UV fertőtlenítés

a víz vegyszermentes fertőtlenítése

A víz UV fertőtlenítése rendkívül hatékony és gazdaságos megoldás, amely elpusztítja a legtöbb vízben előforduló vírust és baktériumot.
Kérje tanácsunkat
UV-Disinfection UV-Disinfection

UV fertőtlenítés

Egyszerű & biztonságos

Az UV fertőtlenítő berendezés elpusztítja a legtöbb vízben előforduló vírust és baktériumot.

Mi az Ultra Viola lámpa, mint fertőt­le­nítés?

Az ultra­ibolya fertőt­le­nítés (álta­lában rövi­dítve UV) egy jól bevált, egyszerű és bizton­ságos tech­no­lógia, amelyet a víz vegy­szer­mentes fertőt­le­ní­té­sére hasz­nálnak. Az UV fertőt­le­nítés haté­ko­nyan ártal­mat­la­nítja a Legion­ellát, a Salmo­nellát, az Ecolit és a legtöbb más vízben terjedő bakté­ri­umot, és nem hagy maga után semmi­lyen nemkí­vá­natos mellék­ter­méket. Az UV fertőt­le­nítés olyan UV-​fénnyel működik, amely behatol a vízben élő mikro­or­ga­niz­musok sejt­jeibe, leál­lítja szapo­ro­dá­sukat és ártal­mat­lanná teszi őket. A bakté­ri­umok és vírusok a külső sajt­faluk vastag­sá­gában külön­böznek. Ez hatá­rozza meg szük­séges UV-​sugárzás mértékét, amely megaka­dá­lyozza. A fény inten­zi­tá­sának mértéke Joule / négy­zet­mé­terben (J/m2) van megha­tá­rozva. Az ivóvíz beren­de­zé­sekhez 40 J/m2 dózis szük­séges.

Rendel­te­tés­szerű hasz­nálat

A víz UV fertőt­le­nítés rend­kívül haté­kony, gazda­ságos megoldás, amely megöli a legtöbb vízben szapo­rodó vírust és bakté­ri­umot. Az UV fertőt­le­nítés nem okoz negatív válto­zá­sokat a kezelt víz ízében vagy szagában, ezért ideális ivóvíz­el­lá­táshoz a magán-​, a közös­ségi és az üzleti terekben.

Alkal­ma­zási terü­letek

 • Ivóvíz szol­gál­tatás
 • Szür­kevíz és víz újra felhasz­nálás
 • Hideg vízszol­gál­ta­tások
 • Magán vízel­látás
 • Esővíz­gyűjtő beren­de­zések
 • Párá­sító beren­de­zések
 • Labo­ra­tó­ri­umok vízel­lá­tása

Felhasználási területek

 • Irodaházak, hotelek és apartmanok
 • Iskolák, egyetemek és kollégiumok
 • Hivatalok
 • Szabadidő központok/ szabadidő parkok
 • Élelmiszer- és feldolgozóipar
 • Gyógyszeripar
 • Papír és elektronikai ipar
 • Középületek

Ultra Viola (UV) fertőtlenítés

Védje meg az egészségét, gondoskodjon a higiénikus vízfelhasználásról


Hogyan működik a rendszer

A kezelendő víz a nemesacél központi kamrán keresztül, az UV lámpák mellett áramlik. Az UV lámpák 254 nm hullámhosszon generált UVC fénye különösen hatékony a víz fertőtlenítésére, mert elpusztítja a baktériumok és vírusok DNS-ét. Az UV-rendszert a modern elektronika pontosan szabályozza, míg az UVC-érzékelő (ha van) figyeli a lámpa elhasználódását, a sugárzás intenzitását, a kezelendő víz UV-áteresztését és a kvarchüvelyen képződő esetleges lerakódásokat. A rendszeren áthaladó vizet maradandó mellékhatás nélkül fertőtleníti. Megfelelő figyelmet kell fordítani bármely rendszer tervezésére és telepítésére annak biztosítása érdekében, hogy a szennyeződés ne forduljon elő az UV egység előtt és után. Két mintapontot kell biztosítani az egység előtt és után az időnkénti teszteléshez.

Méretezési szempontok

Az UV-rendszer kiválasztásának vagy méretének eldöntésekor a legfontosabb szempont a kezelendő víz UV-átbocsátásának meghatározása. Ez a víz maximális áramlási sebességétől, típusától és eredetétől függ. A maximális áramlási sebesség túllépése esetén a teljesítmény csökken. Ahol a helyi körülmények kiszámíthatatlanok, ott további kontroll egységeket kell telepíteni.

Előkezelés

A vízforrás minősége és típusa szükségessé teheti a nyersvíz fertőtlenítés előtti előkezelését. Műszaki csapatunk ingyenes tanácsadást kínál a víz előkezelésével kapcsolatban, ideértve az lebegőanyag szűrését, a víz lágyítását és a vas eltávolítását. Az UV-egység előtt mindig megfelelő lebegőanyag szűrőt kell felszerelni, hogy megvédje azt a lebegő szennyeződésektől és az árnyékolástól. Idővel az UV lámpa teljesítménye az életkor előrehaladtával csökken. Ez azt jelenti, hogy általában az UV lámpát évente kell cserélni. A legtöbb modellhez külön elérhető UV-intenzitás mérő, hogy a lámpa teljesítményét pontosan ellenőrizni tudjuk. Ez lehetővé teszi az optimális teljesítmény fenntartását és elkerülhető a szükségtelen lámpacsere.

Megjegyzés: Javasoljuk, hogy az egység mindkét oldalára elzáró szelepeket szereljenek fel, és az egység legalább egyik oldalán elegendő távolságot kell hagyni a lámpa és a kvarchüvely karbantartási célból történő levételéhez.

UV-Disinfection
UV-Disinfection

BEWADES BLUE UV fertőtlenítő berendezés

Az BEWADES BLUE rend­szer egy kompakt, gazda­ságos UV-​rendszer, amely a közön­séges, egyvégű, alacsony nyomású UV-​lámpa tech­no­ló­giát használ, így a rend­szer nemcsak az ener­gia­fo­gyasz­tási költ­ségek, hanem a helyet­te­sítő UV-​lámpák szem­pont­jából is gazda­ságos. Az egyvégű UV lámpa a beren­dezés szer­vi­ze­lését is nagyon egysze­rűvé teszi.
Kérje tanácsunkat
Bewades Blue UV fertőtlenítő vízkezeléshez

Visit your local website

Stay on this website