Best Water Technology

A BWT-ről

Víz nélkül nincs élet, nincs fejlődés, nincs haladás. Ezért a BWT elkötelezte magát a víz, mint életelixír mellett – ami az emberek legfontosabb élelmiszere. Az a víziónk, hogy a víztechnológia első számú nemzetközi vállalatává váljunk. Mégpedig olyan termékekkel és eljárásokkal, amelyek egyszerre felelnek meg az ökológia és a gazdaságosság szempontjainak.

BEST WATER TECHNOLOGY

BWT

„For You and Planet Blue.”

A nevünk maga a külde­té­sünk: felada­tunknak tekintjük azt, hogy a lehető legjobb termé­keket és szol­gál­ta­tá­sokat fejlesszük ki a vízke­ze­léshez. Sőt mi több: a víz a mi külde­té­sünk. Gondos­ko­dunk a higi­é­ni­áról, a bizton­ságról és az egész­ségről a vízzel való minden­napi kapcsolat során. Nap mint nap újabb és újabb inno­vatív vízkezelő megol­dások után kuta­tunk, és azon dolgo­zunk, hogy tovább­fej­lesszük termé­ke­inket.

Mindezt azzal az igénnyel tesszük, hogy ügyfe­le­inknek kiváló vízke­zelő beren­de­zé­seket, tech­no­ló­gi­ákat és szol­gál­ta­tá­sokat kínál­junk, és egyide­jűleg megkí­méljük kék boly­gónk erőfor­rá­sait.

BWT – For You and Planet Blue.

Water droplet on the floor
Water droplet on the floor

„For You and Planet Blue.“ jelsza­vunk jól kife­jezi külde­té­sünket: törek­szünk arra, hogy válla­lat­ként fenn­tart­ható módon és fele­lős­ség­tel­jesen működ­jünk – mégpedig mind az egyes emberek igénye­iért, mind Földünk egye­dül­álló élet­tér­ként való megtar­tása érde­kében.

„For You“

A BWT céljai és termékei az emberhez és igénye­ihez igazodnak. A „You“ szó ügyfe­le­inket, üzleti part­ne­re­inket és munka­tár­sa­inkat jelenti.

„For Planet Blue“

A kifejezés egyrészt rávilágít arra, hogy milyen központi szerepet játszik a víz „kék bolygónkon“. Azt is kifejezi másrészt, hogy milyen szerepet játszik ebben a BWT. Tudásunkat arra használjuk, hogy bolygónk korlátozott víztartalékait kezeljük és használhatóvá tegyük – összhangban a természettel.

Tanú­sít­vány

Egészen konk­rétan úgy való­sítjuk meg a vízi­ónkat, hogy cégünket független intézmények vizsgálják, és állítják ki a tanúsítványokat. Az egyes telep­he­lye­inken az ott érvényben lévő köve­tel­mé­nyeknek megfe­lelő menedzs­ment­rend­sze­reket alkal­ma­zunk. Az ISO 9001 szerinti minő­ség­me­nedzs­ment segít­sé­gével érjük el termé­keink lehető legki­vá­lóbb minő­ségét, és ezzel ügyfe­leink elége­dett­ségét. Annak érde­kében, hogy a fenn­tart­ha­tóság témája hosszú távon összes tevé­keny­sé­günk fontos mozga­tó­ru­gója legyen, sok telep­he­lyünkön beve­zettük az ISO 14001 szerinti környe­zet­vé­delmi és ener­gia­me­nedzs­mentet, vala­mint az ISO 50001 és ISO 45001 szerinti munka- és egész­ség­vé­delmi rend­szert. Ezzel világos jelzést adunk arra, hogy számunkra egyformán fontos: a környe­ze­tünk, a munka­tár­saink és az ügyfe­leink haté­kony­sági igényei.

A BWT csoport vala­mennyi válla­lata közvet­lenül ezen szab­vá­nyokhoz igazodik, és rend­sze­resen belső és külső vizs­gá­la­toknak veti alá magát. Mindezt azért tesszük, hogy biztosak lehes­sünk abban, hogy mindig a legszi­go­rúbb köve­tel­mé­nyeknek megfe­le­lően járunk el és dolgo­zunk.

Víztechnológiák

Technology cloud
Technology cloud

Tech­no­ló­giai előnyt csak az tud elérni, aki inno­vatív módon gondol­kodik és cselek­szik. Ezért mi a BWT inno­vá­ciós központ­ja­iban folya­ma­tosan kuta­tá­sokat végzünk a vízke­zelés minden terü­letén: szűrési eljá­rások, szűrő­kö­zegek, ioncse­rélő rend­szerek az ásványi anyagok kivo­ná­sára, a lágyí­tásra és a karbon­át­men­te­sí­tésre, memb­rán­tech­no­ló­giák (mikro-, ultra- és nano­szűrés, fordí­tott ozmózis), tisztagőz-generátorok, tisztavíz-desztillálás, UV-rendszerek, ózon­ge­ne­rá­torok, ioncse­rélő memb­ránok, elekt­ro­lízis, elekt­ro­dia­lízis, elekt­romos ionta­la­nítás, klórdioxid-generátorok és adago­ló­szi­vattyúk – mind­ezeken az Önök érde­kében dolgozunk.

A munkánk során törekszünk, hogy a lehető legjobb minőségű vizet bocsátjuk rendelkezésre – mégpedig pontosan ott, ahol arra szükség van.

A BWT innovációi

Évti­zedek óta egyetlen cél lebeg a szemünk előtt: az élet­mi­nőség javí­tása mind­azon területeken, ahol a víz szerepet játszik. A mi hozzájárulásunk ehhez, a testreszabott vízkezelés a lehető legoptimálisabb vízminőség elérése érdekében. Mind­azon­által, ennek során nem szorít­ko­zunk csak a stan­dard termé­kekre, hanem mi vagyunk azok, akik folya­ma­tosan új szab­vá­nyokat állí­tunk fel mások számára. Filo­zó­fiánk szel­le­mében („Feel – taste – see the diffe­rence“) ügyfe­le­inknek valódi inno­vá­ci­ókat felvo­nul­tató termé­keket kíná­lunk: például több élve­zetet és vita­li­tást nyújtó ivóvíz, lágy selyemvíz szép­ségeli­xír­ként, vagy a lehető legtisz­tább víz, mint a csúcs­tech­no­ló­giájú alkal­ma­zások lényegi alko­tó­része. Érezze, ízlelje és lássa Ön is a különb­séget!

Víziónk

BWT – nemzet­közi szinten kiemelkedő víztech­no­ló­giai cégcso­port

BWT Headquarter
BWT Headquarter

Mind­ezen igényekből és kihí­vá­sokból fakad a BWT víziója: Szeret­nénk a nemzet­közi szinten vezető víztech­no­ló­giai cégcso­porttá válni. Ennek a célnak az eléré­séhez növe­ked­nünk kell – mégpedig minden tekin­tetben.

Növe­kedés minden terü­leten

A növe­kedés egyik hajtó­ereje az inno­váció. Csak az a cég tud növe­kedni, nagyobbá és jobbá válni, amely saját magát, a termé­keit és a szol­gál­ta­tá­sait aktív módon és folya­ma­tosan tovább­fej­leszti, amelynek a vezetői néha kerü­lő­utakon is gondol­kodnak, nemcsak mindig egye­nesen előre. A nagyobbá válást föld­rajzi érte­lemben is értjük: Jelenleg világ­szerte 80 BWT leány-​ és része­se­dési vállalat működik, vala­mint kuta­tási és fejlesz­tési rész­legek Fran­cia­or­szágban, Német­or­szágban, Svájcban, Auszt­ri­ában és Orosz­or­szágban. Dolgo­zunk azon, hogy még több legyen!

Önma­gunk tovább­fej­lesz­tése azonban azt is jelenti a számunkra, hogy ne csak a távoli dolgokra gondol­junk, hanem a köze­li­ekre is: ezért folya­ma­tosan munkál­ko­dunk azon, hogy töké­le­te­sítsük és opti­ma­li­záljuk a meglevő folya­ma­tokat és eljá­rá­sokat. Csiszol­gatjuk a már meglevő tech­no­ló­gi­ánkat és termé­ke­inket annak érde­kében, hogy még jobbak legyenek.

Növe­ke­dé­sünk során köte­les­sé­günknek tartjuk azt, hogy ökoló­giai, gazda­sági és társa­dalmi fele­lős­séget vállal­junk.

BWT – vállalat- és sikertörténet

Vállalkozói és kutatói szellem, öröm az innovációban és a sikerben – ezek a tényezők határozták meg a múltban is, és határozzák meg most is a BWT vállalatot. A Pforzheim városában működő kisvállalkozástól egészen a jelen óriási konszernjéig.

A BWT vállalat gyöke­reit az 1823-​as évig lehet vissza­kö­vetni, amikor is Johann Adam Benc­kiser megala­pí­totta ugyan­ilyen nevű vállal­ko­zását, amely egy kis vegyi­üzem volt Német­or­szágban. A mai BWT alap­kövét a későb­bi­ekben Andreas Weißenba­cher tette le 1990-​ben, egy vezetői kivá­sárlás (manag­ement buy out) kere­tében. A „Benc­kiser Wasser Technik“ nevet a „BWT“ rövi­dí­téssé alakí­totta – ez volt hivatva arra, hogy egy sokéves siker­tör­ténet kezdete legyen. A BWT Rész­vény­tár­saság szék­helye kezdetben Hallein váro­sában volt, két évvel később a fiatal vállal­kozás átköl­tö­zött Mondsee-​be.

Buildings
Buildings
A BWT csoport 2015-​ben ünne­pelte fenn­ál­lá­sának 25. évfor­du­lóját. A BWT alapí­tása óta elért negyed évszá­zadnyi dina­mikus fejlő­dé­sünk bizo­nyítja, hogy válla­la­tunk követ­ke­ze­tesen munkál­ko­dott a víziónk (nemzet­kö­zileg élen­járó víztech­no­ló­giai csoporttá válni) megva­ló­sí­tásán, és a legjobb úton van afelé, hogy el is érje ezt a célt.

BWT vezetősége

Visit your local website

Stay on this website