rondomat duo
rondomat duo

BWT Rondomat Duo 3 vízlágyító

folyamatos üzemű, lágyvíz 24/7-ben

Ajánlatkérés
 • Ikeroszlopos, mennyiségvezérelt,folyamatos üzemű vízlágyító berendezés
 • Ivó-, hűtő-, légkondicionáló és fűtővíz lágyításához, illetve részleges lágyításához
 • Kereskedelmi, ipari és lakóépületekben
 • Beépített BIO funkció a higiénikus gyantaközeg biztosítására
 • Kapacitás: 36-360 m³ x nk°
 • Alacsony regeneráló só és öblítővíz fogyasztás
 • ÁNTSZ engedéllyel rendelkezik

Termékleírás

 

Ezt a kompakt vízlá­gyító beren­de­zést első­sorban szál­lodák, társas­házak (3-6 lakás) vagy iroda­házak légkondicionáló-, fűtő- vagy ivóvi­zének keze­lé­sére terveztük, amelyekben higi­é­nikus és bizton­ságos ivóvízre van szükség. A Rondomat Duo 1-gyel teljes a Duo termék­család.

A Rondomat Duo módszer – bizton­ságos és megbíz­ható
A Rondomat Duo műkö­dése egyszerű és logikus. Kisebb beren­de­zéssel nagyobb átfo­lyási telje­sít­ményt ered­mé­nyeznek. A Rondomat Duo beren­de­zések az ioncse­rélő gyanta maxi­mális kihasz­ná­lását és keve­sebb ideig tartó sóel­en­ge­dést bizto­sí­tanak, így jóval rövi­debb rege­ne­rá­lási időkö­zöket ered­mé­nyeznek.

Műkö­dési elv
A Rondomat Duo vízlá­gyító beren­de­zések műkö­dése az ioncsere elvén alapul. A beren­dezés üzemi átfo­lyási telje­sít­mé­nyét egy érzé­keny elekt­ro­nikus vezérlő egység szabá­lyozza, melybe beépí­tet­tünk a termelt lágyvíz mennyi­ségét mérő órát is. A vízlá­gyító oszlop rege­ne­rá­lása auto­ma­ti­kusan megkez­dődik a lágyvíz-ellátás bizto­sí­tá­sához. Ugyan­akkor a műkö­désben levő gyan­ta­tartó oszlop kemény víz-kimeneténél felsze­relt memb­rán­szelep a másik kinyi­tá­sakor zár. Az első gyan­ta­tartó oszlop műkö­dése alatt a második oszlop rege­ne­rá­lást végez, ami folya­matos lágyvíz-ellátást biztosít. Az inga­üzemű működés a víz rövi­debb pangási idejét ered­mé­nyezi.

Lágyítás és rege­ne­rálás
A kemény víz a gyan­ta­tartó oszlopban felülről lefelé haladva áramlik át az Na+ ionokkal telí­tett gyan­ta­ágyon. Az ioncse­rélő gyanta a vízke­mény­séget okozó kalcium- és magné­zi­um­io­nokat kivonja és a vízben oldható nátri­um­io­nokra cseréli. A gyan­ta­töltet leme­rü­lé­sekor auto­ma­ti­kusan elin­dítja a rege­ne­rá­lást, s azt újra Na+ ionokkal telíti (gyan­taágy rege­ne­rá­lása). Az inga­üzemű műkö­désnek köszön­he­tően a víz jóval rövi­debb ideig pang a rend­szerben.

Telje­sít­mény, ami feled­teti a költ­sé­geket
A Rondomat DUO vízlágyító berendezések valamennyi teljesítmény kategóriában kisebb méretű berendezéssel képesek ugyanazt a teljesítményt ellátni min a BWT hagyományos vízlágyító berendezései. A Rondomat Duo 6 típussal, a termék­család harmadik legna­gyobb beren­de­zé­sével ma már bizto­sít­ható ez a térfo­gat­áram, 250 m3 nk° kapa­ci­tással. A Rondomat Duo vízlá­gyító beren­de­zések vala­mennyi telje­sít­mény­ka­te­gó­ri­ában kisebb méretű beren­de­zéssel képessek ugyanazt a telje­sít­ményt ellátni mint a hagyo­má­nyos lágyí­tókhoz. Ez kedve­zőbb árfek­vést jelent és kisebb helyre van szükség a beren­dezés tele­pí­té­séhez.

 

Fő tulaj­don­ságok:

 • Iker­osz­lopos, mennyi­ség­ve­zérelt, inga­üzemű vízlá­gyító beren­dezés
 • 5-30 Celsius fok hőmér­sék­letű vízhez
 • Üzemi nyomás: minimum 2,5 bar, maximum 8 bar
 • A BIO funk­ci­ónak köszön­he­tően a beren­dezés legna­gyobb fokú higi­é­ni­áját bizto­sítja, emel­lett a gyan­ta­tartó oszlopok és a sóoldó tartály külön­ál­lóak
 • Mikro­pro­cesszoros vezér­lésű rege­ne­rálás, a gyanta maxi­mális kihasz­ná­lá­sához és az opti­mális rege­ne­ráló só előál­lí­táshoz
 • Integ­rált kórokozók elleni védelem, Ö-NORM M 6254 (vagy DIN EN 14743 és DIN 19363-100) szerint
Kapható típusok: Kapható típusok: Rondomat DUO 2 / 3 / 6 / 10
A névleges térfo­gat­áram a beren­de­zés­mé­retre utal.

Welcome to the hungarian website of BWT!

It looks like you are from United States. Unfortunately we don't have a local website in your language. Follow the link below to go to the international website or select another country.

Switch to international website

When you close the note or click the link ("continue"), you remain on the hungarian website.

Continue on international site
Choose another country