BWT CAMP rend­szer -
Vágjunk bele közösen egy digi­tális kalandba!

CAMP rendszer - BWT okos vízlágyító
CAMP rendszer - BWT okos vízlágyító
A BWT CAMP rendszerrel új szolgáltatásokat tudunk biztosítani AQAMESTER és szerviz partnereinknek, és a felhasználókna amellyel időt és energiát spórolhatnak meg. A BWT Pro.Portal-lal kézben tart­hatod a dolgokat!
.

Ez egy könnyen kezel­hető, online, bárhonnan elér­hető, digi­tális admi­niszt­rá­ciós, szer­vizt és érté­ke­sí­tést támo­gató, rend­szer az új digi­tális vilá­gunkban.

A Pro.portál-​on nyomon követ­heted online ügyfe­leid beren­de­zé­seit és a szerviz igényeiket.

Emel­lett ugyanitt megta­lálod a BWT termék­ do­ku­men­tá­cióit, megnéz­heted a BWT Akadémia képzé­se­inek időpontját és hama­rosan induló hűség­prog­ra­munkban is itt vehetsz részt.

A BWT Pro Portal a Te szemé­lyes asszisz­tensed a nagyobb haté­konyság érde­kében!

Már zajlanak az regi­o­nális SMART-​oktatások, ahol rész­le­tesen ismer­tetjük a magyar nyelven is elér­hető BWT pro.portált és a BEST WATER HOME Appli­ká­ciót és azt is hogy milyen termékek regisztrálhatóak a rend­szerbe.

 

HA SZERETNÉL RÉSZT VENNI AZ OKTA­TÁSON, KÜLD EL JELENT­KE­ZÉSED:

A BWT BEST WATER HOME APP MAGYAR VERZIÓJA MÁR ELÉR­HETŐ

FONTOS INFOR­MÁCIÓ: AZ AQA PERLA BIO ÉS VISEO VÍZLÁ­GYÍTÓ KÉSZÜLÉK IS CSAT­LA­KOZ­TAT­HA­TÓAK HOZZÁ!

A BWT PERLA mellett most már a AQA PERLA BIO és VISEO vízlá­gyítók új gene­rá­ciója (bluetooth-​os) is össze­köt­hető a BWT BEST WATER HOME appli­ká­ci­óval, Bluetooth-​on keresztül. Ennek köszön­he­tően appli­ká­ción követ­heti nyomon a család vízfo­gyasz­tását és a beren­de­zésben a só mennyi­ségét, felve­heti a szer­vizzel a kapcso­latot, illetve házhoz rendel­heti a rege­ne­ráló sót, ha fogytán lenne. Az AQA perla BIO vízlá­gyító már több, mint 25 éve gondos­kodik hazánkban a háztar­tások lágyvíz ellá­tá­sáról, mára Magyar­or­szág egyik legnép­sze­rűbb darabja lett.

A magyar­ nyelvű appli­ká­ci­óhoz azonban nem csak ezek vízlá­gyító készü­lékek kapcsol­hatók hozzá, hanem a lakásban talál­ható szinte minden BWT készülék is regiszt­rál­ható rajta, így egyetlen helyen nyomon követ­hetők a vízszűrő kancsók, beépít­hető AQA Drink víztisz­títók, E1 vízszűrők szűrőbetét cseréjének ideje és igény esetén az app-​on keresztül rendel­hetők a rege­ne­ráló só mellett csere szűrők is. Éppen ezért a régebbi készü­lé­keket is érdemes az appli­ká­ción regiszt­rálni.

 

Itt lehet elérni:

A CAMP RENDSZER ÉS A BEST WATER HOME APPLIKÁCIÓ BEMUTATÁSA A BWT PERLA PRÉMIUM VÍZLÁGYÍTÓ BERENDEZÉSEN KERESZTÜL:

Új korszak kezdődött a vízlágyítás területén 2020-ban a BWT Perla vízlágyító, a CAMP rendszer és a BWT Best Water Home applikáció bevezetésével. Egyetlen gombnyomásra látható a vízlágyító készülék minden fontos információja. Ráadásul extra biztonságot is jelentenek a vízérzékelők, és a távoli vezérelhetőség.

BWT PERLA vizlagyito es a CAMP digitalis rendszer
BWT PERLA vizlagyito es a CAMP digitalis rendszer

Visit your local website

Stay on this website