BWT WFI - ultratiszta víz injekciókhoz.

Ultratiszta víz

A BWT Water for Injection (WFI) az abszolút tisztaságot és biztonságot jelenti a gyógyszerek és az injekciók előállításánál.

BWT WFI - ultratiszta víz injekciókhoz

Jobbítja az életet

Nélkülözhetetlen az ember számára

A víz egye­nesen élet­elixír. A termé­szetben talál­ható megszo­kott ivóvíz tech­nikai érte­lemben nem „tiszta“. Ez azonban jól van így. Hiszen ivási célra olyan vízre van szük­sé­günk, amely oldott sókat és ásványi anyagokat tartalmaz. Az ultra­tiszta víz („puri­fied water“) ezzel szemben speci­á­lisan megtisz­tí­tott víz, amely jóformán semmi­lyen idegen anyagot nem tartalmaz. Ez az ultra­tiszta víz mind­azon­által nem ivásra való. Számtalan kényelmes dolog, amely a mindennapjainkban természetes, azonban nem lenne lehet­séges az ultra­tiszta víz nélkül. Gyakran nem is tudjuk, hogy az ultra­tiszta víz sok olyan termék fő össze­te­vője, amelyek nap mint nap érint­ke­zésbe kerülnek a bőrünkkel. A gyógy­szer­iparban a víz a gyógy­szerek előál­lí­tá­sánál csak a lehető legjobb minő­ségben, „BWT WFI - ultratiszta víz“ (WFI, ultra­tiszta víz) formá­jában van enge­dé­lyezve. A BWT WFI víz minde­nütt garan­tálja az állandó minő­séget, ahol a legna­gyobb tisz­ta­ságú vízre van szükség.

BWT WFI - ultratiszta víz a gyógyszerekhez és az egészségügy számára

Purified water in vials
Purified water in vials

A gyógyszer- és a biotech­no­lógia ipar ultra­tiszta vizet használ a gyógy­szerek vagy egyéb egész­ség­ügyi termékek össze­te­vő­je­ként, de a beren­de­zések vagy a csoma­go­lások tisz­tí­tá­sára is. A szük­séges minő­ségű víz előál­lí­tá­sára kifi­no­mult eljá­rások szol­gálnak, amelyek terén a BWT világ­szerte a vezető szál­lítók közé tartozik. Ön meg lenne lepve, ha megtudná hogy milyen sok helyen találkozhat a BWT minőségi vizével.

Az oltá­sokhoz és az infú­zi­ókhoz ultra­tiszta vízre van szükség, a legki­vá­lóbb „gyógy­sze­ré­szeti“ minő­ségben. Éppen erre hasz­nál­ható a BWT WFI - ultratiszta minő­ségű vize: kiváló minő­ségű és bizton­ságos termékek állít­hatók elő vele. Minde­nütt, ahol injek­ci­ókhoz való ultra­tiszta vízre (WFI) van szükség.

Ultratiszta víz a kozmetikai ipar számára

Creme being produced using purified water
Creme being produced using purified water

„Aqua" – az első számú össze­tevő anyag – ha fontos a biztonság, akkor ultra­tiszta víz

Sok fogyasztó számára ma már magától érte­tődik az, hogy megnézi a megvá­sár­landó termék össze­te­vőit. Az első helyen gyakran az áll, hogy „aqua". Ez azt jelenti, hogy a termék nem akár­mi­lyen vizet tartalmaz, hanem ultra­tiszta vizet, ami angolul „puri­fied water".

Ha vala­kinek viszket a szeme, akkor magától érte­tődő módon szem­cseppel próbál­kozik – annak is az „aqua" az alapja. Ha ehhez normál csap­vizet hasz­nál­nának, akkor nem kívánt alko­tó­ré­szek vagy kórokozók juthat­nának a termékbe. Követ­kez­mény: a szép­ség­ápoló vagy egész­ség­ügyi termékből gyorsan beteg­ség­okozó anyag lenne.

A BWT által gyár­tott ultratiszta víz / BWT Water for Injection (WFI) -vel Ön is érint­ke­zésbe kerülhet a minden­napi élet sok terü­letén: például kozme­tikai cikkekben vagy szépségápolási termé­kekben, a hajsam­pontól a tusfür­dőig. A gyógy­sze­rekben vagy más egészségmegőrző termé­kekben is a BWT WFI - ultratiszta minő­ségű vizét hasz­nálják.

Woman using eyedrops
Woman using eyedrops

Az ultratiszta víz / BWT Water for Injection (WFI) biztonságos tárolása, felügyelete és elosztása

Products made with purified water
Products made with purified water

Az ultra­tiszta vízre gyakran nagy mennyi­sé­gekben van szükség. A hosszú szál­lí­tási útvo­nalak azonban károsan befo­lyá­solják ennek a külön­leges víznek a minő­ségét, illetve esetleg azt ilyen mennyi­sé­gekben egyál­talán nem is lehet gazda­ságos és fenntartható módon szál­lí­tani. A megoldás: A helyben rendel­ke­zésre álló vizet – szár­mazzon az vízve­ze­tékből, forrásból, kútból vagy tóból/folyóból – a helyi vízmi­nő­ségtől és a BWT külön­böző tech­no­ló­giái speci­ális köve­tel­mé­nye­itől függően helyben alakítják át ultra­tiszta vízzé (Puri­fied Water) vagy Water for Injec­tion (WFI) minő­ségű vízzé.

Kiemelt feladat arról gondos­kodni, hogy az ultra­tiszta víz kiváló minő­sége a tárolás és az elosztás során is megma­radjon. Nem kelet­kez­hetnek olyan mikro­bio­ló­giai szennye­zések, amelyek károsan befo­lyá­solják a vízmi­nő­séget. A BWT megol­dásai a lehető legszi­go­rúbb igényeket is kielé­gítik a betegek, az ügyfelek és a gyártók érde­kében.

Lépésről lépésre nagyobb biztonság

A BWT beren­de­zé­se­ivel az ultra­tiszta vizet/WFI-t bizton­sá­gosan lehet tárolni: Az ultra­tiszta víz egy kis részét elekt­ro­li­tikus úton ózonná alakítják – ezt szak­nyelven szani­ti­zá­lásnak nevezzük. Ez folya­ma­tosan megaka­dá­lyozza a minden­nemű csíra­kép­ző­dést. Mielőtt a víz a felhasználási helyre jut, az ózont egy speci­ális UV-technológia ismét teljesen eltün­teti. Ennek követ­kez­tében az ultra­tiszta víz elosz­tása is szabá­lyozva van, illetve a megkö­ve­telt puri­fied water vagy WFI minőség felügye­lete és a teljes rend­szer ózonnal való rend­szeres szani­ti­zá­lása is lehe­tővé válik.

BWT technician explaining water purifier
BWT technician explaining water purifier

Hosszan tartó, állandó, megbíz­ható – és mindezt egy kézből

Az ultra­tiszta víz/WFI állandó kiváló minő­sége, az opti­mális üzemelés nem kívánt leál­lások és üzem­za­varok nélkül, vala­mint a hosszú élet­tartam – ezek az érvek szólnak a BWT ultra­tiszta vizet előál­lító beren­de­zései mellett.

A gyár­tó­vál­la­latok számára a beru­há­zá­soknál a hosszú távú tervezés magától érte­tődik. Ezért megbíznak abban, hogy a BWT tech­no­ló­giái és termékei éveken keresztül válto­zat­lanul a legki­vá­lóbb ultratiszta/BWT WFI vízminőséget szol­gál­tatják. A rend­szeres karban­tartás fenn­tartja a BWT ultra­tiszta vizet/WFI-t előál­lító beren­de­zések bizton­ságát, rendel­ke­zésre állását és értékét. Ezáltal el lehet kerülni a javí­tá­sokat vagy a költ­séges kiesé­seket. A BWT rend­szerei – olyan beru­há­zások, amelyek kifi­ze­tődnek.

Osmotron WFI

A BWT OSMOTRON WFI ultra­tiszta vizet szol­gáltat injek­ci­ókhoz, a lehető legjobb gyógy­sze­ré­szeti minő­ségben – a WFI memb­rán­alapú, hideg előál­lí­tá­sával.

A BWT OSMOTRON WFI három membránja révén három­szoros bizton­ságot és a lehető legjobb minő­séget kínálja. Az ered­mény bizton­ságos és tiszta BWT Water for Injec­tion (WFI).

Tudj meg többet
BWT Osmotron water purifier no image available

Loopo WFI

A BWT LOOPO WFI gondoskodik a BWT Water for Injection (WFI) biztonságos és hatékony tárolásáról és elosztásáról. A kisméretű berendezés hosszú távon megoldja a WFI biztonságos és hideg tárolását.

A BWT LOOPO WFI a WFI-tárolótartályában levő vizet folyamatosan szanitizálja ózonnal. Időközönként a WFI-t egészen a fogyasztási helyig ózonnal szanitizálni lehet, vagy túlhevített vízzel sterilizálni lehet.

Tudj meg többet
BWT water purifier no image available

Az ultratiszta víz / BWT Water for Injection (WFI) alkalmazási területei

Welcome to the hungarian website of BWT!

It looks like you are from United States. Unfortunately we don't have a local website in your language. Follow the link below to go to the international website or select another country.

Switch to international website

When you close the note or click the link ("continue"), you remain on the hungarian website.

Continue on international site
Choose another country