Vízlágyító

Kiváló vízminőség

BWT ipari vízlágyítók a berendezések védelméért és az üzemeltetési költségek csökkentése érdekében.
Lépjen kapcsolatba velünk
BWT Commercial BWT Commercial

vízlágyítók ipari és üzleti felhasz­ná­lásra

nagyteljesítményű

BWT vízlágyítók ipari felhasználásra: teljesítmény, megbízhatóság, ár-érték

A BWT széles ipari vízlá­gyító válasz­tékkal rendel­kezik, ezért opti­má­lisan hasz­nál­hatók ipari, üzleti és keres­ke­delmi épületek számára. A vízlá­gyítók több­féle méretben és konfi­gu­rá­ci­óval kaphatók, ám a modell kivá­lasz­tá­sakor számos tényezőt kell figye­lembe venni; Többek között: a víz kemény­ségét, az áram­lási sebes­ségét, a napi vízfo­gyasz­tást, a nyomást és a rend­szer kiala­kí­tását. A legújabb tech­no­ló­giát alkal­mazva a BWT nagy­tel­je­sít­ményű vízlá­gyítói képesek kielé­gí­teni a külön­böző vállal­ko­zások igényeit, haté­ko­nyan bizto­sítva a térfo­gat­áramot órán­ként 1 és 50 köbméter között. Modern anyagok, fejlett elekt­ro­nika és bizo­nyí­tottan bevált tech­no­ló­gi­ákat a BWT vízlá­gyítók alap­fel­sze­relt­ségét képezik annak érde­kében, hogy az ipar számára kivá­lóan telje­sítő, megbíz­ható és páratlan ár-​érték arányú készü­lé­keket tudjunk kínálni.

Alkalmazási területek

 • Hűtőtornyok és gőzfejlesztők
 • Mosogatógépek és mosógépek
 • Hőcserélők
 • Központi fűtési rendszerek
 • Gőzkazánok
 • Vízmelegítők
 • Kombi sütő-párolók
 • RO víz előkezelés és technológiai víz

Felhasz­ná­lási terü­letek

 • Szál­lodák
 • Irodák
 • Gyógy­szer­ipar
 • Nagy­konyhák
 • Éttermek
 • Pékségek
 • Mosodák
 • Gyár­tó­sorok
 • Vízke­zelő sor / előke­zelés;
 • Állat­te­nyésztés
 • Olaj és gáz ipar

Energiahatékony vízlágyítók

Épületek, berendezések és telepek védelme a vízkővel szemben

A modern vízlá­gyítók teljesen auto­ma­ti­kusan működnek; a kemény vizet egy ioncse­rélő gyanta ágyon vezetik át. Ez apró szem­csékből áll, amelyek megkötik azokat a kalcium-​​​ és magné­zi­um­io­nokat, amelyek a víz kemény­ségét okozzák

Ezeket a gyan­ta­szem­cséket a rend­szer megfe­lelő időkö­zön­ként sóol­dattal átöb­líti, így tisz­títja és rege­ne­rálja azt. Ezután a sóoldat, kemény­séget okozó anya­gokat a rend­szer auto­ma­ti­kusan leereszti.

Az egész folya­matot modern elekt­ro­nika és időzítő vagy térfogat alapján vezérlő egység irányítja. Az időve­zér­léssel ellá­tott modellek előre beál­lít­hatók, hogy rend­szeres időkö­zön­ként végez­zenek rege­ne­rá­lást, függet­lenül a felhasz­nált víz mennyi­sé­gétől, álta­lában két-​három naponta; míg a térfogat vezé­relt modellek folya­ma­tosan figyelik a vízfel­hasz­ná­lást, és csak szükség esetén rege­ne­rálnak.

A lágyí­tott víz védelmet nyújt a vízkővel szemben az üzemek és a beren­de­zések számára, külö­nösen ott, ahol a vizet magas hőmér­sék­letre mele­gítik. Hozzájárulhat a szap­panok és mosó­szerek inten­zí­v habzásához és könnyebb leöb­lí­tését is segíthetik, ezzel időt és pénzt taka­ríthat meg.

Más vízke­ze­lési eljá­rá­soktól elté­rően a lágy vizet szükség szerint tárol­hatjuk anélkül, hogy az vissza­állna kezel­telen álla­po­tába.

BWT Commercial
BWT Commercial

BWT vízlágyító berendezések ipari felhasználásra

szakaszos és folyamatos üzemű berendezések

Rondomat HVD vízlá­gyító

A BWT Rondomat HVD vízlá­gyítók a speci­ális rege­ne­rá­lási tech­no­ló­gi­á­jának köszön­he­tően a rege­ne­ráló só felhasz­ná­lása akár 30%-kal keve­sebb lehet rege­ne­rá­lá­son­ként, mint egy hagyo­má­nyos BWT vízlá­gyí­tónál, mivel nem tömb­szelep, hanem egyedi hidra­u­likus szelepek végzik a PLC által vezé­relt rege­ne­rá­lási ciklusok beál­lí­tását.
Mivel az új tech­no­lógia megfelel az ener­gia­ha­té­kony, környe­zet­barát, gazda­ságos és kiszá­mít­ható kívá­nal­maknak, a BWT Rondomat HDV ipari vízlá­gyí­tóból már több mint száz üzemel számos ország ipari üzeme­iben.
További infó
Rondomat DUO HVD vízlágyító no image available

BWT Rondomat Duo vízlágyító

Ezt a kompakt vízlágyító berendezést elsősorban szállodák, társasházak (3-6 lakás) vagy irodaházak légkondicionáló-, fűtő- vagy ivóvizének kezelésére terveztük, amelyekben higiénikus és biztonságos ivóvízre van szükség.

 • Ikeroszlopos, mennyiség vezérelt, folyamatos üzemű vízlágyító berendezés
 • Kereskedelmi, ipari és lakóépületekben
 • Beépített BIO funkció a higiénikus gyantaközeg biztosítására
 • Kapacitás: 36-360 m³ x nk°
 • Alacsony regeneráló só és öblítővíz fogyasztás
 • ÁNTSZ engedéllyel rendelkezik
További infó
Rondomat DUO vízlágyító berendezés no image available

BWT VAD PRO ipari vízlá­gyítók

Ikeroszlopos berendezés.

Akkor aján­lott, ha a lágy­víznek a nap 24 órájában, a hét minden napján rendel­ke­zésre kell állnia A beren­dezés gazda­ságos és felügye­letet nem igényel. Ipari kivi­telű, külön­álló sóoldó tartállyal szál­lítjuk.
További infó
BWT VAD PRO S ikeroszlopos vízlágyító no image available

BWT VAS S ipari vízlágyítók

BWT VAS simplex, egyoszlopos, szakaszos üzemű ipari vízlágyító alkalmazása akkor ajánlott, ha a lágy víz igény óránként vagy naponta állandó, illetve a víz felhasználás összmennyisége ismert, és a lágy víz nem szükséges folyamatosan 24 órán keresztül.

BWT VAS /AQUADIAL 25 típusig a készülékeknél a gyantatartó oszlop és a sóoldó tartály integrálva van, így kis helyet foglal. Az ennél nagyobb készülékeket különálló sóoldó tartállyal szállítjuk.

1 m3/h teljesítménytől akár 50 m3/h teljesítményig. (3”-os csatlakozó méretig).

További infó
BWT VAS ipari vízlágyító no image available

Welcome to the hungarian website of BWT!

It looks like you are from United States. Unfortunately we don't have a local website in your language. Follow the link below to go to the international website or select another country.

Switch to international website

When you close the note or click the link ("continue"), you remain on the hungarian website.

Continue on international site
Choose another country