BWT WFI - ultratiszta víz injekciókhoz.

Ultratiszta víz

A BWT Water for Injection (WFI) az abszolút tisztaságot és biztonságot jelenti a gyógyszerek és az injekciók előállításánál.

BWT WFI - ultratiszta víz injekciókhoz

Jobbítja az életet

Nélkülözhetetlen az ember számára

A víz egye­nesen élet­elixír. A termé­szetben talál­ható megszo­kott ivóvíz tech­nikai érte­lemben nem „tiszta“. Ez azonban jól van így. Hiszen ivási célra olyan vízre van szük­sé­günk, amely oldott sókat és ásványi anyagokat tartalmaz. Az ultra­tiszta víz („puri­fied water“) ezzel szemben speci­á­lisan megtisz­tí­tott víz, amely jóformán semmi­lyen idegen anyagot nem tartalmaz. Ez az ultra­tiszta víz mind­azon­által nem ivásra való. Számtalan kényelmes dolog, amely a mindennapjainkban természetes, azonban nem lenne lehet­séges az ultra­tiszta víz nélkül. Gyakran nem is tudjuk, hogy az ultra­tiszta víz sok olyan termék fő össze­te­vője, amelyek nap mint nap érint­ke­zésbe kerülnek a bőrünkkel. A gyógy­szer­iparban a víz a gyógy­szerek előál­lí­tá­sánál csak a lehető legjobb minő­ségben, „BWT WFI - ultratiszta víz“ (WFI, ultra­tiszta víz) formá­jában van enge­dé­lyezve. A BWT WFI víz minde­nütt garan­tálja az állandó minő­séget, ahol a legna­gyobb tisz­ta­ságú vízre van szükség.

BWT WFI - ultratiszta víz a gyógyszerekhez és az egészségügy számára

Purified water in vials
Purified water in vials

A gyógyszer- és a biotech­no­lógia ipar ultra­tiszta vizet használ a gyógy­szerek vagy egyéb egész­ség­ügyi termékek össze­te­vő­je­ként, de a beren­de­zések vagy a csoma­go­lások tisz­tí­tá­sára is. A szük­séges minő­ségű víz előál­lí­tá­sára kifi­no­mult eljá­rások szol­gálnak, amelyek terén a BWT világ­szerte a vezető szál­lítók közé tartozik. Ön meg lenne lepve, ha megtudná hogy milyen sok helyen találkozhat a BWT minőségi vizével.

Az oltá­sokhoz és az infú­zi­ókhoz ultra­tiszta vízre van szükség, a legki­vá­lóbb „gyógy­sze­ré­szeti“ minő­ségben. Éppen erre hasz­nál­ható a BWT WFI - ultratiszta minő­ségű vize: kiváló minő­ségű és bizton­ságos termékek állít­hatók elő vele. Minde­nütt, ahol injek­ci­ókhoz való ultra­tiszta vízre (WFI) van szükség.

Ultratiszta víz a kozmetikai ipar számára

Creme being produced using purified water
Creme being produced using purified water

„Aqua" – az első számú össze­tevő anyag – ha fontos a biztonság, akkor ultra­tiszta víz

Sok fogyasztó számára ma már magától érte­tődik az, hogy megnézi a megvá­sár­landó termék össze­te­vőit. Az első helyen gyakran az áll, hogy „aqua". Ez azt jelenti, hogy a termék nem akár­mi­lyen vizet tartalmaz, hanem ultra­tiszta vizet, ami angolul „puri­fied water".

Ha vala­kinek viszket a szeme, akkor magától érte­tődő módon szem­cseppel próbál­kozik – annak is az „aqua" az alapja. Ha ehhez normál csap­vizet hasz­nál­nának, akkor nem kívánt alko­tó­ré­szek vagy kórokozók juthat­nának a termékbe. Követ­kez­mény: a szép­ség­ápoló vagy egész­ség­ügyi termékből gyorsan beteg­ség­okozó anyag lenne.

A BWT által gyár­tott ultratiszta víz / BWT Water for Injection (WFI) -vel Ön is érint­ke­zésbe kerülhet a minden­napi élet sok terü­letén: például kozme­tikai cikkekben vagy szépségápolási termé­kekben, a hajsam­pontól a tusfür­dőig. A gyógy­sze­rekben vagy más egészségmegőrző termé­kekben is a BWT WFI - ultratiszta minő­ségű vizét hasz­nálják.

Woman using eyedrops
Woman using eyedrops

Az ultratiszta víz / BWT Water for Injection (WFI) biztonságos tárolása, felügyelete és elosztása

Products made with purified water
Products made with purified water

Az ultra­tiszta vízre gyakran nagy mennyi­sé­gekben van szükség. A hosszú szál­lí­tási útvo­nalak azonban károsan befo­lyá­solják ennek a külön­leges víznek a minő­ségét, illetve esetleg azt ilyen mennyi­sé­gekben egyál­talán nem is lehet gazda­ságos és fenntartható módon szál­lí­tani. A megoldás: A helyben rendel­ke­zésre álló vizet – szár­mazzon az vízve­ze­tékből, forrásból, kútból vagy tóból/folyóból – a helyi vízmi­nő­ségtől és a BWT külön­böző tech­no­ló­giái speci­ális köve­tel­mé­nye­itől függően helyben alakítják át ultra­tiszta vízzé (Puri­fied Water) vagy Water for Injec­tion (WFI) minő­ségű vízzé.

Kiemelt feladat arról gondos­kodni, hogy az ultra­tiszta víz kiváló minő­sége a tárolás és az elosztás során is megma­radjon. Nem kelet­kez­hetnek olyan mikro­bio­ló­giai szennye­zések, amelyek károsan befo­lyá­solják a vízmi­nő­séget. A BWT megol­dásai a lehető legszi­go­rúbb igényeket is kielé­gítik a betegek, az ügyfelek és a gyártók érde­kében.

Lépésről lépésre nagyobb biztonság

A BWT beren­de­zé­se­ivel az ultra­tiszta vizet/WFI-t bizton­sá­gosan lehet tárolni: Az ultra­tiszta víz egy kis részét elekt­ro­li­tikus úton ózonná alakítják – ezt szak­nyelven szani­ti­zá­lásnak nevezzük. Ez folya­ma­tosan megaka­dá­lyozza a minden­nemű csíra­kép­ző­dést. Mielőtt a víz a felhasználási helyre jut, az ózont egy speci­ális UV-technológia ismét teljesen eltün­teti. Ennek követ­kez­tében az ultra­tiszta víz elosz­tása is szabá­lyozva van, illetve a megkö­ve­telt puri­fied water vagy WFI minőség felügye­lete és a teljes rend­szer ózonnal való rend­szeres szani­ti­zá­lása is lehe­tővé válik.

BWT technician explaining water purifier
BWT technician explaining water purifier

Hosszan tartó, állandó, megbíz­ható – és mindezt egy kézből

Az ultra­tiszta víz/WFI állandó kiváló minő­sége, az opti­mális üzemelés nem kívánt leál­lások és üzem­za­varok nélkül, vala­mint a hosszú élet­tartam – ezek az érvek szólnak a BWT ultra­tiszta vizet előál­lító beren­de­zései mellett.

A gyár­tó­vál­la­latok számára a beru­há­zá­soknál a hosszú távú tervezés magától érte­tődik. Ezért megbíznak abban, hogy a BWT tech­no­ló­giái és termékei éveken keresztül válto­zat­lanul a legki­vá­lóbb ultratiszta/BWT WFI vízminőséget szol­gál­tatják. A rend­szeres karban­tartás fenn­tartja a BWT ultra­tiszta vizet/WFI-t előál­lító beren­de­zések bizton­ságát, rendel­ke­zésre állását és értékét. Ezáltal el lehet kerülni a javí­tá­sokat vagy a költ­séges kiesé­seket. A BWT rend­szerei – olyan beru­há­zások, amelyek kifi­ze­tődnek.

Osmotron WFI

A BWT OSMOTRON WFI ultra­tiszta vizet szol­gáltat injek­ci­ókhoz, a lehető legjobb gyógy­sze­ré­szeti minő­ségben – a WFI memb­rán­alapú, hideg előál­lí­tá­sával.

A BWT OSMOTRON WFI három membránja révén három­szoros bizton­ságot és a lehető legjobb minő­séget kínálja. Az ered­mény bizton­ságos és tiszta BWT Water for Injec­tion (WFI).

BWT Osmotron water purifier broadway engineering

Loopo WFI

A BWT LOOPO WFI gondoskodik a BWT Water for Injection (WFI) biztonságos és hatékony tárolásáról és elosztásáról. A kisméretű berendezés hosszú távon megoldja a WFI biztonságos és hideg tárolását.

A BWT LOOPO WFI a WFI-tárolótartályában levő vizet folyamatosan szanitizálja ózonnal. Időközönként a WFI-t egészen a fogyasztási helyig ózonnal szanitizálni lehet, vagy túlhevített vízzel sterilizálni lehet.

BWT water purifier broadway engineering

Az ultratiszta víz / BWT Water for Injection (WFI) alkalmazási területei

Visit your local website

Stay on this website