BWT Perla
BWT Perla
BWT Perla
BWT Perla
BWT Perla
BWT Perla
BWT Perla
BWT Perla
BWT Perla
BWT Perla
BWT Perla
BWT Perla

BWT Perla Seta vízlágyító

IOT technológia és applikációval

Információkérés
Cikkszám: 11601
 • Dupla gyantatöltet: lágy víz a nap 24 órájában, a hét mindennapján, bővített kapacitással
 • Kiváló konnektivitás: 100% digitális kapcsolat: GSM, WLAN, LAN és BWT Best Water Home alkalmazás
 • Önellenőrzés az Auto Check funkcióval
 • 5” érintőképernyős kijelző a vízlágyító berendezésen a kényelmes használatért
 • Vízszivárgás és vízkár elleni védelem – 4 funkció (figyelmeztet és elzárja a vizet)

Élvezet, védelem, takarékosság és kényelem

Termék­rész­letek

Medence feltöl­tése, nyak­zu­hany, esőz­tető zuhany - BWT perla SETA vízlá­gyító beren­de­zéssel ezeket a modern felsze­re­lé­seket korlát­lanul élvez­heti. A két oszlopban lévő, közel dupla mennyi­ségű, ioncse­rélő töltet folya­ma­tosan, azaz a nap 24 órájában, bizto­sítja a lágy vizet, függet­lenül attól, hogy éppen mekkora a vízfo­gyasztás.

Ennek a vízlá­gyító beren­de­zésnek az üzem­módja az adott felhasz­ná­lástól függ, vagyis attól, hogy a nap folyamán mennyi vízre van Önnek szük­sége. A vízlá­gyító beren­dezés két oszlo­pában lévő tölteten a víz adaptív módon – párhu­za­mosan – áramlik át, ami a lágy víz maxi­mális mértékű rendel­ke­zésre állását és akár 50 liter/perc csúcs átfo­lyási telje­sít­ményt biztosít.

A BWT Perla Seta ún. dupla vízlá­gyító beren­dezés, amely az ioncsere elvén működik. Az eljárás során a magnézium-​ és kalci­um­io­nokat a beren­dezés eltá­vo­lítja a vízből, és nátri­um­io­nokra cseréli. Az ered­mény: keve­sebb vízkövet tartal­mazó, sely­mesen lágy BWT selyemvíz. A vízlá­gyító beren­dezés oszlopai szerves ioncse­rélő anyaggal (gyanta) vannak megtöltve.

Vízszi­várgás és vízkárok elleni védelem

A veze­tékes víz okozta károk száma évről-​évre nő. Szinte minden második háztar­tást egyszer már érin­tett ez a prob­léma. A követ­kez­mé­nyek kiszá­mít­ha­tat­lanok. Bár az anyagi károkat nagy ráfor­dí­tással ugyan, de helyre lehet állí­tani, vannak olyan emlékek, amiket nem lehet vissza­hozni, ha – legrosszabb esetben –a pincével együtt semmi­sülnek meg.

A BWT Perla SETA vízlá­gyító beren­de­zésben 4 jól átgon­dolt rend­szer ingyenes védelmet nyújt a vízszi­várgás ellen, hogy az Ön otthonát megóvja egy ilyen súlyos esettől és annak kelle­metlen követ­kez­mé­nye­itől.

Az AQA Watch riasztó funkció megvizs­gálja a házi vízve­zeték háló­zatot, hogy nem szokatlan-​e a vízfo­gyasztás, pl. ha folyik a WC

 • A kábelhez kötött AQA Guard Sensor egy padló­ér­zé­kelő segít­sé­gével felügyeli a padozat nedves­ségét és így a beren­dezés környe­ze­tében védelmet nyújt a vízkárok ellen, pl. akkor, ha a mosógép töltő­csöve elreped
 • AQA Stop: ha az AQA Guard nedves­séget észlel, az AQA Stop* elzárja a vizet a házban. Szabadság idején ezt a funk­ciót – a bizto­sí­tási felté­telek értel­mében – az alkal­ma­záson keresztül is lehet kényel­mesen működ­tetni
 • Az AQA Safe szelep áram­ki­ma­ra­dáskor lezárja a csator­nára menő öblí­tővíz kime­netét

Az opci­o­nális AQA Guard vezeték nélküli nedvesség-​érzékelőkkel a ház más helyein is hasz­nál­ha­tóak, például a kony­hában és a fürdő­szo­bában, ahol az AQA stop révén a lehet­séges vízszi­várgás megaka­dá­lyoz­ható. A rend­szert akár 10 moni­tort is hozzá­adhat. **

*AQA Stop: a BWT Perla one típus kivételével minden BWT Perla berendezés tartozéka.
** maximális távolság az BWT Perlatól 20 A BWT BEST WATER HOME appli­káció a kényelmet és prak­ti­kumot helyezi a közép­pontba

 A BWT Best Water Home App össze­kap­csolja az Ön okos­te­le­fonját vagy tábla­gépét szinte az összes BWT termé­kével. Így teszi lehe­tővé, hogy gyorsan hozzá tudjon férni a fontos adatokhoz, karban­tar­tási és keze­lési útmu­ta­tá­sokhoz és közvet­lenül kapcso­latba tudjon lépni szer­viz­part­ne­rével, vala­mint cégünkkel és websho­punkkal.

Az alkal­ma­zással lekér­dez­heti BWT Perla vízlá­gyító beren­de­zése álla­po­tával kapcso­latos vala­mennyi adatot. Például azt, hogy mennyi maradt a Perla Tabs tablet­tá­zott rege­ne­ráló sóból, vala­mint azt is, hogy mennyi lágy vizet hasz­nált fel. Emel­lett emlé­kez­teti Önt a szer­vi­ze­lési időpon­tokra, de a szabadság üzem­módot is műkö­désbe hozhatja. Még a BWT Perla SETA típusú vízlá­gyító beren­de­zé­sekbe integ­rált, vízszi­várgás elleni védelmet is működ­tet­heti és vezé­rel­heti a BWT Best Water App alkal­ma­záson keresztül. Így megóv­hatja otthonát a vízká­roktól akkor is, amikor nem tartóz­kodik odahaza. Ezt és még sok minden mást kínálja Önnek a BWT Best Water Home App, ami szám­talan tanáccsal segíti Önt, és mindig friss infor­má­ciót kap a BWT aktu­a­li­tá­sa­iról.

 
BWT applikacio
BWT applikacio

A BEST WATER HOME applikáció letöltése:

Itt töltheti le:

Műszaki adatok

A termék jellemzői

Cikkszám 11601
FELÉPÍTÉSE (Kapacitás m³x°nk) ikeroszlopos (2 x 18)
LÁGY VÍZ TELJESÍTMÉNY - Névleges átfolyási teljesítmény EN 14743 szabvány szerint, Δp = 1 bar esetén 50 l/perc
SZIVÁRGÁS ELLENI VÉDELEM 4 csillag
KONNEKTIVITÁS ÉS KIJELZŐ 5" kijelző
HASZNÁLATIJAVASLAT Modern kényelmi berendezésekhez (esőztető zuhany, medencefeltöltés, stb.), 24 órás lágy vízellátás, rendkívüli biztonság, közepesen kemény, kemény víz esetén is, és folyamatos átfolyási teljesítmények esetére)

Termékek összehasonlítása

BWT Perla

BWT Perla Seta vízlágyító

 

Kiválasztott

BWT Perla

BWT Perla vízlágyító

tudjon meg többet
BWT Perla

BWT Perla Home vízlágyító

tudjon meg többet
BWT Perla

BWT Perla One vízlágyító

tudjon meg többet
FELÉPÍTÉSE (Kapacitás m³x°nk) ikeroszlopos (2 x 18) ikeroszlopos (2 x 6,2) Egyoszlopos (9 - 18) Egyoszlopos (9 - 18)
LÁGY VÍZ TELJESÍTMÉNY - Névleges átfolyási teljesítmény EN 14743 szabvány szerint, Δp = 1 bar esetén 50 l/perc 53 l/perc 28 l/perc 28 l/perc
SZIVÁRGÁS ELLENI VÉDELEM 4 csillag 4 csillag 4 csillag 3 csillag - AQA Stop/Guard vezeték nélküli külön megrendelhető
KONNEKTIVITÁS ÉS KIJELZŐ 5" kijelző 5" kijelző 5" kijelző 3,5"-os kijelző, GSM és közelítésérzékelő nélkül
HASZNÁLATIJAVASLAT Modern kényelmi berendezésekhez (esőztető zuhany, medencefeltöltés, stb.), 24 órás lágy vízellátás, rendkívüli biztonság, közepesen kemény, kemény víz esetén is, és folyamatos átfolyási teljesítmények esetére) Modern kényelmi berendezésekhez (esőztető zuhany, stb.), 24 órás lágy víz-ellátás, rendkívüli biztonság Funkcionális, modern berendezésekhez (pl. víztakarékos rendszerek), a nagyfokú biztonság Funkcionális, modern berendezésekhez (pl. víztakarékos rendszerek)

Minőség

BWT Perla

BWT Perla Seta vízlágyító

INFORMÁCIÓKÉRÉS, TERMÉKTANÁCSADÁS, KÖTELEZETTSÉG NÉLKÜL

Kérjük, töltse ki információkérő adatlapunkat, és a műszaki értékesítő kollégáink hamarosan felveszik Önnel a kapcsolatot, hogy közösen találják meg a megfelelő vízkezelő megoldást.

Az üzeneted
Elolvastam és elfogadom az Adatvédelmi Tájékoztatóban leírtakat és az oldal Szerződési feltételeit. *

A küldés gomb megnyomásával elfogadom, hogy a BWT Hungária felkeressen a megadott elérhetőségeimen információkérésemmel kapcsolatban.

Gyakori kérdések

Az Ön készüléke a „Beállítások – Regisztráció“ menüpontban a „Nem aktiválva“ állapotot mutatja, pedig az aktiválási folyamat sikeresen befejeződött

„A sikeres aktiválásról szóló megerősítő e-mail megérkezett“ Akár egy óráig is eltarthat, amíg a készülék aktiválása sikeresen befejeződik. Ha ez az idő már letelt, akkor hívja fel bizalommal a BWT központi számát: 06-23-430-480

Aktiválás ismételten elvégezve?

Ha az aktiválást ismételten elvégezte, és a probléma továbbra is fennáll, akkor hívja fel bizalommal a BWT központi számát (06-23-430-480). Ehhez készítse elő a termékkódot, amelyet a menüben talál meg.

Az AQA Stop padlóérzékelő megszólalt

Lehetséges ok: lehet, hogy víz van a pincében. Amint a padlóérzékelő vízzel kerül érintkezésbe, kiold és megszakítja a víz ellátást. Kérjük, hogy haladéktalanul ellenőrizze a készülékét és azt, hogy honnan jön a víz. Amint a probléma megoldódott, nyugtázhatja a hibaüzenetet a készüléken, és a víz újra megindul.

Az AQA Stop mennyiségbeállítás megszólalt

Lehetséges ok: az üzembehelyezéskor beállította a készüléken, hogy egyszerre maximum hány liter vizet szabad egyetlen fogyasztónak leadnia anélkül, hogy a vízcsap elzáródna, pl. a fürdőkád megtöltéséhez vagy egy zuhanyozás időtartamáig. Ezen mennyiség túllépésekor az AQA Stop térfogatáram megszólal, és a víz ellátás megszakad.

Ezzel meg lehet például azt akadályozni, hogy a fürdőkád túlfollyon. Csőtörés esetén is a BWT Perla pontosan a megadott mennyiség után leállítja a víz hozzávezetését. Ha viszont Ön elzárja majd újra kinyitja a vízcsapot, a térfogat mérése újraindul, és a víz ismét folyik!

Az AQA Watch megszólalt

Ha más üzenetet kap, vagy valamely üzemzavart nem tud ezen útmutatások segítségével megszüntetni, akkor hívja fel bizalommal a BWT központi ügyfélszolgálatát - 06-23-430-480. Kérjük, hogy készítse elő a sorozat- és gyártási számot (ezek a BWT Perla vízlágyító készüléke hátoldalán levő típusjelzésen találhatók).

Milyen adatokat gyűjt és küld el a BWT Perla?

A BWT Perla vízlágyító az ügyfél biztonsága és a problémamentes üzemeltetés érdekében összegyűjti a készülékbe beépített érzékelők következő adatait, és elküldi ezeket a BWT-nek:

 • a telepített és aktív adatátviteli útvonal,
 • a fogyasztási adatok,
 • a készülék állapotának adatai.

Mekkora az átvitt adatok mennyisége?

Az adatátvitel éjszaka történik meg, mennyisége néhány kB nagyságrendű. A BWT Perla vízlágyító szoftverének frissítésekor a mennyiség ritka esetekben elérheti a 100–400 MB-ot is.

Hol található a Használati utasítás?

A Beszerelési és használati utasítás a termék weboldalán, a „Letöltések” között található.

Helyes az e-mail-cím?

Kérjük, hogy ellenőrizze a vízlágyító készüléken rögzített fogadó e-mail-cím helyességét, és szükség esetén javítsa ki a megadott e-mail-címet.

Az e-mail a Levélszemét mappába került?

Kérjük, hogy ellenőrizze a megadott e-mail-cím SPAM/Levélszemét mappáját. Ha ez nem oldja meg a problémát, akkor indítsa el újra az aktiválást.
Több betöl­tése

Tanácsadás

Örömmel segítünk, hogy Önnel közösen találjuk meg a megfelelő vízkezelő megoldást otthona számára.

Lépjen kapcsolatba a BWT - tanácsadókkal.

Az AQA STOP-pal rendelkező BWT PERLA vízlágyító berendezése, abban az esetben tud védelmet nyújtani a vízkárok, vízszivárgás ellen, amennyiben a vízszivárgást okozó probléma a vízlágyító után, a lágyvíz ágon következik be. A vízlágyító előtt leágazott csőszakasznál nem tud védelmet nyújtani.

A vízlágyító berendezések több fokozatban állítható, mely révén különböző erősségű vízkőcsökkentés érhető el egészen a teljes fizikai vízkőmentességig (0,1 nk°). Egy 5 nk értékkel rendelkező lágyvíz esetén, ami még megfelel az ivóvíz minőségnek, már nem tapasztalhat vízkőlerakódást a napi használat mellett, mivel vízkő nem jelenik meg rendszeres és szokásos takarítás mellett, azonban más sók kirakódása előfordulhat. Azok akár egy puha ruha segítségével is könnyedén eltávolíthatók. A BWT a otthoni felhasználásra az 5 nk° érték beállítását javasolja, ami megfelel az ivóvízminőségi követelményeknek.

A berendezést +5°C és +35°C közötti hőmérsékletű helyiségbe, vízszintes, sík, szilárd, alapra kell telepíteni. Vízkezelő berendezés beépítése esetén, a helyiségben padlóösszefolyó kiépítésével vagy más módon kell megoldani a vízkezelő berendezés esetleges meghibásodásból eredő víz elvezetését. A kezelendő nyersvíz hőmérséklete nem haladhatja meg a + 30 °C-t. Tilos a berendezést erősen párás, vagy poros helységbe telepíteni. Óvni kell a fagytól, sugárzó hőtől, ultraibolya sugárzástól.

Visit your local website

Stay on this website