Össze­gyűj­töt­tünk néhány tippet, amelyet minden házépí­tőnek érdemes megfon­tolnia.

Haus Familie
Haus Familie
A megfe­lelő finan­szí­ro­zási stra­té­gi­ától kezdve az ideális telek és házforma kivá­lasz­tásán át az ener­gia­ szab­vá­nyokig: egy ház terve­zé­sekor, felújí­tá­sakor sok mindent figye­lembe kell venni. Össze­gyűj­töt­tünk néhány tippet, amelyet házépí­téskor, felújí­táskor érdemes megfon­tolni.
.
Ez az írás Marta Jerzyns­kával, a hellomart.com bloggerinájával együtt­mű­ködve készült.

A legtöbb ember számára a „saját négy fal” jelenti élete legnagyobb beruházását. A saját otthonnal egyben nagy álmunkat is valóra váltjuk. A zöldben elnyúló ház, egy szép lakás egyenlő az önmegvalósítással, a függetlenséggel és a hosszú távú biztonsággal.

Ezért is fontos, hogy már a ház építésekor, felújításakor végig gondoljuk a legfontosabb szempontokat, a fel legyünk vértezve néhány extra információval, tanácssal:

1. Ingat­lan­fi­nan­szí­rozás

Egy ingatlan finan­szí­ro­zá­sakor fontos a kocká­zatok kerü­lése. Szilárd saját tőke lakástakarék-​pénztárral és banki kölcsönnel kombi­nálva - így finan­szí­roz­ható megfe­le­lően egy ház megépí­tése illetve felújí­tása. Az ingat­lan­fi­nan­szí­rozás során nem szabad elfe­led­kezni a járu­lékos költ­sé­gekről, a teljes időtar­tamot figye­lembe kell venni, és minden eshe­tő­ségre fel kell készülni. A legfon­to­sabb, hogy a finan­szí­rozás elegendő legyen ahhoz, hogy a házat költö­zésre kész álla­potig meg lehessen építeni. 2021-​ben több­féle építési és felújí­tási támo­ga­tást biztosít a Magyar Állam, amelyről a Magyar Állam­kincstár honlapján lehet bővebben tájé­ko­zódni. Több támo­gatás is létezik az ener­gia­ha­té­kony épületek finan­szí­ro­zá­sára, korsze­rű­sí­tésre.

Hausbau
Hausbau
Hausbau
Hausbau

2. A megfe­lelő telek kivá­lasz­tása

Az álomház alapja a körül­te­kintő tervezés. Ebbe első lépés­ként termé­sze­tesen bele­tar­tozik a megfe­lelő telek kivá­lasz­tása is. A tele­pü­lés­ren­de­zési terv illetve a helyi építési szabályzat megha­tá­rozza, hogy mit és miként épít­he­tünk az adott föld­te­rü­leten.

Annak érde­kében, hogy később ne érjen megle­petés bennünket, a telek vásár­lása előtt érdemes ezeket átta­nul­má­nyozni, hogy mi vonat­kozik a telekre. Építési szem­pontból a helyi építési szabályzat rendel­kezik a terület hasz­no­sít­ha­tó­sá­gáról. A megfe­lelő telket nem egyszerű megta­lálni, sok türelmet és döntési hajlan­dó­ságot kíván.

A tájo­láson kívül arra is ügyel­nünk kell, hogy hova tesszük a gépko­csi­be­járót. Ha az utca a telek északi oldalán húzódik, a kertet tehetjük délre, és napfé­nyes teraszt is épít­he­tünk. Ha a bejáró a déli oldalon helyez­kedik el, akkor a teraszt vagy a téli­kertet az utca felőli oldalra kell építe­nünk, hacsak nem szeret­nénk, hogy túlnyo­mó­részt árnyékban legyen. Ezért is nagyon fontos a telek fekvése.

Fontos, hogy tisz­tában legyünk a szemé­lyes igénye­inkkel. Milyen közel legyenek a szom­szédok, mennyire sűrűn lakott tele­pü­lésen szeret­nénk élni, milyen legyen az infra­struk­túra és a környezet? Mennyire közel szeret­nénk lakni a városhoz? Mennyire öleljen körbe a termé­szet? A telek fekvése jelentős tényező az ár képzésben is.

3. Ne tervezze túl szorosra és tartsa be a határ­időket

Egy házat felépí­teni időbe telik, ezért jó, ha nagy­vo­na­lúan kalku­lá­lunk. A saját otthon létre­ho­zása nagy vállal­kozás, amely sok apró lépésre oszt­ható. Az egyes lépé­seknél csúszások alakul­hatnak ki, amelyekkel minden­képp számol­nunk kell.

Hausbau
Hausbau
Hausbau
Hausbau

4. Energia- és hőház­tartás

Manapság minden új építésű és eladó ingat­lannak rendel­keznie kell ener­gia­ta­nú­sít­vánnyal. Hogy mennyire kapunk jó érté­keket, termé­sze­tesen az építési módtól függ. Dönt­he­tünk úgy, hogy éppen csak eleget teszünk az építési jogsza­bá­lyokban előírt mini­mum­kö­ve­tel­mé­nyeknek, de úgy is, hogy alacsony ener­gia­igényű vagy kife­je­zetten passzív­házat épít­te­tünk.

Napjaink passzív­há­zaiba gyakran tele­pí­tenek napelemes rend­sze­reket, amelyek össze­gyűjtik, eltá­rolják és elekt­romos árammá alakítják a napfényt. Az áramot aztán a rend­szer igény szerint a főve­ze­tékbe táplálja vissza, így csökkentve az hálózati áram igényünket és sokat lehet spórolni a rezsi­költ­sé­geken. A napelemes  rend­szerek, a helyi­ségek ellen­őr­zött szel­lőz­te­tése és az ideális, termé­szetes szige­te­lő­anyagok mind hozzá­já­rul­hatnak ahhoz, hogy a saját házunk ener­gia­mér­lege pozitív legyen. Ez egy jövőbe mutató megoldás. Ha olyan terü­leten lakunk, ahol kemény a víz, a vízke­mény­ségen változ­tatva is ener­giát taka­rít­ha­tunk meg.

Ezen­kívül a nyári felme­le­ge­désről is szót kell ejte­nünk. A délre néző nagy üveg­fe­lü­letek ugyan maxi­má­lisan been­gedik a fényt és a meleget, ami télen segíthet, hogy a rövid és hideg napokat sokkal hosszabbnak és mele­gebbnek érezzük, nyáron azonban éppen emiatt gyorsan felfor­ró­sodhat a ház. Sokak számára csak a vásárlás után derül ki, hogy ennek elle­nére milyen magasra rúghatnak a fenn­tar­tási költ­ségek. A kölcsön törlesz­tése mellett a családi ház havi rezsi­költ­sé­gére is gondol­nunk kell, amelyet nem lehet össze­ha­son­lí­tani egy kis lakás költ­sé­ge­ivel. De ha növeljük az ener­gia­ha­té­kony­ságot az új ottho­nunknak, csök­kent­hetjük ezt a maga­sabb rezsi költ­séget.

5. A vízel­látás hosszú távú terve­zése

A hosszú távú tervezés is fontos ottho­nunk vízel­lá­tásban. Ezért a terve­zéskor ne csak a mára gondoljon. Legyen szó központi vízszű­rőkről, vízlá­gyító beren­de­zé­sekről, vagy az opti­mális fűtési telje­sít­mény érde­kében végzett vízke­ze­lésről – a BWT-nél mindent megtalál. A központi vízszű­rők, mint például a BWT E1 egykezes vízszű­rője, ma már egyre több otthon alap­fel­sze­relt­sége. Ezek közvet­lenül a pincében lévő vízóra után tele­pít­hetők, így a víz belé­pési pontján akadá­lyozzák meg a lebegő szennye­ző­dések*, mint például a homok vagy rozs­da  darabkák, tovább hala­dását.

Ha valaki olyan helyen lakik, ahol kemény a víz, ott az olyan vízlá­gyító beren­de­zések, mint a BWT Perla segí­tenek a vízkő elleni véde­ke­zésben. A BWT vízlá­gyító beren­de­zései kivonják a vízből a kemény­séget okozó anya­gokat, és a vizet lágy­vízzé alakítják át, amit mi a BWT-nél "selyem­víznek" neve­zünk. A víz kemény­sége a régi­ótól függően eltérő lehet, és hosszú távon a vízkő kiválás prob­lémát jelenthet az ener­gia­el­lá­tásban is. Az évek során a vízve­ze­tékek elvíz­kö­ve­sed­hetnek, mert kemény víz hasz­ná­lata esetén évente akár 60 kg vízkő is bejuthat egy családi ház csőrend­sze­rébe. A vízkő lera­kódik a fűtő­szá­lakon vagy a hőcse­ré­lőben is. Már egy 2 mm vastag vízkő­réteg is akár 10 száza­lékkal növel­heti az energia fogyasztást. Ezért egy beépí­tett BWT vízlá­gyító beren­dezés hosszú távú és kifi­ze­tődő megol­dást jelenthet.

BWT vízkezelés otthona számára

6. Időt­álló elren­dezés és felsze­reltség

Jól tudjuk, hogy az ízlés szubjektív és idővel változó dolog. Ezért a tervezéskor ne csak arra gondoljon, hogy jelen pillanatban mit szeretne. Az időtlen dizájn gondoskodik róla, hogy évtizedek múltán is jól érezzük magunkat otthonunkban. Éppen ezért nagyon fontos a rugalmas alaprajz. Fontos, hogy a tereket több célra is használhassuk és idősebb korban is könnyen meg tudjuk közelíteni. Emellett személyes álmainkkal és az esetleges utódokkal is érdemes számolnunk az alaprajz elkészítése és a kivitelezés során, már a tervezési szakaszban.

Sok sikert az álmok valóra váltá­sához, üdvöz­lettel,

Marta www.hello­marta.com

 

* A BWT központi vízszűrői 100 μm méretűnél nagyobb lebegőanyagokat képesek kiszűrni a vízből.

Marta Jerzynska a hellomarta.com-tól

A Bécsben otthonra találó Marta Jerzynska 2014-ban kezdett blogolni jóllét és életmód témakörben. Marta blogján receptek, hasznos tanácsok és aktuális divattrendek színes egyvelegét találjuk. A Hello Marta 2011-ben jött létre, és a hivatásszerűen tartalomstratégiával és -koncepcióval foglalkozó Marta számára a személyes kikapcsolódást jelenti. A blog inspirációs forrás, gondolatok és javaslatok gyűjtőhelye, egyben digitális menedék a hétköznapokban.
www.hellomarta.com
Marta Jerzynska

Visit your local website

Stay on this website