A jövő rajtad is múlik!
Engedjük ki a vizet a palackból.

PET palackok az oceán partján
PET palackok az oceán partján
BWT alternatív megoldásai a palackozott vízre: szűrd helyben! Irodai, otthoni és vendéglátó egységek számára is.  A BWT küldetése, hogy PET palackmentes zónákat hozzon létre, és a minden ember számára megteremtse azt a lehetőséget, hogy bármerre is járjon, műanyag palackos vizek vásárlása nélkül minőségi és biztonságos szűrt vízhez juthasson. A BWT AQA Drink és bottlefreezone koncepciójának legújabb megoldása azok az ivóvíz automaták, amelyek maximális higiéniai biztonság mellett ízletes és frissítő vízválasztékot nyújtanak, legyen szó normál, hűtött vagy éppen szénsavas vízről.
.
A környe­zet­vé­delmet és fentart­ha­tó­ságot támo­gató döntések és megol­dások támo­ga­tása közös felada­tunk és egyben fele­lős­sé­günk is, hiszen egyér­tel­műen látszik, hogy a termé­szeti erőfor­rá­sokkal való taka­rékos bánásmód az egyetlen út a fenn­tart­ható, élhető jövőhöz. Egy beru­házás során azonban sokszor se a megren­delők, se a kivi­te­lezők, sőt még a tervezők sem tudják teljes terje­del­mében, hogy mi mindenre van lehe­tőség, és az elmúlt évek során milyen sok inno­vatív, bárki számára elér­hető termék és megoldás került elér­hető közel­ségbe.

A VÍZKÉSZ­LETEK JÖVŐJE MÁR A TERVEZŐ ASZTALON ELDŐL

Az egyik legna­gyobb termé­szeti kincsünk, a víz, amelyről az elmúlt években bebi­zo­nyo­so­dott, hogy nem áll rendel­ke­zésre korlátlan mennyi­ségben, ráadásul az egyik legve­szé­lyez­te­tet­tebb is, hiszen felfog­ha­tatlan mennyi­ségű szennyező anyag kerül bele, amelyeknek a legna­gyobb része nem bomlik le, és örökre velünk marad a bolygón.

Azonban ha fele­lő­ség­tel­jesen gondol­ko­zunk, akkor már egy épít­kezés vagy felújítás során olyan tech­no­ló­gi­ákat és megol­dá­sokat lehet beter­vezni és beépí­teni, amelyekkel megte­remtjük a leendő lakók vagy felhasz­nálók számára a lehe­tő­séget, hogy megsza­ba­dul­janak az ásvány­vizes palackok cipe­lé­sétől és ezzel éves szinten szemé­lyen­ként akár 400 PET palackkal keve­sebb végezze a termé­szeti környe­ze­tünkben, nem mellesleg így jelen­tősen csök­kenhet a gyár­tásból és szál­lí­tásból fakadó környe­zet­ter­helés is.

ÍGY LEHET A CSAP­VÍZBŐL A LEGTÖBBET KIHOZNI!

Az elmúlt évti­ze­dekben a fogyasztók teljesen elfor­dultak a csap­víztől, mert nem tartották elég bizton­sá­gosnak vagy finomnak, azonban a palac­ko­zott vizek fogyasz­tá­sával kelet­kező hulla­dék­he­gyekkel és több négy­zet­ki­lo­méter átmé­rőjű úszó szemét­szi­ge­tekkel nem tudunk már megbir­kózni.

A BWT egye­dül­álló AQA Drink koncep­ciója a fenti prob­lémák mind­egyi­kére megol­dást kínál, hiszen a helyi csap­vízből hozza ki a maxi­mumot, legyen szó lakó­in­gat­lanról, iroda­házról, étte­remről vagy szál­lo­dáról.

A BWT egye­dül­álló szaba­dal­maz­ta­tott Magne­sium Mine­re­a­li­zered szűrési tech­no­ló­giája az alapja minden rend­szernek. Ezzel a csap­vízből nem csak a rossz ízeket és szagokat okozó anya­gokat, mint például a klórt lehet kiszűrni, de a lebegő szennye­ző­dé­seket, mint a homokot vagy a csövekből leváló rozs­da­da­ra­bokat, és bizo­nyos szűrők esetén még a mikro­mű­anyagok is csökkenthetőek illetve bakté­ri­umok 99,999%-a* is kiszűr­hetők. Itt azonban nincs vége az inno­vatív megol­dások sorának, hiszen a szűrő értékes magné­zi­umot is juttat** a szűrt vízbe, amely ettől kellemes és zamatos ízűvé válik. Így lesz a csap­vízből magas­mi­nő­ségű fris­sítő szűrt víz.

BWT palackmentes zóna koncepció
 

Víztisztító megoldások, hogy a helyben szűrt vízhez irodák, szállodák és vendéglátó egységek számára.


A BWT külde­tése, hogy PET palack­mentes zónákat hozzon létre, és a minden ember számára megte­remtse azt a lehe­tő­séget, hogy bármerre is járjon, műanyag palackos vizek vásár­lása nélkül minő­ségi és bizton­ságos szűrt vízhez juthasson. A BWT AQA Drink és bott­le­f­re­e­zone koncep­ci­ó­jának legújabb megol­dása azok az ivóvíz auto­maták, amelyek maxi­mális higi­é­niai biztonság mellett ízletes és fris­sítő vízvá­lasz­tékot nyúj­tanak, legyen szó normál, hűtött vagy éppen szén­savas vízről.
Üzleti ügyfelek egy pohár friss vizet élveznek egy vízadagolóból
broadway engineering

Ezeket az automatákat a vízhálózathoz kell csatlakoztatni, így a helyi vizet használja, nincsen szükség a vizes ballonok szállítására, tárolására, rendelésére, hiszen 0-24 órában rendelkezésre áll. Ráadásul már középtávon anyagilag is megtérül egy ilyen automata, nem is beszélve a ballonos, és még inkább a palackozott vizek gyártásával és azok szállításával járó fölösleges környezeti terhelésről.

Ráadásul a BWT nem csak vízadagoló automatákat kínál, hanem olyan teljeskörű szolgáltatási csomagot is, amelyben benne van ezeknek a rendszeres karbantartása, felügyelete. A BWT egyedi kulacskoncepciójával pedig mindenki számára könnyen hozzáférhetővé válik az ízletes víz akár még egy nagyobb irodában is.

Az elegáns kivitelű készülékek még a prémiumszolgáltatásokat nyújtó szállodák belső terében is megállják a helyüket, legyen az egy konferenciaterem, a lobby vagy a wellness részleg.

A BWT szakemberei akár már a tervezés fázisától segítenek szakmai anyagokkal, termékjavaslatokkal, a kivitelezésben igény esetén pedig be lehet vonni az országosan működő BWT AqaMester hálózat szakembereit is.

 

HELYI PRÉMIUM VÍZMEGOLDÁS ÉTTERMEK ÉS KÁVÉZÓK SZÁMÁRA

A BWT az elmúlt években nagyon sok tapasztalatot gyűjtött az éttermi és kávéházi megoldások területén, és olyan teljeskörű vízkezelési szolgáltatást tud nyújtani, amely nem csak az ivóvízre nyújt ízletes megoldást, de a kávégépekhez, mosogatókhoz és gőzsütőkhöz is egyedi, a készülék és a felhasználás céljához optimalizált vizet tud biztosítani.
Kávégép lágy víz
Kávégéphez lágyvíz

OTTHONI EXKLUZÍV MEGOLDÁSOK

Az otthon tulaj­do­nosok egyik félelme, hogy a vízszűrő elcsú­nyít­hatja a kony­há­jukat, vagy túl sok tároló helyet vesz el. A BWT AQA Drink PURE víztisz­tító inno­vatív három­utas csap­te­lepe töké­letes megol­dást kínál erre, hiszen nincs szükség külön csap­te­lepre, vagy kifo­lyóra, hanem kényel­mesen és prak­ti­kusan rendel­ke­zésre áll a szűrt víz, közvet­lenül a konyhai csap­te­lepből. A funkció mellett a dizájn is elsőd­leges szem­pont volt, így külön­böző kivi­telű Grohe csap­te­lepket kínál a vízke­zelő cég, amelyek stílusban és formában megfe­lelnek a modern otthonok elvá­rá­sa­inak.
Filtertechnologie Filtertechnologie

* 1 µm-ig szűrik ki.

** 2,5 liter, 17 német kemény­ségű víz eseten átla­gosan a hozzá­adott magné­zium mennyi­sége megkö­ze­lí­tőleg 60 mg, amely az aján­lott napi magné­zium bevitel akár 20%-a (a WHO 300 mg magné­zium / nap előírását figye­lembe véve)

Visit your local website

Stay on this website