Vízszűrő megoldások otthonában
- segítünk eligazodni.

Konyhai vízszűrő
Konyhai vízszűrő
Vízszűrő érdekli? Megmu­tatjuk és elma­gya­rázzuk, hogy milyen megol­dások léteznek a víz otthoni opti­ma­li­zá­lá­sára, mi a különbség a vízlá­gyítás, a víztisz­títás vagy épp a vízszűrés között. Nem biztos benne, hogy a központi vízszűrő, a konyhai víztisz­tító vagy a vízszűrő kancsó a legmeg­fe­le­lőbb az Ön számára? Átte­kin­tettük a gyakori kérdé­seket és megvá­la­szoltuk őket. Gyerünk, öntsünk tiszta vizet a pohárba!
.

Vízszűrő, vízlágyító vagy víztisztító - mi a különbség?

Több oka lehet annak, hogy nem vagyunk elége­dettek az ottho­nunkba érkező víz minő­sé­gével. Akár a vízkö­ve­sedés okoz fejfá­jást, akár a csap­vizet nem találjuk elég finomnak, a prob­lémák oka a vízbe kerülő és keve­redő külön­böző anya­gokban kere­sendő. A külön­böző vízke­zelő beren­de­zé­sekkel azonban tudunk a víz minő­ségén javí­tani. Mivel külön­böző vízmi­nő­ségi prob­lé­mára külön­böző megol­dások léteznek, ezért célszerű először a prob­lémát beazo­no­sí­tani.

Magyar­or­szág legtöbb részén a csapvíz fogyasz­tásra alkalmas, megfe­lelő minő­ségű. Viszont érdemes tudni, hogy a veze­tékes víz hosszú utat tesz meg, mire a vízművek telep­he­lyéről az Ön laká­sába kerül. Addig pedig az éltető nedűbe oldott és oldatlan anyagok kerül­hetnek. Az oldatlan, lebegő szennye­ző­dé­seket, mint például a homokot, a rozsdát vagy a vízkő­da­rab­kákat a központi vízszűrő mind képes felfogni, mivel ezek legtöbbje 100 mikron méternél nagyobbak.

Oldott anyagok a vízben például a fertőt­le­nítő­ként hasz­nált anyag, a klór. Gyakran rontja a víz ízét, illatát, akár fél órát is kell szel­lőz­tetni a csap­vizet, míg ez elillan. A klórnak viszont olyan alacsony a mole­ku­la­mé­rete, hogy a központi vízszűrő beren­dezés nem képes kiszűrni, ehhez speci­ális, aktív­szenes szűrő töltettel lehet szükség vagy fordí­tott ozmó­zisos eljá­rásra.

 

 • Vízlá­gyító beren­de­zések kife­je­zetten a vízkö­ve­sedés prob­lé­má­jának megelő­zését szol­gálják. Kivonják a vízből a kemény­sé­gért felelős ásványi sókat, főként a kalci­umot és magné­zi­umot – az ered­mé­nyért Ön és háztar­tási eszközei is hálásak lesznek.
 • Víztisz­tí­tásnak pedig mi a BWT-nél azt nevezzük, amikor a csap­vízből készí­tünk prémium ivóvizet, a csapra helye­zett vízszűrő vagy a speci­ális kancsóban levő vízszűrő betét segít­sé­gével. A vizet a szűrők nem csak megtisz­títják, de akár fel is tölt­hetik magné­zi­ummal és egyéb egész­séges ásványi anya­gokkal.

Ezeket külön-külön és párhuzamosan, együtt is alkalmazhatja!

A vízke­zelő beren­de­zések átte­kin­tése

             Központi vízszűrő

 

                  Vízlá­gyító

 

                 Víztisz­tító

 
Hausbau
Hausbau
Hausbau
Hausbau

Vízszűrő berendezések: milyen típusok léteznek?

Ha azt szeretné, hogy az ottho­nába érkező víz lebegő szennye­ző­dé­sektől (homok, rozsda-​darabok) mentes legyen, központi vízszű­rőre van szük­sége. Az ilyen beren­de­zést a vízvezeték-​hálózatba kell beépí­teni, közvet­lenül azon a ponton, ahol a víz belép a lakásba, így az eszköz a teljes belső háló­zaton megaka­dá­lyoz­hatja a lebegő szennye­ző­dések tovább­ha­la­dását. A központi vízszűrő megol­dások a víz minő­ségén úgy javí­tanak, hogy a nem kívánt részecs­kéket egy finom, szita­szerű háló segít­sé­gével szűrik ki.

Ezzel akár párhu­za­mosan alkal­maz­ha­tunk további megol­dá­sokat is. A konyhai vízszűrőt a fogyasztás helyénél, a moso­ga­tó­pult alá kell csat­la­koz­tatni. A célja, hogy az adott csapon hozzá­já­ruljon a vízivás élmé­nyéhez és olyan minő­ségű ivóvizet hozzon létre, aminek köszön­he­tően a bolti, palackos ásvány­vi­zeket akár el is felejt­heti! Megfe­lelő szűrővel, pl. ultra­szű­rővel ellátva képes kiszűrni a bakté­ri­umok 99,9%-át, illetve csök­ken­teni a vízben lévő mikro­mű­anya­gokat. A vízszűrő csap­te­lepre tele­pít­hető, így a kony­ha­ter­ve­zésnél érdemes kife­je­zetten kombi­nált vízszűrős csap­te­lepben gondol­kodni, amelyből a sima víz mellett szűrt víz is vehető. Hason­lóan működnek a vízada­goló auto­maták is, amelyek a vízve­ze­tékhez csat­la­koz­tatva a beér­kező csap­vizet szűrt, prémium vízzé alakítják, amit Ön gomb­nyo­mással adagolhat magának pohárba. A vízszűrő kancsó egy kompakt, hordoz­ható és újra­tölt­hető eszköz, amely cserél­hető szűrő­be­tét­jével megtisz­títja a csapból bele­töl­tött vizet, esetleg magné­zi­umot és más hasznos ásványi anyagot ad a vízhez a szűrés során.

Megvan, hogy mely típus érdekli? Nézzük meg őket sorban, egye­sével, hogy rész­le­te­iben is megis­mer­hesse őket!

Gyerünk a konyhába! Konyhai vízszűrő megoldások - keltse életre az ízeket

      Vízszűrő kancsó

       Vízszűrős csap­te­lep

      Vízada­goló auto­mata

Tischwasserfilter
Tischwasserfilter
 • Egyszerű, költséghatékony változat
 • Cserél­hető vízszűrő betét kancsóhoz
 • A zavaró szagokat és ízeket okozó anyagok csök­ken­tése
 • Magné­zi­um hozzá­adása szűrés közben


AQD-Pure_Urban_Karaffe-befuellen_1280x1280
AQD-Pure_Urban_Karaffe-befuellen_1280x1280
 • Szűrt és hozzá­adott magnéziumot tartal­mazó víz közvet­lenül a vízcsapból
 • Kiváló minő­ségű GROHE csap­teleppel
 • A moso­gató alá tele­pít­hető
 • Választhat, hogy szűrt vagy szűretlen veze­tékes vizet szeretne
AQA Drink Pro 20 Galery 2
AQA Drink Pro 20 Galery 2
 • Otthonra, irodába vagy közösségi terekbe
 • Kompakt, háló­zatra kötött megoldás
 • Szén­sav­mentes, hideg illetve szén­savas víz
 • Kapható asztali és álló kivi­telben


Ha első­sorban kiváló (v)ízél­ményt vizet szeretne ottho­nába, az egyik legjobb megoldás a kony­ha­pultba épít­hető vízszűrő beren­dezés. Az ilyen beren­de­zések egy adott csap vizét alakítják külön­leges ivóvízzé, amely szűrő­tech­no­lógia függ­vé­nyében keve­sebb bakté­ri­umot, mikro­mű­anyagot, illetve több, az egész­séges élet­módot támo­gató ásványi anyagot tartal­mazhat.

Ha az eddigi vízcsap helyébe vízszűrős csap­te­lepet helyez, a minden­napi folya­dék­be­vi­tele egysze­rűvé és élve­ze­tessé válik. A BWT AQA drink Pure készü­léke egy ilyen komp­lett víztisz­tító beren­dezés, amely egy csap­te­lepet és egy vízszűrő betétet foglal magába. A csapra szerel­hető vízszűrő a bejövő vízbe a szűrés során ásványi anya­gokat juttat és friss, minő­ségi Magne­sium Mine­ra­lized vízzé alakítja.

A Magne­sium Mine­ra­lized víz nem csak önma­gában lesz fino­mabb a megszo­kottnál, de a különbség kávé, tea fogyasz­tá­sakor is érez­hető lesz – ezen italok aromáit végre torzítás nélkül, teljes pompá­jukban élvez­heti. Sőt, a szűrt víz hasz­ná­lata a háztar­tási kávé­fő­zőket, vízfor­ra­lókat is megvédi a vízkö­ve­se­déstől.

De megte­heti azt is, hogy a meglevő csap pultja alá szerel be egy ultra­szűrő víztisz­tító kisbe­ren­de­zést – ilyen például a BWT AQUABOY víztisz­tí­tója. A víz mentes lesz a klórtól és a bakté­ri­umok 99%-ától, eközben viszont megőrzi a szer­ve­ze­tünk számára fontos ásványi anya­gokat.

 Vízszűrő kancsó - gyerek­játék a víztisz­títás

Ha még csak most ismer­kedne a víztisz­títás vilá­gával, a legegy­sze­rűbb megoldás a vízszűrő kancsó. A cserél­hető szűrő­be­téttel hozzá­járul a csapvíz minő­sé­géhez, a szűrt vizet pedig már bárhova magával viheti – ásványvíz vagy üdítő helyett. Fontos, hogy a vízszűrő kancsó betét csak egy megha­tá­ro­zott ideig - 4 hétig - hasz­nál­ható haté­ko­nyan és higi­é­ni­kusan, utána cserélni szük­séges.

Központi vízszűrő berendezés - komplex védelem otthonában

A vezetékes vízbe kerülő lebegő szennyeződések számos kárt okozhatnak a szelepekben, háztartási eszközökben, emellett táptalajt biztosíthatnak a kórokozók számára. Sokan nem tudják, de ha a csöveket nem tartjuk kellően karban, az ivóvíz képes megromlani.

Ha a higiénikus vízre és tartósan működő háztartási eszközökre van szüksége, válassza központi vízszűrő berendezéseink valamelyikét. Ez egy vízszűrő a bejövő vízhez, amit a vízóra után, közvetlenül a víz belépési pontján kell felszerelni, így a teljes otthoni hálózatban megakadályozza a szennyeződést.

Ezen eszközök két fő csoportra oszthatóak: a cserélhető betétes vízszűrőkre és a visszamosható vízszűrőkre.Az előbbi esetben a higiénikus működéshez körülbelül 6 havonta a vízszűrő betét cseréjére van szükség. Míg a visszamosható szűrőknél a tisztítás egy öblítőszelep megnyitásával történik: ilyenkor a megszűrt víz egy része ellentétes irányban áramlik át a szűrőelemen. A tisztítást 3-6 havonta javasolt ismételni, évente egyszer pedig teljesen szétszerelni és alaposan átmosni az elemeket.

Miért fontos a vízlá­gyítás otthona minden szeg­le­tében?

A nem megfe­lelő minő­ségű víz nem csak ízbeli szem­pontból prob­lémás. A vízkő szinte minden­kinek okozott már nehéz perceket, legyen szó a kazánt, a kávé­főzőt vagy a mosó­gépet érintő dugu­lá­sokról, lera­kó­dá­sokról, vagy a szani­terek, csempék sűrű taka­rí­tá­sáról. A vízkőt­le­nítés rend­szeres erőfe­szí­tést igényel és gyakran nem várt kiadá­sokat okoz. Ezen kívül, ha kemény­vízzel mosunk, a ruhák és a töröl­közők tapin­tása gyakran merevvé, érdessé válhat, a színek kifa­kul­hatnak. Ha pedig kemény vízben fürdünk, a bőrt és a hajat sokszor száraznak és durvának érez­hetjük.

Ha mindezt inkább szeretné elke­rülni, válassza vízlá­gyító beren­de­zé­seink vala­me­lyikét, amelyek a legke­mé­nyebb vizet is lágy selyem­vízzé alakítják. A háztar­tása műkö­dése zökke­nő­men­te­sebbé válik, hiszen, az újfajta vízzel elfe­lejt­hetjük a vízkő­ol­dó­szerek hasz­ná­latát a fürdőben - még a zuhany is fris­sí­tőbb lesz!

BWT vízlágyítók
BWT vízlágyítók

Vízszűrő megol­dások cégeknek - Gondoljon vállal­ko­zá­sára is!

A veze­tékes víz az össze­té­tele miatt álta­lában nem alkalmas arra, hogy nagyobb ipari, keres­ke­delmi, egész­ség­ügyi léte­sít­mé­nyekben szűret­lenül hasz­nál­ható legyen. Léteznek azonban nagyobb telje­sít­ményű szűrők, amelyek a központi vízszű­rést, vízlá­gyí­tást az egyszerű laká­sokon túl, társas­házak vagy középü­letek számára is elér­he­tővé teszik.

A BWT egyénre szabott megoldásokat kínál a kórházaktól az iskolákig, uszodákig a legkülönbözőbb ágazatok számára – világszerte. A nagyobb vízigényű intézményekkel a vízelemzéstől az üzembe helyezésen át egészen a vízkezelő berendezéséig minden ponton, az igényeknek megfelelően dolgozunk együtt.


BWT - 30 éve az Önök és a bolygó szol­gá­la­tában

Akár csak inna egy pohár finom vizet, akár egy nagyobb léte­sít­mény vízel­lá­tá­sáról szeretne gondos­kodni, a BWT világ­szerte megbíz­ható és inno­vatív megol­dá­sa­ival az Ön rendel­ke­zé­sére áll. Fenn­tart­ható módon tevé­keny­ke­dünk, és azért dolgo­zunk, hogy a kék bolygó erőfor­rásai a jövő gene­rá­ciók számára is fenn­ma­rad­janak.

A víz az élet minden terü­letén jelen van, így a jobb vízmi­nőség egyben jobb élet­mi­nő­séget is biztosít - erről pedig kár volna lemon­dani.

Tudta, hogy évente körül­belül 4-12 millió tonna műanyag­hul­ladék kerül a világ vizeibe, rengeteg állat halálát okozva? A végle­gesen fel nem bomló műanyag PET-palackok napjaink egyik legko­mo­lyabb ökoló­giai kataszt­ró­fáját okozzák. Az ásványvíz szál­lí­tási útja a bevá­sár­ló­köz­pon­tokig pedig jelentős CO2-kibocsátással jár, tehát szintén csök­ken­tendő. A palackos vízre fordí­tott összeg éves szinten éves szinten már egy szabad szemmel is jól látható szám, ráadásul az ásvány­vizek haza­szál­lí­tása és táro­lása is körül­mé­nyes. Ezzel együtt a legtöbben nem szívesen isznak veze­tékes vizet, inkább palackos ásvány­vízből kortyol­gatják végig a minden­na­pokat. Ennek fő oka a csapvíz minő­sége és a veze­ték­há­lózat álla­po­tából adódó kelle­metlen mellék­ízek. A BWT víztisz­tító beren­de­zései segít­sé­gével otthon is pilla­natok alatt juthat olyan vízhez, amit ha egyszer megkós­tolt, az ásványvíz többé nem fog hiányozni – és mind­ehhez csak egyetlen, újra­tölt­hető kulacsra lesz szük­sége.

 

A BWT víztisz­tító beren­de­zései segít­sé­gével otthon is pilla­natok alatt juthat olyan vízhez, amit ha egyszer megkós­tolt, az ásványvíz többé nem fog hiányozni – és mind­ehhez csak egyetlen, újra­tölt­hető kulacsra lesz szük­sége.

Visit your local website

Stay on this website