BWT AQABÁR már több éve a piacon - 
csoma­go­lás­mentes vízkon­cepció éttermek, szál­lodák, kávézók számára

BWT AQABÁR
BWT AQABÁR

Ismerje meg, hogy miként kelti életre az ízeket és mi mindent tehet étterme, kávé­zója, szál­lo­dája haté­kony vízke­ze­lé­séért. Fedezd fel a BWT AQABAR  csoma­go­lás­mentes víz koncep­ci­óját, amit már több éve  kíná­lunk mint alter­na­tívát az éttermek, szál­lodák, kávézók számára. Az AQABÁR koncepció mellett más vízke­zelő termé­kekkel is állunk rendel­ke­zésre a HORECA iparág szereplői számára.

.
A BWT évek óta sike­resen helyez ki part­ne­re­ihez olyan inno­vatív vízszűrő megol­dá­sokat, amelyek segít­sé­gével végleg búcsút mond­ha­tunk a palac­ko­zott vizeknek. Az ipari és háztar­tási megol­dások után a HORECA szektor a BWT AQABÁR rend­szer segít­sé­gével akár saját márkás, csoma­go­lás­mentes szűrt vízre cserél­heti a vendég­lá­tásban hasz­nált palackos ásvány­vizet és csap­vizet. Helyi vízből kiváló (v)ízél­mény: tegyen étterme, kávé­zója, szál­lo­dája haté­kony vízke­ze­lé­séért!

BWT AQABÁR csoma­go­lás­mentes vízrend­szer

környezetbarát és gazdaságos alternatíva
A vendég­lá­tásban a víz minden ponton jelen van. Elen­ged­he­tetlen a főzéshez, a napközben fogyasz­tott ízletes italok elké­szí­té­séhez, az eszközök üzemel­te­té­séhez, a tála­ló­esz­közök moso­ga­tá­sához, de csak magában, akár ásvány­víz­ként, akár csap­víz­ként felszol­gálva is hatalmas mennyiség fogy belőle.

A BWT AQABÁR víztisz­tító rend­sze­rének segít­sé­gével kiváló minő­ségű vizet kínálhat étterme, szál­lo­dája vendé­ge­inek. A csapoló egységből és a Magne­zium Mine­ra­li­zered vízszű­rőből álló beren­dezés lágyabbá teszi a veze­tékes vizet, illetve a szűrőn keresztül magné­zi­umot ad hozzá. Az így készülő speci­ális, csoma­go­lás­mentes BWT prémium víz, a helyi “alap­anyagot” felhasz­nálva önma­gában is ízletes, exkluzív élményt ad és óvja a környe­zetet azáltal, hogy kivált­hatja a palackos ásvány­vizet.
 
Az El Asador de Pata Negra étterme már évek óta megelé­ge­déssel és sikerrel alkal­mazza a BWT szaba­dal­maz­ta­tott tech­no­ló­giáit. Losits Vilmos, az El Asador de Pata Negra tulaj­do­nosa így tudja röviden össze­fog­lalni:
saját márkás szűrt víz
saját márkás szűrt víz
Éttermünkben jelentősen kevesebb a hulladék mennyisége, és megnyugtató az a tudat, hogy a gépeink is biztonságban vannak. Akárcsak a Pata Negra család többi étterme esetében, az Asadorral is hosszú távon tervezünk, így fontos, hogy minél inkább képesek legyünk megvédeni a berendezéseket az idő előtti elhasználódástól és a vízkő okozta kellemetlenségektől. Minden ételünkön érzékeljük a pozitív változást, amit a tisztított víz hozott, de leginkább a mártásoknál és az alapleveknél tapasztalható a különbség. A tiszta víznek köszönhetően selymesebb, lágyabb textúrát és ízeket kaptunk

Kiváló minő­ségű, szűrt, Magne­sium Mine­ra­li­zered víz
az aszta­lokon

A BWT AQABÁR vízke­zelő rend­szer a szűrő­patron segít­sé­gével a rajta átmenő csap­vizet egye­dül­álló, prémium Magne­sium Mine­ra­lized vízzé alakítja. A szűrő műkö­dése a követ­kező:

  • az előszűrés kiszűri a lebegő részecs­kéket, mint a homok vagy a rozsda, 
  • a nagy telje­sít­ményű ioncse­rélő hozzá­adja a vízhez a magné­zi­umot és csök­kenti a vízben lévő nehéz­fémek, például az ólom mennyi­ségét,
  • az aktív­szenes szűrő eltá­vo­lítja az olyan íz- és illat­rontó anya­gokat mint a klórt,
  • a finom­szűrő eltá­vo­lítja a legap­róbb részecs­kéket akár 1 μm-ig (így csök­kenti a mikro­mű­anyagok mennyi­ségét is)

A BWT szaba­dal­maz­ta­tott tech­no­ló­giája úgy csök­kenti a kelle­metlen szagokat, ízeket okozó anyagok mennyi­ségét, illetve vonja ki a vízkö­ve­se­dé­sért felelős anya­gokat, hogy a vízben levő hasznos ásvá­nyokat, mint a kalcium és a magné­zium megőrzi. Ráadásul a magné­zium egy olyan értékes ásványi anyag, amely segít­heti a kávék, teák, vagy akár a külön­böző főtt ételek ízvi­lá­gának kibon­ta­ko­zását.

Saját márkás, szűrt víz elegáns üvegekben
felejtsük el együtt a műanyag palac­kokat!

BWT szűrt csomagolásmentes víz étterem
BWT szűrt csomagolásmentes víz étterem

A műanyag ásvány­vizes palackok táro­lása még kicsiben, az egyes vendég­lá­tó­ipari egységek szintjén is rémálom. A kartonok sok helyet foglalnak, a víz felszol­gá­lása, kitöl­tése pedig nehezen oldható meg a kívánt elegan­ci­ával. És akkor még nem is beszél­tünk a megma­radó palackok szelek­tált hulla­dék­gyűj­té­séről.

A BWT AQABÁR szol­gál­ta­tá­sához emiatt egyedi, forma­ter­ve­zett üvegek is tartoznak, amelyeket kérés esetén az Ön étterme, szál­lo­dája saját logó­jával díszí­tünk. A saját márkás, valódi üvegekben érkező szűrt víz jó benyo­mást kelthet és hozzá­já­rulhat az exkluzív vendég­lá­tási élményhez.

De az ásvány­vizes palackok ennél sokkal komo­lyabb prob­lé­mákhoz is köthetők: globális léptékben az óceá­nokat elárasztó, le nem bomló műanyagok az utóbbi idők egyik legsú­lyo­sabb ökoló­giai kataszt­ró­fáját okozzák.

A csoma­go­lás­mentes helyi víz egyéb táro­lási módjaira való átállás immár nem csak kényelmi vagy eszté­tikai kérdés, de a fenn­tart­ha­tóság és boly­gónk jövője is függhet tőle. A BWT célja, hogy az eldob­hatót minde­nütt az újra­hasz­no­sít­ható váltsa fel: ezt jelenti számunkra a Bottle Free Zone filo­zó­fiája.

Az egyedi kiegé­szítők megkönnyítik a pult alatti vízada­goló hasz­ná­latát

A BWT AQABÁR rend­szerhez speci­ális, beépí­tett csapoló torony tartozik. A torony két csappal rendel­kezik, így hűtött szén­savas és szén­sav­mentes Magne­zium Mine­ra­lized Water vizet egyaránt nyer­he­tünk belőle.

A felszol­gálás egysze­rűbb és stílu­so­sabb, mintha a vizet egysze­rűen a pult alatti vízada­go­lóból nyer­nénk ki. A beépí­tett LED vilá­gítás a szer­ke­zetet még muta­tó­sabbá teszi és figye­lem­fel­keltő látványt nyújt az esti, söté­tedés utáni vendég­lá­tásban. Vele a szűrt víz valóban vonzó, stílusos prémium itallá válik.

BWT AQABÁRral az ízekért, a környezetért, a fejlődésért!

A csoma­go­lás­mentes prémium szűrt BWT vízzel az étterme csak jól járhat:


  • Finom és egész­séges. A BWT AQABÁR rend­szerből érkező víz nagy­mér­tékben mentes az ízrontó anya­goktól, a hozzá­adott magné­zium pedig hozzá­já­rulhat az immun­rend­szer és a szel­lemi telje­sí­tő­ké­pesség támo­ga­tá­sához.

  • Kibon­ta­koz­tatja az ízeket. Legyen szó minő­ségi kávékról, teákról vagy ínycsik­landó sültekről, péksü­te­mé­nyekről, a jó minő­ségű víz hozzá­já­rulhat az ízél­ményhez.

  • Óvja a környe­zetet. A BWT elkö­te­le­zett a környe­zet­vé­delem iránt: az eszköz kapa­ci­tását tekintve Ön egy darab Magne­sium Mine­ra­lized Water szűrővel akár 3333 darab műanyag ásvány­vizes palackot is megspó­rolhat.

Mutas­sunk példát együtt, járjunk elöl a válto­zásban!pult alatti vízadagoló
BWT Perla voucher

A komplex vízkezelésben is segíthetünk

A korszerű tech­no­ló­gián alapuló vízke­zelés több szem­pontból is jó ötlet: a szűrt víz hozzájárulhat az ételeknek az ízvilágához, de fogyasz­tása a finom ebéd kísé­rő­je­ként, vagy önma­gában is külön élményt jelenthet a vendégek számára.

A lágy víz pedig sokat számít akkor is, amikor ebéd után a moso­ga­tásra kerül sor. A vízkö­ve­sedés egy forgalmas vendég­látó helyi­ségben külö­nösen nagy gond lehet: a korszerű tech­no­ló­gián alapuló vízrend­szer a beren­de­zé­seit és tála­ló­esz­kö­zeit is megvéd­heti ettől. A töké­le­tesen tiszta tányérok, evőesz­közök minden éttermi élmény kulcs­fon­tos­ságú részei. A hagyo­má­nyos, veze­tékes víz nem csak vízkö­vessé teheti a beren­de­zé­seket, de a tányé­rokon maradó vízkő­foltok, csíkok a vendégek számára is zava­róak lehetnek. A beren­de­zések vízkö­ve­se­dé­sének szinte teljes elke­rü­lé­séhez érdemes központi vízlá­gyítót felsze­relni, de való­jában sokat segíthet már az is, ha az egyes csapokra szűrőket helye­zünk.

Ha szeretné vendég­látó egysége komplex vízke­ze­lését egy maga­sabb szintre emelni, keressen minket bátran!

Visit your local website

Stay on this website