Szál­lodai profit­ma­xi­ma­li­zálás
BWT vízke­zelő rend­sze­rekkel

BWT vízkezelés szállodák részére
BWT vízkezelés szállodák részére
A szállodaiparban a víz, és annak minősége központi szerepet kell, hogy betöltsön már az egység megtervezésekor, és annak üzemeltetése során is. A vendégek nem csak egy csésze kávé elfogyasztásakor, vagy a wellness részlegben kerülnek kapcsolatba a vízzel, de a szobák élvezeti értékét is befolyásolhatja a szálloda egészében található víz minősége.
.

Bővebb információért tölts le szállodai vízkezeléssel kapcsolatos katalógusunkat.

BEST WATER HOTEL - vízkezelés szállodák számára PDF, 9 Mb Download

BEST WATER HOTEL - vízkezelő megoldások szállodák, vendéglátó egységek részére


A szál­lo­da­iparban a víz, és annak minő­sége központi szerepet kell, hogy betöltsön már az egység megter­ve­zé­sekor, és annak üzemel­te­tése során is. A vendégek nem csak egy csésze kávé elfo­gyasz­tá­sakor, vagy a well­ness rész­legben kerülnek kapcso­latba a vízzel, de a szobák élve­zeti értékét is befo­lyá­sol­hatja a szál­loda egészében talál­ható víz minő­sége. A szín­falak mögött pedig a menedzs­ment az üzemel­te­tési költ­sé­geket tudja alacso­nyan tartani, a megfe­le­lően kiépí­tett és karban­tar­tott vízke­ze­lő ­rend­szerek segít­sé­gével

Egy szál­lás­hely hosszú­távú sikerét két dolog hatá­rozza meg: az elége­dett vendégek száma, és az üzemel­te­tési erőfor­rások opti­má­lis­szinten tartása. Mind a két kulcs­té­nye­zőhöz a BWT vízke­zelő megol­dásai, a nemzet­közi inno­vá­ciós környezet és a magyar szak­ta­nács­adói, vala­mint szerviz háttér professzi­o­nális támo­ga­tást tud nyúj­tani.

A fenti két tényező teljesen más formában jelenik meg a vendég és az üzemel­tető oldalán, de az alapja ugyanaz a rend­szer. Míg a vendég pihe-puha törül­kö­zőkkel talál­kozik a szobában, addig a moso­dában a központi vízlá­gyító rend­szernek köszön­he­tően keve­sebb mosó és öblí­tő­szer fogy, és elke­rül­hetők a mosó­gépek vízkő okozta meghi­bá­so­dásai.

Mivel a víz 24/7-ben az életünk és a munkánk szinte minden pilla­na­tában jelen van, termé­sze­tesnek vesszük annak léte­zését. Arra pedig gyakran nem fordí­tunk kellő figyelmet, hogy megfe­lelő vízke­zelő megol­dá­sokkal, sokkal többet tudnánk kihozni ebből az erőfor­rásból úgy, hogy a végén még megta­ka­rí­tá­sunk is kelet­kezhet.

Ráadásul arról sem szabad megfe­led­kezni, hogy a vendégek és a szabályzó szervek és ható­sá­gok­ré­széről is egyre nagyobb az elvárás és a nyomás a környe­zet­tu­datos, fenn­tart­ható módon működő vendég­lá­tó­he­lyek és szál­lás­he­lyekkel szemben. Éppen ezért nem elha­nya­gol­ható szem­pont, hogy mekkora plusz ener­gia­rá­for­dí­tással tud zöld megol­dá­sokat beve­zetni egy vállalat.

A jó hírünk az, hogy a BWT vízke­zelő megol­dásai, legyen szó víztisz­tí­tásról vagy vízlá­gyí­tásról, megfe­lelnek a fenn­tart­ha­tó­sági elvá­rá­soknak, így a szál­loda a saját kommu­ni­ká­ci­ó­jában környe­zet­tu­da­tosság iránti elkö­te­le­zett­ségét is ki tudja hang­sú­lyozni. A rend­szerek terve­zé­sében és kivi­te­le­zé­sében pedig szak­értő segít­séget tud nyúj­tani a BWT műszaki csapata.

üveg poharak mosogatása lágy víz
üveg poharak mosogatása lágy vízzel

Költségcsökkentő megoldások a szállodai mosodákban vízlágyító berendezések beépítésével

Szinte már nincsen olyan szál­loda, ahol a vendég­szobák fürdő­iben ne hívnák fel a figyelmet arra, hogy naponta mennyi törül­közőt mosnak – sokszor feles­le­gesen – a világ szál­lo­dá­iban, és kérik a vendé­geket, hogy hasz­nálják akár két napig a törül­kö­zőket. Ezzel nem csak a környe­zeti terhe­lést, de a költ­sé­geket is lehet csök­ken­teni, hiszen keve­sebb vízre, áramra és mosó­szerre van szükség. De nem csak ez az egyetlen módja a költ­ség­op­ti­ma­li­zá­lásnak a szál­lodai moso­dáknál.

A szál­lodák hosszú­távú profi­ta­bi­li­tását nagyban befo­lyá­solják az állandó és változó költ­ségek, amelyek szinte minden terü­leten jól mérhetők. Ha a moso­dákat, és a hozzájuk tágabb érte­lemben kapcso­lódó költ­sé­geket és beru­há­zá­sokat nézzük, akkor nem elég a felhasz­nált mosó- és öblí­tő­szerek költ­sé­gével számol­nunk, azt is figye­lembe kell venni, hogy egy törül­kö­zőnek mennyi az élet­tar­tama mielőtt kilyukad, elszürkül, sprőddé válik, és már nem lehet a szál­lodai szobákban elhe­lyezni. De az is idetar­tozik, hogy a nagyobb beru­há­zást igénylő ipari mosó­gépek mennyi ideig hasz­nál­hatók komo­lyabb javítás, vagy csere nélkül.

Ha pedig marke­ting szem­pontból tekin­tünk a textí­li­ákra, akkor szám­talan pozitív és negatív vendég­ér­té­kelés is kapcso­lódhat hozzá, és nem mindegy, hogy az utazók arról áradoznak, hogy milyen puhák voltak a törül­közők és vakí­tóan fehér az ágynemű, vagy épp azt olvassuk, hogy a köntös durva tapin­tású volt, a törül­köző széle pedig már fosz­lott.

Pihe-puha törölközők lágy vízzel mosva
Pihe-puha törölközők lágy vízzel mosva

A fenti prob­lé­mákra, illetve célokra a BWT (Best Water Tech­no­logy) egyénre szabott, inno­vatív vízke­zelő megol­dá­sokat kínál, ráadásul már egészen a tervezés fázi­sától a kivi­te­le­zésen át, a karban­tar­tásig professzi­o­nális szol­gál­ta­tási hátteret bizto­sí­tanak.

A felme­rülő mosodai prob­lé­mákra a legké­zen­fek­vőbb megol­dást A felme­rülő mosodai prob­lé­mákra a legké­zen­fek­vőbb megol­dást A felme­rülő mosodai prob­lé­mákra a legké­zen­fek­vőbb megol­dást A felme­rülő mosodai prob­lé­mákra a legké­zen­fek­vőbb megol­dást egy BWT vízlá­gyító rend­szer beépítse jelent­heti, hiszen a kemény­vízből kiváló vízkő mind a mosó­gépek élet­tar­tamát megrö­vi­dít­heti, mind pedig a textilek minő­ségi érzetét ront­hatja, vala­mint a kemény vízzel történő mosás mosó­szer igénye maga­sabb, mint a lágy vízzel történő mosásé.  

Tudta, hogy a mosógép fűtő­szálra lera­kódó 1 mm vízkő akár 10%-kal is megnö­vel­heti a mosógép ener­gia­igé­nyét, így a szál­loda villany­szám­láját is? Ráadásul a vízkő­le­ra­kó­dások miatt bekö­vet­kező meghi­bá­sodás az egyik kiemel­kedő szerviz ok, amely vagy szerviz költ­séget von maga után, vagy súlyo­sabb esetben a szük­sé­gessé válik a készülék cseréje. Mindezt elke­rül­heti, ha a moso­dában BWT lágí vizet használ a mosó­gépek üzemel­te­té­séhez is.

Ráadásul lágy víz hasz­ná­lata esetén keve­sebb mosó­szerre lesz szükség, és sok esetben az öblí­tő­szer hasz­ná­lata akár teljes mértékben elhagy­ható. Napi több tíz kiló törül­köző és ágynemű mosása esetén, ez havonta akár több tízezer forint megta­ka­rí­tást is jelenthet. Ráadásul a lágy víz hasz­ná­lata hozzá­já­rulhat, hogy a textilek megőrizhessék ragyogó színüket, és pihe-puha tapin­tá­sukat.

BWT vízkezelés szállodák éttermébe és konyhájába
BWT vízkezelés szállodák éttermébe és konyhájába

BWT kiemelkedő szerepet tölt be az ipari vízkezelési megoldásokban, számtalan referenciával rendelkezik Európa legkiválóbb hoteleiben, és nem csak a mosókonyhára, de a hotel egészére, funkcióra szabva tud vízkezelési megoldásokat kínálni.

Szakemberei már egészen a tervezési fázistól részt tudnak venni a gépészeti kialakításokban, teljesen egyedi rendszereket és megoldásokat tudnak kínálni, amely a megrendelő legfőbb igényeire épít.

Léteznek már olyan vízlágyító berendezések amelyek teljes mértékben hálózatba köthetők, így távolról is nyomon követkető a működésük. Ráadásul az intelligens üzemeltetési opcióknak köszönhetően a rendszer 1 hét után automatikusan beáll a használati igény szerinti működésre, így a fogyasztási csúcsidőszakokban sem kell kompromisszumot kötni, mert a lágy víz mindig a megfelelő mennyiségeben áll rendelkezésre.

A BWT több évtizedes nemzetközi szakmai háttérrel és komoly hazai referenciákkal rendelkezik, így Ön biztos lehet abban, hogy magas szintű higiéniai biztonságot a szállodák számára, amely kiváló minőségű és funkcióra-optimalizál víz formájában jelenik meg.


HOL JELENIK MEG A VÍZ EGY SZÁLLODA ÉLETÉBEN?

  • Vendégszobákban és fürdőszobákban
  • Takarítás során
  • Klímarendszerekben
  • Konyhában
  • Kávézóban és bárban
  • Lobbyban és az irodákban
  • Fűtési rendszerben
  • Medence és wellness részlegen

Személyre szabott Tanácsadás

Örömmel segítünk, hogy Önnel közösen találjuk meg az igényeinek megfelelő vízkezelő megoldást.

Lépjen kapcsolatba a BWT - tanácsadókkal.

Visit your local website

Stay on this website