Ministil P 6;24
Ministil P 6;24

BWT Ministil P 6; 12; 24 kevertágyas ioncserélő gyanta

Kevertágyas gyantapatronos sótalanítás az ipari szektor számára

Információkérés
 • Teljesen sótalanított, demineralizált víz
 • Gyors patroncsere a központi bajonettzár segítségével
 • Környezetbarát, központi újrahasznosítás
 • Nyomásálló 6 barig

A Ministil P ioncserélő kevertágyas gyanta termékleírása

 

A Mini­stil P ioncse­rélő kevert­ágyas gyanta termék­le­írása

Az alkal­ma­zási terület:
A Mini­stil teljes sóta­la­ní­tási tech­no­lógia széles­körű felhasz­ná­lásra alkalmas: az ultra­hangos párá­sí­tókon át a vegyi labo­ra­tó­ri­umok anali­tikai készü­lé­keiig, a bizton­ságos műkö­déshez teljesen tiszta víz szük­séges. 

Az ioncse­rélő kevert­ágyas gyanta műkö­dési elve:
A termé­szetes víz oldott formában tartalmaz ásványi anya­gokat, amelyeket a BWT Mini­stil patronok szinte teljesen eltá­vo­lí­tanak.  A Mini­stil ioncse­rélő kevert­ágyas gyan­tákkal előál­lí­tott tiszta víz maradék sótar­talma 0,1 mg/l, amely körül­belül 0,2 μS/cm veze­tő­ké­pes­ségnek felel meg.

Ehhez a veze­tékes vizet felülről lefelé átve­zetik egy kevert­ágyas gyan­ta­töl­te­léken, amely kémi­a­ilag megköti a sókat, a szén-dioxidot és a szilícium-dioxidot. 

Ha a gyan­ta­ka­pa­citás kimerül, a kevert­ágyas sóta­la­nító patron néhány egyszerű lépésben cserél­hető. A BWT Mini­stil Connec­tion Head ID mérő- és csat­la­ko­zó­fejbe egy bajo­nettzár van beépítve, amely lehe­tővé teszi a cserét anélkül, hogy le kellene válasz­tani a hidra­u­likus vagy elekt­romos csat­la­ko­zó­ve­ze­té­keket.

A központi gyanta újrahasznosítás számos előnnyel jár:
A gyanta újrahasznosítás folya­ma­tához szük­séges veszé­lyes savak és lúgok táro­lá­sával, előírás­szerű keze­lé­sével és hulla­dék­ke­ze­lé­sével nem kell helyben foglal­kozni, mind­ezekről a BWT gondos­kodik. Ráadásul a BWT rege­ne­rá­ciós központ­jában töme­gesen végzett gyan­ta­ újrahasznosítás gazda­ságos, környe­zet­barát és külö­nösen bizton­ságos, megfelel az összes előírásnak.

Az ioncse­rélő gyan­ta­patron felépí­tése: 
Műanyag palack bajo­nett­zárral. 
BWT Mini­stil Connec­tion Head ID mérő- és csat­la­ko­zófej konduktancia-figyeléssel, konduktancia-kijelzővel és riasz­tási küszöb­b­eme­nettel; 
rugalmas, rozs­da­mentes bevo­natú csat­la­ko­zó­tömlők.

Szál­lítás:
Mini­stil sóta­la­nító patron gyanta töltettel. 
A Mini­stil Connec­tion Head ID mérő- és csat­la­ko­zó­fejet a rugalmas és rozs­da­mentes bevo­natú csat­la­ko­zó­töm­lőkkel külön kell megren­delni.

Java­solt tarto­zékok: 
BWT Upstream központi szűrő
a lebegő anyagok eltá­vo­lí­tá­sára a vízből. 

Kérje bátran szak­ér­tőink segít­ségét!

Ministil P áramlási kimenet

Ministil áramlási kimenet
Ministil áramlási kimenet

Fenn­tart­ható gyan­ta­ újrahasznosítás

A víz körforgásban marad

 

Az ultra­mo­dern és higi­é­nikus gyanta újra­hasz­no­sí­tásnak és töltő­ál­lo­má­sunknak köszön­he­tően minden Mini­stil P kevert­ágyas sóta­la­nító beren­de­zéshez saját gyanta újrahasznosító szol­gál­ta­tást tudunk kínálni.

Minden ioncse­rélő olyan gyan­tával működik, amelyet egy központi állo­máson, töme­gesen újra aktiválunk. Ez a központ megfelel az opti­mális gyan­ta­ újrahasznosítás gazda­sági és környe­zet­vé­delmi köve­tel­mé­nye­inek. A fejlett újrahasznosító tech­no­ló­gi­ának és a zökke­nő­mentes minő­ség­el­len­őr­zésnek köszön­he­tően ioncse­rélő kevert­ágyas gyan­táink hosszú­távon is ugyan­olyan jó minő­ségű vizet állí­tanak elő bármi­lyen ivóvízből.

 

MINI­STIL P - ioncse­rélő kevert­ágyas gyanták

 

 • Gyors gyan­ta­pat­ron­csere a középső bajo­nett­zárnak köszön­he­tően
 • Nyomás­álló 6 barig
 • Szab­vá­nyos veze­tő­ké­pesség mérés
 • Környe­zet­barát, központi újrahasznosítás
 • A kime­rült gyanta cseréje azonos minő­ségű reaktivált gyan­tára
 • Minden keres­ke­de­lemben kapható rész­leges és teljes sóta­la­nító patron újrahasznosítása
 • Tilos a vegy­szerek táro­lása, keze­lése vagy ártal­mat­la­ní­tása

 

Gyanta regenerálás
Gyanta regenerálás

Ioncse­rélő gyanta újrahasznosítás előfi­zetés

 

A 6 alkalmas gyanta újrahasznosítást magába foglaló jegy­füzet lehe­tő­sé­günkkel kedve­zőbb díj mellett gondos­kodhat a sóta­la­nító beren­de­zései zökke­nő­mentes műkö­dé­séről.

Kevertágyas gyanta
újra­hasz­no­sító állomások

 

Amennyiben a BWT által forgal­ma­zott újrahasznosítható MB5 típusú kevert­ágyas gyantát használ, úgy lehe­tő­sége van Gyanta úrja­hasz­no­sító lera­ka­taink szol­gál­ta­tá­sait igénybe venni orszá­gosan több ponton. Így az alacsony kapa­ci­tású patront kedvező áron hely­re­ál­lít­hatja és nincs szükség új töltet vásár­lá­sára.

Buda­örsön a BWT-​nél vagy az alábbi címeken tudják felvenni a kapcso­latot.

 

Ministil P 6;24

BWT Ministil P 6; 12; 24 kevertágyas ioncserélő gyanta

INFORMÁCIÓKÉRÉS, TERMÉKTANÁCSADÁS, KÖTELEZETTSÉG NÉLKÜL

Kérjük, töltse ki információkérő adatlapunkat, és a műszaki értékesítő kollégáink hamarosan felveszik Önnel a kapcsolatot, hogy közösen találják meg a megfelelő vízkezelő megoldást.

Az üzeneted
Elolvastam és elfogadom az Adatvédelmi Tájékoztatóban leírtakat és az oldal Szerződési feltételeit. *

A küldés gomb megnyomásával elfogadom, hogy a BWT Hungária felkeressen a megadott elérhetőségeimen információkérésemmel kapcsolatban.

Visit your local website

Stay on this website