Vízkő: a nemkí­vá­natos vendég a házban

Kalk unerwünschter Gast
Kalk unerwünschter Gast
Önnek is ismerős az állandó és fárasztó vízkő súrolás, felületek fénye­sítés a kony­hában és a fürdő­szo­bában, hogy a csempék és csap­te­lepek és a zuhany­kabin tiszták legyen? És azt is tudja, hogy mind­ezért ki vagy mi a felelős? Például a vízkő! Vagyis tulaj­don­képpen: a túl kemény víz. De mit tehe­tünk a vízkő­mentes ottho­nért?
.

Ha a vízben oldott bizo­nyos ásványi anyagok értéke megha­ladja a 14 német kemény­ségi fokot, már kemény vízről beszél­he­tünk. Kézen­fekvő a vízkő­prob­léma megol­dása: termé­sze­tesen lágy víz.

Ezt egészen egysze­rűen bizto­sí­tani tudja egy olyan vízlá­gyító beren­dezés, mint például a BWT Perla. 

Miért veszé­lyez­tet­heti a szerel­vé­nyeket és a készü­lé­keket vízkő?

Ha a vízben túlsá­gosan sok a vízkőért felelős anyag, akkor ez nem egysze­rűen csak csúnya látvány. A vízkő minde­nek­előtt ott okozhat prob­lémát, ahol a vizet mele­gítik, gőzölik vagy páro­log­tatják. A hő kedvez a vízkő lera­kó­dá­sának. Például átfo­lyós vízme­le­gí­tőkben és mosó­gé­pekben, kávé­fő­zőkben és vízfor­ra­lókban, bojle­rekben és meleg­víz­tá­ro­lókban, vala­mint a fűtés­csö­vekben és szinte minden ivóvíz­sze­rel­vényben.

A követ­kez­mé­nyek: gyak­rabban kell akár vastag vízkövet a készü­lé­kekről eltá­vo­lí­tani – néha agresszív, környe­zet­ká­ro­sító szerekkel – az elvíz­kö­ve­se­dett fűtés­csövek megnö­vel­hetik az ener­gia­igényt, és a vízhasz­náló készü­lékek élet­tar­tama csök­kenhet. A másik követ­kez­ménye pedig drága javí­tások vagy akár teljesen új készülék megvá­sár­lása lehet. Ezen­kívül, ha a víz túl kemény, több mosogató-​ és tisz­tí­tó­szerre lehet szükség. Ez termé­sze­tesen pénzbe kerül, és káros a környe­zetre.

A másik követ­kez­ménye pedig drága javí­tások vagy akár teljesen új készülék megvá­sár­lása lehet. Ezen­kívül, ha a víz túl kemény, több mosogató-​ és tisz­tí­tó­szerre lehet szükség. Ez termé­sze­tesen pénzbe kerül, és káros a környe­zetre.

Miért van nagyobb szükség a vízkő elleni véde­lemre manapság, mint korábban?

Csak az elmúlt 30–40 évben vált a túl kemény víz prob­lé­mája beszéd­té­mává. Ebben az időszakban nemcsak az élet­mó­dunk válto­zott meg, hanem a komfort­igé­nyünk is nagyobb lett. Az épület­gé­pé­szet egyre komp­le­xebbé vált. És minél komp­le­xebb lett az épület­gé­pé­szet, annál könnyebben alakul­hatnak ki üzem­za­varok és prob­lémák.

Például egy modern kazán esetében az előírt álla­pottól való legki­sebb eltérés is károsan hathat a műkö­dő­ké­pes­ségre és a haté­kony­ságra. Ez az üzem­za­vart okozó tényezők között elég gyak­ran­ a vízkő szerepel.

 

A BWT-​nek számos megol­dása van vízkő illetve a kemény víz ellen

Vízlágyítás - megoldás a vízkő és a kemény víz ellen

A vízkő­vé­delem és a vízlá­gyítás, illetve vízkőt­le­nítés kife­je­zést gyakran szino­ni­ma­ként vagy pontat­lanul hasz­nálják, bár a két kife­jezés között érdemi különbség van. Ugyanis az egyes esetekben hasz­nál­ható tech­no­ló­giák alap­ve­tően eltérnek:

a vízlágyítás az egy ioncse­rélő eljáráson alapuló technológia
A víz tény­leges lágyí­tá­sához az úgyne­ve­zett ioncse­rélő eljárás hasz­nál­ható. Az eljárás során a kemény­séget adó magnézium- és kalci­um­ionok nátri­um­io­nokra cseré­lődnek. Ez a tech­no­lógia eltá­vo­lítja a vízkő­kép­zőket a vízből, és a kemény vizet selymesen lágy vízzé alakítja – a selyemvíz minden előnyével.

Visit your local website

Stay on this website