Global
Nem találta meg az országát?
A BWT több ezer partnerrel működik együtt világszerte több mint 80 országban. Kérjük, küldjön egy üzenetet. A megfelelő kapcsolattartó személy felveszi Önnel a kapcsolatot.

Az AQUA Pearls For You and Planet Blue projektje.

b.waterMISSION

Mi képesek vagyunk a világot „kortyról kortyra” megváltoztatni. Támogassa Ön is aktív módon a küldetésünket!
Adományozás most
BWT and b.water BWT and b.water

Az AQUA Pearls For You and Planet Blue projektje.

Change the world

Megvalósítható vízellátás mindenkinek és mindenhol. Adományozzon most a fenntartható kútrendszerekért!
Adományozás most
b.water b.water

Fenntartható vízrendszerek

b.waterMISSION

Minden adomány számít

Legyen Ön is a b.water, az AQUA Pearls For You and Planet Blue projekt­jének részese.* A projekt célja Gambia 10 falujába fenntartható víz rendszer kialakítása. Ez egy olyan inno­vatív üzleti modell, amely a tiszta ivóvízhez való hozzá­férés javí­tását, egyide­jűleg az ezzel járó költ­ségek csök­ken­tését és szerény hozam elérését célozza. A b.water már letette az alap­követ a fenn­tart­ható, megbíz­ható és könnyen karban­tart­ható vízel­látás létre­ho­zá­sához. A b.water projekt­je­inek növe­ke­dése és sikere lehe­tővé teszi a vízpiac globális növe­ke­dé­sével járó figye­lem­re­méltó társa­dalmi előnyök elérését az alacsony jöve­delmű terü­le­teken. A lehető legtöbb kutat szeret­nénk léte­sí­teni azért, hogy segít­hes­sünk a helyi embe­reken. Egy kút költ­sége kb. 7.000€.

Fenntartható kutak Gambiának

Minden adomány számít

Céljaink:

Tuda­to­sí­tani azt, hogy a víz – ez az élet­elixír – értéket képvisel.

A fenn­tart­ható üzemelés garan­tá­lása az online moni­toring és a hely­színi karban­tartás révén:

 • Több, mint 10 000 b.water­MIS­SION kút léte­sí­tése Gambi­ában az elkö­vet­ke­zendő 7 évben
 • Az egész ország ellá­tása bizton­ságos és tiszta ivóvízzel
 • Annak elérése, hogy senkinek ne kelljen 150 méternél nagyobb távol­ságot megtenni ahhoz, hogy tiszta ivóvízhez juthasson.
BWT and b.water in the Gambia BWT and b.water
„Korábban a vízvételi hely csak délelőtt 9 és 12 óra, illetve délután 17 és 18 óra között volt nyitva, ami nagyon nehézzé tette az életünket. Most már bármikor kaphatunk vizet – amikor csak akarunk.”
Asanatou Mballow, Jarreng

Így működik a dolog

A b.water kút egy előrefizetéssel működő intel­li­gens vízcsap. Ez garan­tálja azt, hogy minden bevé­telt magán­szer­ve­zetek vagy a kormá­nyok számára után­kö­vet­hető, ellen­őr­zött és átlát­ható módon lehessen a rend­szerek karban­tar­tá­sának kifi­ze­té­sére felhasz­nálni.

BWT and b.water
BWT and b.water in the Gambia

Fizetés mobiltelefonnal és NFC-technológiával

A fogyasztók mobiltelefonjukon keresztül b.water kreditet vásárolhatnak, amelyet aztán a b.water címke (tag) tárol. A kormányok, a közösségek és a nemzetközi segélyszervezetek utólag nyomon követhető vízkrediteket vásárolhatnak, és azokat az iskolák és a kórházak kútjaihoz küldhetik el. A b.water technológia a legeldugottabb, rossz adatkapcsolattal ellátott területeken is működik, a mobiltelefonos kapcsolatot nagyon csekély sávszélességgel veszi igénybe. A nagyon félreeső helyeken az NFC-technológia teszi lehetővé a fogyasztók számára a kreditek közvetlen feltöltését a címkéjükre (tag-jükre), és így tudnak vizet vételezni.
b.water

b.water kutak

Az Internet of Things (IoT, a dolgok internete) és az NFC-​technológia lehetővé teszi a vízre való jogosultságnak (követelés) egy b.water címke segítségével való gyűjtését úgy, hogy ez a jogosultság minden vételezett vízmennyiséggel csökken. A címke kúton történő leolvasásának hatására elkezd folyni a víz. Az ebből a fizetési módszerből származó bevételeket a fenntartható üzemeltetésre és a karbantartásra fordítják. A vízfogyasztással és a kút állapotával kapcsolatos valamennyi adatot a teljes vízrendszer élő felügyeletén keresztül lehet begyűjteni.
b.water

Valós idejű adatok és statisztikák

A b.water kútjai zökkenőmentesen kommunikálnak egy felhőalapú elemző szoftverrel, amely valós időben bocsátja a résztvevők és a vízművek üzemeltetői rendelkezésére a vízrendszerük adatait. A b.waterPay szoftver rögzít minden egyes tranzakciót egy privát, egyszerre központi és helyi főkönyvben az átlátható pénzügyi jelentés létrehozhatósága érdekében. A szoftver lehetővé teszi a fogyasztásról szóló illesztett jelentések elkészítését, amelyek minden egyes vízrendszer és minden egyes kút adatain alapulnak.
b.water

b.waterCare

A b.waterCare olyan műszaki távfelügyeleti szolgáltatás, amely képes a vízrendszerek egy sor üzemeltetési és teljesítmény-problémáját azonosítani. A szoftver felismeri az alacsony átfolyási sebességeket, az üzemzavarokat és a kutak állapotát, lehetővé téve az üzemeltető és karbantartó brigádok gyors reakcióját. Az üzemeltető és karbantartó brigádok SMS-üzeneteket kapnak a hibák felismerésekor, vagy ha azonnali vizsgálat válik szükségessé.
b.water

Karbantartás

A b.water kútjaitól begyűjtött adatokat arra használjuk, hogy garantálhassuk a működőképességet annak érdekében, hogy a helyi közösségek éjjel-nappal hozzáférhessenek a vízhez. A mérnökök végrehajtják a megbízásokat, és mobiltelefonról küldenek egyszerű parancsokat az adott kúthoz abból a célból, hogy diagnosztizálhassák a hibákat. Amint a kút kijavítása befejeződött, a mérnökök kitölthetik a mobil szervizjegyzőkönyvet, és ezáltal a vízellátás folyamatos javítása gyorsan megtörténhet.
b.water
LIVE

%

Működő vízadagoló automata

Vízadagoló automata működés közben
LIVE

Leadott mennyiség, liter

a kiszolgált emberek
LIVE

%

A víz rendelkezésre állása

%

A rendszer rendelkezésre állása

Miért b.waterMISSION?

Minden adomány számít.

A b.waterMISSION egy gambiai projekt, célja a vízhez való fenntartható hozzáférés támogatása.

Az ENSZ Vízügyi, Környe­zet­vé­delmi és Egész­ség­ügyi Inté­zete szerint a víz iránti globális kereslet 2030-ig 50%-kal nőni fog.

A víz szűkös erőforrás, amely a rossz gazdál­kodás és a környe­zeti válto­zások miatt még inkább nyomás alá kerül. A világ népes­sége 2050-ig 9,7 milliárd főre növek­szik, és ezt a sok embert vízzel kell majd ellátni.

A tiszta víz előnyei:

 • Jobb álta­lános egészség a veszé­lyez­te­tett terü­le­teken
 • Több lány mehet isko­lába, mert nem kell messziről vizet hordaniuk
 • A víz okozta halálos beteg­ségek csök­ke­nése

A vízhez való fenn­tart­ható hozzá­férés előnyei:

 • Keve­sebb víz tűnik el, és elér­hető a 24/7 hozzá­férés
 • Kisebb távol­ságok a vízvé­teli helyektől
 • A gazdaság fejlő­dése a vízpiac kiala­ku­lása révén
„Mostantól bízhatok abban, hogy az ivóvíz nem betegít meg bennünket, és bármikor hozzáférhetek a vízhez."
Ida Minteh, Jalam­bereh

Váljon most a b.waterMISSION partnerévé!

Mi képesek vagyunk a világot „kortyról kortyra” megváltoztatni.

Adományozás: AQUA Pearls – For You and Planet Blue

Adományozás most a következő számlaszámra:
IBAN: AT76 3432 2000 0004 0261 | BIC: RZOOAT2L322

Létesítsen egy b.waterMISSION kutat a BWT-vel:

 • 3500 eurót Ön finanszíroz
 • 3500 eurót a BWT finanszíroz
 • A BWT finanszírozza a b.waterMISSION kutat (beleértve az előfinanszírozást)

Víz adományozása a helyi embereknek:

Évente 5 euróval Afrikában el lehet látni egy embert biztonságos és tiszta ivóvízzel.

BWT and b.water in the Gambia BWT and b.water

 

Egy b.waterMISSION kút adományozása akár 250 ember ellátását teheti lehetővé, és tartósan jobbá teheti az életüket.

Adományozóként Önnek a következő lehetőségek állnak a rendelkezésére:

 • A név és a védjegy megjelenítése a b.waterMISSION kúton
 • Hozzáférés a valós idejű adatokhoz abból a célból, hogy betekintést nyerhessen a vízfogyasztási adatokba és a fenntarthatósági mérőszámokba
 • A kút megnézése kamerán keresztül (az adatminőség a helyi infrastruktúrától függ)
 • Rendszeres történetek és képek a kútja körül élő közösségről
 • A vidéki falu meglátogatása és a közösség megismerése

Az AQUA Pearls Founda­tionről

* AQUA Pearls – For You and Planet Blue.
Közhasznú magánalapítvány

Az AQUA Pearls Foundation többek között a b.waterMISSION projektet támogatja, amelynek célja fenntartható kutak létesítése Afrikában.

Tények

 • Alapítás: 2016. december
 • Alapító: A BWT Részvénytársaság a magánalapítványokról szóló törvény előírásaival összhangban
 • Évenként könyvvizsgálat az EY által és jóváhagyás könyvvizsgálói jelentés formájában

Az alapítvány céljai:

 • A tiszta ívóvízhez való hozzáférés javítása világszerte
 • Harc a szegénység, különösen a tiszta ívóvíz hiánya ellen
 • A fenntarthatóság, mindenekelőtt a vízzel, mint erőforrással való fenntartható bánásmód támogatása
 • A környezet, különösen a vízkörforgás és a veszélyeztetett fajok védelme

Miért érdemes az AQUA Pearls Founda­tion számára adományozni?

 • A BWT megdupláz minden adományozott eurót
 • Az összes adományt a projektekbe fektetjük be
 • Nincsenek adminisztrációs költségek (ezeket teljes mértében a BWT fedezi)
 • Az AQUA Pearls Founda­tion számára juttatott adományokat Ausztriában le lehet vonni az adóból
BWT Distance Award
BWT Distance Award

BWT Distance Award

Méterről méterre – cseppről cseppre – változ­tassuk meg együtt a világot!

A BWT Distance Award kere­tében össze­szá­moljuk vala­mennyi, a síugrás egyéni verse­nyein a mostani szezonban elért távol­ságot (méterben). Minden 18 000 méter eléré­sekor léte­sí­tünk egy kutat Gambia lakó­inak.

A pontok pillanatnyi állásához
Kubacki Kubacki
* AQUA Pearls For You and Planet Blue. Közhasznú magánalapítvány: Alapította 2016-ban a BWT Részvénytársaság a magánalapítványokról szóló törvény előírásaival összhangban.

Welcome to the hungarian website of BWT!

It looks like you are from United States. Unfortunately we don't have a local website in your language. Follow the link below to go to the international website or select another country.

Switch to international website

When you close the note or click the link ("continue"), you remain on the hungarian website.

Continue on international site
Choose another country