A sörfőző víz titka
BWT berendezések a Hübris sörfőzdében

sörfőző víz BWT
sörfőző víz BWT
Ma mindenhol a professzi­o­nális vízke­zelés teszi lehe­tővé a sörfő­zést: bemu­tatjuk, hogy miként zajlik a sörfőző víz készí­tése!
.

Régen ott fogtak sörké­szí­tésbe, ahol termé­szetes forrásból bizto­sí­tott volt a jó ízű, zamatos sörfőző víz. Az évszá­zadok, évti­zedek során viszont romlott a kutak vize, a termé­szetes lelő­he­lyek is szennye­ződtek és persze felme­rült az igény, hogy jól megkö­ze­lít­hető hely­szí­nekre költöz­zenek a sörgyárak.

A 90-es években Magyar­oro­szágon is megje­lent az igény a kiváló vízmi­nő­ségre, s azóta a teljes szek­torban hasz­nálják a vízke­ze­lési tech­no­ló­gi­ákat. A sör legfon­to­sabb össze­te­vője ugyanis nem más, mint maga a víz.

A sörfőző víz keze­lése

Mi külön­böz­teti meg a sörfőző vizeket? Hogyan hat a víz össze­té­tele az elké­szült ital ízpro­fil­jára? Ezek a legfon­to­sabb kérdések, amikor a sörfőző víz előké­szí­tését tárgyaljuk.

Egyes márkák a mai napig azáltal külön­böz­tetik meg magukat, hogy a föld­rajzi adott­sá­gaik lehe­tővé teszik egyedi víz hasz­ná­latát: ilyen például a pilseni sörgyár. Ezzel szemben nem tele­pülhet mind­egyik kraft mikrosör­főzde egy saját forrás mellé: így lett nélkü­löz­he­tetlen a vízke­ze­lési beren­de­zések tele­pí­tése. Ezek segít­sé­gével már csak a főző­mester döntése, hogy az adott italhoz pontosan milyen sótar­talmú vizet kíván hozzá­adni.

A BWT fordí­tott ozmó­zisos beren­de­zése segít­sé­gével az előké­szí­tett nyers­vízből kiszűrjük a nem kívánt össze­te­vőket és oldott sókat, majd a kivá­lasz­tott ízpro­filnak megfe­lelő sókat adunk hozzájuk. Az RO vagyis a fordí­tott ozmózis rend­szerű víztisz­títás jelenleg a legfej­let­tebb tech­no­lógia.

A Hübris székes­fe­hér­vári főzdé­jében több, mint 3 éve üzemelnek a BWT eszközei és bizto­sítják az órán­ként 1000 liter, speci­á­lisan szűrt vizet a sörfőző rend­szer számára.

Hogyan lesz a nyers­vízből sörfőző víz?

Az üzem számára össze­ál­lí­tott, egyedi beren­dezés műkö­dését videón is megte­kint­hetjük, hiszen Winkler Róbert készí­tett egy prak­tikus, össze­fog­laló jellegű videót a Hübris vízke­ze­lési eljá­rá­sáról.

Hubris sorfozde BWT vizkezeles
Hubris sorfozde BWT vizkezeles

Ahogy ebben is elhangzik, első lépésként a vezetékes vizet egy megszakító tartályba gyűjtjük, hogy a rendszer számára biztosítsuk az állandó vízellátást. Utána következik a víz előkészítése: egy speciális, granulált aktívszén szűrő segítségével eltávolítjuk a vezetékes víz klórtartalmát, majd a vízlágyító készülék gondoskodik a kalcium- és magnézium sók kivonásáról.

Az így előkészített, nyers víz már alkalmas arra, hogy a fordított ozmózisos technológiát használó berendezés kezelje és egy nagynyomású szivattyúval átpréseljük a membránokon. A szűrt “RO”, reverse osmosis víz egy tartályba kerül, míg a membránok felületén visszatartott sók a szennyvízbe kerülnek. A sörfőző tartályba kerülés előtt a szűrt BWT vízhez hozzáadják a kiválasztott sókat: például kalcium kloridot a malátás ízvilágú sörökhöz vagy magnézium-szulfátot, másnéven Epsom-sót az erősen komlózott pale ale-ekhez. Így jön létre az ideális összetételű sörfőző víz.

Egy sörfőzde vízfelhasználása

Ezen a ponton már minden bizonnyal többekben felmerült a kérdés: mennyi vizet használ egy sörfőző üzem?

1 liter sör előállításához alapvetően 3-4 liter szűrt vízre van szükség, de még ezen felül felhasználásra kerül 1-2 liter vezetékes víz is, tehát összességében 4-6 liter víz kell.

Fontos tudni, hogy nem csak az italkészítéshez használják a szűrt vizet, hanem a berendezések, sörfőző tartályok tisztításához is. Így megelőzhető a sörkő-vízkő képződése a tartályokban, ellenkező esetben a lerakódások kihatással lennének a készülő sör összetételére.

A BWT fordított ozmózisos berendezése is karbantartást igényel rendszeres időközönként. A karbantartási céllal használt vízhez kiépíthető egy külön, másodlagos hálózat, hogy csökkenthető legyen a hulladékvíz mennyisége.

4 szempont, amit figyelembe kell venni egy sördőzde vízkezelésének kialakításakor

A folyamatos rendelkezésre állás és a biztonságos, problémamentes működés alapvetés egy sörfőzde esetén. Erre a garancia a szünet nélkül működő berendezés, amely állandó minőséget biztosít és a gyorsreagálású BWT szerviz jelentette támogatás. De ezen felül is akadnak szempontok, amire a tervezéskor érdemes figyelmet fordítani: a kapacitás pár éves távlatban, a rendelkezésre álló hely, a higiénia és a távoli elérés, nyomonkövethetőség.

A videóban is említik röviden a vízkezelési rendszer bővíthetőségét, de ennek megvannak a maga korlátai. Ideális esetben már a tervezéskor jelezhető, ha később nagyobb kapacitásra lesz szükség, így egy kisebb beruházással úgy lehet kialakítani a berendezést, hogy az elkövetkező 1-3 éven belül megoldható legyen az átalakítás. Ehhez ki kell alakítani a megfelelő csatlakozókat, számolni kell a berendezés növekvő helyigényével: ezzel pontosan lehet kalkulálni, ha felmerül ez a szempont.

Később ugyanis a helyszükséglet lehet a szűk keresztmetszet egy kész üzem esetén. A 10 négyzetméteres helyiségből nem lesz 15 négyzetméteres, arányosan a nagyobb vízigénnyel. Ilyenkor a megnövekedett kapacitást az újabb, kisebb helyigényű berendezések tudják kiszolgálni.

A vízkezelő rendszer helyigénye gyakran kimarad a számításból egy ipari létesítmény tervezésekor. Holott sok esetben a felhasznált négyzetméterár magasabb lehet, mint amennyivel egy korszerűbb, kisebb berendezés drágább, így érdemes már a tervezéskor számolni a helyszükséglettel.

A vízkezelésben a higiénia mindig is elsődleges szempont volt, de a pandémia most kiváltképp ráirányította a figyelmet. A sörfőzés esetén kiemelt fontosságú a vízkezelési rendszer higiénikussága és az egyszerű fertőtlenítés lehetősége.

Egy rövidebb leállást követően, vagy ha véletlenül baktérium, szennyeződés kerülne a nyersvízbe az akár több száz éves vezetékrendszerből, akkor egy gombnyomással megoldható a fertőtlenítés. A vízlágyító berendezés pedig önfertőtlenítő, a regeneráció során automatikusan gondoskodik a fertőtlenítésről. Összességében tehát a BWT berendezései nagyon könnyen, egyszerűen fertőtleníthetőek, elősegítve, hogy a gyártásban ne legyen kimaradás és egy szennyeződés ne okozhasson problémát a késztermékben.

És végül egyre növekszik az igény a távoli elérésre, nyomonkövethetőségre, hiszen a sörfőzés folyatama nem igazítható műszakhoz, 0-24 zajlik. A BWT rendszerei esetén megoldott, hogy a főzdemester a mobilján is figyelemmel követhesse a teljes folyamatot, a rendelkezésére álljanak a berendezés működésével kapcsolatos információk.

kézműves sör BWT vízzel
kézműves sör BWT vízzel

Tóth Marcell, a Hübris sörfőzőmesterének, alapítójának tapasztalatai

“Hamar megtaláltuk a közös hangot a BWT-vel és mint viszonylag kezdő tervező örültem a lehetőségnek, hogy nem csak eladni akarták a terméket, hanem időt szakítottak arra, hogy megértsék a felhasználás célját és körülményeit. Így a tervezés és a projektvezetésben terén is nagyon jó tapasztalatokat szereztünk. Jó és proaktív partnerek voltak a sokszori újragondolásban és a tervezésben is, egészen a beszerzésig. Jó szívvel gondolok vissza erre az időszakra.”

Az innovatív vízkezelés jelentette környezetvédelmi előnyök

A BWT fordított ozmózisos vízkezelő berendezésének hála, minden sörtípushoz helyben előállítható a kiváló minőségű, ízprofilban illeszkedő sörfőző víz. Az innováció jelentősége, hogy ezáltal a főzdék helyszínének megválasztásával csökkenthető a gyártás során a szállítás léptéke, így a széndioxid-kibocsátás is, valamint garantált a teljes folyamat során a higiénikus, biztonságos vízhasználat. Napjainkban rengeteg magyarországi mikrosörfőzdében találhatjuk meg a BWT korszerű berendezéseit. Egy-egy különlegességet így nem kell külföldről szállítani: csak rajtunk múlik, hogy melyik 100 kilométeren belül, tehát gyakorlatilag helyben készített, különleges sört szeretnénk megkóstolni.

Személyre szabott Tanácsadás

Örömmel segítünk, hogy Önnel közösen találjuk meg az igényeinek megfelelő vízkezelő megoldást.

Lépjen kapcsolatba a BWT - tanácsadókkal.

Visit your local website

Stay on this website