Global
Nem találta meg az országát?
A BWT több ezer partnerrel működik együtt világszerte több mint 80 országban. Kérjük, küldjön egy üzenetet. A megfelelő kapcsolattartó személy felveszi Önnel a kapcsolatot.

Kereskedelmi & ipari létesítmények

Kiváló víztechnológia az élet (szinte) minden területéhez

Amin a BWT márkajelzése látható, az mögött a BWT sokéves szaktudása rejlik. Legyen szó akár kereskedelmi, ipari ingatlanok, kórházak, vagy közintézmények vízminőségi problémáiról, a BWT megoldásai a maximális biztonságra, higiéniára és egészségre törekszenek.

Kereskedelmi & ipari létesítmények

Kereskedelmi & ipari létesítmények

Vízkezelő megoldások a higiéniai biztonságot szem előtt tartva: ivóvízkezelés, technológiai víz kezelése, hűtés és fűtési rendszerek tápvíz kezelése.

A veze­tékből folyó víz össze­té­tele miatt csak a legrit­kább esetekben hasz­nál­ható az ipari válla­la­toknál, az egész­ség­ügyben, a közszek­torban vagy az épület­gé­pé­szet terü­letén. Ágazattól függően elté­rőek a felhasz­ná­landó vízzel szemben támasz­tott minő­ségi és mennyi­ségi köve­tel­mé­nyek.
A BWT célja az, hogy minden hely­zetben az elvárt, opti­mális minő­ségű vizet bizto­sítsa. Pontosan ebből az okból kifo­lyólag dolgo­zunk a kutató-​ és fejlesztő központ­ja­inkban olyan inno­vatív tech­no­ló­gi­ákon és eljá­rá­sokon, amelyek megol­dást kínálnak az ivóvízzel, kazán tápvízzel, illetve a hűtéshez, légkon­di­ci­o­ná­láshoz, párá­sí­táshoz hasz­nált vizekkel kapcso­latos vízmi­nő­ségi prob­lé­mákra. Illetve kielé­gítik a külön­böző tech­no­ló­gi­ákhoz hasz­nált vizekkel szemben támasz­tott köve­tel­mé­nyeket. Méghozzá világ­szerte!

Ágazati megoldások

A BWT Ön mellett áll a vízelem­zéstől az üzembe helye­zésen át egészen a vízkezelő beren­de­zé­séhez kínált segít­ség­nyúj­tásig, melyet pontosan az Ön igénye­inek megfe­le­lően szabunk személyre. Termé­sze­tesen mindig maxi­mális haté­konyság, vala­mint jogi, műszaki és gazda­sági biztonság mellett.

Industry solutions
Industry solutions

A nyersvíz aktuális minőségétől és attól függően, hogy milyen követelményeknek kell megfelelnie – a BWT egyénre szabott megoldásokat kínál a legkülönfélébb ágazatok számára:

  • a keres­ke­delem és az ipar számára (pl. ingat­lan­üze­mel­tetők és -kezelők, lakás­szö­vet­ke­zetek, szál­lo­da­ipar, élelmiszer- és ital­gyártó ipar, autó­gyártó és repü­lő­gép­ipar, vegy- és kőolaj­ipar, acél- vagy villa­mos­ipar, papír- és üveg­gyártás)
  • az egész­ségügy számára (pl. kórházak, szana­tó­ri­umok, gondo­zó­in­téz­mé­nyek)
  • önkor­mány­zatok számára (pl. ivóvíz­el­látás, uszodák és gyógy­fürdők, hiva­tali épületek, iskolák vagy óvodák)

Ivóvíz

Régiótól, annak lakottságától és geológiai jellegétől függően változik a víz és annak összetétele is. Léteznek olyan régiók, ahol tiszta a víz, olyan környékek, ahol nagy a víz vízkő- és vastartalma, de olyan területek is, ahol károsanyagok találhatók a vízben. A klímaváltozás és a növekvő népesség miatt egyre több helyen kell tisztítani, minőségileg kezelni a vizet, hogy optimális ivóvízminőséget lehessen elérni. Elkerülhetetlen a víz mint egyre szűkösebbé váló természeti erőforrás felelősségteljes kezelése!

Girl drinking water
Girl drinking water

A BWT elkö­te­lezte magát a víz mint értékes élel­mi­szer felja­ví­tása mellett, amihez előre­mu­tató tech­no­ló­gi­ákat és eljá­rá­sokat fejlesz­tett ki. Függet­lenül attól, hogy kút- vagy forrásvíz tisz­tí­tá­sáról, a városok és a községek vízel­lá­tá­sáról vagy épület­gé­pé­szeti felhasz­ná­lásról van-e szó. Ezekre különböző technológiai megoldásokat kínál: a vízszűrő berendezés nagymértékben csökkentik a lebegő szennyeződéseket, a vízlágyító berendezések pedig meglágyítják a vizet, így biztosítva védelmet a csővezetékrendszereknek a vízkő kialakulása ellen.

A lágyvíz a társasházak számára is elérhető

A BWT termék palettáján megtalálhatóak azok a vízlágyító berendezések is, amelyeket kifejezetten a nagy lakólétesítmények fokozott vízigényéhez fejlesztette ki. A túl kemény víz ugyanis nem csupán csúnya foltokat hagyhat hátra a fürdőszobai szerelvényeken, csempéken és üvegen, hanem vízkő-lerakódásokat is okozhat a csővezetékrendszerekben vagy a készülékekben, ami a későbbiekben drága javításokhoz vezethet.

Ugyanakkor a BWT vízlágyító berendezések higiénikus, gazdaságos, erőforrás-takarékos és hatékony üzemelést is biztosítanak. Mostantól tehát a lakólétesítmények tulajdonosainak és bérlőinek sem kell már lemondaniuk a selymesen lágy BWT selyemvízről.

A lágyvíz mellet központi vízszűrés is elérhető a társasházak, ipari létesítmények és középületek számára

A közületi ivóvízszolgáltatók a lehető legmagasabb színvonalú ivóvizet biztosítják. Gyakran azonban lebegőanyagok (homok szemcsék, vízkő levállások, rozsda) kerülhetnek a vízvezeték hálózatba a javítási, felújítási munkálatok illetve új bekötések során. Saját vízellátás esetén, például a kút- vagy forrásvízben magasabb lehet a szennyeződések aránya, különösen rossz időjárási körülmények esetén.

A szelepek és berendezések különösen érzékenyek a vízben található lebegőanyagokra, részecskékre, melyek, ha nem kerülnek vízszűréssel eltávolításra, a szolgáltatás akadozásához és magas fenntartási költségekhez vezethet. Ezért kulcsfontosságú a lebegőanyagok, a zavarosság és az elszíneződések a megfelelő vízszűrési technológiával történő eltávolítása higiéniai és esztétikai okokból egyaránt. A BWT szakemberei segítenek a megfelelő vízszűrő rendszer kiválasztásában.

Médiszűrők - speciális igényekre

A médiaszűrők szűrőanyagait mindig a kívánt vízminőségi célnak megfelelően kell megválasztani: lehet egyszerű szűrőhomok, rétegezett szűrőkavics, speciális adszorbens anyag, vagy katalitikus szűrőtöltet. A BWT médiaszűrők töltetanyagainak széles választékát kínáljuk, a legkülönfélébb alkalmazási területekre. A töltetek közös jellemzője, hogy hazai és nemzetközi felhasználási engedélyekkel rendelkeznek mind az ivóvíz, mind a fürdővíz, mind az ipari alkalmazások területén.

A BWT által gyártott és forgalmazott médiaszűrők leggyakoribb felhasználási módjai a következők:

  • multimédia szűrés
  • aktívszenes szűrés (klór- és ammóniamentesítés)
  • vastalanítás és mangántalanítás
  • arzénmentesítés
  • Crystal Clear zeolitos szűrés

kazán-tápvíz

A több mint 100°-os előre­menő hőmér­sék­letű gőz- és forró­vizes kazánok tisz­tí­tó­be­ren­de­zései esetében már a tervezés során be kell tartani bizo­nyos irány­el­veket és törvé­nyeket. Aki ennek során a szakszerű tervezésen és kivitelezésen spórol, az rossz helyen takarékoskodik: a lerakódások és korróziók működési zavarokhoz, túl magas üzemeltetési és javítási költségekhez, és a későbbiekben esetleg a berendezés értékvesztéséhez vezethetnek.

Multiple boiler
Multiple boiler
Pontosan ehhez kínál a BWT opti­mális vízke­ze­lési eljá­rá­sokat. Ennek során termé­sze­tesen figye­lembe vesszük az üzemel­te­tési eljá­rá­sokat, a kazán­gyártó köve­tel­mé­nyeit, a nyersvíz minő­ségét, vala­mint az előírt vízmi­nő­séggel kapcso­latos köve­tel­mé­nyeket. Termé­szetes az Ön érde­kében egyik szemünket mindig az energia-​, a víz- és a szenny­víz­költ­sé­geken tartjuk.

Hűtéshez és légkon­di­ci­o­ná­láshoz való víz

Skyline
Skyline

Hűtővíz - zárt rendszerek

Zárt rendszer az, amiben a folyadék úgy áramlik a vezetékekben, hogy nem érintkezik a légkörrel. Általában zárt rendszernek tekintjük a fűtő- és hűtő¬köröket Akár fűtési vagy hűtési rendszer, az elv ugyanaz. Mindkét esetben van egy energiát (elektromos áramot, gázt, stb.) fogyasztó berendezés, mely ellátja a hőátadó egységeket. A hűtő generáto¬rok a légkondicionáló rendszerekhez vagy műszaki körfolyamatokhoz kapcsolódnak A fűtési rendszerekhez hasonlóan a hűtőkörök esetében is szembesülünk a vízminőséggel kapcsolatos olyan problémákkal, amelyek energiaveszteséghez vezetnek. Amennyiben zárt hűtővízkeringéses rendszerről van szó, a csővezetékek gyakran műanyagból készülnek. Ilyen esetben elegendő az egyszeri, lágyított vagy sótalanított vízzel való feltöltés és vegyszeres kondicionálás.

 

Hűtővíz - Nyitott visszahűtéses rendszerek

Nyitott visszahűtéses rendszerek, -azaz az összes hűtőtornyos rendszer esetében - szinte mindig szükség van vízkezelésre. Mivel csak tiszta víz –H2O-párolog el, folyamatosan nő a keringő vízben a só koncentrációja. A túl magas sótartalom vízkő-lerakódást és korróziót okoz a hűtőtoronyban és a vízvezetékekben. Ezenkívül algák és porszemcsék tömíthetik el a fúvókákat, a szelepeket és a hűtőcsatornákat.

A BWT a tökéletesen kezelt tiszta hűtővízzel hozzájárulhat a hűtőtorony gazdaságos és zavarmentes üzemeltetéséhez.

 

Légkon­di­ci­o­ná­láshoz való víz

Számos korszerű épületet légned­ve­sítő beren­de­zé­sekkel látnak el. A nem elegendő mértékű, ill. szak­sze­rűtlen légned­ve­sítés jelentős mértékű hatással lehet az épületben tartóz­kodó emberek egész­sé­gére és közér­ze­tére. Első­sorban a higi­é­niai szem­pontok játszanak központi szerepet a légned­ve­sítők terve­zése és üzemel­te­tése során.

Ugyanakkor a légnedvesítéshez különböző eljárásokat használnak. A használt rendszertől függően a BWT a nedvesítéshez használt víz kezelésének módját ahhoz igazítja. Gyakran például fordított ozmózissal működő berendezéseket használnak az ivóvíz sótalanításához, melyeket fertőtlenítő rendszerek egészíthetnek ki. A sótalanított víz használata révén csökkenthető a biológiai vagy vízkőlerakódások képződése.

Fűtési rendszerek vízkezelése

A fűtési rendszerek sok különálló alkotóelemből állnak: kazán, puffertároló, szivattyúk, szabályozószelepek, csővezetékek és még sok más. A zökkenőmentes működéshez minden különálló alkatrésznek egymással tökéletes összhangban kell működnie. A megfelelő fűtővíz, mely szinte minden alkotóelemmel érintkezésbe kerül, az egyik döntő tényező a fűtés hatékonyságát illetően.

Floor heating system being installed
Floor heating system being installed

A fűtési köröket és a hasz­ná­lati meleg vizet előál­lító beren­de­zé­seket látja el, a víz is központi szereppel bír az épületek ener­gia­tel­je­sít­mé­nyében, a bennük lakók jó közér­ze­tében, az ener­gia­számla össze­gében és a beren¬dezések élet­tar­ta­mában.

Ezért a víz minő­sé­gével kapcso­latos prob­lémák, amik vízkö­ve­se­dést, elisza­po­so­dást és lyuka­dást okoz­hatnak, a rend­szer szá¬mos elemét érint­hetik, a hócse­réktől a hőleadó egysé­gekig illetve a kering­tető szivattyúkig.

Időközben számos alkat­rész­gyártó megkö­ve­teli a garan­ci­ális felté­te­le­iben és hasz­ná­lati útmu­ta­tó­jában, hogy a fűtés kivi­te­le­zése során tartsák be a fűtővíz tulaj­don­sá­gait pontosan szabá­lyozó, érvé­nyes szab­vá­nyokat és előírá­sokat (pl. Német­or­szágban a VDI, Auszt­ri­ában az ÖNORM).

A megfe­lelő vízzel, gond­ta­lanul

A vízben előfor­duló bizo­nyos össze­tevők gondokat okoz­hatnak a fűtési rend­szerben: A lera­kó­dások – például a vízkőé – például hátrá­nyosan befo­lyá­sol­hatják a hő elosz­lását. Már csupán egy milli­méter vastag­ságú vízkő­réteg is egyti­zeddel növel­heti az ener­gia­igényt. Ezen­kívül a nem megfe­lelő pH-​érték, a túl nagy mértékű oxigén­be­vitel vagy a szerves anyagok okozta nagy­mér­tékű szennye­ző­dések a fűtés egyes alkat­ré­sze­inek korró­zi­ó­jához és eltö­mő­dé­séhez vezet­hetnek. Csak a megfe­le­lően megtisz­tí­tott fűtővíz bizto­sítja a fűtés ener­gia­ta­ka­rékos műkö­dését, ugyan­akkor a károk elleni védelmét.

Termé­szetes fűtővíz adalék­anyagok nélkül

Aki fűtési rend­szer terve­ző­je­ként vagy kivi­te­le­ző­je­ként biztosra szeretne menni, az a BWT termé­szetes – vegyi adalék­anya­goktól mentes – fűtő­vi­zébe helyezi a bizalmát. A sósze­gény, vízkő­mentes víz pontosan azoknak az össze­te­vőknek a mennyi­ségét csök­kenti, amelyek lera­kó­dá­sokat okoznak. Mellesleg a megfe­lelő sótar­ta­lomnak köszön­he­tően a pH-​érték is néhány hét alatt termé­szetes módon beáll.

Így gondos­kodik a BWT a szab­vá­nyoknak megfe­lelő és bizton­ságos fűtő­vízről. Ezen­kívül ha szükség lenne rá, szívesen formába hozzuk az Ön fűtési rend­szerét: szűréshez, tisz­tí­táshoz, öblí­téshez, szel­lőz­te­téshez, gázmen­te­sí­téshez és iszap­ta­la­ní­táshoz való termé­kekkel.

Technológiai víz

A műszaki területen is minden lehetséges folyamathoz vizet használnak. A helyi víz minőségétől függően választják ki a megfelelő tisztítási technológiát. A BWT sokéves tapasztalattal rendelkezik a legkülönfélébb alkalmazási területeken: a laboratóriumi és öblítővíztől kezdve, a faszárító berendezéseken át, egészen az ásványvíz vagy vizsgálathoz használt víz előállításáig, melyet például a mosógépek szabványosított tesztjeinek végrehajtásához használnak.

CNC machine coolant
CNC machine coolant
Gyakran sóban szegény vízre van szükség: például a poharak öblí­té­séhez, az értékes felü­letek tisz­tí­tá­sához, a labo­ra­tó­riumi moso­ga­tó­gé­pekben való hasz­ná­lathoz, ill. a tisztító-​ és fertőt­le­ní­tő­ké­szü­lékek üzemel­te­té­séhez. Ha túl sok sót tartal­mazna a víz, vízkő­le­ra­kó­dások alakul­nának ki az edényeken és a műszaki készü­lé­kekben.

Ultratiszta víz

A gyógyszeripar, a laboratóriumok és a legkülönfélébb ipari termelési folyamatok számára elengedhetetlen a műszaki szempontból tiszta – azaz ultratiszta – víz. Az ivóvízzel ellentétben az ultratiszta víz teljesen mentes az olyan adalékanyagoktól, mint a sók, a vízkő vagy más szennyeződések.

Purified water being filled in vials
Purified water being filled in vials
Ez a víz nem feltétlenül iható, de a gyógyszerek, a mikroelektronikai alkatrészek, az üveg vagy az italok előállításánál az ilyen ultratiszta víz központi eleme a gyártási folyamatnak. Különösen a laborokban használnak folyamatosan magas minőségű ultratiszta vizet a tisztításhoz és mosogatáshoz, de oldószerként és hordozóközegként is. Az egyes alkalmazási területektől függően a BWT minden igényhez az annak megfelelő tisztítási megoldást kínálja.

Tenger­víz sótalanítás

A világ­szerte megta­lál­ható vízkész­le­teknek csupán kis részét – alig 1%-át – hasz­nál­hatja az ember ivóvíz­ként. Néhány régi­óban a hiányos vagy akár hiányzó ellátás szintén megne­he­zíti a tisztít ivóvízhez való hozzá­fé­rést. A BWT tengervíz sóta­la­ní­tá­sához való eljá­rá­sokat fejlesz­tett ki, melyekkel a hasz­nál­ha­tatlan sós vízből értékes ivóvíz készít­hető.

Beach
Beach

Az alacsony szintű infrastruktúrájú régiókban tevékenykedő vállalatok számára is elengedhetetlen követelmény az önálló vízellátás. A turisztika területén például egyre fontosabb szerepet játszik a tengervíz tisztítása. Ugyanis csak a működő vízellátás képes biztosítani, hogy a vendégek gondtalan tartózkodást élvezhessenek: tiszta ivóvízzel és selymesen lágy selyemvízzel a medencében és a wellnessrészen.

A tengervíz hatékony sótalanítása a tökéletes ivóvízért

A BWT több évtizedes tapasztalattal rendelkezik a tengervíz sótalanítása területén. Nemcsak alacsonyabb üzemeltetési költségeket garantáltunk, hanem az energiafogyasztás csökkentését is elérjük, köszönhetően az energia-visszanyeréshez használható integrált rendszereknek.

A legjobb minőségű ivóvíz előállítása, a víz mint egyre szűkösebbé váló természeti erőforrás fenntartható használata, valamint hozzájárulás a környezetvédelemhez – ezek a célkitűzéseink.

Személyre szabott Tanácsadás

Örömmel segítünk, hogy Önnel közösen találjuk meg az igényeinek megfelelő vízkezelő megoldást.

Lépjen kapcsolatba a BWT - tanácsadókkal.

Welcome to the hungarian website of BWT!

It looks like you are from United States. Unfortunately we don't have a local website in your language. Follow the link below to go to the international website or select another country.

Switch to international website

When you close the note or click the link ("continue"), you remain on the hungarian website.

Continue on international site
Choose another country