Kereskedelmi & ipari létesítmények

Kiváló víztechnológia az élet (szinte) minden területéhez

Amin a BWT márkajelzése látható, az mögött a BWT sokéves szaktudása rejlik. Legyen szó akár kereskedelmi, ipari ingatlanok, kórházak, vagy közintézmények vízminőségi problémáiról, a BWT megoldásai a maximális biztonságra, higiéniára és egészségre törekszenek.

Kereskedelmi & ipari létesítmények

Kereskedelmi & ipari létesítmények

Vízkezelő megoldások a higiéniai biztonságot szem előtt tartva: ivóvízkezelés, technológiai víz kezelése, hűtés és fűtési rendszerek tápvíz kezelése.

A veze­tékből folyó víz össze­té­tele miatt csak a legrit­kább esetekben hasz­nál­ható az ipari válla­la­toknál, az egész­ség­ügyben, a közszek­torban vagy az épület­gé­pé­szet terü­letén. Ágazattól függően elté­rőek a felhasz­ná­landó vízzel szemben támasz­tott minő­ségi és mennyi­ségi köve­tel­mé­nyek.
A BWT célja az, hogy minden hely­zetben az elvárt, opti­mális minő­ségű vizet bizto­sítsa. Pontosan ebből az okból kifo­lyólag dolgo­zunk a kutató-​ és fejlesztő központ­ja­inkban olyan inno­vatív tech­no­ló­gi­ákon és eljá­rá­sokon, amelyek megol­dást kínálnak az ivóvízzel, kazán tápvízzel, illetve a hűtéshez, légkon­di­ci­o­ná­láshoz, párá­sí­táshoz hasz­nált vizekkel kapcso­latos vízmi­nő­ségi prob­lé­mákra. Illetve kielé­gítik a külön­böző tech­no­ló­gi­ákhoz hasz­nált vizekkel szemben támasz­tott köve­tel­mé­nyeket. Méghozzá világ­szerte!

Ágazati megoldások

A BWT Ön mellett áll a vízelem­zéstől az üzembe helye­zésen át egészen a vízkezelő beren­de­zé­séhez kínált segít­ség­nyúj­tásig, melyet pontosan az Ön igénye­inek megfe­le­lően szabunk személyre. Termé­sze­tesen mindig maxi­mális haté­konyság, vala­mint jogi, műszaki és gazda­sági biztonság mellett.

Industry solutions
Industry solutions

A nyersvíz aktuális minőségétől és attól függően, hogy milyen követelményeknek kell megfelelnie – a BWT egyénre szabott megoldásokat kínál a legkülönfélébb ágazatok számára:

  • a keres­ke­delem és az ipar számára (pl. ingat­lan­üze­mel­tetők és -kezelők, lakás­szö­vet­ke­zetek, szál­lo­da­ipar, élelmiszer- és ital­gyártó ipar, autó­gyártó és repü­lő­gép­ipar, vegy- és kőolaj­ipar, acél- vagy villa­mos­ipar, papír- és üveg­gyártás)
  • az egész­ségügy számára (pl. kórházak, szana­tó­ri­umok, gondo­zó­in­téz­mé­nyek)
  • önkor­mány­zatok számára (pl. ivóvíz­el­látás, uszodák és gyógy­fürdők, hiva­tali épületek, iskolák vagy óvodák)

Ivóvíz

Régiótól, annak lakottságától és geológiai jellegétől függően változik a víz és annak összetétele is. Léteznek olyan régiók, ahol tiszta a víz, olyan környékek, ahol nagy a víz vízkő- és vastartalma, de olyan területek is, ahol károsanyagok találhatók a vízben. A klímaváltozás és a növekvő népesség miatt egyre több helyen kell tisztítani, minőségileg kezelni a vizet, hogy optimális ivóvízminőséget lehessen elérni. Elkerülhetetlen a víz mint egyre szűkösebbé váló természeti erőforrás felelősségteljes kezelése!

Girl drinking water
Girl drinking water

A BWT elkö­te­lezte magát a víz mint értékes élel­mi­szer felja­ví­tása mellett, amihez előre­mu­tató tech­no­ló­gi­ákat és eljá­rá­sokat fejlesz­tett ki. Függet­lenül attól, hogy kút- vagy forrásvíz tisz­tí­tá­sáról, a városok és a községek vízel­lá­tá­sáról vagy épület­gé­pé­szeti felhasz­ná­lásról van-e szó. Ezekre különböző technológiai megoldásokat kínál: a vízszűrő berendezés nagymértékben csökkentik a lebegő szennyeződéseket, a vízlágyító berendezések pedig meglágyítják a vizet, így biztosítva védelmet a csővezetékrendszereknek a vízkő kialakulása ellen.

A lágyvíz a társasházak számára is elérhető

A BWT termék palettáján megtalálhatóak azok a vízlágyító berendezések is, amelyeket kifejezetten a nagy lakólétesítmények fokozott vízigényéhez fejlesztette ki. A túl kemény víz ugyanis nem csupán csúnya foltokat hagyhat hátra a fürdőszobai szerelvényeken, csempéken és üvegen, hanem vízkő-lerakódásokat is okozhat a csővezetékrendszerekben vagy a készülékekben, ami a későbbiekben drága javításokhoz vezethet.

Ugyanakkor a BWT vízlágyító berendezések higiénikus, gazdaságos, erőforrás-takarékos és hatékony üzemelést is biztosítanak. Mostantól tehát a lakólétesítmények tulajdonosainak és bérlőinek sem kell már lemondaniuk a selymesen lágy BWT selyemvízről.

A lágyvíz mellet központi vízszűrés is elérhető a társasházak, ipari létesítmények és középületek számára

A közületi ivóvízszolgáltatók a lehető legmagasabb színvonalú ivóvizet biztosítják. Gyakran azonban lebegőanyagok (homok szemcsék, vízkő levállások, rozsda) kerülhetnek a vízvezeték hálózatba a javítási, felújítási munkálatok illetve új bekötések során. Saját vízellátás esetén, például a kút- vagy forrásvízben magasabb lehet a szennyeződések aránya, különösen rossz időjárási körülmények esetén.

A szelepek és berendezések különösen érzékenyek a vízben található lebegőanyagokra, részecskékre, melyek, ha nem kerülnek vízszűréssel eltávolításra, a szolgáltatás akadozásához és magas fenntartási költségekhez vezethet. Ezért kulcsfontosságú a lebegőanyagok, a zavarosság és az elszíneződések a megfelelő vízszűrési technológiával történő eltávolítása higiéniai és esztétikai okokból egyaránt. A BWT szakemberei segítenek a megfelelő vízszűrő rendszer kiválasztásában.

Médiszűrők - speciális igényekre

A médiaszűrők szűrőanyagait mindig a kívánt vízminőségi célnak megfelelően kell megválasztani: lehet egyszerű szűrőhomok, rétegezett szűrőkavics, speciális adszorbens anyag, vagy katalitikus szűrőtöltet. A BWT médiaszűrők töltetanyagainak széles választékát kínáljuk, a legkülönfélébb alkalmazási területekre. A töltetek közös jellemzője, hogy hazai és nemzetközi felhasználási engedélyekkel rendelkeznek mind az ivóvíz, mind a fürdővíz, mind az ipari alkalmazások területén.

A BWT által gyártott és forgalmazott médiaszűrők leggyakoribb felhasználási módjai a következők:

  • multimédia szűrés
  • aktívszenes szűrés (klór- és ammóniamentesítés)
  • vastalanítás és mangántalanítás
  • arzénmentesítés
  • Crystal Clear zeolitos szűrés

kazán-tápvíz

A több mint 100°-os előre­menő hőmér­sék­letű gőz- és forró­vizes kazánok tisz­tí­tó­be­ren­de­zései esetében már a tervezés során be kell tartani bizo­nyos irány­el­veket és törvé­nyeket. Aki ennek során a szakszerű tervezésen és kivitelezésen spórol, az rossz helyen takarékoskodik: a lerakódások és korróziók működési zavarokhoz, túl magas üzemeltetési és javítási költségekhez, és a későbbiekben esetleg a berendezés értékvesztéséhez vezethetnek.

Multiple boiler
Multiple boiler
Pontosan ehhez kínál a BWT opti­mális vízke­ze­lési eljá­rá­sokat. Ennek során termé­sze­tesen figye­lembe vesszük az üzemel­te­tési eljá­rá­sokat, a kazán­gyártó köve­tel­mé­nyeit, a nyersvíz minő­ségét, vala­mint az előírt vízmi­nő­séggel kapcso­latos köve­tel­mé­nyeket. Termé­szetes az Ön érde­kében egyik szemünket mindig az energia-​, a víz- és a szenny­víz­költ­sé­geken tartjuk.

Hűtéshez és légkon­di­ci­o­ná­láshoz való víz

Skyline
Skyline

Hűtővíz - zárt rendszerek

Zárt rendszer az, amiben a folyadék úgy áramlik a vezetékekben, hogy nem érintkezik a légkörrel. Általában zárt rendszernek tekintjük a fűtő- és hűtő¬köröket Akár fűtési vagy hűtési rendszer, az elv ugyanaz. Mindkét esetben van egy energiát (elektromos áramot, gázt, stb.) fogyasztó berendezés, mely ellátja a hőátadó egységeket. A hűtő generáto¬rok a légkondicionáló rendszerekhez vagy műszaki körfolyamatokhoz kapcsolódnak A fűtési rendszerekhez hasonlóan a hűtőkörök esetében is szembesülünk a vízminőséggel kapcsolatos olyan problémákkal, amelyek energiaveszteséghez vezetnek. Amennyiben zárt hűtővízkeringéses rendszerről van szó, a csővezetékek gyakran műanyagból készülnek. Ilyen esetben elegendő az egyszeri, lágyított vagy sótalanított vízzel való feltöltés és vegyszeres kondicionálás.

 

Hűtővíz - Nyitott visszahűtéses rendszerek

Nyitott visszahűtéses rendszerek, -azaz az összes hűtőtornyos rendszer esetében - szinte mindig szükség van vízkezelésre. Mivel csak tiszta víz –H2O-párolog el, folyamatosan nő a keringő vízben a só koncentrációja. A túl magas sótartalom vízkő-lerakódást és korróziót okoz a hűtőtoronyban és a vízvezetékekben. Ezenkívül algák és porszemcsék tömíthetik el a fúvókákat, a szelepeket és a hűtőcsatornákat.

A BWT a tökéletesen kezelt tiszta hűtővízzel hozzájárulhat a hűtőtorony gazdaságos és zavarmentes üzemeltetéséhez.

 

Légkon­di­ci­o­ná­láshoz való víz

Számos korszerű épületet légned­ve­sítő beren­de­zé­sekkel látnak el. A nem elegendő mértékű, ill. szak­sze­rűtlen légned­ve­sítés jelentős mértékű hatással lehet az épületben tartóz­kodó emberek egész­sé­gére és közér­ze­tére. Első­sorban a higi­é­niai szem­pontok játszanak központi szerepet a légned­ve­sítők terve­zése és üzemel­te­tése során.

Ugyanakkor a légnedvesítéshez különböző eljárásokat használnak. A használt rendszertől függően a BWT a nedvesítéshez használt víz kezelésének módját ahhoz igazítja. Gyakran például fordított ozmózissal működő berendezéseket használnak az ivóvíz sótalanításához, melyeket fertőtlenítő rendszerek egészíthetnek ki. A sótalanított víz használata révén csökkenthető a biológiai vagy vízkőlerakódások képződése.

Fűtési rendszerek vízkezelése

A fűtési rendszerek sok különálló alkotóelemből állnak: kazán, puffertároló, szivattyúk, szabályozószelepek, csővezetékek és még sok más. A zökkenőmentes működéshez minden különálló alkatrésznek egymással tökéletes összhangban kell működnie. A megfelelő fűtővíz, mely szinte minden alkotóelemmel érintkezésbe kerül, az egyik döntő tényező a fűtés hatékonyságát illetően.

Floor heating system being installed
Floor heating system being installed

A fűtési köröket és a hasz­ná­lati meleg vizet előál­lító beren­de­zé­seket látja el, a víz is központi szereppel bír az épületek ener­gia­tel­je­sít­mé­nyében, a bennük lakók jó közér­ze­tében, az ener­gia­számla össze­gében és a beren¬dezések élet­tar­ta­mában.

Ezért a víz minő­sé­gével kapcso­latos prob­lémák, amik vízkö­ve­se­dést, elisza­po­so­dást és lyuka­dást okoz­hatnak, a rend­szer szá¬mos elemét érint­hetik, a hócse­réktől a hőleadó egysé­gekig illetve a kering­tető szivattyúkig.

Időközben számos alkat­rész­gyártó megkö­ve­teli a garan­ci­ális felté­te­le­iben és hasz­ná­lati útmu­ta­tó­jában, hogy a fűtés kivi­te­le­zése során tartsák be a fűtővíz tulaj­don­sá­gait pontosan szabá­lyozó, érvé­nyes szab­vá­nyokat és előírá­sokat (pl. Német­or­szágban a VDI, Auszt­ri­ában az ÖNORM).

A megfe­lelő vízzel, gond­ta­lanul

A vízben előfor­duló bizo­nyos össze­tevők gondokat okoz­hatnak a fűtési rend­szerben: A lera­kó­dások – például a vízkőé – például hátrá­nyosan befo­lyá­sol­hatják a hő elosz­lását. Már csupán egy milli­méter vastag­ságú vízkő­réteg is egyti­zeddel növel­heti az ener­gia­igényt. Ezen­kívül a nem megfe­lelő pH-​érték, a túl nagy mértékű oxigén­be­vitel vagy a szerves anyagok okozta nagy­mér­tékű szennye­ző­dések a fűtés egyes alkat­ré­sze­inek korró­zi­ó­jához és eltö­mő­dé­séhez vezet­hetnek. Csak a megfe­le­lően megtisz­tí­tott fűtővíz bizto­sítja a fűtés ener­gia­ta­ka­rékos műkö­dését, ugyan­akkor a károk elleni védelmét.

Termé­szetes fűtővíz adalék­anyagok nélkül

Aki fűtési rend­szer terve­ző­je­ként vagy kivi­te­le­ző­je­ként biztosra szeretne menni, az a BWT termé­szetes – vegyi adalék­anya­goktól mentes – fűtő­vi­zébe helyezi a bizalmát. A sósze­gény, vízkő­mentes víz pontosan azoknak az össze­te­vőknek a mennyi­ségét csök­kenti, amelyek lera­kó­dá­sokat okoznak. Mellesleg a megfe­lelő sótar­ta­lomnak köszön­he­tően a pH-​érték is néhány hét alatt termé­szetes módon beáll.

Így gondos­kodik a BWT a szab­vá­nyoknak megfe­lelő és bizton­ságos fűtő­vízről. Ezen­kívül ha szükség lenne rá, szívesen formába hozzuk az Ön fűtési rend­szerét: szűréshez, tisz­tí­táshoz, öblí­téshez, szel­lőz­te­téshez, gázmen­te­sí­téshez és iszap­ta­la­ní­táshoz való termé­kekkel.

Technológiai víz

A műszaki területen is minden lehetséges folyamathoz vizet használnak. A helyi víz minőségétől függően választják ki a megfelelő tisztítási technológiát. A BWT sokéves tapasztalattal rendelkezik a legkülönfélébb alkalmazási területeken: a laboratóriumi és öblítővíztől kezdve, a faszárító berendezéseken át, egészen az ásványvíz vagy vizsgálathoz használt víz előállításáig, melyet például a mosógépek szabványosított tesztjeinek végrehajtásához használnak.

CNC machine coolant
CNC machine coolant
Gyakran sóban szegény vízre van szükség: például a poharak öblí­té­séhez, az értékes felü­letek tisz­tí­tá­sához, a labo­ra­tó­riumi moso­ga­tó­gé­pekben való hasz­ná­lathoz, ill. a tisztító-​ és fertőt­le­ní­tő­ké­szü­lékek üzemel­te­té­séhez. Ha túl sok sót tartal­mazna a víz, vízkő­le­ra­kó­dások alakul­nának ki az edényeken és a műszaki készü­lé­kekben.

Ultratiszta víz

A gyógyszeripar, a laboratóriumok és a legkülönfélébb ipari termelési folyamatok számára elengedhetetlen a műszaki szempontból tiszta – azaz ultratiszta – víz. Az ivóvízzel ellentétben az ultratiszta víz teljesen mentes az olyan adalékanyagoktól, mint a sók, a vízkő vagy más szennyeződések.

Purified water being filled in vials
Purified water being filled in vials
Ez a víz nem feltétlenül iható, de a gyógyszerek, a mikroelektronikai alkatrészek, az üveg vagy az italok előállításánál az ilyen ultratiszta víz központi eleme a gyártási folyamatnak. Különösen a laborokban használnak folyamatosan magas minőségű ultratiszta vizet a tisztításhoz és mosogatáshoz, de oldószerként és hordozóközegként is. Az egyes alkalmazási területektől függően a BWT minden igényhez az annak megfelelő tisztítási megoldást kínálja.

Tenger­víz sótalanítás

A világ­szerte megta­lál­ható vízkész­le­teknek csupán kis részét – alig 1%-át – hasz­nál­hatja az ember ivóvíz­ként. Néhány régi­óban a hiányos vagy akár hiányzó ellátás szintén megne­he­zíti a tisztít ivóvízhez való hozzá­fé­rést. A BWT tengervíz sóta­la­ní­tá­sához való eljá­rá­sokat fejlesz­tett ki, melyekkel a hasz­nál­ha­tatlan sós vízből értékes ivóvíz készít­hető.

Beach
Beach

Az alacsony szintű infrastruktúrájú régiókban tevékenykedő vállalatok számára is elengedhetetlen követelmény az önálló vízellátás. A turisztika területén például egyre fontosabb szerepet játszik a tengervíz tisztítása. Ugyanis csak a működő vízellátás képes biztosítani, hogy a vendégek gondtalan tartózkodást élvezhessenek: tiszta ivóvízzel és selymesen lágy selyemvízzel a medencében és a wellnessrészen.

A tengervíz hatékony sótalanítása a tökéletes ivóvízért

A BWT több évtizedes tapasztalattal rendelkezik a tengervíz sótalanítása területén. Nemcsak alacsonyabb üzemeltetési költségeket garantáltunk, hanem az energiafogyasztás csökkentését is elérjük, köszönhetően az energia-visszanyeréshez használható integrált rendszereknek.

A legjobb minőségű ivóvíz előállítása, a víz mint egyre szűkösebbé váló természeti erőforrás fenntartható használata, valamint hozzájárulás a környezetvédelemhez – ezek a célkitűzéseink.

Személyre szabott Tanácsadás

Örömmel segítünk, hogy Önnel közösen találjuk meg az igényeinek megfelelő vízkezelő megoldást.

Lépjen kapcsolatba a BWT - tanácsadókkal.

Visit your local website

Stay on this website