Magnesium Mineralizered szűrt víz

ízélmény

Mint a közmondás is tartja: ízlések és pofonok különböznek – a jó íz azonban nem lehet vita tárgya. Igazi ízélményt kínál például a Magnesium Mineralizered szűrt víz.

Magnesium Mineralizered szűrt víz

Ivás

Egyedülálló és csak a BWT nyújtja

Hozzon ki többet a csapvizéből a BWT-vel: mindegy, hogy Ön a kismé­retű Magne­sium Mine­ra­lizer vízszűrő kancsót vagy a kényelmes vízada­goló gépet hasz­nálja – a magné­zium hozzá­adása egyen­súlyba hozza a víz ásványianyag-tartalmát. A víztisztító készülék nagymértékben csökkenti a vízkőért felelős anyagokat, a lebegő anyagokat illetve a klórt a vízben.

Egye­dül­álló magnézium-technológia

Kifej­lesz­tet­tünk egy egye­dül­álló szűrő­el­já­rást, amely a jó vizet még jobbá varázsolhatja! Az egye­dül­álló és szaba­dal­maz­ta­tott BWT-​magnézium-technológia „lelke” a szűrő. Öt szűrő­fo­ko­zaton átve­zetve ízletes Magne­sium Mine­ra­li­zered szűrt vízzé alakítjuk a veze­tékes vizet. Ennek során nagy­mér­tékben csök­kentjük a szagot és az ízt megza­varó szerves anya­gokat illetve a klórt. Emel­lett értékes magné­zi­umot (ion formában) adunk a vízhez, és ezzel egyen­súlyba hozzuk az ásványianyag-​tartalmát, csaknem semleges pH-​értéket beál­lítva. A Magne­sium Mine­ra­li­zered szűrt víz pozitív lökést adhat a szer­vezet magnézium-​háztartásának.

BWT Penguin Tischwasserfilter Produkt Teaserbild
BWT Penguin table water filter product teaser image

Kiváló ízvilág és kiteljesedett aromák

A BWT Magne­sium Mine­ra­lizer olyan asztali vízszűrő kancsó, amely világ­szerte egye­dül­álló tech­no­ló­gi­á­jával többet hoz ki a vízből. Ilyen egysze­rűen megy: Töltse a vizet egye­nesen a csapból a kancsóba, folyassa át a szűrőn – és élvezze a ízélményt! A vízszűrő kancsó nagymértékben csökkenti az ízt zavaró anyagokat (például a klórt), a vízkövet okozó sókat, és egyéb lebegő szennyeződéseket. Ezután magné­zi­umot ad a vízhez. Az ered­mény: A szűrt Magnesium Mineralizered víz nem csak kiváló ízű, hanem a kávé és tea aromáinak a kibontakozásához is hozzájárulhat.

Woman holding a bottle of mineralized water
Woman holding a bottle of mineralized water

Az egész­éges élet­stí­lu­sért

A magné­zium létfon­tos­ságú ásványi anyag: hozzájárulhat a szív-érrendszer és a szellemi teljesítőképesség támogatásához, valamint fontos szerepet játszik az izmok működésében. Ezenkívül a magnézium hozzájárulhat az immunrendszer erősítéséhez, mert támogatja az idegrendszert, és segít a stressz leküzdésében.

Környe­zet­tu­da­tosság

Aki a Magne­sium Mine­ra­lizer vizet issza, az nemcsak saját magával tesz jót, hanem a környe­zettel is: Ön megta­ka­rítja a drága palackos víz megvá­sár­lását és szál­lí­tását, és ezzel a műanyag palackok intel­li­gens és környe­zet­barát alter­na­tí­váját választja.

BWT Penguin table water filter next to water bottles
BWT Penguin table water filter next to water bottles

Amúgy mellé­kesen a szűrt vízzel Ön megvédi háztar­tási készü­lé­keit, például a kávé­főzőt vagy a vízfor­ralót a vízkö­ve­sedés ellen. És még egy „kellemes" dolog: Mineralizer vízszűrő kancsó jól néz ki (amit számos díj is igazol), és kivá­lóan illeszkedik minden hűtő­szek­rénybe.

Magnesium Mineralizered szűrt vizet az otthonokba

BWT Magne­sium Mine­ra­lizer vízszűrő

A Magnesium Mineralizer víztisztító kancsó nemcsak a vízkövet okozó anyagokat és a lebegő szennyeződéseket csökkenti a vízben, hanem azokat az anyagokat is, amelyek negatívan befolyásolják annak ízét és szagát.

Az előnyök átte­kin­tése:

  • Friss és zamatos szűrt víz
  • Az értékes magnézium hozzájárulhat, hogy a tea ás kávé rejtett aromái is kibontakozhassanak.
  • Haté­kony védelmet kínál a háztar­tási készü­lékek, például a kávé­főző vagy a vízfor­raló vízkö­ve­se­dése ellen, és előse­gíti a műanyag­hul­la­dékok csök­ken­tését
Tudj meg többet
Magnesium Mineralized Water Magnesium Mineralized Water

Magnesium Mineralizered szűrt víz az irodában

Ki mondta, hogy nem lehet az irodában vagy az orvos váró­szo­bá­jában is jóízű Magne­sium Mine­ra­li­zered szűrt víz? Tulaj­don­képpen senki. Hiszen a BWT vonzó külsejű vízada­goló gépei gomb­nyo­másra töké­letes Magne­sium Mine­ra­li­zered szűrt vizet adnak. Azt pedig Ön dönti el, hogy szoba-hőmérsékletű, üdítően hideg, vagy buborékos legyen. Egy kis plusz információ: a vízada­goló géphez hasz­nált víz is közvet­lenül a vízve­ze­tékből jön.

BWT vízadagoló gépek

A BWT vízada­goló gépei mindenkit megnyernek kiváló funk­ci­o­na­li­tá­sukkal, és külö­nösen jól alkal­maz­hatók irodákban, válla­la­toknál, rendez­vé­nyeken, sőt a közin­téz­mé­nyekben is.

Vala­mennyi AQA drink vízada­goló auto­mata első ráné­zésre meggyőz mindenkit korszerű forma­ter­ve­zé­sével, de nem csak ezzel. A vízada­goló géphez hasz­nált víz közvet­lenül a vízve­ze­tékből jön. A beépí­tett Magnesium Mineralized vízszűrő betét megszűri a csap­vizet, és magné­zi­umot ad hozzá. Egy gomb­nyo­másra hideg, buborékos, szoba­hő­mér­sék­letű vagy forró víz csapol­ható. A veze­tékes víz így egye­dül­álló ízél­ménnyé változik!

Tudj meg többet
BWT AQA Drink 40 product image BWT AQA drink 40
AQA drink Wasserspender
AQA drink Wasserspender

Víz és magnézium a gasztronómiában

A gaszt­ro­nó­mi­ában is igaz a mottó: A Magnesium Mineralizered szűrt víz elősegítheti a jobb ízt a csészében és a pohárban. Ezért alkal­mazzák itt is elősze­re­tettel a BWT magné­zi­umos szűrő­pat­ron­jait a döntő ízkü­lönbség érde­kében. Mindegy, hogy a barista kávé töké­letes krémes habjáról vagy egy csésze tea zamatos aromá­járól van szó – a BWT Magne­sium Mine­ra­li­zered szűrt vize hozzájárulhat vala­mennyi forró ital kiváló minőségéhez. Amúgy nem mellesleg, a vízben talál­ható keve­sebb vízkövesedésért felelős anyag révén meghosszab­bít­ható a gaszt­ro­nó­miai beren­de­zések élet­tar­tama is.

BWT bestmax PREMIUM

A BWT bestmax PREMIUM olyan inno­vatív szűrő­rend­szer, amely a közvet­lenül a veze­tékből érkező vizet opti­ma­li­zálja a gaszt­ro­nómia szigorú köve­tel­mé­nyei szerint. Ennek során a víztisztító nagymértékben csökkenti a csapvízben az olyan nem kívánatos alkotóelemeket, mint például a vízkövet, a lebegő illetve ízt módosító szerves anyagoktól, klórtól, és magnéziumot ad hozzá. Ezzel Ön hozzájárulhat a forró italok felséges ízvilágához.
Tudj meg többet
BWT bestmax premium product image no image available

Welcome to the hungarian website of BWT!

It looks like you are from United States. Unfortunately we don't have a local website in your language. Follow the link below to go to the international website or select another country.

Switch to international website

When you close the note or click the link ("continue"), you remain on the hungarian website.

Continue on international site
Choose another country