UV fertőtlenítés

a víz vegyszermentes fertőtlenítése

A víz UV fertőtlenítése rendkívül hatékony és gazdaságos megoldás, amely elpusztítja a legtöbb vízben előforduló vírust és baktériumot.
Kérje ajánlatunkat
UV-Disinfection UV-Disinfection

UV fertőtlenítés

Egyszerű & biztonságos

Az UV fertőtlenítő berendezés elpusztítja a legtöbb vízben előforduló vírust és baktériumot.

Mi az Ultra Viola lámpa, mint fertőt­le­nítés?

Az ultra­ibolya fertőt­le­nítés (álta­lában rövi­dítve UV) egy jól bevált, egyszerű és bizton­ságos tech­no­lógia, amelyet a víz vegy­szer­mentes fertőt­le­ní­té­sére hasz­nálnak. Az UV fertőt­le­nítés haté­ko­nyan ártal­mat­la­nítja a Legion­ellát, a Salmo­nellát, az Ecolit és a legtöbb más vízben terjedő bakté­ri­umot, és nem hagy maga után semmi­lyen nemkí­vá­natos mellék­ter­méket. Az UV fertőt­le­nítés olyan UV-​fénnyel működik, amely behatol a vízben élő mikro­or­ga­niz­musok sejt­jeibe, leál­lítja szapo­ro­dá­sukat és ártal­mat­lanná teszi őket. A bakté­ri­umok és vírusok a külső sajt­faluk vastag­sá­gában külön­böznek. Ez hatá­rozza meg szük­séges UV-​sugárzás mértékét, amely megaka­dá­lyozza. A fény inten­zi­tá­sának mértéke Joule / négy­zet­mé­terben (J/m2) van megha­tá­rozva. Az ivóvíz beren­de­zé­sekhez 40 J/m2 dózis szük­séges.

Rendel­te­tés­szerű hasz­nálat

A víz UV fertőt­le­nítés rend­kívül haté­kony, gazda­ságos megoldás, amely megöli a legtöbb vízben szapo­rodó vírust és bakté­ri­umot. Az UV fertőt­le­nítés nem okoz negatív válto­zá­sokat a kezelt víz ízében vagy szagában, ezért ideális ivóvíz­el­lá­táshoz a magán-​, a közös­ségi és az üzleti terekben.

Alkal­ma­zási terü­letek

 • Ivóvíz szol­gál­tatás
 • Szür­kevíz és víz újra felhasz­nálás
 • Hideg vízszol­gál­ta­tások
 • Magán vízel­látás
 • Esővíz­gyűjtő beren­de­zések
 • Párá­sító beren­de­zések
 • Labo­ra­tó­ri­umok vízel­lá­tása

Felhasználási területek

 • Irodaházak, hotelek és apartmanok
 • Iskolák, egyetemek és kollégiumok
 • Hivatalok
 • Szabadidő központok/ szabadidő parkok
 • Élelmiszer- és feldolgozóipar
 • Gyógyszeripar
 • Papír és elektronikai ipar
 • Középületek

Ultra Viola (UV) fertőtlenítés

Védje meg az egészségét, gondoskodjon a higiénikus vízfelhasználásról


Hogyan működik a rendszer

A kezelendő víz a nemesacél központi kamrán keresztül, az UV lámpák mellett áramlik. Az UV lámpák 254 nm hullámhosszon generált UVC fénye különösen hatékony a víz fertőtlenítésére, mert elpusztítja a baktériumok és vírusok DNS-ét. Az UV-rendszert a modern elektronika pontosan szabályozza, míg az UVC-érzékelő (ha van) figyeli a lámpa elhasználódását, a sugárzás intenzitását, a kezelendő víz UV-áteresztését és a kvarchüvelyen képződő esetleges lerakódásokat. A rendszeren áthaladó vizet maradandó mellékhatás nélkül fertőtleníti. Megfelelő figyelmet kell fordítani bármely rendszer tervezésére és telepítésére annak biztosítása érdekében, hogy a szennyeződés ne forduljon elő az UV egység előtt és után. Két mintapontot kell biztosítani az egység előtt és után az időnkénti teszteléshez.

Méretezési szempontok

Az UV-rendszer kiválasztásának vagy méretének eldöntésekor a legfontosabb szempont a kezelendő víz UV-átbocsátásának meghatározása. Ez a víz maximális áramlási sebességétől, típusától és eredetétől függ. A maximális áramlási sebesség túllépése esetén a teljesítmény csökken. Ahol a helyi körülmények kiszámíthatatlanok, ott további kontroll egységeket kell telepíteni.

Előkezelés

A vízforrás minősége és típusa szükségessé teheti a nyersvíz fertőtlenítés előtti előkezelését. Műszaki csapatunk ingyenes tanácsadást kínál a víz előkezelésével kapcsolatban, ideértve az lebegőanyag szűrését, a víz lágyítását és a vas eltávolítását. Az UV-egység előtt mindig megfelelő lebegőanyag szűrőt kell felszerelni, hogy megvédje azt a lebegő szennyeződésektől és az árnyékolástól. Idővel az UV lámpa teljesítménye az életkor előrehaladtával csökken. Ez azt jelenti, hogy általában az UV lámpát évente kell cserélni. A legtöbb modellhez külön elérhető UV-intenzitás mérő, hogy a lámpa teljesítményét pontosan ellenőrizni tudjuk. Ez lehetővé teszi az optimális teljesítmény fenntartását és elkerülhető a szükségtelen lámpacsere.

Megjegyzés: Javasoljuk, hogy az egység mindkét oldalára elzáró szelepeket szereljenek fel, és az egység legalább egyik oldalán elegendő távolságot kell hagyni a lámpa és a kvarchüvely karbantartási célból történő levételéhez.

UV-Disinfection
UV-Disinfection

BEWADES BLUE UV fertőtlenítő berendezés

Az BEWADES BLUE rend­szer egy kompakt, gazda­ságos UV-​rendszer, amely a közön­séges, egyvégű, alacsony nyomású UV-​lámpa tech­no­ló­giát használ, így a rend­szer nemcsak az ener­gia­fo­gyasz­tási költ­ségek, hanem a helyet­te­sítő UV-​lámpák szem­pont­jából is gazda­ságos. Az egyvégű UV lámpa a beren­dezés szer­vi­ze­lését is nagyon egysze­rűvé teszi.
Kérje ajánlatunkat
Bewades Blue UV fertőtlenítő vízkezeléshez

Welcome to the hungarian website of BWT!

It looks like you are from United States. Unfortunately we don't have a local website in your language. Follow the link below to go to the international website or select another country.

Switch to international website

When you close the note or click the link ("continue"), you remain on the hungarian website.

Continue on international site
Choose another country