Lakás­tu­laj­do­nosok figyel­mébe: ne cipe­kedjen, szűrje helyben csap­vizét.

Gefiltertes und mineralisiertes Trinkwasser direkt aus dem Wasserhahn
Gefiltertes und mineralisiertes Trinkwasser direkt aus dem Wasserhahn
Lakás­tu­laj­do­nos­ként ki van téve az egész társas­házra jellemző infra­struk­tú­rának. Ez a veze­tékes vízre is vonat­kozik. De valóban igaz az, hogy lakás­tu­laj­do­nos­ként nem tud javí­tani a veze­tékes víz minő­ségén? Jó hírünk van: igenis tud. Megmu­tatjuk, mit kell ahhoz tennie, hogy finom szűrt vízhez juthasson közvet­lenül a konyhai csapból, amelyhez még a szűrés során magné­zi­umot is jutta­tunk.
.

Egy saját ház előnye a lakással szemben, hogy szinte bármiről önál­lóan dönthet. Például arról, hogy milyen minő­ségű vizet iszik, használ a kávé­ké­szí­té­séhez és teafő­zéshez vagy a zuhany­záshoz és a fürdéshez. A háztu­laj­donos döntése ugyanis, hogy milyen vízke­zelő beren­de­zé­seket épít be a vízve­ze­ték­rend­szerbe (vízlá­gyítót, központi vízszűrőt vagy konyhai vízszűrőt egyaránt beépíthet).

Lakás tulaj­do­nos­ként jobban meg van kötve a kezünk. Nem biztos, hogy van rá mód, hogy központi vízszűrőt, vagy vízlá­gyító beren­de­zést épít­sünk be - gyakran hely hiány miatt. De arról már nem kell lemon­dania arról, hogy kiváló minő­ségű, szűrt víz álljon rendel­ke­zé­sére a kony­hában. A BWT AQA drink Pure víztisztító termék­család hasz­ná­la­tával ízletes, Magne­sium Mine­ra­lized szűrt vizet nyerhet közvet­lenül a konyhai vízcsapból. A készülék egyide­jűleg szűri a vizet, és csök­kenti a zavaró szag- és ízanyagok (pl. klór) és a nehéz­fémek mennyi­ségét a vízben. A vízszű­rési tech­no­lógia a vízfor­ra­lóját és kávé­fő­zőjét is megvédi a vízkő okozta káro­so­dástól. 

A műanyag palackok környe­zet­barát alter­na­tí­vája. Egysze­rűen nyissa meg a vízcsapot, és élvezze az ízletes vizet! Feled­kezzen meg a vizes-​​palac­kokat haza­ci­pe­lé­sének fára­dal­ma­iról és ráadásul még a műanyag hulla­dékok mennyi­ségét is csök­kent­heti!

Miért is olyan jó a szűrt víz?

Junges Paar genießt Kaffee am Morgen mit gefiltertem und mineralisiertem Wasser.
Junges Paar genießt Kaffee am Morgen mit gefiltertem und mineralisiertem Wasser.
Szűrt, Magnesium Mineralizered víz hozzájárulhat a kávénk és teánk ízvilágának kiteljesedéséhez.

Ha az ember Magyarországon él, akkor általában nincs oka aggodalomra a vízellátással és a vezetékes víz minőségével kapcsolatban. A víz minőségét rendszeresen ellenőrzik, és megfelel a legszigorúbb szabványoknak. Mégsem folyik minden csapból ugyanolyan víz. Előfordulhat, hogy a víz nagyon kemény, ami vízkőfoltokat eredményez az edényeken és a csaptelepeken. Különböző mértékben zavaró szag- és ízanyagokat tartalmazhat, és például az is előfordulhat, hogy a települési vízhálózat vezetékeinek cseréje és javítása során szennyező anyagok kerülnek a vízbe.

Miben lehet segítségünkre egy megfelelő konyha víztiszító?

  • A lágyvíz például kíméli a kávé- és teafőzéshez használt háztartási gépeket, és megnövelheti azok élettartamát.
  • Ugyanakkor a szűrt víz hozzájárulhat a belőle készült kávé és tea ízvilágához, aromájához
  • A zavaró szagokat és ízt okozó anyagok (pl. klór) és a nehézfémek (pl. réz, ólom és nikkel) mennyisége is csökken, ezáltal megnő az ivóvíz élvezeti értéke.

Ha a szűrési folyamat során fontos ásványi anyagokat, például ionok formájában jelen lévő magnéziumot adunk hozzá a szűrt vízhez, minden egyes korty szűrt vízzel hozzájárulhat a kiegyensúlyozott magnéziumháztartás megőrzéséhez és javíthatja a közérzetet.

Magával ragadó (V)ízél­mény a kony­há­jában: BWT szűrt víz

Ezeket a megol­dá­saink ajánljuk Önnek

A BWT az AQA drink Pure víztisztító termék­csa­láddal olyan vízszűrős konyhai csap­te­le­peket fejlesz­tett ki, amelyek utólag is gond nélkül besze­rel­hetők csaknem minden kony­hába. A GROHE szerel­vény­gyártó válla­lattal együtt­mű­ködve két kiváló minő­ségű, modern 3 utas modell jelent meg a piacon:

az AQA drink Pure LOFT és az AQA drink Pure URBAN. .

Hand hält ausziehbare Spülbrause der AQA drink Pure LOFT Küchenarmatur und wäscht Salat. Hand hält ausziehbare Spülbrause der AQA drink Pure LOFT Küchenarmatur und wäscht Salat.

Szűrt víz – de csak ha szeretné

A két modell kombinálásával jóízű Magnesium Mineralizered szűrt vizet fogyaszthat közvetlenül a csapból, de csak ha szeretne: a csaptelepen lévő karral kiválaszthatja, hogy szűrt, Magnesium Mineralizered víz vagy szűretlen, meleg vagy hideg vezetékes víz (pl. edények elöblítéséhez vagy locsoláshoz) folyjon-e a csapból. Ezzel Ön biztosíthatja a szűrőkapacitás optimális kihasználását.

A mosogató alá beépíthető AQA Monitor felügyeli a szűrőkapacitást, és hangjelzéssel figyelmeztet, ha a vízszűrő betétet cserélni kell. A vízszűrő betét cseréje egyetlen mozdulattal megoldható. A két modell lényegében a dizájnban és egy praktikus részletben különbözik egymástól: míg az AQA drink Pure URBAN C-kifolyóval, addig az AQA drink Pure LOFT L- kifolyóval és integrált, kihúzható zuhanyfejjel rendelkezik.

Javas­la­tunk: regiszt­rálja vízszűrős csap­te­lepét a BWT WATER HOME appli­ká­ción keresztül, hogy maxi­má­lisan kihasz­nál­hassa a megvá­sá­rolt BWT-​terméket. A BWT szerviz szol­gál­ta­tá­soknak és a BWT online shop nyúj­totta előnyöknek is részese lesz. Csak hozza létre felhasz­nálói fiókját, adja meg a termék­kódot és töltse le a BWT Best Water Home alkal­ma­zást. Az alkal­mazás átte­kin­tést nyújt a felhasz­náló által regiszt­rált termé­kekről, időben emlé­keztet a vízszűrő betét cseré­jére, és garan­tálja a minő­ségi BWT szer­vizt

Víztisztítós csap­telep: gyerek­játék besze­relni

A tele­pí­téshez csak annyi helyre van szük­sége a moso­gató alatti szek­rényben, hogy a szűrő elférjen, így be tudja szerelni a BWT AQA drink Pure vízszűrő betétet a vízve­zeték és a csap­telep közé (a szűrő magas­sága fejjel együtt: min. 385 mm, átmé­rője: min. 88 mm), és el tudja helyezni az AQA Moni­tort. A tele­pítés besze­re­lési útmu­ta­tónk segít­sé­gével és némi műszaki érzék birto­kában akár önál­lóan is megold­ható. Termé­sze­tesen bármikor rendel­ke­zé­sére áll besze­re­lési szol­gál­ta­tá­sunk, amelynek kere­tében part­ne­rünk a hely­színre érkezik. Fontos, hogy rendel­ke­zésre álljon egy elzár­ható és könnyen hozzá­fér­hető hideg-​/melegvíz-​csatlakozás. A szűrő nyomás­tá­ro­lókkal, vala­mint termikus vagy hidra­u­likus vezér­lésű átfo­lyós vízme­le­gí­tőkkel együtt is üzemel­tet­hető. Ha a fenti felté­telek telje­sülnek, akkor semmi akadálya annak, hogy a jövőben szűrt vízhez juthasson közvet­lenül a konyhai csapból, amelyhez még a szűrés során magné­zi­umot is jutta­tunk.

Vízszűrő kancsó – a mobil megoldás

A hely­hiány miatt esély­telen egy vízszű­rővel felsze­relt konyhai csap­telep? Semmi gond. A BWT vízszűrő kancsói kiváló megoldás arra, hogy megis­mer­ked­hessen a szűrt víz vilá­gával egy kedvező vételár mellett. Megfe­lelő szűrő­ka­pa­ci­tást kínálnak a háztartás mére­tétől vagy igényétől függően. Válassza ki az Önnek megfe­lelő méretet, színt és vízszűrőt, azután élvezze például a friss Magne­sium Mine­ra­li­zered szűrt BWT vizet. Fris­sítő íz és vita­litás az Ön poha­rában.
Tudj meg többet
Jug in the kitchen

Hasonló cikkek

Visit your local website

Stay on this website