Lágy BWT selyemvíz zuhanyozáshoz és fürdéshez

Selymesen lágy

A lágy selyemvíz az Ön otthonát igazi wellness-oázissá alakítja át: A reggeli zuhanyzás jó érzésétől egészen az esti feszültségcsökkentő fürdési élményig a saját medencéjében.

Lágy BWT selyemvíz

Fürdés és zuhanyozás

Érezzük jól magunkat és lazuljunk el.

Hagyjuk, hogy a meleg víz végigfolyjon a bőrünkön és a hajunkon, egyszerűen lemosva rólunk a mindennapokat. A víz a védettség érzetét adja. Ősi, természetes, érzéki. A vizet évezredek óta a kultúrával, a feszültségek oldódásával és az egészségtudatossággal társítja az ember. Hiszen a víz nemcsak életet ajándékoz, hanem lelkünket is simogatja. Ebben döntő szerepet játszhat a víz keménysége. A selymesen lágyvíz nap, mint nap kényezteti bőrét, felpezsdíti az érzékekeit a zuhanyozás során. Így élvezetesen indul a nap, hiszen a lágy víz oly gyengéd, mint a meleg nyári eső.

Lágy BWT selyemvíz a házban

BWT Perl­was­ser im Haus­
Frau in Dusche-neu

A lágy selyemvíz a szépség titka

A bőr a legnagyobb érzékszervünk. Nap mint nap a legkülönbözőbb környezeti hatásoknak van kitéve, és természetes védőpajzsot képez. A lágy BWT selyemvíz nemcsak gyengéden eltávolítja a mindennapok nyomait, hanem különleges élménnyé teheti a felfrissülés, feltöltődés pillanatait. Olyan lágyvízzel ajándékozzuk meg, amelynek érintése a selyem simogatását idézi.

A hatékony bőr- és hajápolás a vízzel kezdődik. Éppen ezért fontos, hogy kellő figyelmet fordítsunk a fürdőszobába jutó csapvíz minőségére. A kemény víz hozzájárulhat a kellemetlen száraz bőr érzethez. A selymesen lágyvíz hozzájárulhat a bőr puhaságának, természetes olajtartalmának és a haj természetes fényének megőrzéséhez. A kemény víz a szappannal együtt vízben oldhatatlan sókat alkot, amelyek a fürdés vagy zuhanyozás után visszamaradhatnak a bőrön és a hajon. Lágyvíz használatakor a napi szappanos kézmosások is kevésbé járulnak hozzá a bőr kiszáradásához.

Ha mégis krémre lenne szüksége, az könnyedén beivódik a bőrbe. A zuhany alatt a selymesen lágy vízsugarakat élvezve vagy a selymesen lágy habos fürdőkádban könnyedén megfeledkezhet a mindennapi problémákról és stresszről.

A selymesen lágy BWT víz kétségtelenül egy valódi szépségelixír.

Pihe-puha érintés

Ha a törül­közők és a ruhák tapin­tása durva és érdes, a színük pedig fakó, az gyakran a kemény víz követ­kez­ménye. A lágy víz nemcsak balzsam a bőr és a haj számára, hanem jóté­te­mény vala­mennyi textí­li­ának – mégpedig mosásról mosásra.

Baby on cozy blanket
Baby on cozy blanket

Mindegy, hogy trikóról, törül­kö­zőről vagy ágyne­műről van szó – a lágy víz hozzá­já­rulhat, hogy a textí­liák megőríz­hessék pihe-puhaságukat. Felüdülés Ön és a fehér­neműi számára: a lágy selyemvíz a pihe-puha a fehér­ne­mű­kért.

Ragyogó tisz­taság

Ha a vízben keve­sebb a kemény­séget okozó sók mennyi­sége, akkor keve­sebb vízkő rakódik le a szerel­vé­nyeken, zuhany­ka­binon és a csem­péken, így biztosít a lágy BWT selyemvíz vízkő­mentes tisz­ta­ságot a fürdő­szo­bában és a kony­hában. Az evőesz­közök, a poharak és az edények is szürke vízkő­réteg nélkül kerülnek ki a moso­ga­tó­gépből. Ez pedig Ön számára keve­sebb taka­rí­tást és fénye­sí­tést jelenthet.

A lágyvíz hasz­ná­la­tával jóval keve­sebb a vízkő­le­ra­kódás a háztar­tási gépekben. Így kisebb lesz az ezáltal okozott ener­gia­vesz­teség is.

Ez vonat­kozik a mosó- és moso­ga­tó­gépre, a vízfor­ra­lóra és a kávé­gé­pekre csakúgy, mint a bojlerre és a fűtési rend­szerre. A fűtő­ele­meken kiala­kult mind­össze 2 mm-es vízkő­réteg is már akár 20%-kal megnö­vel­heti az ener­gia­fo­gyasz­tást. BWT vízlá­gyító beren­de­zései elbánnak a kemény vízzel és megóvják háztar­tási beren­de­zé­seit attól, hogy a vízkő­le­ra­kó­dások miatt meghi­bá­sod­janak.

Gondos­kodó figye­lemmel a környe­zetre

A lágy BWT selyemvíz egy további előnyt is tartogat Önnek és a környezet számára: Segíthet abban, hogy csök­ken­hessen a szük­séges mosó- és tisz­tí­tó­szerek, vala­mint szép­ség­ápo­lási termékek mennyi­sége. A lágy BWT víz megkönnyeb­bü­lést jelenthet a környezet és a pénz­tár­cánk számára is.

A BWT lágy selyemvíz a BWT vízlágyító berendezéseivel érhető el otthon számára

A BWT vízlágyító berendezései lágy selyemvízzel látják el otthonát, a kemény víz lágyításával. Élvezze a lágyvíz előnyeit otthona minden szegletében.

Az előnyök átte­kin­tése:

  • A selymesen lágy BWT víz hozzájárulhat a bőr puhaságának és a haj természetes fényének megőrzéséhez. Kíméli a ruhák és törölközök szövetét és megakadályozza a mosott ruhák száradás utáni kellemetlen – durva* – tapintását.
  • Ha a vízben kevesebb a keménységet okozó sók mennyisége, akkor kevesebb vízkő rakódik a háztartási berendezésekben, illetve le a szerelvényeken és a csempéken, Továbbá segíthet abban, hogy csökkenhessen a szükséges mosó- és tisztítószerek termékek mennyisége.

*a keményvíz hatása okozta

BWT Perla product image broadway engineering

Lágy BWT selyemvíz a medencében

BWT Perl­was­ser im Pool
Woman enjoying a gush shower in the pool

Merüljön el a sely­mesen lágy meden­cében

Elme­rülés. Könnyű és súly­talan érzés. A nap már mögöt­tünk van. És megpi­he­nünk.... Ez a nap töké­letes befe­je­zé­sének érzése. Egy olyan érzés, amelyet gyakran csak a nyara­lásból isme­rünk. Ezt azonban otthon is át lehet élni – egy lágy selyem­vízzel megtöl­tött meden­cében. Jobb élet­mi­nőség és több pihenés a saját ottho­nunkban.

A vizet balzsam­ként hat testünkre és vege­tatív ideg­rend­sze­rünkre, amely. létfon­tos­ságú funk­ci­ó­inkat, például a vérnyo­mást, a pulzust, a léleg­zést és az anyag­cserét vezérli. Az egyen­le­tesen a testre ható lágy nyomás akti­vi­zálja a nyirok­rend­szert. Mellé­kesen a víz teher­men­te­síti vala­mennyi mozgás­szervet, és leveszi a minden­napok nyomását a vállunkról.

A medence csak annyira jó, mint a vize!

A medence lágy selyem­vi­zével Ön a meden­céjét igazi wellness-oázissá alakít­hatja át. Hiszen amikor a medence lágy BWT selyem­vize szelíden körbe simo­gatja a testet, a jó közérzet szinte magától foko­zódik.

Woman relaxing in a swimming pool
Woman relaxing in a swimming pool

Lágy BWT selyemvíz meden­cékbe – sely­mesen lágy és pH-semleges

Elárul­ha­tunk Önnek még egy kis szép­ség­titkot? A lágy BWT selyemvíz a meden­cében is egy való­ságos szép­ség­ápo­lási elixír. A lágy és pH-semleges BWT selyemvíz a meden­cékben is nap, mint nap kényez­teti bőrét.

A lágy BWT selyemvíz egy további pozitív hatást is kifejt a meden­cében: csök­kenti a vízkő lera­kó­dását a medence szélén, az úszó­me­dence lefe­désén és a medence teljes tech­nikai beren­de­zé­sében. Ez nemcsak meghosszabbíthatja a léte­sít­mény élet­tar­tamát, hanem Önnek akár keve­sebb ápoló- és tisz­tí­tó­szerre is lesz szük­sége. Környe­zet­kí­mélés és közben pénz­meg­ta­ka­rítás – ideális kombi­náció.

BWT lágy selyem­vizet előál­lító beren­dezés

A BWT lágy selyemvizet előállító berendezés a medence normál vizét selymes lágy és semleges pH-értékű medence-vízzé alakítja át.

Az előnyök átte­kin­tése:

  • A lágy BWT selyemvíz a medencékben is hozzájárulhat, hogy a bőrünk megőrízhesse bársonyos tapintását.
  • Csök­kenti a vízkő lera­kó­dását a medence szélén, az úszó­me­dence lefe­désén és a medence teljes tech­nikai beren­de­zé­sében
  • Hozzájárulhat a berendezések hosszabb élettartalmához.
  • Alacso­nyabb ápoló- és tisztítószer-fogyasztás
BWT Pearwater-generator product image broadway engineering

Lágy BWT selyemvíz mindig és mindenhol

A lágy BWT selyemvizet nem csak a ház és medencetulajdonosok élvezhetik. A „keres­ke­delmi & ipari léte­sít­mé­nyek” ágazatban a BWT megol­dá­sokat kínál a társasházak üzemel­te­tő­inek ahhoz, hogy a lakások bérlői és tulaj­do­nosai is élvez­hessék a lágy BWT selyemvíz előnyeit.

Visit your local website

Stay on this website