Vízlágyító

Kiváló vízminőség

BWT ipari vízlágyítók a berendezések védelméért és az üzemeltetési költségek csökkentése érdekében.
Lépjen kapcsolatba velünk
BWT Commercial BWT Commercial

vízlágyítók ipari és üzleti felhasz­ná­lásra

nagyteljesítményű

BWT vízlágyítók ipari felhasználásra: teljesítmény, megbízhatóság, ár-érték

A BWT széles ipari vízlá­gyító válasz­tékkal rendel­kezik, ezért opti­má­lisan hasz­nál­hatók ipari, üzleti és keres­ke­delmi épületek számára. A vízlá­gyítók több­féle méretben és konfi­gu­rá­ci­óval kaphatók, ám a modell kivá­lasz­tá­sakor számos tényezőt kell figye­lembe venni; Többek között: a víz kemény­ségét, az áram­lási sebes­ségét, a napi vízfo­gyasz­tást, a nyomást és a rend­szer kiala­kí­tását. A legújabb tech­no­ló­giát alkal­mazva a BWT nagy­tel­je­sít­ményű vízlá­gyítói képesek kielé­gí­teni a külön­böző vállal­ko­zások igényeit, haté­ko­nyan bizto­sítva a térfo­gat­áramot órán­ként 1 és 50 köbméter között. Modern anyagok, fejlett elekt­ro­nika és bizo­nyí­tottan bevált tech­no­ló­gi­ákat a BWT vízlá­gyítók alap­fel­sze­relt­ségét képezik annak érde­kében, hogy az ipar számára kivá­lóan telje­sítő, megbíz­ható és páratlan ár-​érték arányú készü­lé­keket tudjunk kínálni.

Alkalmazási területek

 • Hűtőtornyok és gőzfejlesztők
 • Mosogatógépek és mosógépek
 • Hőcserélők
 • Központi fűtési rendszerek
 • Gőzkazánok
 • Vízmelegítők
 • Kombi sütő-párolók
 • RO víz előkezelés és technológiai víz

Felhasz­ná­lási terü­letek

 • Szál­lodák
 • Irodák
 • Gyógy­szer­ipar
 • Nagy­konyhák
 • Éttermek
 • Pékségek
 • Mosodák
 • Gyár­tó­sorok
 • Vízke­zelő sor / előke­zelés;
 • Állat­te­nyésztés
 • Olaj és gáz ipar

Energiahatékony vízlágyítók

Épületek, berendezések és telepek védelme a vízkővel szemben

A modern vízlá­gyítók teljesen auto­ma­ti­kusan működnek; a kemény vizet egy ioncse­rélő gyanta ágyon vezetik át. Ez apró szem­csékből áll, amelyek megkötik azokat a kalcium-​​​ és magné­zi­um­io­nokat, amelyek a víz kemény­ségét okozzák

Ezeket a gyan­ta­szem­cséket a rend­szer megfe­lelő időkö­zön­ként sóol­dattal átöb­líti, így tisz­títja és rege­ne­rálja azt. Ezután a sóoldat, kemény­séget okozó anya­gokat a rend­szer auto­ma­ti­kusan leereszti.

Az egész folya­matot modern elekt­ro­nika és időzítő vagy térfogat alapján vezérlő egység irányítja. Az időve­zér­léssel ellá­tott modellek előre beál­lít­hatók, hogy rend­szeres időkö­zön­ként végez­zenek rege­ne­rá­lást, függet­lenül a felhasz­nált víz mennyi­sé­gétől, álta­lában két-​három naponta; míg a térfogat vezé­relt modellek folya­ma­tosan figyelik a vízfel­hasz­ná­lást, és csak szükség esetén rege­ne­rálnak.

A lágyí­tott víz védelmet nyújt a vízkővel szemben az üzemek és a beren­de­zések számára, külö­nösen ott, ahol a vizet magas hőmér­sék­letre mele­gítik. Hozzájárulhat a szap­panok és mosó­szerek inten­zí­v habzásához és könnyebb leöb­lí­tését is segíthetik, ezzel időt és pénzt taka­ríthat meg.

Más vízke­ze­lési eljá­rá­soktól elté­rően a lágy vizet szükség szerint tárol­hatjuk anélkül, hogy az vissza­állna kezel­telen álla­po­tába.

BWT Commercial
BWT Commercial

BWT vízlágyító berendezések ipari felhasználásra

szakaszos és folyamatos üzemű berendezések

Rondomat HVD vízlá­gyító

A BWT Rondomat HVD vízlá­gyítók a speci­ális rege­ne­rá­lási tech­no­ló­gi­á­jának köszön­he­tően a rege­ne­ráló só felhasz­ná­lása akár 30%-kal keve­sebb lehet rege­ne­rá­lá­son­ként, mint egy hagyo­má­nyos BWT vízlá­gyí­tónál, mivel nem tömb­szelep, hanem egyedi hidra­u­likus szelepek végzik a PLC által vezé­relt rege­ne­rá­lási ciklusok beál­lí­tását.
Mivel az új tech­no­lógia megfelel az ener­gia­ha­té­kony, környe­zet­barát, gazda­ságos és kiszá­mít­ható kívá­nal­maknak, a BWT Rondomat HDV ipari vízlá­gyí­tóból már több mint száz üzemel számos ország ipari üzeme­iben.
Rondomat DUO HVD vízlágyító broadway engineering

BWT Rondomat Duo vízlágyító

Ezt a kompakt vízlágyító berendezést elsősorban szállodák, társasházak (3-6 lakás) vagy irodaházak légkondicionáló-, fűtő- vagy ivóvizének kezelésére terveztük, amelyekben higiénikus és biztonságos ivóvízre van szükség.

 • Ikeroszlopos, mennyiség vezérelt, folyamatos üzemű vízlágyító berendezés
 • Kereskedelmi, ipari és lakóépületekben
 • Beépített BIO funkció a higiénikus gyantaközeg biztosítására
 • Kapacitás: 36-360 m³ x nk°
 • Alacsony regeneráló só és öblítővíz fogyasztás
 • ÁNTSZ engedéllyel rendelkezik
Rondomat DUO vízlágyító berendezés broadway engineering

BWT VAD PRO ipari vízlá­gyítók

Ikeroszlopos berendezés.

Akkor aján­lott, ha a lágy­víznek a nap 24 órájában, a hét minden napján rendel­ke­zésre kell állnia A beren­dezés gazda­ságos és felügye­letet nem igényel. Ipari kivi­telű, külön­álló sóoldó tartállyal szál­lítjuk.
BWT VAD PRO S ikeroszlopos vízlágyító broadway engineering

BWT VAS S ipari vízlágyítók

BWT VAS simplex, egyoszlopos, szakaszos üzemű ipari vízlágyító alkalmazása akkor ajánlott, ha a lágy víz igény óránként vagy naponta állandó, illetve a víz felhasználás összmennyisége ismert, és a lágy víz nem szükséges folyamatosan 24 órán keresztül.

BWT VAS /AQUADIAL 25 típusig a készülékeknél a gyantatartó oszlop és a sóoldó tartály integrálva van, így kis helyet foglal. Az ennél nagyobb készülékeket különálló sóoldó tartállyal szállítjuk.

1 m3/h teljesítménytől akár 50 m3/h teljesítményig. (3”-os csatlakozó méretig).

BWT VAS ipari vízlágyító broadway engineering
A kezelendő víz minőségének ki kell elégítenie a 201/2001 (X. 25.) sz. kormányrendeletet, illetve az EU ivóvíz minőségre vonatkozó előírásait, továbbá a nyomásigénynek folyamatosan, a víztermelés szüneteiben is 3-6 bar közti értéken kell lennie.

Kérjük, műszaki vezetőjével, tervezőjével egyeztess a felhasznált technológiai csatlakozások anyagminőségek összeférhetőségét a lágyvízzel, kapacitásokat, térfogatáramokat stb.!

A berendezést +5°C és +35°C közötti hőmérsékletű helyiségbe, vízszintes, sík, szilárd, alapra kell telepíteni. Vízkezelő berendezés beépítése esetén, a helyiségben padlóösszefolyó kiépítésével vagy más módon kell megoldani a vízkezelő berendezés esetleges meghibásodásból eredő víz elvezetését. A kezelendő nyersvíz hőmérséklete nem haladhatja meg a + 30 °C-t. Tilos a berendezést erősen párás, vagy poros helységbe telepíteni. Óvni kell a fagytól, sugárzó hőtől, ultraibolya sugárzástól.

Visit your local website

Stay on this website