BWT Perla SILK SMART M

High Performance Water Softener

Információkérés
Cikkszám: PSMBIOW
  • Letisztult kialakítás és lenyűgöző teljesítmény
  • Fejlett IoT technológia: kommunikáció a BWT appal, amelyek az keresztül figyelemmel kísérhetjük a készüléket.
  • Smart metering funkció: az intelligens, predektív regenerálás.
  • Többfunkciós, háttérvilágítású kijelző
  • Könnyen beszerelhető, egyszerűen kezelhető
  • Sólé szelep a nagyobb biztonságért

BWT PERLA SILK SMART vízlágyító - termék ismertető

 

Intel­li­gens és telje­sít­mény­ori­en­tált kivitel a modern élethez igazítva, amely percen­ként akár 50 liter lágy, selyem­vizet biztosít. A tény­leges hasz­nálat, az életmód és a változó igényeket figye­lembe veszi a BWT Perla Silk vízlá­gyító beren­dezés. Csak szükség esetén rege­nerál, így garan­tálja az opti­mális víz és só felhasz­ná­lást a költ­ség­ha­té­konyság és a fenn­tart­ha­tóság érde­kében. A BWT Perla Silk töké­letes választás a modern élet­stí­lushoz.

A BWT PERLA SILK SMART vízlá­gyí­tóban több van, mint gondol­nánk.

Bármely terü­letet vizs­gálod – tervezés, tech­no­lógia, biztonság, beál­lítás, működés stb. – meg fogsz lepődni, hogy mekkora értéket kapsz a pénze­dért.

TERVEZÉS
A BWT Perla Silk smart vízlá­gyító okos, jól megter­ve­zett és lenyű­gö­zően sima, egyenes vonalú, letisz­tult stílusú beren­de­zések. Ezen túlme­nően, hang­sú­lyoz­nunk kell funk­ci­o­na­li­tá­sukat és robosztus jelle­güket. A beépí­tett kijel­zővel ellá­tott kompakt ház teljesen zárt a por elleni védelem érde­kében továbbá, hogy megvédje belső szép­ségét, amely az intel­li­gens megkö­ze­lítés mögött rejlik, hogy lágy, BWT selyem­vizet bizto­sítson.

SMART METE­RING FUNKCIÓ: INTEL­LI­GENS PREDIKTÍV REGE­NE­RÁLÁS
A tény­leges hasz­nálat, az életmód és a jövő­beli igények össze­egyez­te­tése lehe­tővé teszi a BWT Perla Silk smart vízlá­gyítók számára, hogy folya­ma­tosan bizto­sítsák az otthon lágy vízzel történő ellá­tását. A beren­de­zések akkor rege­ne­rálnak, amikor szük­séges, így opti­ma­li­zálja a víz és sófo­gyasz­tást a maxi­mális haté­konyság és a valós műkö­dési költ­ségek mini­ma­li­zása érde­kében, így a BWT Perla Silk smart vízlá­gyító töké­letes választás a modern otthonok igénye­ihez.

VISSZA­CSAPÓ SZELEP A BIZTONSÁG ÉRDE­KÉBEN
A BWT Perla Silk smart vízlá­gyítók tartal­maznak egy vissza­csapó szelepet, mely megaka­dá­lyozza a túltöl­tést, ezáltal bizton­ságot nyújt.

BIO CELLA - A HIGI­ÉNIA ÉRDE­KÉBEN
A BWT Perla Silk smart vízlá­gyító tartalmaz egy bio cellát, mely azáltal biztosít higi­é­niát, hogy minden egyes rege­ne­rálás alkal­mával auto­ma­tikus gyan­ta­fer­tőt­le­ní­tést végez.

 

IoT tech­no­lógia (WI-FI kapcso­lattal)


A Perla Silk SMART vízlá­gyító tele­pí­tése és regiszt­rá­ciója egysze­rűbb, mint valaha. Amikor az Ön tele­fonján vagy tabletjén lévő BWT Best Water Home App csat­la­kozik a BWT Perla Silk vízlá­gyí­tóhoz, szám­talan értékes és izgalmas funkció válik elér­he­tővé. Tájé­ko­zódhat a készülék aktu­ális álla­po­táról, szerviz esedé­kes­ségről, nyomon követi a vízfo­gyasztás, és még azt is megmu­tatja, hogy várha­tóan mikor kell újra feltöl­teni a rend­szert rege­ne­ráló sóval.

BEST WATER HOME ALKAL­MAZÁS
Sokkal több mint egy alkal­mazás - szemé­lyes vízügyi tanács­adód akár 30 BWT termékhez és az előnyök teljes vilá­gához - kedvez­mé­nyek, garan­ciák, extra szol­gál­ta­tások.


Biztonság és nyugalom - akár 6 év garan­ci­ával

Kiemel­kedő minőség és kivitel, gyári garan­ci­ával az Ön nyugal­máért.

Megjegyzés: A kezelendő víz minőségének ki kell elégítenie a 201/2001 (X. 25.) sz. kormányrendeletet, illetve az EU ivóvíz minőségre vonatkozó előírásait, továbbá a nyomásigénynek folyamatosan, a víztermelés szüneteiben is 3-6 bar közti értéken kell lennie.

Kérjük, műszaki vezetőjével, tervezőjével egyeztess a felhasznált technológiai csatlakozások anyagminőségek összeférhetőségét a lágyvízzel, kapacitásokat, térfogatáramokat stb.!

A berendezést +5°C és +35°C közötti hőmérsékletű helyiségbe, vízszintes, sík, szilárd, alapra kell telepíteni. Vízkezelő berendezés beépítése esetén, a helyiségben padlóösszefolyó kiépítésével vagy más módon kell megoldani a vízkezelő berendezés esetleges meghibásodásból eredő víz elvezetését. A kezelendő nyersvíz hőmérséklete nem haladhatja meg a + 30 °C-t. Tilos a berendezést erősen párás, vagy poros helységbe telepíteni. Óvni kell a fagytól, sugárzó hőtől, ultraibolya sugárzástól.

Energia illetve a mosó és mosogatószer megtakarításának mértéke függ az adott település vízkeménységétől és a lágyítás mértékétől.

A vízlágyító berendezések több fokozatban állítható, mely révén különböző erősségű vízkőcsökkentés érhető el egészen a teljes fizikai vízkőmentességig (0,1 nk°). Egy 5 nk értékkel rendelkező lágyvíz esetén, ami még megfelel az ivóvíz minőségnek, már nem tapasztalhat vízkőlerakódást a napi használat mellett, mivel vízkő nem jelenik meg rendszeres és szokásos takarítás mellett, azonban más sók kirakódása előfordulhat. Azok akár egy puha ruha segítségével is könnyedén eltávolíthatók.

A BWT a otthoni felhasználásra az 5 nk° érték beállítását javasolja, ami megfelel az ivóvízminőségi követelményeknek.

A vízlágyító berendezés - a benne lévő nagy mennyiségű gyanta miatt - használata növelheti a baktérium-elszaporodás és a nitritképződés kockázatát.
Biztonságos üzemeltetés mellett a vízlágyításból adódó kockázatok mérsékelhetők, de a kezelt víz felhasználása nem javasolt várandósok számára, és 3 év alatti gyermekek itatására, táplálására.
 
Ennek kialakulása elsősorban akkor jelentkezhet, ha hosszabb ideig (2-3 napig) nincs használva a víz a házban – ekkor pangó víz alakul ki.
Javasoljuk, hogy ilyenkor a használat előtt egy extra regenerálást indítsanak el a berendezésen, amellyel kezelhető a jelenség.
 
Alacsony nátriumtartalmú étrend esetén kövesse a helyi egészségügyi szervezet tanácsait a lágyított víz használatával kapcsolatban, mivel a működésből fakadóan, a víz nátrium tartalma magasabb lesz.

A csecsemők tápszerének elkészítéséhez szükséges vizet kizárólag olyan csapból vegye, ami nem lágy vizet ad, mivel bizonyos tápszerek és a lágy víz is nyomokban nátriumot tartalmaznak, amit a csecsemők szervezete csak korlátozott mértékben tolerál

INFORMÁCIÓKÉRÉS, TERMÉKTANÁCSADÁS, KÖTELEZETTSÉG NÉLKÜL

Kérjük, töltse ki információkérő adatlapunkat, és a műszaki értékesítő kollégáink hamarosan felveszik Önnel a kapcsolatot, hogy közösen találják meg a megfelelő vízkezelő megoldást.

Az üzeneted
Elolvastam és elfogadom az Adatvédelmi Tájékoztatóban leírtakat és az oldal Szerződési feltételeit. *

A küldés gomb megnyomásával elfogadom, hogy a BWT Hungária felkeressen a megadott elérhetőségeimen információkérésemmel kapcsolatban.

Visit your local website

Stay on this website