rondomat duo
rondomat duo

BWT Rondomat Duo 2 vízlágyító

folyamatos üzemű, lágyvíz 24/7-ben

Információkérés
Cikkszám: 11151
 • Ikeroszlopos, mennyiségvezérelt,folyamatos üzemű vízlágyító berendezés
 • Ivó-, hűtő-, légkondicionáló és fűtővíz lágyításához, illetve részleges lágyításához
 • Kereskedelmi, ipari és lakóépületekben
 • Beépített BIO funkció a higiénikus gyantaközeg biztosítására
 • Kapacitás: 36-360 m³ x nk°
 • Alacsony regeneráló só és öblítővíz fogyasztás
 • ÁNTSZ engedéllyel rendelkezik

Termékleírás

 

Ezt a kompakt vízlá­gyító beren­de­zést első­sorban szál­lodák, társas­házak (3-6 lakás) vagy iroda­házak légkondicionáló-, fűtő- vagy ivóvi­zének keze­lé­sére terveztük, amelyekben higi­é­nikus és bizton­ságos ivóvízre van szükség. A Rondomat Duo 1-gyel teljes a Duo termék­család.

A Rondomat Duo módszer – bizton­ságos és megbíz­ható
A Rondomat Duo műkö­dése egyszerű és logikus. Kisebb beren­de­zéssel nagyobb átfo­lyási telje­sít­ményt ered­mé­nyeznek. A Rondomat Duo beren­de­zések az ioncse­rélő gyanta maxi­mális kihasz­ná­lását és keve­sebb ideig tartó sóel­en­ge­dést bizto­sí­tanak, így jóval rövi­debb rege­ne­rá­lási időkö­zöket ered­mé­nyeznek.

Műkö­dési elv
A Rondomat Duo vízlá­gyító beren­de­zések műkö­dése az ioncsere elvén alapul. A beren­dezés üzemi átfo­lyási telje­sít­mé­nyét egy érzé­keny elekt­ro­nikus vezérlő egység szabá­lyozza, melybe beépí­tet­tünk a termelt lágyvíz mennyi­ségét mérő órát is. A vízlá­gyító oszlop rege­ne­rá­lása auto­ma­ti­kusan megkez­dődik a lágyvíz-ellátás bizto­sí­tá­sához. Ugyan­akkor a műkö­désben levő gyan­ta­tartó oszlop kemény víz-kimeneténél felsze­relt memb­rán­szelep a másik kinyi­tá­sakor zár. Az első gyan­ta­tartó oszlop műkö­dése alatt a második oszlop rege­ne­rá­lást végez, ami folya­matos lágyvíz-ellátást biztosít. Az inga­üzemű működés a víz rövi­debb pangási idejét ered­mé­nyezi.

Lágyítás és rege­ne­rálás
A kemény víz a gyan­ta­tartó oszlopban felülről lefelé haladva áramlik át az Na+ ionokkal telí­tett gyan­ta­ágyon. Az ioncse­rélő gyanta a vízke­mény­séget okozó kalcium- és magné­zi­um­io­nokat kivonja és a vízben oldható nátri­um­io­nokra cseréli. A gyan­ta­töltet leme­rü­lé­sekor auto­ma­ti­kusan elin­dítja a rege­ne­rá­lást, s azt újra Na+ ionokkal telíti (gyan­taágy rege­ne­rá­lása). Az inga­üzemű műkö­désnek köszön­he­tően a víz jóval rövi­debb ideig pang a rend­szerben.

Telje­sít­mény, ami feled­teti a költ­sé­geket
A Rondomat DUO vízlágyító berendezések valamennyi teljesítmény kategóriában kisebb méretű berendezéssel képesek ugyanazt a teljesítményt ellátni min a BWT hagyományos vízlágyító berendezései. A Rondomat Duo 6 típussal, a termék­család harmadik legna­gyobb beren­de­zé­sével ma már bizto­sít­ható ez a térfo­gat­áram, 250 m3 nk° kapa­ci­tással. A Rondomat Duo vízlá­gyító beren­de­zések vala­mennyi telje­sít­mény­ka­te­gó­ri­ában kisebb méretű beren­de­zéssel képessek ugyanazt a telje­sít­ményt ellátni mint a hagyo­má­nyos lágyí­tókhoz. Ez kedve­zőbb árfek­vést jelent és kisebb helyre van szükség a beren­dezés tele­pí­té­séhez.

 

Fő tulaj­don­ságok:

 • Iker­osz­lopos, mennyi­ség­ve­zérelt, inga­üzemű vízlá­gyító beren­dezés
 • 5-30 Celsius fok hőmér­sék­letű vízhez
 • Üzemi nyomás: minimum 2,5 bar, maximum 8 bar
 • A BIO funk­ci­ónak köszön­he­tően a beren­dezés legna­gyobb fokú higi­é­ni­áját bizto­sítja, emel­lett a gyan­ta­tartó oszlopok és a sóoldó tartály külön­ál­lóak
 • Mikro­pro­cesszoros vezér­lésű rege­ne­rálás, a gyanta maxi­mális kihasz­ná­lá­sához és az opti­mális rege­ne­ráló só előál­lí­táshoz
 • Integ­rált kórokozók elleni védelem, Ö-NORM M 6254 (vagy DIN EN 14743 és DIN 19363-100) szerint
Kapható típusok: Kapható típusok: Rondomat DUO 2 / 3 / 6 / 10
A névleges térfo­gat­áram a beren­de­zés­mé­retre utal.

INFORMÁCIÓKÉRÉS, TERMÉKTANÁCSADÁS, KÖTELEZETTSÉG NÉLKÜL

Kérjük, töltse ki információkérő adatlapunkat, és a műszaki értékesítő kollégáink hamarosan felveszik Önnel a kapcsolatot, hogy közösen találják meg a megfelelő vízkezelő megoldást.

Az üzeneted
Elolvastam és elfogadom az Adatvédelmi Tájékoztatóban leírtakat és az oldal Szerződési feltételeit. *

A küldés gomb megnyomásával elfogadom, hogy a BWT Hungária felkeressen a megadott elérhetőségeimen információkérésemmel kapcsolatban.

Visit your local website

Stay on this website