Lágy BWT selyemvíz zuhanyozáshoz és fürdéshez

Selymesen lágy

A lágy selyemvíz az Ön otthonát igazi wellness-oázissá alakítja át: A reggeli zuhanyzás jó érzésétől egészen az esti feszültségcsökkentő fürdési élményig a saját medencéjében.

Lágy BWT selyemvíz

Fürdés és zuhanyozás

Érezzük jól magunkat és lazuljunk el.

Hagyjuk, hogy a meleg víz végigfolyjon a bőrünkön és a hajunkon, egyszerűen lemosva rólunk a mindennapokat. A víz a védettség érzetét adja. Ősi, természetes, érzéki. A vizet évezredek óta a kultúrával, a feszültségek oldódásával és az egészségtudatossággal társítja az ember. Hiszen a víz nemcsak életet ajándékoz, hanem lelkünket is simogatja. Ebben döntő szerepet játszhat a víz keménysége. A selymesen lágyvíz nap, mint nap kényezteti bőrét, felpezsdíti az érzékekeit a zuhanyozás során. Így élvezetesen indul a nap, hiszen a lágy víz oly gyengéd, mint a meleg nyári eső.

Lágy BWT selyemvíz a házban

BWT Perl­was­ser im Haus­
Frau in Dusche-neu

A lágy selyemvíz a szépség titka

A bőr a legnagyobb érzékszervünk. Nap mint nap a legkülönbözőbb környezeti hatásoknak van kitéve, és természetes védőpajzsot képez. A lágy BWT selyemvíz nemcsak gyengéden eltávolítja a mindennapok nyomait, hanem különleges élménnyé teheti a felfrissülés, feltöltődés pillanatait. Olyan lágyvízzel ajándékozzuk meg, amelynek érintése a selyem simogatását idézi.

A hatékony bőr- és hajápolás a vízzel kezdődik. Éppen ezért fontos, hogy kellő figyelmet fordítsunk a fürdőszobába jutó csapvíz minőségére. A kemény víz hozzájárulhat a kellemetlen száraz bőr érzethez. A selymesen lágyvíz hozzájárulhat a bőr puhaságának, természetes olajtartalmának és a haj természetes fényének megőrzéséhez. A kemény víz a szappannal együtt vízben oldhatatlan sókat alkot, amelyek a fürdés vagy zuhanyozás után visszamaradhatnak a bőrön és a hajon. Lágyvíz használatakor a napi szappanos kézmosások is kevésbé járulnak hozzá a bőr kiszáradásához.

Ha mégis krémre lenne szüksége, az könnyedén beivódik a bőrbe. A zuhany alatt a selymesen lágy vízsugarakat élvezve vagy a selymesen lágy habos fürdőkádban könnyedén megfeledkezhet a mindennapi problémákról és stresszről.

A selymesen lágy BWT víz kétségtelenül egy valódi szépségelixír.

Pihe-puha érintés

Ha a törül­közők és a ruhák tapin­tása durva és érdes, a színük pedig fakó, az gyakran a kemény víz követ­kez­ménye. A lágy víz nemcsak balzsam a bőr és a haj számára, hanem jóté­te­mény vala­mennyi textí­li­ának – mégpedig mosásról mosásra.

Baby on cozy blanket
Baby on cozy blanket

Mindegy, hogy trikóról, törül­kö­zőről vagy ágyne­műről van szó – a lágy víz hozzá­já­rulhat, hogy a textí­liák megőríz­hessék pihe-puhaságukat. Felüdülés Ön és a fehér­neműi számára: a lágy selyemvíz a pihe-puha a fehér­ne­mű­kért.

Ragyogó tisz­taság

Ha a vízben keve­sebb a kemény­séget okozó sók mennyi­sége, akkor keve­sebb vízkő rakódik le a szerel­vé­nyeken, zuhany­ka­binon és a csem­péken, így biztosít a lágy BWT selyemvíz vízkő­mentes tisz­ta­ságot a fürdő­szo­bában és a kony­hában. Az evőesz­közök, a poharak és az edények is szürke vízkő­réteg nélkül kerülnek ki a moso­ga­tó­gépből. Ez pedig Ön számára keve­sebb taka­rí­tást és fénye­sí­tést jelenthet.

A lágyvíz hasz­ná­la­tával jóval keve­sebb a vízkő­le­ra­kódás a háztar­tási gépekben. Így kisebb lesz az ezáltal okozott ener­gia­vesz­teség is.

Ez vonat­kozik a mosó- és moso­ga­tó­gépre, a vízfor­ra­lóra és a kávé­gé­pekre csakúgy, mint a bojlerre és a fűtési rend­szerre. A fűtő­ele­meken kiala­kult mind­össze 2 mm-es vízkő­réteg is már akár 20%-kal megnö­vel­heti az ener­gia­fo­gyasz­tást. BWT vízlá­gyító beren­de­zései elbánnak a kemény vízzel és megóvják háztar­tási beren­de­zé­seit attól, hogy a vízkő­le­ra­kó­dások miatt meghi­bá­sod­janak.

Gondos­kodó figye­lemmel a környe­zetre

A lágy BWT selyemvíz egy további előnyt is tartogat Önnek és a környezet számára: Segíthet abban, hogy csök­ken­hessen a szük­séges mosó- és tisz­tí­tó­szerek, vala­mint szép­ség­ápo­lási termékek mennyi­sége. A lágy BWT víz megkönnyeb­bü­lést jelenthet a környezet és a pénz­tár­cánk számára is.

A BWT lágy selyemvíz a BWT vízlágyító berendezéseivel érhető el otthon számára

A BWT vízlágyító berendezései lágy selyemvízzel látják el otthonát, a kemény víz lágyításával. Élvezze a lágyvíz előnyeit otthona minden szegletében.

Az előnyök átte­kin­tése:

  • A selymesen lágy BWT víz hozzájárulhat a bőr puhaságának és a haj természetes fényének megőrzéséhez. Kíméli a ruhák és törölközök szövetét és megakadályozza a mosott ruhák száradás utáni kellemetlen – durva* – tapintását.
  • Ha a vízben kevesebb a keménységet okozó sók mennyisége, akkor kevesebb vízkő rakódik a háztartási berendezésekben, illetve le a szerelvényeken és a csempéken, Továbbá segíthet abban, hogy csökkenhessen a szükséges mosó- és tisztítószerek termékek mennyisége.

*a keményvíz hatása okozta

Tudjon meg többet
BWT Perla product image no image available

Lágy BWT selyemvíz a medencében

BWT Perl­was­ser im Pool
Woman enjoying a gush shower in the pool

Merüljön el a sely­mesen lágy meden­cében

Elme­rülés. Könnyű és súly­talan érzés. A nap már mögöt­tünk van. És megpi­he­nünk.... Ez a nap töké­letes befe­je­zé­sének érzése. Egy olyan érzés, amelyet gyakran csak a nyara­lásból isme­rünk. Ezt azonban otthon is át lehet élni – egy lágy selyem­vízzel megtöl­tött meden­cében. Jobb élet­mi­nőség és több pihenés a saját ottho­nunkban.

A vizet balzsam­ként hat testünkre és vege­tatív ideg­rend­sze­rünkre, amely. létfon­tos­ságú funk­ci­ó­inkat, például a vérnyo­mást, a pulzust, a léleg­zést és az anyag­cserét vezérli. Az egyen­le­tesen a testre ható lágy nyomás akti­vi­zálja a nyirok­rend­szert. Mellé­kesen a víz teher­men­te­síti vala­mennyi mozgás­szervet, és leveszi a minden­napok nyomását a vállunkról.

A medence csak annyira jó, mint a vize!

A medence lágy selyem­vi­zével Ön a meden­céjét igazi wellness-oázissá alakít­hatja át. Hiszen amikor a medence lágy BWT selyem­vize szelíden körbe simo­gatja a testet, a jó közérzet szinte magától foko­zódik.

Woman relaxing in a swimming pool
Woman relaxing in a swimming pool

Lágy BWT selyemvíz meden­cékbe – sely­mesen lágy és pH-semleges

Elárul­ha­tunk Önnek még egy kis szép­ség­titkot? A lágy BWT selyemvíz a meden­cében is egy való­ságos szép­ség­ápo­lási elixír. A lágy és pH-semleges BWT selyemvíz a meden­cékben is nap, mint nap kényez­teti bőrét.

A lágy BWT selyemvíz egy további pozitív hatást is kifejt a meden­cében: csök­kenti a vízkő lera­kó­dását a medence szélén, az úszó­me­dence lefe­désén és a medence teljes tech­nikai beren­de­zé­sében. Ez nemcsak meghosszabbíthatja a léte­sít­mény élet­tar­tamát, hanem Önnek akár keve­sebb ápoló- és tisz­tí­tó­szerre is lesz szük­sége. Környe­zet­kí­mélés és közben pénz­meg­ta­ka­rítás – ideális kombi­náció.

BWT lágy selyem­vizet előál­lító beren­dezés

A BWT lágy selyemvizet előállító berendezés a medence normál vizét selymes lágy és semleges pH-értékű medence-vízzé alakítja át.

Az előnyök átte­kin­tése:

  • A lágy BWT selyemvíz a medencékben is hozzájárulhat, hogy a bőrünk megőrízhesse bársonyos tapintását.
  • Csök­kenti a vízkő lera­kó­dását a medence szélén, az úszó­me­dence lefe­désén és a medence teljes tech­nikai beren­de­zé­sében
  • Hozzájárulhat a berendezések hosszabb élettartalmához.
  • Alacso­nyabb ápoló- és tisztítószer-fogyasztás
BWT Pearwater-generator product image no image available

Lágy BWT selyemvíz mindig és mindenhol

A lágy BWT selyemvizet nem csak a ház és medencetulajdonosok élvezhetik. A „keres­ke­delmi & ipari léte­sít­mé­nyek” ágazatban a BWT megol­dá­sokat kínál a társasházak üzemel­te­tő­inek ahhoz, hogy a lakások bérlői és tulaj­do­nosai is élvez­hessék a lágy BWT selyemvíz előnyeit.

Welcome to the hungarian website of BWT!

It looks like you are from United States. Unfortunately we don't have a local website in your language. Follow the link below to go to the international website or select another country.

Switch to international website

When you close the note or click the link ("continue"), you remain on the hungarian website.

Continue on international site
Choose another country