BWT Woda-Pure konyhai víztiszítók

BWT szűrt víz akár közvetlenül a konyhai csaptelepből

A Woda-Pure Clear M szűrőben lévő kiegészítő vízkő elleni védelem megbízhatóan védi a vízkőképződéstől a vízforralót és a kávéfőző gépet.

BWT Woda-Pure konyhai víztiszító család - a választás szabadsága az Öné

Élvezet az egész család számára

Család a konyhában vizet iszik Család a konyhában vizet iszik

Moduláris konyhai víztisztító rendszer, ahol szabadon kiválaszthatja a vízszűrőt és a csaptelepet

BWT Woda-Pure konyhai víztiszító család

A Woda-Pure víztisztító termékcsalád elhozza Önnek a teljesen szabadon összeállítható konyhai vízszűrő megoldást. Találja meg az életmódjához leginkább passzoló szűrt vizet helyben előállító megoldást!
BWT Woda-Pure víztiszító család konyhapult alá beépítve BWT Woda-Pure víztiszító család konyhapult alá beépítve

Woda-Pure víztisztító rendszer

Woda-Pure víztisztítók

Moduláris konyhai víztisztító rendszer, ahol szabadon kiválaszthatja a vízszűrőt és a csaptelepet

A Woda-Pure víztisztító termékcsalád elhozza Önnek a teljesen szabadon összeállítható konyhai vízszűrő megoldást. Találja meg az életmódjához leginkább passzoló szűrt vizet helyben előállító megoldást!

A Woda-Pure moduláris konyha víztisztító termékeknek köszönhetően BWT szűrt vizet fogyaszthat közvetlenül a konyhai csapból és szabadon kiválaszthatja a piacon elérhető opciók közül a konyhája stílusához legjobban illeszkedő, háromutas csaptelepet is. 3 különböző szűrőpatron áll a rendelkezésére, amelyek közt megtalálhatja az Önnek szükséges 1 vagy 2 darab szűrőbetétet, hogy otthonában állíthassa elő az ideális összetételű szűrt vizet.

Küchenwasserfilter
Küchenwasserfilter

Szűrt víz közvetlenül a konyhai csapból

Milyen előnyökkel jár a Woda-​Pure konyhai víztiszító család használata?

BWT WODA-​PURE víztisztító termék­család

Termékáttekintés
 

Egyetlen csap­telep, kétféle víz?

A három­utas, 2 karos csap­te­lepek lehe­tő­séget bizto­sí­tanak arra, hogy ugyan­azon a vízvé­teli ponton szűrt vizet engedjen, vagy szűretlen vizet hasz­náljon a moso­ga­táshoz, zöld­ségek megmo­sá­sához.

A Woda-​Pure víztisz­tító rend­szer a legtöbb három­utas csap­te­leppel hasz­nál­ható, így még több színből, formából és stílusból választ­hatja ki kony­hája ideális kiegé­szí­tőjét a szaniter szak­üz­le­tekben. A csap­telep nem a szett része, bárhol megvá­sá­rol­hatja a víztisz­tító rend­szerrel kompa­ti­bilis típusú, új konyhai csap­te­lepjét.

A BWT Woda-​Pure termékek NNK ivóvíz hasz­ná­lati enge­déllyel rendel­keznek. 

Öné a választás szabad­sága!

Woda-Pure videohoz elolap 1280x640
Woda-Pure videohoz elolap 640x320

BWT Woda-​Pure S-C aktív­szenes vízszűrő
- a kellemes ízél­mé­nyért

Egy alap­vető vízszű­rést biztosít.

A szűrő­patron 2 foko­zatban szűri a vizet: az integ­rált lebe­gő­anyag szűrőnek köszön­he­tően eltá­vo­lítja a lebegő részecs­kéket, a kiváló minő­ségű aktív­szén blokk pedig haté­ko­nyan csök­kenti az íz- és szag­rontó anya­gokat, például a klórt, a veze­tékes vízben.

Kortyolja élve­zettel a BWT szűrt vizet, tapasz­talja meg az ízél­ményt a saját ottho­nában!
BWT Woda-Pure S-C aktívszénszűrős víztiszító

Woda-​Pure S-CUF vízszűrő patron – ultra­szű­rővel a higi­é­niai védelem maxi­ma­li­á­sáért

Ez a vízszűrő elem a higiéniai védelem maximalizálása érdekében 3 lépcsőben szűri meg a vezetékes vizet.

A Woda-Pure S-C aktívszenes szűrőpatron előnyeit mind magába foglalja, első lépésként szűri a lebegő szennyeződéseket, majd második lépésben az aktív szenes szűrő csökkenti az íz- és illatrontó anyagok jelenlétét a vezetékes vízben. Mindezek után a Woda-pure S-CUF a BWT higiéniai ultraszűrő technológiának köszönhetően a baktériumok 99,9%-át is eltávolítja és csökkenti a mikroműanyagok mennyiségét is a vízben.


A Woda-Pure víztisztító rendszer eredménye a biztonságos, kellemes ízű, szűrt víz - tökéletes az egész családnak.

BWT Woda-Pure S-UF víztiszító

Woda-Pure Clear M Mineralizer
hozzáadott magnézium

A vízszűrő patron külön­le­ges­sége a hozzá­adott magné­zi­umban rejlik.

A Woda-​Pure S-C aktív­szenes szűrő­patron előnye­ivel szintén rendel­kezik: szűri a lebegő anya­gokat és az aktív­szenes szűrő csök­kenti az íz- és illat­rontó anyagok mennyi­ségét a veze­tékes vízben.

Ezeken felül a Woda-​Pure Clear M Mine­ra­lizer a szaba­dal­maz­ta­tott Mg2⁺ tech­no­ló­gi­ának köszön­he­tően csök­kenti a vízkőért felelős anya­gokat a vízben és a szűrés során magné­zi­umot juttat a vízbe, a vízke­ménység függ­vé­nyében. Így védelmet nyújt a konyhai beren­de­zé­seknek a vízkővel szemben, pl. a kávé­fő­zőnek, vízfor­ra­lónak. Emel­lett bizto­sítja a víz kiegyen­sú­lyo­zott ásványi anyag tartalmát is a kiváló (v)ízél­mé­nyért, ezzel hozzá­já­rulhat, hogy a készülő italokban a kávé vagy tea aromája kitel­je­sed­hessen.

BWT Woda-Pure Clear M víztiszító broadway engineering

A Woda-Pure víztisztító rendszer beszerelése

A modu­lá­risan felépülő víztisz­tító rend­szer elemeit Ön választ­hatja ki és önál­lóan vásá­rol­hatja meg.

Ezek az aláb­biak:

  • Woda-​Pure 1 vagy 2 vízszűrő fej és a hozzájuk illő szűrő­pat­ronok
  • opci­o­ná­lisan a meglévő, hagyo­má­nyos csap­telep mellé egy kisebb, extra csap­telep a szűrt víznek
  • opci­o­ná­lisan BWT Aqua­Meter highflow mérőóra a vízfo­gyasztás moni­to­ro­zá­sához
  • a konyha elren­de­zé­sének megfe­lelő, a bekö­téshez szük­séges csat­la­kozók, csövek

A víztisz­tító rend­szert közvet­lenül a moso­gató alá kell besze­relni, majd csat­la­koz­tatni kell a vízve­ze­tékhez, a vala­mint a külön megvá­sá­rolt, három­utas csap­te­lephez vagy az opci­o­nális kis csaphoz.

Hogy működik a BWT Woda-​Pure
modu­láris vízti­sztító patronja?

1. Találja meg kony­há­jához legin­kább passzoló

Találja meg a kony­há­jához legin­kább passzoló, szűrt vízhez is hasz­nál­ható 3-utas csap­te­lepet. (tetsző­leges márka)

2. Válassza ki az élet stílusához illesz­kedő BWT vízszűrő patront!

WODA-PURE moduláris konyha víztisztító család termékeinek köszönhetően BWT szűrt vizet fogyaszthat közvetlenül a konyhai csapból.

A mind a három szűrő­patron fajta el van látva egy  előszű­rővel, amely eltá­vo­lítja a veze­tékes vízben talál­ható lebegő szennye­ző­dé­seket, például a homokot vagy a rozsdát. Ezt követi az aktív­szenes szűrő, amely eltá­vo­lítja a klór, az íz- és illat­rontó anyagok nagy részét, megal­kotva a finom, BWT szűrt víz jelen­tette ízél­ményt.

A Woda-Pure S-CUF és a Woda-Pure Clear M Mine­ra­lizer további lépcsőben is opti­ma­li­záljak a vizet.

Fedezze fel a termék­port­fo­liónk külön­féle megol­dá­sait: 

BWT Woda-Pure víztiszító termék család konyhai felhasználásra
BWT Woda-Pure víztiszító termék család konyhai felhasználásra

Miért van szükség pult alá építhető víztisztítóra?

A víz nélkülözhetetlen az élethez, azonban korlátozott mennyiségben áll rendelkezésre. Ráadásul nem mindig olyan minőségű a víz, mint amire szükségünk lenne. A csapvízben illetve a vízvezetékekben előforduló ízrontó anyagok kihatással lehetnek a víz ízére. A nagyon magas vízkőtartalmú vizet használóknak ismerős a gyorsan vízkövesedő kávégépek vagy vízforralók problémája, melyeknek akár az élettartalma is lecsökkenthet.

A környezetvédelem és a műanyaghulladék csökkentése központi kérdéssé vált társadalmunk számára. Sok mindent teszünk azért, hogy csökkentsük az egyszer használatos palackok, edények, zacskók és még sok más fogyasztását. A műanyaghulladék részét a szinte minden háztartásban előforduló egyszer használatos műanyag palackok okozzák.

(V)ízélmény otthonában a nap bármely pillanatában

A BWT feladatául tűzte ki, hogy a lokálisan rendelkezésre álló vizet úgy tisztítsa meg, hogy az a szükséges minőségben és a fogyasztók elvárásainak megfelelően álljon rendelkezésre. Szállítási utak és felesleges műanyagtermelés nélkül, de innovatív szellemiséggel, tudással, felelősségvállalással és legértékesebb erőforrásunkkal, a vízzel szemben tanúsított tisztelettel.

BWT WODA-PURE víztiszító termék családdal kapcsolatot letölthető információs anyagok

BWT Woda-Pure víztiszító termékcsalád bemutató prospektus PDF, 3 Mb Downloads
BWT Woda-Pure S-C és S-CUF víztiszító berendezése használati útmutatója PDF, 1383 Kb Downloads

Gondolkozz helyiben – a jó dolgok néha olyan közeliek

A palac­ko­zott víz gyakran rend­kívül hosszú utat tesz meg, mire Önhöz ér. Pedig létezik egy sokkal jobb alter­na­tíva: a helyi veze­tékes víz. A BWT opti­ma­li­zálja a helyi vizet, törekszik rá, hogy megte­remtse a lehető legjobb támo­ga­tási felté­te­leket, továbbá csök­kenti a feles­leges szál­lí­tási utakat és az egyszer hasz­ná­latos palackok fogyasz­tását. Ez csök­kenti a CO2-​kibocsátást, és közve­tetten segít a klíma­vál­tozás elleni küzde­lemben.
Mehr Regionalität

(V)ízél­mény a BWT Woda-Pure Clear M Mineralizer szűrőpatronnal

Egyre többen ismerik a magné­zium ásványi anya­gokat, mint kiváló íz támogatót. A Woda-Pure Clear M Minerlaizer vízszűrő patronnal szűrt víz fogyasz­tása élve­ze­tessé teheti a minden­napok apró pilla­na­tait. Ízletes szomj­oltó, de opti­mális a kávé vagy tea elké­szí­té­séhez is. Kellemes íze egész nap elkí­séri Önt.
Mehr Geschmack

Több felelősség – „kortyról kortyra” tesszük jobbá a világot

Vállaljon Ön is felelősséget környe­ze­tünk védel­méért, és legyen az Ön otthona is egyszer hasz­ná­latos palac­koktól mentes zóna. A BWT Woda-Pure termékcsaláddal szűrt víz ugyanis közvet­lenül a konyhai csapból folyik ki, helyi csapvíz optimalizálásával.

Ez a követ­kezőt jelenti: nem lesz szükség vizes palac­kokat haza­cip­leni és keve­sebb hulla­dékot termel, ezzel pedig hozzá­já­rulhat a CO2 lábnyo­mának csök­ken­té­séhez.
Mehr Verantwortung

Személyre szabott Tanácsadás

Örömmel segítünk, hogy Önnel közösen találjuk meg a megfelelő vízkezelő megoldást otthona számára.

Lépjen kapcsolatba a BWT - tanácsadókkal.

Megjegyzés: A kezelendő nyersvíz minőségének ki kell elégítenie a 201/2001 (X. 25.) sz. kormányrendeletet, illetve az EU ivóvíz minőségre vonatkozó előírásait. Az íz- és szagrontó anyagok, vízkőért felelős anyagok, illetve nehézfémek és szerves anyagok eltávolításának mértéke függ a kezelendő vízben előforduló koncentrációtól.

Visit your local website

Stay on this website