Magnesium Mineralizered szűrt víz

ízélmény

Mint a közmondás is tartja: ízlések és pofonok különböznek – a jó íz azonban nem lehet vita tárgya. Igazi ízélményt kínál például a Magnesium Mineralizered szűrt víz.

Magnesium Mineralizered szűrt víz

Ivás

Egyedülálló és csak a BWT nyújtja

Hozzon ki többet a csapvizéből a BWT-vel: mindegy, hogy Ön a kismé­retű Magne­sium Mine­ra­lizer vízszűrő kancsót vagy a kényelmes vízada­goló gépet hasz­nálja – a magné­zium hozzá­adása egyen­súlyba hozza a víz ásványianyag-tartalmát. A víztisztító készülék nagymértékben csökkenti a vízkőért felelős anyagokat, a lebegő anyagokat illetve a klórt a vízben.

Egye­dül­álló magnézium-technológia

Kifej­lesz­tet­tünk egy egye­dül­álló szűrő­el­já­rást, amely a jó vizet még jobbá varázsolhatja! Az egye­dül­álló és szaba­dal­maz­ta­tott BWT-​magnézium-technológia „lelke” a szűrő. Öt szűrő­fo­ko­zaton átve­zetve ízletes Magne­sium Mine­ra­li­zered szűrt vízzé alakítjuk a veze­tékes vizet. Ennek során nagy­mér­tékben csök­kentjük a szagot és az ízt megza­varó szerves anya­gokat illetve a klórt. Emel­lett értékes magné­zi­umot (ion formában) adunk a vízhez, és ezzel egyen­súlyba hozzuk az ásványianyag-​tartalmát, csaknem semleges pH-​értéket beál­lítva. A Magne­sium Mine­ra­li­zered szűrt víz pozitív lökést adhat a szer­vezet magnézium-​háztartásának.

BWT Penguin Tischwasserfilter Produkt Teaserbild
BWT Penguin table water filter product teaser image

Kiváló ízvilág és kiteljesedett aromák

A BWT Magne­sium Mine­ra­lizer olyan asztali vízszűrő kancsó, amely világ­szerte egye­dül­álló tech­no­ló­gi­á­jával többet hoz ki a vízből. Ilyen egysze­rűen megy: Töltse a vizet egye­nesen a csapból a kancsóba, folyassa át a szűrőn – és élvezze a ízélményt! A vízszűrő kancsó nagymértékben csökkenti az ízt zavaró anyagokat (például a klórt), a vízkövet okozó sókat, és egyéb lebegő szennyeződéseket. Ezután magné­zi­umot ad a vízhez. Az ered­mény: A szűrt Magnesium Mineralizered víz nem csak kiváló ízű, hanem a kávé és tea aromáinak a kibontakozásához is hozzájárulhat.

Woman holding a bottle of mineralized water
Woman holding a bottle of mineralized water

Az egész­éges élet­stí­lu­sért

A magné­zium létfon­tos­ságú ásványi anyag: hozzájárulhat a szív-érrendszer és a szellemi teljesítőképesség támogatásához, valamint fontos szerepet játszik az izmok működésében. Ezenkívül a magnézium hozzájárulhat az immunrendszer erősítéséhez, mert támogatja az idegrendszert, és segít a stressz leküzdésében.

Környe­zet­tu­da­tosság

Aki a Magne­sium Mine­ra­lizer vizet issza, az nemcsak saját magával tesz jót, hanem a környe­zettel is: Ön megta­ka­rítja a drága palackos víz megvá­sár­lását és szál­lí­tását, és ezzel a műanyag palackok intel­li­gens és környe­zet­barát alter­na­tí­váját választja.

BWT Penguin table water filter next to water bottles
BWT Penguin table water filter next to water bottles

Amúgy mellé­kesen a szűrt vízzel Ön megvédi háztar­tási készü­lé­keit, például a kávé­főzőt vagy a vízfor­ralót a vízkö­ve­sedés ellen. És még egy „kellemes" dolog: Mineralizer vízszűrő kancsó jól néz ki (amit számos díj is igazol), és kivá­lóan illeszkedik minden hűtő­szek­rénybe.

Magnesium Mineralizered szűrt vizet az otthonokba

BWT Magne­sium Mine­ra­lizer vízszűrő

A Magnesium Mineralizer víztisztító kancsó nemcsak a vízkövet okozó anyagokat és a lebegő szennyeződéseket csökkenti a vízben, hanem azokat az anyagokat is, amelyek negatívan befolyásolják annak ízét és szagát.

Az előnyök átte­kin­tése:

  • Friss és zamatos szűrt víz
  • Az értékes magnézium hozzájárulhat, hogy a tea ás kávé rejtett aromái is kibontakozhassanak.
  • Haté­kony védelmet kínál a háztar­tási készü­lékek, például a kávé­főző vagy a vízfor­raló vízkö­ve­se­dése ellen, és előse­gíti a műanyag­hul­la­dékok csök­ken­tését
Magnesium Mineralized Water Magnesium Mineralized Water

Magnesium Mineralizered szűrt víz az irodában

Ki mondta, hogy nem lehet az irodában vagy az orvos váró­szo­bá­jában is jóízű Magne­sium Mine­ra­li­zered szűrt víz? Tulaj­don­képpen senki. Hiszen a BWT vonzó külsejű vízada­goló gépei gomb­nyo­másra töké­letes Magne­sium Mine­ra­li­zered szűrt vizet adnak. Azt pedig Ön dönti el, hogy szoba-hőmérsékletű, üdítően hideg, vagy buborékos legyen. Egy kis plusz információ: a vízada­goló géphez hasz­nált víz is közvet­lenül a vízve­ze­tékből jön.

BWT vízadagoló gépek

A BWT vízada­goló gépei mindenkit megnyernek kiváló funk­ci­o­na­li­tá­sukkal, és külö­nösen jól alkal­maz­hatók irodákban, válla­la­toknál, rendez­vé­nyeken, sőt a közin­téz­mé­nyekben is.

Vala­mennyi AQA drink vízada­goló auto­mata első ráné­zésre meggyőz mindenkit korszerű forma­ter­ve­zé­sével, de nem csak ezzel. A vízada­goló géphez hasz­nált víz közvet­lenül a vízve­ze­tékből jön. A beépí­tett Magnesium Mineralized vízszűrő betét megszűri a csap­vizet, és magné­zi­umot ad hozzá. Egy gomb­nyo­másra hideg, buborékos, szoba­hő­mér­sék­letű vagy forró víz csapol­ható. A veze­tékes víz így egye­dül­álló ízél­ménnyé változik!

BWT AQA Drink 40 product image BWT AQA drink 40
AQA drink Wasserspender
AQA drink Wasserspender

Víz és magnézium a gasztronómiában

A gaszt­ro­nó­mi­ában is igaz a mottó: A Magnesium Mineralizered szűrt víz elősegítheti a jobb ízt a csészében és a pohárban. Ezért alkal­mazzák itt is elősze­re­tettel a BWT magné­zi­umos szűrő­pat­ron­jait a döntő ízkü­lönbség érde­kében. Mindegy, hogy a barista kávé töké­letes krémes habjáról vagy egy csésze tea zamatos aromá­járól van szó – a BWT Magne­sium Mine­ra­li­zered szűrt vize hozzájárulhat vala­mennyi forró ital kiváló minőségéhez. Amúgy nem mellesleg, a vízben talál­ható keve­sebb vízkövesedésért felelős anyag révén meghosszab­bít­ható a gaszt­ro­nó­miai beren­de­zések élet­tar­tama is.

BWT bestmax PREMIUM

A BWT bestmax PREMIUM olyan inno­vatív szűrő­rend­szer, amely a közvet­lenül a veze­tékből érkező vizet opti­ma­li­zálja a gaszt­ro­nómia szigorú köve­tel­mé­nyei szerint. Ennek során a víztisztító nagymértékben csökkenti a csapvízben az olyan nem kívánatos alkotóelemeket, mint például a vízkövet, a lebegő illetve ízt módosító szerves anyagoktól, klórtól, és magnéziumot ad hozzá. Ezzel Ön hozzájárulhat a forró italok felséges ízvilágához.
BWT bestmax premium product image broadway engineering

Visit your local website

Stay on this website