Higiénikus ipari vízkezelés és koncentrátum újrafelhasználás

BWT ipari vízkezelés
Ipari vízkezelés BWT
Ismerje meg, milyen lehetőségek érhetők el a BWT innovációival az ipari vízkezelés és koncentrátum-újrafelhasználás terén.
.

A kiemelten higiénikus ipari vízkezelés és a koncentrátum-újrafelhasználás lehetőségét szeretnénk bemutatni az alábbi esettanulmányon keresztül. Ügyfelünk, egy vegyipari és fogyasztási cikkeket gyártó multinacionális vállalat, a magyarországi leányvállalatához igényelt speciális vízkezelő berendezéssort. 

Hogy miként lehet egy rossz minőségű, változó összetételű, hálózati vízből a magas elvárásoknak megfelelő, oldott anyagoktól mentes vizet létrehozni, kiemelten higiénikus sztenderdek mellett? 
Hogyan lehetséges-e a szennyvíz mennyiségének csökkentése további tudatos vízkezeléssel?

Ezeket fogjuk most a berendezések pontos bemutatása mellett megválaszolni.

A fordí­tott ozmó­zisos, RO beren­de­zéssor műkö­dése

Az első megke­resés arra irányult, hogy magas minő­ségű, fordí­tott ozmó­zissal megtisz­tí­tott vizet bizto­sít­sunk a termékek gyár­tási folya­ma­ta­ihoz. Nagyon sok alkal­ma­zási terület van, ahol kiemelten fontos, hogy higi­é­nikus körül­mé­nyek közt előál­lítva és tárolva, alacsony sótar­talmú, alacsony bakté­ri­um­tar­talmú víz álljon rendel­ke­zésre. A helyben elér­hető, keze­lendő víz viszont rossz minő­ségű volt, így a vízmi­nő­ségi prob­lé­mával is kalku­lálni kellett.

Az új épület terve­zé­sekor számoltak az ipari vízke­ze­léshez szük­séges beren­de­zések körü­be­lüli hely­igé­nyével, így a projekt megva­ló­sí­tá­sakor egy kisebb méretű helyiség állt a rendel­ke­zé­sünkre.

A feladat megol­dá­sára két azonos, párhu­za­mosan működő beren­de­zéssor került megva­ló­sí­tásra. Első lépes­ként a BWT HD 100 mikronos szűrőjét hasz­náltuk, amely egy 222-es szűrő saválló házban, cserél­hető szűrő­be­té­tekkel, amelyek külön­böző mikrom­éretű szűrő­be­téttel szerel­hetők. Ez eltá­vo­lítja a vízből a nagy­szem­csés, lebegő szennye­ző­dé­seket, mint például a háló­zati veze­tékben előfor­duló rozsda vagy homok.
Ezt követte egy BEWADES UV beren­dezés, amely a csírát­la­ní­tá­sért felel. A víz ultra­ibolya (UV) fényt sugárzó lámpa­csövek mellett áramlik el, az intenzív sugárzás elpusz­títja a mikro­or­ga­niz­mu­sokat, így végzi el a víz fertőt­le­ní­tését.

A fenti módon előszűrt víz a BWT Rondomat DUO 10 DVGW vízlá­gyí­tókra érke­zett, amely beren­de­zések a hagyo­má­nyos, ioncse­rélő vízlá­gyítók legújabb gene­rá­ci­óját képvi­selik. Ezek a német DVGW és a magyar ÁNTSZ által bevizs­gált, auto­ma­tikus gyan­taágy fertőt­le­ní­téssel rendel­kező, és a hagyo­má­nyos beren­de­zé­sekhez képest keve­sebb rege­ne­ráló sót felhasz­náló vízlá­gyítók. Feladatuk az fordí­tott ozmó­zist végző memb­ránok védelme, azáltal, hogy megaka­dá­lyozzák a vízkö­ve­se­dést okozó sók kira­kó­dását.

Követ­kező lépés­ként a víz klór­tar­talma került kiszű­résre, amelyet REDOX méréssel és BWT SH-7001 vegy­szer adago­lá­sával való­sí­tot­tunk meg.

Az így előke­zelt víz egy saválló tartályba érke­zett, amely kúpos fenékkel és CIP gömbbel is rendel­kezik, előse­gítve fertőt­le­ní­tést. A tartály légző­csonkja is bakté­ri­um­szűrős, így a beszí­vott levegő is előzetes szűrésen esik át. A tartályból a vizet egy frek­ven­cia­váltós szivattyú továb­bítja az RO beren­de­zések felé, egy 5 mikronos szűrő­be­té­tekkel rendel­kező, saválló házú szűrőn keresztül.

A fordított ozmózis (reverse osmosis – RO) során egy speciális membránt és a nyomáskülönbséget kihasználva megszűrjük az előkezelt hálózati vizet. Eltávolítjuk az összes oldott szilárd anyag 90-95 %-át, valamint az az összes baktérium és finom szuszpendált részecske 98%-át, amelyeknek a mérete meghaladja a 0,001 mikront. A végeredmény, vagyis a permeátum, egy tisztított, sótalanított víz, amelyet vegyszerek nélkül, költséghatékonyan és környezetbarát módon állítunk elő.

A vegy­ipar és fogyasz­tási cikkek gyár­tá­sához szük­séges RO víz előál­lí­tá­sához soron­ként egy BWT PERMAQ® PRO S8 fordí­tott ozmó­zisos beren­de­zést tele­pí­tet­tünk.

Ez a készülék ultra­kom­pakt kivi­telben, egy holt­tér­mentes, mono­blokkos, “Full-​Fit” tech­no­ló­gi­ával lett kiala­kítva, a csíra­kép­ződés és a pangó víz megelő­zé­sére. Ennek köszön­he­tően maga­sabb minő­ségű vizet képes előál­lí­tani, mint más RO beren­de­zések. Magas telje­sít­mé­nyével, nagy térfo­gat­ára­mával és az elekt­ro­ni­kusan vezé­rel­hető önfer­tőt­le­ní­tési folya­ma­tával alkalmas a kiemelten higi­é­nikus, RO víz előál­lí­tá­sára.

Hogy az ügyfél magas szten­derd­je­inek megfe­lel­jünk, a rozs­da­mentes memb­ránház mellett a beren­de­zéssor csöve­zé­sére is kiemelt figyelmet fordí­tot­tunk. Egy maga­sabb minő­ségű, külön­le­gesen ötvö­zött, saválló csőrend­szer mellett döntöt­tünk, amely tovább csök­kenti a korrózió eselyét, jobban ellenáll a sóta­la­ní­tott víznek. Ezek a minő­ség­beli változ­ta­tások mind segí­tették a beren­de­zéssor tartós­sá­gának növe­lését és a prob­lé­ma­mentes, hosszú távú üzemel­te­tést.
Az előál­lí­tott perme­átum 0,2 mikronos beté­tekkel rendel­kező, saválló házú szűrőn keresztül érkezik a megren­delő által bizto­sí­tott tartá­lyokba, ahonnan frek­ven­cia­váltós szivattyúval történik a kiadás.

Az ipari vízke­zelés ered­ménye, az eltá­rolt perme­átum ettől a ponttól már szabadon felhasz­nál­ható: mind­össze a tartály mérete és a szivattyú kapa­ci­tása hatá­rozza meg, hogy mekkora vízmennyiség véte­lez­hető a felhasz­ná­lási helyeken.

A tele­pítés és beüze­melés végén termé­sze­tesen nem állt meg a projekt. Ahogy a tisz­tí­tott víz rendel­ke­zésre állása is folya­matos, úgy a karban­tar­tási szer­ző­dé­sünkben is rövid határ­idős, folya­matos rendel­ke­zésre állást vállal­tunk, támo­gatva a gördü­lé­keny üzemel­te­tést.

Higiénikus ipari vízkezelés
Higiénikus ipari vízkezelés

Maximális higiénia, fertőtleníthető ipari vízkezelő rendszer

Ahogy már korábban is hangsúlyoztuk, az ipari vízkezelő rendszer összeállítása során a higiénia nagyon fontos követelmény volt az ügyfél részéről. Ezért választottuk az új BWT innovációt alkalmazó, higiénikus BWT PERMAQ S berendezéssort, amely ezen igényeket teljeskörűen kielégítette. 

A “Full-Fit” technológiával gyártott, ultrakompakt méretű, magas teljesítményű, nem rozsdásodó készülék egy továbbfejlesztett, ásványi anyag szerkezetű, öntött alappal rendelkezik. Előnyei közé tartozik a nagy áramlási sebesség, a kisebb áramfogyasztás és az energiatakarékos, frekvenciaváltós szivattyúval szerelt konstrukció.

Az ipari vízkezelésre szánt készüléksor egésze fertőtleníthető az ügyfél sztenderdjei szerint és a minőségellenőrzéshez lángolható mintavételi helyeket is kialakítottunk. 

A teljesen sótalanított víz, a permeátum szűrésére egy 0,2 mikronos bakteriális szűrőt is alkalmaztunk, hogy a legmagasabb higiéniai követelményeknek is megfeleljen a végeredmény.

A további vezetékrendszer is magas anyagminőségű és elágazás- és holtágmentesen került kialakításra, hogy megelőzzük a pangó víz okozta csírásodást.

Ezekkel a lépésekkel magasabb higiéniai követelményeknek is képesek voltunk megfelelni. De a projekt itt még nem zárult le: az ügyfél további igényekkel fordult felénk.

A szennyvízkibocsátás csökkentése a koncentrátum újrafelhasználásával

Az RO folyamat során nagyjából 70%-os a kihozatal, tehát 70% a hasznos, gyártásban felhasználható, megtisztított RO víz és 30% a folyamat során keletkező szennyvíz. Az ügyfél a vízkezelés után keletkező szennyvizet részben betárolta, részben egy közeli szennyvízkezelő telepre fuvarozva heti rendszerességgel megsemmisítette.

Ezen a gyakorlaton még volt mit javítani: az ügyfél felkérésére megterveztünk egy második körös, duplex RO ipari vízkezelő berendezéssort, amelyet az első után helyeztünk el. Duplex RO esetén az előkezelt vizet két, egymás után sorba kötött berendezésen nyomjuk át. A készüléksorok kombinálásával és a koncentrátum újra felhasználásával akár 70%-kal is tudtuk csökkenteni a szennyvízkibocsátást.

Ezáltal csökkent a tárolandó szennyvíz mennyisége, tehermentesítettük a szennyvízkezelő telepet és rengeteg fuvarozás is megspórolhatóvá vált. A korábban szennyvízzé váló mennyiség most már az újrahasznosításnak köszönhetően felhasználhatóvá vált a gyártás során.

Az ipari vízkezelő berendezéssorok kombinálásával hatékonyabbá tettük a kihozatalt, jobb vízmérleggel kalkulálhattunk, ami nem csak a költségek csökkenését eredményezte, de természetesen egy környezettudatosabb vízfelhasználást is.

A tuda­tosság megtérül

A korszerű RO beren­de­zéssor segít­sé­gével a rendel­ke­zésre álló, nem megfe­lelő minő­ségű vízből tisz­tí­tott RO vizet állí­tot­tunk elő, ami már felhasz­nál­ható a gyártás során. A külön­leges alap­anyag­vá­lasz­tá­soknak és az új, BWT inno­vá­ci­óval működő, önfer­tőt­le­nítő BWT PERMAQ termék­csa­ládnak hála, képesek voltunk megfe­lelni az ügyfél által előírt, magas higi­é­niai elvá­rá­soknak. A dupla RO beren­de­zés­sorok megket­tő­zé­sével pedig a szennyvíz kibo­csá­tást mini­ma­li­záltuk, haté­ko­nyabbá téve a tisz­tí­tott víz kiho­za­talt.

Mind­annyian tudjuk, hogy egy környe­zet­tu­da­to­sabb folyamat, a kisebb környe­zeti lábnyom komoly érték, amelyet nem szabad lebe­csülni a hosszú távú üzleti tervezés során sem. Ebben a projektben ráadásul a nagy vízmennyi­ségnek köszön­he­tően az ipari vízke­zelő beren­de­zések beke­rü­lési költ­sége már rövid­távon, 5 éven belül is megtérül az ügyfél számára.

Kíváncsi, hogy mennyivel tehető haté­ko­nyabbá a jelen­legi vízke­zelő rend­szere? Keresse bátran kollé­gá­inkat, szívesen készí­tünk személyre szabott aján­latot válla­lata számára!

Amennyiben pedig terve­ző­ként, gépé­szeti veze­tő­ként érdek­lődne a felhasz­nált BWT beren­de­zések rész­letei iránt, az AQAP­lanner part­ner­prog­ra­munkat ajánljuk, ahol kiemelt szakmai támo­ga­tást bizto­sí­tunk a részt­ve­vőknek.

Személyre szabott Tanácsadás

Örömmel segítünk, hogy Önnel közösen találjuk meg az igényeinek megfelelő vízkezelő megoldást.

Lépjen kapcsolatba a BWT - tanácsadókkal.

Visit your local website

Stay on this website