Üvegvisszaváltás - a legfontosabb infók 2024-től

Üvegvisszaváltás
Üvegvisszaváltás
2024. január 1-jével Magyarországon is bevezetésre került a norvég üvegvisszaváltási rendszer, amely több európai országban is jelentős eredményekkel rendelkezik.
.
Az új rend­szer szerint a hiva­talos emblé­mával ellá­tott italok vásár­lása után extra díjat kell fizetni. Ezek összege akkor kerül vissza a pénz­tár­cánkba, hogyha azok fém-, üveg- vagy műanyag csoma­go­lását az előírások szerint megje­lölt pontokon leadjuk, vissza­váltjuk.

Érez­hető, hogy ezzel a rend­szerrel itthon is egy új időszak veszi kezdetét, amely remél­he­tőleg hosszú távon képes vissza­szo­rí­tani a hazai műanyaghulladék-termelést. Cikkünkben most rész­le­tesen is kité­rünk az üveg­vissza­vál­tással kapcso­latos módo­sí­tá­sokra – tartson velünk!

Üvegvisszaváltó automata, visszaváltható jelzés, mobilapplikáció - egy új rendszer indul!

Az Európai Unió szabá­lyo­zása szerint 3 év múlva - tehát 2029-re -, a PET-palackok vissza­vál­tási arányának minimum 90%-nak kell lennie. Ezért 2024 janu­ár­jától a hiva­talos pikto­gra­mokkal megje­lölt üveges, fémdo­bozos vagy műanyag palackos italok után extra üveg­vissza­vál­tási árat kell fizetni, majd a csoma­go­lá­sukat REpon­tokon kell vissza­vál­tani. Az extra költség lényege a moti­váció, ugyanis a vissza­váltás után vissza is kapjuk a vásár­láskor felszá­molt pluszt, több­ször hasz­ná­latos palackok esetén pedig az üvegek betét­dí­jának árát.

Az üveg­vissza­váltás ára megegyezik az érté­ke­sí­téskor kifi­ze­tett összeggel. A gyakor­latban az egyutas - tehát az egyszer hasz­ná­latos - palackok esetén 50 forintot jelent, míg a kétutas, újra­tölt­hető palackok esetén a vissza­vál­tási díjat a palac­kozó egyé­nileg hatá­rozza meg.

Így néz ki a vissza­vált­ható palackok jelö­lése*:
Üvegvisszaváltás 2024 Üvegvisszaváltás 2024
Üvegvisszaváltás
*A 70 Ft-os jelzés példaértékű. A palackozó határozása szerint más összeget is láthat majd az üvegek visszaváltási logóján.

Hol kell leadni a visszaváltható palackokat?

Ahhoz, hogy a körfor­gásos rend­szer műkö­dő­képes legyen, a megje­lölt, vissza­vált­ható palac­kokat REpon­tokra kell eljut­tatni.

A PET-palack vissza­váltás 2024-ben életbe lépő szabá­lyai szerint, a 400 m²-nél nagyobb boltoknak - amelyeknek a bevé­teli forrása java­részt élelmiszer-értékesítésből szár­mazik -, egy vissza­váltó auto­ma­tával kell rendel­keznie. Ez tekint­hető az első számú REpontnak, de önkéntes alapon a kisebb üzle­teknek is lehe­tő­sége van az auto­matás vissza­váltás bizto­sí­tá­sára.

A gépi megoldás helyett, a kiske­res­ke­dések kézi vissza­váltó pontok is lehetnek, ekkor azonban egy erre fejlesz­tett PET-palack vissza­váltó appli­ká­ciót kell hasz­nálnia a vásár­lóknak. A REpont névre keresz­telt alkal­ma­zást az andro­idos készü­lé­keken a Google Play Áruházból, míg iPhone-okon az AppStore-ból lehet letöl­teni.

Hogyan kapom vissza a megjelölt palackok után járó pénzt?

A jelö­léssel ellá­tott, vissza­vált­ható palackok árát három­fé­le­képpen is vissza­kap­hatja – az ezzel kapcso­latos döntést mindenki egyé­nileg hozhatja meg.

A vissza­vál­tott palackok összegét kérheti:

  • Utal­vány­ként: az üveg­vissza­váltó auto­mata nyom­tatja ki, amelyet kész­pénzre válthat abban az üzletben, ahol a palac­kokat megvá­sá­rolta. Viszont nem feltét­lenül kell ugyan­abba a boltba ellá­to­gatni; ugyan­azon az üzlet­láncon belül egy másik keres­ke­dést is választhat vissza­vál­tási pontnak.
  • Utalás­ként: amely az appli­ká­ci­óban megadott bank­számlán kerül jóvá­írásra. Ehhez az auto­ma­tánál azono­sí­tania kell magát az alkal­ma­zásban lévő elekt­ro­nikus ügyfél­kód­jával. (Az ügyfél­kódot az auto­mata vonalkód-leolvasójához kell tartani.)
  • Adomány­ként: az üveg­vissza­váltás díját jóté­kony­sági szer­vezet számára is felajánl­hatja. Az auto­ma­tában több szer­vezet közül is választhat.

A PET-palack visszaváltás jelentősége 2024-ben

Könnyen előál­lít­ható, megfi­zet­hető és stra­pa­bíró: a műanyag termékek és csoma­go­lások előnyei mindig önma­gu­kért beszéltek. Mind­addig a percig, amíg a tech­no­ló­giai fejlődés és a modern gazdaság rohamos előre­ha­la­dása miatt nem kellett szem­be­nézni az elkép­zel­he­tetlen mennyi­ségű műanyag­hul­la­dékkal.

A prob­léma napja­inkra addig-addig eszka­lá­ló­dott, hogy jelenleg már a mikro­mű­anya­gokkal, vagyis a szabad szemmel alig, vagy egyál­talán nem látható, 5 mm-es plasz­tik­da­rab­kákkal is fel kell venni a harcot. Ezeknek a mini­atűr szennye­ző­dé­seknek egy része ugyanis a műanyag kopá­sából, bomlá­sából jön létre, kémiai vagy fizikai folyamat által.

Mére­tükből adódóan minden­hová képesek beke­rülni: a földbe, a vízbe, a leve­gőbe. Ezáltal belé­le­gez­hetjük, tengeri herken­tyűkön vagy épp PET palackos ásvány­vi­zeken keresztül pedig elfo­gyaszt­hatjuk őket. Már csupán ebből az egy gondo­latból is érezni lehet ennek a prob­lé­ma­körnek a súlyos­ságát: műanyag kerül a szer­ve­zetbe.

Minél nagyobb teret hagyunk a műanyag­hasz­ná­latnak, a mikro­mű­anyagok mennyi­sége is nő, ezért a műanyag- és üveg­vissza­vál­tási rend­szer jelen­tő­sége vitat­ha­tatlan.

Boros, pezsgős, sörös, szörpös és befőttes üveg visszaváltás: mi lesz ezekkel?

A szelektív hulla­dék­gyűjtés során már megszok­hatta, hogy az eltérő PET-palack jelö­lé­sekkel címké­zett műanyag palac­kokat, illetve fém dobo­zokat és töré­keny üvegeket külön-külön kell gyűj­teni.

Épp ezért fontos tuda­to­sí­tani, hogy az új rend­szer a vissza­vál­tási logó­jával megje­lölt palackok esetén, - legyen szó boros üveg, sörös üveg, szörpös üveg vagy akár befőttes üveg vissza­vál­tá­sáról, . minden egyszer­hasz­ná­latos csoma­go­lást az auto­ma­tába kell vissza­vinni.

Íme az új rend­szer műkö­dése lépésről lépésre:

  1. Ellen­őrizze, hogy megtalálja-e a palackon, üvegen a vissza­vált­ható jelzést!
  2. Ha megta­lálta a logót, a vásárlás helyére (vagy ugyan­annak az üzlet­láncnak az egyik bolt­jába) vigye el az üvegeket!
  3. A több­utas, újra­tölt­hető üvegeket ne dobja az auto­ma­tába. Ebben az esetben a kézi vissza­váltás működik.
  4. Kézi vissza­váltás esetén a mobi­lapp­li­ká­ción keresztül intéz­heti a rész­le­teket, gépi vissza­váltás esetén az auto­ma­tánál.
  5. Válassza ki a díjvissza­fi­zetés módját! Miután vissza­kapta az összeget, vége is a proce­dú­rának első körben, amely aztán körkö­rösen foly­ta­tódik.
Miután visszakapta az összeget, vége is a procedúrának első körben, amely aztán körkörösen folytatódik.

Kényelmetlen a PET-palack visszaváltás? Váltson helyben szűrt vízre!

Az üveg­vissza­váltás 2024-ben még több logisz­ti­kával jár, mint korábban. Innentől kezdve nem elég megta­lálni a szelektív hulla­dék­gyűj­tőket, a bevá­sár­láskor a palackok és üvegek REpon­tokon való leadása is külön prog­rammá válik.

Bár tagad­ha­tatlan, hogy az új rend­szer hiány­pótló és elen­ged­he­tetlen, de azt is látni kell, hogy bizo­nyos élet­hely­ze­tekben még körül­mé­nye­sebbé teszi a minden­na­pokat. Szeren­csére a finom, friss és szűrt vízhez napja­inkban már nem kizá­rólag ásványvíz formá­jában jutha­tunk hozzá. Ottho­nunkat kony­ha­pultba épít­hető víztisz­tító beren­de­zéssel is korsze­rű­sít­hetjük, amelynek köszön­he­tően PET-palackok nélkül, a csapból is hozzá­adott magné­zi­umot tartal­mazó, szűrt vizet fogyaszt­ha­tunk.

A BWT víztisz­tító rend­szerei kis hely­igé­nyűek és akár szerelő nélkül is beépít­he­tőek. Képesek csök­ken­teni a veze­tékes vízben fellel­hető íz- és illat­rontó anyagok, vala­mint az eset­le­gesen jelen­lévő nehéz­fémek mennyi­ségét. A vízszűrő betétek a fajtá­juktól függően egyéb pozi­tí­vu­mokkal is rendel­keznek: van, amelyik értékes magné­zi­umot ad a vízhez, míg más típus a bakté­ri­umok és mikro­mű­anyagok szűrését is lehe­tővé teszi.

A csapra szerel­hető víztisz­títók tartós, kényelmes és környe­zet­tu­datos alter­na­tívát kínálnak. Segít­sé­gükkel elfe­lejt­hetjük a PET-palackok vásár­lá­sával, szál­lí­tá­sával, gyűj­té­sével, vissza­vál­tá­sával és betét­dí­ja­ival járó kelle­met­len­sé­geket.

Visit your local website

Stay on this website