megis­me­ré­sére
 • érvé­nyes B kate­gó­riás vezetői enge­dély és veze­tési tapasz­talat

Előnyt jelent:

 • angol nyelv­tudás

Amit kíná­lunk:

 • verseny­képes bérezés
 • stabil, biztos válla­lati háttér, össze­tartó csapatok, alacsony fluk­tu­áció
 • nemzet­közi tudás és tapasz­talat, folya­matos inno­váció
 • beta­nu­lási program
 • rend­szeres termék és műszaki tréningek
 • állandó munka­rend
 • dolgozói kedvez­mé­nyek vízke­zelő beren­de­zé­se­inkre

Foglal­koz­ta­tási felté­telek:

 • teljes munkaidő, fix munka­rend: hétfő-csütörtök 8:00-17:00-ig, pénteken 8:00-14:30-ig
 • munka­végzés helye: Pest vármegye
 

Jelent­kezés módja

Várjuk a jelent­ke­zé­seket a [email protected] email címre, fény­képes, magyar nyelvű szakmai önélet­rajz csato­lá­sával és a fize­tési igény megje­lö­lé­sével.

 

Szerviz koor­di­nátor
(lakos­sági és HORECA)

Amit kíná­lunk:

 • verseny­képes bérezés
 • stabil, biztos válla­lati háttér
 • nemzet­közi tudás és tapasz­talat, folya­matos inno­váció
 • beta­nulás támo­ga­tása
 • állandó munka­rend
 • dolgozói kedvez­mé­nyek vízke­zelő beren­de­zé­se­inkre

Főbb feladatok, munkák:

 • ügyfelek szervíz igénye­inek keze­lése online és tele­fonon
 • szerviz tech­nikus(ok) munká­jának szer­ve­zése, koor­di­ná­lása, garan­ci­ális, karban­tar­tási és javí­tási munkákra vonat­ko­zóan
 • alvál­lal­kozói kapcso­lat­tartás, munkák kiszer­ve­zése
 • hiba­be­je­len­tések keze­lése (válla­lat­irá­nyí­tási rend­szerben való rögzítés, erőforrás tervezés, vissza­iga­zolás)
 • bejövő javí­tási megren­de­lések feldol­go­zása, alkat­ré­szek beszer­zése, a beszerzés nyomon köve­tése
 • érté­ke­sítő munka­tár­sakkal folya­matos kapcso­lat­tartás
 • pénz­üggyel való kapcso­lat­tartás szám­lá­zási ügyekben

Elvá­rások:

 • legalább közép­fokú végzettség
 • Micro­soft Office felhasz­nálói szintű isme­rete
 • hasonló munka­körben, koor­di­ná­ci­óban szer­zett több­éves tapasz­talat
 • kiváló kommu­ni­ká­ciós képesség
 • ügyfél­köz­pon­túság
 • proak­ti­vitás, jó prob­léma felis­merő és megol­dó­készség

Előny:

 • angol nyelv­tudás

Foglal­koz­ta­tási felté­telek:

 • teljes munka­időben, hatá­ro­zatlan idejű munka­szer­ző­déssel
 • munkaidő: hétfő-csütörtök 8:00-17:00-ig, pénteken 8:00-14:30-ig
 • munka­végzés helye: Budaörs
 

Jelent­kezés módja

Várjuk a jelent­ke­zé­seket a [email protected] email címre, fény­képes, magyar nyelvű szakmai önélet­rajz csato­lá­sával és a fize­tési igény megje­lö­lé­sével.

 

miért jó a bwt-nél dolgozni?

Munkatársainkat abban támogatjuk, hogy kihasználhassák egyedi adottságaikat, fejleszthessék tehetségüket, kreativitásukat és megvalósíthassák törekvéseiket.

Olyan ösztönző munkahelyi környezetet nyújtunk, amely elősegíti a Munkatársaink szakmai és személyes fejlődését. Szervezeti felépítésünk biztosítja minden dolgozónk számára a fejlődési lehetőséget és lehetővé teszi számukra, hogy szakmai ismereteikre támaszkodva megbirkózzanak a bonyolult technológiák és feladatok folytán felmerülő kihívásokkal.

a BWT küldetése

A víz életelixír és korlátozottan rendelkezésre álló természeti erőforrás is. Küldetésünk, hogy minden ember számára megteremtsük azt a lehetőséget, hogy bármerre is járjon, műanyag palackos vizek vásárlása nélkül minőségi és biztonságos szűrt vízhez juthasson.

A BWT csoport Európa meghatározó víztechnológiai cégcsoportja.

Innovatív és gyakran forradalmi víztechnológiai (vízkezelő, víztisztító) megoldásokat nyújtunk a vízminőséggel kapcsolatos problémákra.

Bottle Free Zone Bottle Free Zone

Mindennapok a BWT-nél

HR image
HR image

be the change!

Csatlakozz a BWT csapatához és segíts megmenteni a "kék bolygót"!

Visit your local website

Stay on this website