Best Water Technology

A BWT-ről

Víz nélkül nincs élet, nincs fejlődés, nincs haladás. Ezért a BWT elkötelezte magát a víz, mint életelixír mellett – ami az emberek legfontosabb élelmiszere. Az a víziónk, hogy a víztechnológia első számú nemzetközi vállalatává váljunk. Mégpedig olyan termékekkel és eljárásokkal, amelyek egyszerre felelnek meg az ökológia és a gazdaságosság szempontjainak.

BEST WATER TECHNOLOGY

BWT

„For You and Planet Blue.”

A nevünk maga a külde­té­sünk: felada­tunknak tekintjük azt, hogy a lehető legjobb termé­keket és szol­gál­ta­tá­sokat fejlesszük ki a vízke­ze­léshez. Sőt mi több: a víz a mi külde­té­sünk. Gondos­ko­dunk a higi­é­ni­áról, a bizton­ságról és az egész­ségről a vízzel való minden­napi kapcsolat során. Nap mint nap újabb és újabb inno­vatív megol­dások után kuta­tunk, és azon dolgo­zunk, hogy tovább­fej­lesszük termé­ke­inket.

Mindezt azzal az igénnyel tesszük, hogy ügyfe­le­inknek kiváló vízke­zelő beren­de­zé­seket, tech­no­ló­gi­ákat és szol­gál­ta­tá­sokat kínál­junk, és egyide­jűleg megkí­méljük kék boly­gónk erőfor­rá­sait.

BWT – For You and Planet Blue.

Water droplet on the floor
Water droplet on the floor

„For You and Planet Blue.“ jelsza­vunk jól kife­jezi külde­té­sünket: törek­szünk arra, hogy válla­lat­ként fenn­tart­ható módon és fele­lős­ség­tel­jesen működ­jünk – mégpedig mind az egyes emberek igénye­iért, mind Földünk egye­dül­álló élet­tér­ként való megtar­tása érde­kében.

„For You“

A BWT céljai és termékei az emberhez és igénye­ihez igazodnak. A „You“ szó ügyfe­le­inket, üzleti part­ne­re­inket és munka­tár­sa­inkat jelenti.

„For Planet Blue“

A kifejezés egyrészt rávilágít arra, hogy milyen központi szerepet játszik a víz „kék bolygónkon“. Azt is kifejezi másrészt, hogy milyen szerepet játszik ebben a BWT. Tudásunkat arra használjuk, hogy bolygónk korlátozott víztartalékait kezeljük és használhatóvá tegyük – összhangban a természettel.

Tanú­sít­vány

Egészen konk­rétan úgy való­sítjuk meg a vízi­ónkat, hogy cégünket független intézmények vizsgálják, és állítják ki a tanúsítványokat. Az egyes telep­he­lye­inken az ott érvényben lévő köve­tel­mé­nyeknek megfe­lelő menedzs­ment­rend­sze­reket alkal­ma­zunk. Az ISO 9001 szerinti minő­ség­me­nedzs­ment segít­sé­gével érjük el termé­keink lehető legki­vá­lóbb minő­ségét, és ezzel ügyfe­leink elége­dett­ségét. Annak érde­kében, hogy a fenn­tart­ha­tóság témája hosszú távon összes tevé­keny­sé­günk fontos mozga­tó­ru­gója legyen, sok telep­he­lyünkön beve­zettük az ISO 14001 szerinti környe­zet­vé­delmi és ener­gia­me­nedzs­mentet, vala­mint az ISO 50001 és ISO 45001 szerinti munka- és egész­ség­vé­delmi rend­szert. Ezzel világos jelzést adunk arra, hogy számunkra egyformán fontos: a környe­ze­tünk, a munka­tár­saink és az ügyfe­leink haté­kony­sági igényei.

A BWT csoport vala­mennyi válla­lata közvet­lenül ezen szab­vá­nyokhoz igazodik, és rend­sze­resen belső és külső vizs­gá­la­toknak veti alá magát. Mindezt azért tesszük, hogy biztosak lehes­sünk abban, hogy mindig a legszi­go­rúbb köve­tel­mé­nyeknek megfe­le­lően járunk el és dolgo­zunk.

Víztechnológiák

Technology cloud
Technology cloud

Tech­no­ló­giai előnyt csak az tud elérni, aki inno­vatív módon gondol­kodik és cselek­szik. Ezért mi a BWT inno­vá­ciós központ­ja­iban folya­ma­tosan kuta­tá­sokat végzünk a vízke­zelés minden terü­letén: szűrési eljá­rások, szűrő­kö­zegek, ioncse­rélő rend­szerek az ásványi anyagok kivo­ná­sára, a lágyí­tásra és a karbon­át­men­te­sí­tésre, memb­rán­tech­no­ló­giák (mikro-, ultra- és nano­szűrés, fordí­tott ozmózis), tisztagőz-generátorok, tisztavíz-desztillálás, UV-rendszerek, ózon­ge­ne­rá­torok, ioncse­rélő memb­ránok, elekt­ro­lízis, elekt­ro­dia­lízis, elekt­romos ionta­la­nítás, klórdioxid-generátorok és adago­ló­szi­vattyúk – mind­ezeken az Önök érde­kében dolgozunk.

A munkánk során törekszünk, hogy a lehető legjobb minőségű vizet bocsátjuk rendelkezésre – mégpedig pontosan ott, ahol arra szükség van.

A BWT innovációi

Évti­zedek óta egyetlen cél lebeg a szemünk előtt: az élet­mi­nőség javí­tása mind­azon területeken, ahol a víz szerepet játszik. A mi hozzájárulásunk ehhez, a testreszabott vízkezelés a lehető legoptimálisabb vízminőség elérése érdekében. Mind­azon­által, ennek során nem szorít­ko­zunk csak a stan­dard termé­kekre, hanem mi vagyunk azok, akik folya­ma­tosan új szab­vá­nyokat állí­tunk fel mások számára. Filo­zó­fiánk szel­le­mében („Feel – taste – see the diffe­rence“) ügyfe­le­inknek valódi inno­vá­ci­ókat felvo­nul­tató termé­keket kíná­lunk: például több élve­zetet és vita­li­tást nyújtó ivóvíz, lágy selyemvíz szép­ségeli­xír­ként, vagy a lehető legtisz­tább víz, mint a csúcs­tech­no­ló­giájú alkal­ma­zások lényegi alko­tó­része. Érezze, ízlelje és lássa Ön is a különb­séget!

Víziónk

BWT – a nemzetközi szinten vezető víztechnológiai cégcsoport

BWT Headquarter
BWT Headquarter

Mind­ezen igényekből és kihí­vá­sokból fakad a BWT víziója: Szeret­nénk a nemzet­közi szinten vezető víztech­no­ló­giai cégcso­porttá válni. Ennek a célnak az eléré­séhez növe­ked­nünk kell – mégpedig minden tekin­tetben.

Növe­kedés minden terü­leten

A növe­kedés egyik hajtó­ereje az inno­váció. Csak az a cég tud növe­kedni, nagyobbá és jobbá válni, amely saját magát, a termé­keit és a szol­gál­ta­tá­sait aktív módon és folya­ma­tosan tovább­fej­leszti, amelynek a vezetői néha kerü­lő­utakon is gondol­kodnak, nemcsak mindig egye­nesen előre. A nagyobbá válást föld­rajzi érte­lemben is értjük: Jelenleg világ­szerte 80 BWT leány-​ és része­se­dési vállalat működik, vala­mint kuta­tási és fejlesz­tési rész­legek Fran­cia­or­szágban, Német­or­szágban, Svájcban, Auszt­ri­ában és Orosz­or­szágban. Dolgo­zunk azon, hogy még több legyen!

Önma­gunk tovább­fej­lesz­tése azonban azt is jelenti a számunkra, hogy ne csak a távoli dolgokra gondol­junk, hanem a köze­li­ekre is: ezért folya­ma­tosan munkál­ko­dunk azon, hogy töké­le­te­sítsük és opti­ma­li­záljuk a meglevő folya­ma­tokat és eljá­rá­sokat. Csiszol­gatjuk a már meglevő tech­no­ló­gi­ánkat és termé­ke­inket annak érde­kében, hogy még jobbak legyenek.

Növe­ke­dé­sünk során köte­les­sé­günknek tartjuk azt, hogy ökoló­giai, gazda­sági és társa­dalmi fele­lős­séget vállal­junk.

BWT – vállalat- és sikertörténet

Vállalkozói és kutatói szellem, öröm az innovációban és a sikerben – ezek a tényezők határozták meg a múltban is, és határozzák meg most is a BWT vállalatot. A Pforzheim városában működő kisvállalkozástól egészen a jelen óriási konszernjéig.

A BWT vállalat gyöke­reit az 1823-​as évig lehet vissza­kö­vetni, amikor is Johann Adam Benc­kiser megala­pí­totta ugyan­ilyen nevű vállal­ko­zását, amely egy kis vegyi­üzem volt Német­or­szágban. A mai BWT alap­kövét a későb­bi­ekben Andreas Weißenba­cher tette le 1990-​ben, egy vezetői kivá­sárlás (manag­ement buy out) kere­tében. A „Benc­kiser Wasser Technik“ nevet a „BWT“ rövi­dí­téssé alakí­totta – ez volt hivatva arra, hogy egy sokéves siker­tör­ténet kezdete legyen. A BWT Rész­vény­tár­saság szék­helye kezdetben Hallein váro­sában volt, két évvel később a fiatal vállal­kozás átköl­tö­zött Mondsee-​be.

Buildings
Buildings
A BWT csoport 2015-​ben ünne­pelte fenn­ál­lá­sának 25. évfor­du­lóját. A BWT alapí­tása óta elért negyed évszá­zadnyi dina­mikus fejlő­dé­sünk bizo­nyítja, hogy válla­la­tunk követ­ke­ze­tesen munkál­ko­dott a víziónk (nemzet­kö­zileg élen­járó víztech­no­ló­giai csoporttá válni) megva­ló­sí­tásán, és a legjobb úton van afelé, hogy el is érje ezt a célt.

BWT kezelése

Welcome to the hungarian website of BWT!

It looks like you are from United States. Unfortunately we don't have a local website in your language. Follow the link below to go to the international website or select another country.

Switch to international website

When you close the note or click the link ("continue"), you remain on the hungarian website.

Continue on international site
Choose another country