Csapra szerelhető vízszűrők

 Csapra szerelhető vízszűrők a BWT-től
Csapra szerelhető vízszűrők a BWT-től
A csapra szerelhető vízszűrők környezetvédelmi és kényelmi szempontból is fontos szerepet töltenek be. Ismerje meg a BWT modern víztisztító berendezéseit!
.

Öntsünk tiszta vizet a pohárba: mi a perlátor, a vízszűrő és a víztisztító?

A BWT-nél gyakran tapasz­taljuk, hogy az érdek­lődők fejében rengeteg félre­értés van a csapra szerel­hető vízszűrők és az otthoni víztisz­títók kapcsán. Ennek oka, hogy a téma­körön belül, számos hasonló foga­lommal talál­kozni, amelyeket csak az nem téveszt össze, aki már évek óta tanul­má­nyozza és képzi magát a korszerű vízszű­rési tech­no­ló­giák műkö­dé­séről.

Ezért mielőtt azonnal gyakor­lati részre térnénk, fontos, hogy a perlátor a vízszűrő és a víztisz­tító beren­dezés fogalmát már elöl­já­róban is tisz­tázzuk.

A sugárszabályozás apró eszköze: perlátor

A perlátor egy olyan sugár­sza­bá­lyo­zást bizto­sító apró eszköz, amely a csap­telep végére csat­la­koz­tatva a vízsu­garat több módon is “kordában tartja”.

Több rétegben felépülő fémrács szer­ke­zete lehe­tővé teszi, hogy a nagy erővel kiáramló vízsugár párhu­za­mosan folyjon, ezzel meggá­tolva annak fröcs­kö­lő­dését. Ezen­felül apró fúvó­káin keresztül képes levegőt keverni a vízhez, amelynek pozitív hatása a vízcso­bogás inten­zi­tá­sának enyhí­tése.

A vízsugár szabá­lyozás előnye­inek tudható be a gazda­sá­go­sabb fogyasztás is, de a közhi­e­de­lemmel ellen­tétben vízszűrő funk­ci­óval nem rendel­kezik. A fémrács megfoghat igazán nagy­mé­retű szennye­ző­dé­seket, de közben a vízkő is megte­lep­szik rajta. Így kiemelt fontos­ságú a rend­szeres időkö­zön­ként történő tisz­tí­tása, vízkő­men­te­sí­tése, hiszen a vízköves felü­leten elsza­po­rod­hatnak a bakté­ri­umok.

Vízszűrő betétek és patronok mint a víztisztító eszközök és berendezések részei

A vízszűrő betét, az úgy neve­zett patron, a víztisz­tí­tást lehe­tővé tévő eszközök és beren­de­zések szíve-lelke. Legyen szó egy vízszűrő kancsóról vagy egy csapra szerel­hető vízszű­rőről ezeknek az alkat­ré­szeknek köszön­hető a szűrt víz. A víztisz­tító viszont a szűrésen felül képes ásványi anyagok hozzá­adá­sára is, hogy fris­sítő, az ízek kitel­je­se­dé­sében szerepet játszó, hozzá­adott magné­zi­umot vagy cinket tartal­mazzon a szűrt víz.

Finom, kellemes ízű, szűrt víz - akár hozzáadott ásványi anyagokkal

Amikor felmerül a kérdés, hogy miért érdemes beru­házni egy víztisz­tító rend­szerre, a válasz, hogy korszerű tech­no­ló­gi­á­juknak hála a konyhai veze­tékes vizet több lépcsőben is megszűrik. Nem csak a szennye­ző­dések mennyi­ségét csök­kentik, de a vízve­ze­ték­rend­sze­rekből érkező víz klóros odőrjét és az ízél­ményt káro­sító, egyéb anya­gokat is.

A víztisz­tító készü­léktől, vala­mint a hozzá tartozó vízszűrő parto­noktól függően, egyéb extrák is elér­he­tőek. Egyes vízszűrők a bejövő vizet akár ásványi anya­gokkal is dúsít­hatják a konyhai csap­te­lepen keresztül. 

A Magne­sium Mine­ra­lized egy szaba­dal­maz­ta­tott BWT tech­no­lógia, amely a szűrt vizet több­let­mag­né­zi­ummal látja el. Így a forró és hideg italok elké­szí­té­sekor a legjobb (v)ízél­ményt bizto­sítja és hozzá­járul az egész­séges életmód támo­ga­tá­sához.
Víztisztító berendezések Víztisztító berendezések
Víztisztító berendezések

Hogy működik egy víztisztító berendezés otthon?

A csapra szerel­hető vízszűrők, vagyis az otthoni víztisz­tító beren­de­zések kony­ha­pult alá történő besze­re­lése és az üzemel­te­tése kife­je­zetten egyszerű. Alacsony hely­igé­nyűek, körül­belül egy másfél literes palacknyi helyet igényel egy vízszűrő patron. De egyes modellek akár a bútor lába­za­tában is elhe­lyez­he­tőek!

A szűrő­pat­ronok minden esetben a moso­gató alatt kiala­kí­tott helyre kerülnek, amelyeket egyaránt csat­la­koz­tatni kell az otthoni vízve­ze­ték­rend­szerhez és az adott, három­utas csap­te­lephez.

A speci­ális három­utas csap­telep gondos­kodik arról, hogy megvá­laszt­hassa, milyen vizet szeretne a csapból: a moso­ga­táshoz szűretlen vizet tud vele engedni, ezáltal a vízszűrő patron kapa­ci­tá­sával is spórolva. Ezeknek két egymástól külön­álló belső vízve­ze­téke van, egyik a sima csap­víznek, a másik a szűrt víznek. Rendel­keznek egy, a hideg-meleg vízsza­bá­lyo­zást szol­gáló forgó karral és a szűrt víz elérését szol­gáló váltó­sze­leppel.

Az AQA drink Pure termék­család esetén mellé­ke­lünk a csomagban egy GROHE három­utas csap­te­lepet, de a  Woda-Pure csapra szerel­hető vízszűrő termék­család esetén szinte bármi­lyen három­utas csap­telep megfe­lelő, a kony­hája stílu­sához igazodva.

Mind­egyik termék­csa­ládhoz külön­féle vízszűrő patronok választ­ha­tóak, személyre szabottan. Ezeket 6 havonta szük­séges cserélni, a kime­rült vízszűrő patron pedig vissza­küld­hető nekünk újra­hasz­no­sí­tásra.

A BWT AQA drink Pure csap­víz­szűrői és a Woda-Pure-hoz tartozó csere­be­tétek személyre szab­ha­tóak, a háztar­tása igényei szerint kivá­laszt­ha­tóak. Ezek közül az AQA drink Pure és Woda-Pure csapra szerel­hető vízszűrő betétek közül választhat!

AQA drink Pure csapra szerelhető vízszűrő betétek: a magnéziumos (v)ízélmény

Ezek a szűrő­pat­ronok képesek a klórt, és az egyéb illat- és ízrontó anyagok előfor­du­lását csök­ken­teni, miközben értékes, hozzá­adott magné­zi­umról is gondos­kodnak. A hozzá­adott magné­zi­umnak köszön­he­tően a víz ízle­te­sebb és segíti a hideg, meleg italok ízeinek kitel­je­se­dését.

A vízkő elleni véde­lemben is számít­ha­tunk rájuk: a szűrt BWT víz hasz­ná­latát a konyhai beren­de­zései is meghá­lálják, pl. a vízfor­raló vagy a kávégép.

Woda-Pure vízszűrők csapra: multifunkcionális szűrtvíz-megoldások

A Woda-Pure csapra szerel­hető vízszűrő rend­sze­rébe 2 szűrő­betét is választ­ható, így a hatá­sukat kombi­nál­hatja.

Három válasz­tási lehe­tőség van, amelyeknek más-más erős­ségei vannak: 

A Woda-Pure S-C kife­je­zetten haté­ko­nyan lép fel a íz- és illat­rontó anya­gokkal szemben, miközben egyes szerves anya­gokat is megbíz­ha­tóan vissza­tart és a nagyobb lebegő részecs­kéket is szűri. 

A Woda-Pure Clear magné­zi­umot ad a szűrt vízhez, így csök­kenti a kalci­um­mennyi­séget a vízkő­le­ra­kódás megelő­zése érde­kében. Emel­lett az S-C patronhoz hason­lóan csök­kenti a csap­vízben lévő íz- és illat­rontó anyagok, a szerves anyagok és a lebegő részecskék mértékét is.

A Woda-Pure S-CUF aktív szénnel működik, amely több képes­séget is egyesít. A hozzá­adott magné­zium kivé­te­lével az összes korábban felso­rolt szerepet betölti, és még egy higi­é­niai szem­ponttal ki is egészíti azokat. Ultra­membrán szűrő­jével képes eltá­vo­lí­tani a bakté­ri­umok 99,9 %-át, miközben a mikro­mű­anyagok mennyi­sé­gének csök­ken­té­séhez is hozzá­járul.

Üvegvisszaváltási rendszer helyett Under the Sink megoldás - megéri!

2024 során Magyar­or­szágon is beve­ze­tésre került az üveg­vissza­vál­tási rendszer, amelynek végcélja a műanyag-hulladék jelentős mértékű csök­ken­tése. Bár az új rend­szer hatalmas környe­zet­vé­delmi előre­lé­pést hozhat, azonban több kényel­met­len­séggel jár. A PET-palack jelö­léseken való eliga­zodás, a vissza­vál­tással járó logisz­tika bonyo­lul­tabbá teszi a korábbi hely­zetet.

Bele­gon­dolt már, hogy a palac­ko­zott víz milyen hosszú utat tesz meg, amíg eljut az ottho­nába? A BWTcsapra szerel­hető vízszű­rő­ivel teljes mértékben kiik­tat­hatja az ásvány­vizes palac­kokat a család életéből, és nap mint nap kellemes ízű, szűrt vízhez juthat közvet­lenül a kony­ha­csapból. Emel­lett a szén-dioxid-kibocsátás csök­ken­té­séhez és a mikro­mű­anyagok csök­ken­té­séhez is hozzá­já­rulhat.

Fenn­tart­ha­tóság és kényelem: hiszünk benne, hogy megéri egy kony­ha­pultba épít­hető víztisz­tító beren­dezés mellett dönteni.

Visit your local website

Stay on this website