6 meghatározó trend napjaink vízkezelésében

trendek az ipari vízkezelésben
trendek az ipari vízkezelésben
Az elmúlt időszakban nagyon sok mérnökkel, tervezővel, üzemeltetővel és műszaki szakemberrel egyeztettünk a világ több pontján, és egységesen, a válaszaikból, és meglátásaikból az alábbi 6 területet körvonalaztuk, amelyben egységesen megjelentek az elvárások, ha vízkezelésről van szó.
.

A környezetvédelmi-fenntarthatósági törekvések karöltve a digitalizációval és a folyamatos innovációval, a vízkezelő megoldások és technológiák piacát is jelentősen átrendezte. Ma már nem elég a vezetékekből jövő vizet kezelni, hanem számos fogyasztói és beruházói elvárásnak megfelelő, komplex megoldásokat kell biztosítani.

Célunk, hogy a termékeink megismertetése mellett olyan, a mindennapokban használható, proaktív tudást adjunk át, amelyek segítenek a megrendelő igényeinek minél magasabb színvonalú kielégítésében még azelőtt, hogy akár ő maga pontosan megfogalmazná azokat.

6 meghatározó trend

Az elmúlt időszakban nagyon sok mérnökkel, tervezővel, üzemeltetővel és műszaki szakemberrel egyeztettünk a világ több pontján, és egységesen, a válaszaikból, és meglátásaikból az alábbi 6 területet körvonalaztuk, amelyben egységesen megjelentek az elvárások, ha vízkezelésről van szó.

1. Trend - Környezet haté­kony
megol­dások

Miért kell a vízzel kiemelten foglalkoznunk?

Amikor egy átlagos fogyasztó a saját vízfo­gyasz­tá­sára gondol legin­kább a csapból folyó, és a háztar­tási beren­de­zései által felhasz­nált víz jut az eszébe. Azonban ez csak egy töredék része annak, amennyi víz valóban szük­séges a minden­nap­ja­inkhoz. Szinte nincs olyan termék, amelynek az előál­lí­tá­sához nem lenne szükség vízre. Ezt a „látha­tatlan vizet” a vízláb­nyommal tudjuk a legin­kább szem­lél­tetni.

Napja­inkban az ipar a legna­gyobb vízfel­hasz­náló, és az igénye folya­ma­tosan nő. Már most is óriási prob­lé­mákat okoz, a megfe­lelő mennyi­ségű és minő­ségű víz rendel­ke­zésre állása, hiszen az ipar és a mező­gaz­daság is ugyan­abból az édes­víz­kész­letből gazdál­kodik, amelyből a háztar­tások.

Ezeket szem előtt tartva a követ­kező gene­rá­ciós beru­há­zások terve­zé­sénél és kivi­te­le­zé­sénél az alábbi szem­pon­tokat érdemes kiemelten figye­lembe venni:

 • Édesvíz kész­letek elsőd­leges felhasz­ná­lá­sának a csök­ken­tése modern tech­no­ló­gi­ákon keresztül
 • Édesvíz kész­letek opti­mális tisz­tí­tása, minél keve­sebb vesz­te­séggel és terhe­léssel
 • Tenger­vizek sóta­la­ní­tása, ivó és ipari vízzé alakí­tása membrán tech­no­ló­gi­ával
 • Hulladék/ipari vizek tisz­tí­tása bonyo­lult és költ­séges eljá­rások alkal­ma­zá­sával

A fenti­ekből egyér­tel­műen látszik, hogy legfő­képpen az édesvíz felhasz­ná­lá­sának a csök­ken­té­sére érdemes fókusz­álni, hiszen hosszú­távon ezzel tehe­tünk a legtöbbet a környe­ze­tün­kért és a gazda­ságos műkö­dé­sért.

2. Trend - Higiénia

2020-ban még jobban előtérbe került a higiénia és minden olyan megoldás, amely fokozhatja a higiéniai biztonságot. Legfontosabb elvárás, hogy vízkezelő berendezések emberi beavatkozás nélkül, önműködően öblítsék át, fertőtlenítsék önmagukat, ezáltal biztosítva a mindig kiváló minőségű vizet. Egy kényszerleállás utáni újra indulás során is (akár üzemről, akár egy szállodáról beszélünk) figyelni kell a rendszerekbe bekerülő víz baktérium és vírusmentes legyen, és megfeleljen minden higiéniai követelménynek.

A pangó víz kockázatát 2 egyszerű megoldással lehet csökkenteni:

 • A felhasználásnak megfelelő kapacitású készülékek betervezésével – a túlméretezett vízkezelőknél nagyobb a higiéniai kockázat.
 • Gyakoribb regenerálási és öblítési ciklusokkal, amelyek szintén csökkentik a pangó víz mennyiségét a rendszerekben
Higiénia szerepe a vízkezelésben
Higiénia szerepe a vízkezelésben

3. Trend - Megtakarítás

Vízkezelő berendezések telepítése során azonban nem szabad megfeledkezni az üzemeltetési költségekről sem, hiszen használati kapacitástól függően akár már pár éve alatt is megtérülhet egy kezdeti nagyobb beruházás, a havi költségekben elért megtakarítás révén.

Az első trendet figyelembe véve nem szabad a megrendelői igényeket sem lekicsinyelni, hiszen egyre több nagy beruházásnál az elsődleges szempont a fenntarthatóságra való törekvés, és ideális esetben ez nem megy a költséghatékonyság rovására. A BWT innovatív megoldásaival egyszerre lehet a megrendelő környezet melletti elkötelezettségét a költségek közép-hosszútávon történű alacsonyan tartásával kombinálni.

Konkrét adatok alapján segítséget tudunk nyújtani a megtérülési idő kiszámításában is. Meglévő készülék esetében érdemes azt is figyelembe venni, hogy egy 10-15 vagy annál idősebb berendezés meghibásodása esetén egy új, korszerűbb készülék telepítése hatékonyabb megoldás lehet, mint a régi javítása.

Ráadásul a BWT olyan modern vízkezelő berendezései, mint a Rondomat HDV vízlágyító  berendezés lényegesen kisebb helyigényűek régebbi társaiknál, így egy beruházás esetén a készülék által elfoglalt hasznos alapterület mérete sem elhanyagolható szempont.

4. Trend - Kényelem & Támogatás

A technológia fejlesztések és a termékek, márkák egyre szélesebb választéka minden területen komoly kihívást jelenthet a tervezők, kivitelező és beruházók számára is, hiszen egy beruházás minden területén naprakésznek lenni, szinte lehetettlen.

A BWT új AQAPLANNER programján keresztül szeretné a BWT támogatni a szakembereket azzal, hogy aktív segítséget nyújt a BWT termékekkel kapcsolatban.

 • Folyamatos, soron kívüli támogatás, szaktanácsadás
 • Tervezési adatszolgáltatás
 • Oktatások sorozata
 • Bevezetést megelőző termékinformációk
 • Inszentív partnerprogram-rendszer

5. Trend - Aggodalom-mentes üzemeltetés

Az összetett, 24/7 működésű rendszerekkel kapcsolatban jogos félelemként jelenik meg a beruházó, illetve a megrendelő fejében, hogy az általános karbantartással megbízott szakember boldogul-e egy innovatív készülékkel. A BWT készülék karbantartása miatt nem kell, hogy fájjon a feje!

A BWT leveszi a rendszeres karbantartás problémáját a megrendelő válláról.

BWT szerviz szolgáltatás vízkezelő
BWT szerviz szolgáltatás vízkezelő

6. Trend -Digitális (táv)felügyelet

Ma már mindenről szeretünk azonnal tudni, megnyugtató érzés, hogy pár kattintással szinte minden információ a rendelkezésünkre áll. Ez a kényelmi igény erőteljesen megjelenik az ipari berendezések és termékek területén is, amelyre az innovatív vállalatok már kész megoldással tudnak szolgálni.

2020-ban a BWT sikeresen bevezette a háztartási üzletágban a digitális, iOT rendszereket, amelyek lehetővé teszik, hogy mind a felhasználó, mind a szerviz, mind pedig a BWT központ valós időben kapjon adatokat a készülék állapotáról. Ez a technológia egyre több ipari rendszerben elérhető, illetve a meglévő rendszerek „okosítására” is rendelkezésre áll a megfelelő modul, amely utólag is bármikor beépíthető.

A folyamatos adatszolgáltatásnak köszönhetően mind az üzemeltető, mind a BWT pontos információkkal rendelkezik a készülék állapotáról, és az esetleges meghibásodás okát is előre feltérképezheti, amely csökkentheti a karbantartás vagy javítás miatt történő leállási időt. A BWT komplex vízkezelő megoldásai megfelelnek mind a 6 trendnek, amelyeket a tervezők, mérnökök és műszaki szakemberek fogalmaztak meg. Hiszünk abban, hogy közösen sokat tehetünk a fenntarthatóbb és kiegyensúlyozottabb jövőért.

Csak néhány példát említsünk: 

A BWT ezen trendek figyelembevételével fejlesztett kész megoldásokat is kínál, hiszen nem elég tudnunk, hogy mire van igénye a piacnak, Európa piacvezető víztechnológiai vállalataként innovatív termékeket kínálunk a vízkezelés minden területén.

BWT BESTAQUA 60 RO 3in1 – aggodalommentes üzemeltetés

A fordí­tott ozmózis egy memb­rán­szű­rési eljárás, melynek során a membrán az összes oldott szilárd anyag akár 99 %-át eltá­vo­lítja és csak a tiszta vizet ereszti át. Nagy nyomáson a membrán minden, kemény­séget okozó, sót, vala­mint ásványi anyagot eltá­volít a vízből, bele­értve a vízkövet is, sőt a szűrési folyamat során vissza­tartja a mikro­or­ga­niz­mu­sokat, bakté­ri­u­mokat, növény­védő szereket és a nehéz­fé­meket is.

 • Letisz­tult, átgon­dolt felépí­té­sének köszön­he­tően az alkat­rész­csere és a karban­tartás rövid idő alatt elvé­gez­hető
 • Plug & play megoldás:felhasz­ná­ló­barát, intu­itív kijelző, amely naplózza az összes rele­váns adatot
 • három­féle kapa­citás - ugyanaz a kis hely­igény, felépí­tésű
 • HQ Robot flow tech­no­lógia perme­átum/koncent­rátum opti­ma­li­zá­lá­sára
 • Integ­rált, saját perme­átum tartá­lyába épített merülő szivattyúval rendel­kezik
BWT bestaqua 60-62 einbau BWT bestaqua 60-62 einbau

Személyre szabott Tanácsadás

Örömmel segítünk, hogy Önnel közösen találjuk meg az igényeinek megfelelő vízkezelő megoldást.

Lépjen kapcsolatba a BWT - tanácsadókkal.

Visit your local website

Stay on this website