Álláslehetőségek

Karrier a BWT-nél

Offene Stellen bei BWT Schriesheim Offene Stellen bei BWT Schriesheim

BWT HUNGÁRIA KFT.

A BWT Hungária Kft. legfontosabb értékei: stabilitás, tapasztalat és minőség. Olyan vízkezelő berendezéseket fejlesztünk, gyártunk és forgalmazunk, amelyek nemcsak a korszerű rendszereket védik meg, hanem környezetbarát és gazdaságos technológiák is.

online marketing specialista
online marketing specialista

online marketing specialista

Olyan kulcspozícióba várunk, amelyben a „Change the world” missziónk megvalósításáért te is részt veszel a jövőnk tervezésében és az oda vezető úton a  mindennapi megvalósításban is.
Te vagy az ideális jelölt, ha:
 • ha szívesen dolgoznál kulcs­po­zí­ci­óban együtt­mű­ködve más csapa­tokkal, ügynök­sé­gekkel;
 • lelkesít, hogy megta­láld a legmeg­fe­le­lőbb online marke­ting eszkö­zöket és a gyakor­latba is ülteted a külön­böző social media felü­le­teken a minden­na­pokban;
 • ha szereted a legújabb online marke­ting tren­deket nyomon követni, alkal­mazni;
 • szereted a kampá­nyok terve­zését és kivi­te­le­zését;
 • szeretsz – szöveges vagy akár képi -  tartalmat gyár­tani;
 • fontosnak tartod az adat­elem­zést, amely segíti a munkád ered­mé­nyes­ségét; 
 • a webér­té­ke­sítés marke­ting oldali mene­dzse­lé­sében van tapasz­ta­latod vagy megta­nulnád;
 • szeretsz szöveget írni, ismered a SEO alap­el­veket;
 • jól beszélsz angolul és szívesen tartanál kapcso­latot az anya­vál­la­la­tunkkal;
 • szívesen vennél részt rendez­vé­nyeken.
 
Elvá­rások:
 • Felső­fokú végzettség 
 • Legalább 5 év rele­váns szakmai tapasz­talat
 • Maga­biztos és erős angol nyelv­tudás szóban és írásban egyaránt
 • Ered­mény­ori­en­tált, proaktív hozzá­állás
 • Kreatív, a szak­mája iránt elhi­va­tott szemé­lyiség
 • Marke­ting trendek napra­kész isme­rete
 • SEO szöveg­írási tapasz­talat
 • Magas fokú együtt­mű­kö­dési képesség
 • Kiváló kommu­ni­ká­ciós képesség szóban és írásban
 • Rend­szerben való gondol­kodás
 • Kiváló szer­ve­ző­ké­pesség
Előnyt jelent:
 • E-commerce, webáruház keze­lési tapasz­talat
 • Word­press, kreatív tartalom készítő és videó­vágó prog­ramok isme­rete 
 
Foglal­koz­ta­tási felté­telek:
 • teljes munkaidő
 • heti 1 nap home office a próbaidő leteltét köve­tően
 • munkavégzés helye: Budaörs
 

Jelent­kezz fény­képes szakmai önélet­rajzzal és a fize­tési igény megje­lö­lé­sével a [email protected] e-mail címen!

Kérjük, hogy csatolj egy moti­vá­ciós levelet, amelyben megfo­gal­mazod, hogy mit jelent számodra a környe­zet­tu­da­tosság, a víz, vala­mint, hogy hogyan tudsz kapcso­lódni a BWT külde­té­séhez.

miért jó a bwt-nél dolgozni?

Munkatársainkat abban támogatjuk, hogy kihasználhassák egyedi adottságaikat, fejleszthessék tehetségüket, kreativitásukat és megvalósíthassák törekvéseiket.

Olyan ösztönző munkahelyi környezetet nyújtunk, amely elősegíti a Munkatársaink szakmai és személyes fejlődését. Szervezeti felépítésünk biztosítja minden dolgozónk számára a fejlődési lehetőséget és lehetővé teszi számukra, hogy szakmai ismereteikre támaszkodva megbirkózzanak a bonyolult technológiák és feladatok folytán felmerülő kihívásokkal.

a BWT küldetése

A víz életelixír és korlátozottan rendelkezésre álló természeti erőforrás is. Küldetésünk, hogy minden ember számára megteremtsük azt a lehetőséget, hogy bármerre is járjon, műanyag palackos vizek vásárlása nélkül minőségi és biztonságos szűrt vízhez juthasson.

A BWT csoport Európa meghatározó víztechnológiai cégcsoportja.

Innovatív és gyakran forradalmi víztechnológiai (vízkezelő, víztisztító) megoldásokat nyújtunk a vízminőséggel kapcsolatos problémákra.

Bottle Free Zone Bottle Free Zone

Mindennapok a BWT-nél

HR image
HR image

be the change!

Csatlakozz a BWT csapatához és segíts megmenteni a "kék bolygót"!

Visit your local website

Stay on this website