Adományozz vizet pár kattintással!

BWT vizkrizis afrika
Afrika BWT vizproject
Neked semmibe nem kerül, de valakinek több hónapra elegendő vizet biztosíthatsz! Ha van bármilyen BWT készüléked (kancsó, lágyító, szűrő), és 2021. március-április folyamán beregisztrálod az ingyenes BEST WATER HOME applikációba, akkor mi 350 Ft-ot adományozunk vízkreditben a rászorulóknak.
.

Mai napig, számunkra elkép­zel­he­tet­lenül nagy prob­lémát jelent a vízhiány Afri­kában. Nem arra a vízhi­ányra kell gondolni, hogy az otthonok jelentős részében nincs veze­tékes víz, hanem arra, hogy sokszor a legkö­ze­lebbi működő kút vagy forrás is kilo­mé­te­rekre van, és az azokból nyert víz nagy része sem fogyaszt­ható bizton­sá­gosan. Ennek szeret­nénk véget vetni!

Bizton­ságos ivóvizet Afrika falvaiba!

A BWT, az AQUA Pearls projekt kere­tében, Gambia és Tanzánia falva­iban olyan fenn­tart­ható vízrend­szerek kiala­kí­tását kezdte meg, amelyek tiszta ivóvizet biztosít a helyi lakosok számára. A cél, hogy mindenki számára elér­hető közel­ségben legyen olyan kút, amelyből a nap 24 órájában bizton­ságos víz vehető, hogy ne kelljen akár órákat gyalo­gol­niuk az asszo­nyoknak és a gyere­keknek nap, mint nap, hogy vízhez jussanak.

Afrika rossz ivoviz
Hausbau
BWT kut afrika
Hausbau

Mennyibe kerül a víz 1 évre 1 embernek?

A lakosok azonban fizet­niük kell ezért a vízért. Egy ott élő ember 1 évi vízszük­ség­letét 5 euróból, azaz kb. 1.800 Ft-​ból lehet fedezni! Igen, egy teljes évig jut egy ember tiszta és bizton­ságos ivóvízhez ennyi pénzből! Ez az összeg 100%-ban a kutak fenn­tar­tá­sára és üzemel­te­tésre megy.

Adomá­nyoz­zunk együtt vizet!

A BWT globális kezde­mé­nye­zést mi loká­lisan március-​április folyamán szeret­nénk még pluszban támo­gatni úgy, hogy a lakosok részére úgyne­ve­zett vízkre­ditet adomá­nyo­zunk, hogy minél több rászo­ruló ingye­nesen juthasson tiszta és bizton­ságos ivóvízhez.

Kérünk, hogy Te is támo­gasd ezt a kezde­mé­nye­zést! Ez neked nem kerül semmibe, mégis hozzá­já­rul­hatsz egy család terhe­inek a csök­ken­té­séhez!

 

BWT watermission
Hausbau
bwt vizkredit
Hausbau

Hogyan tudsz vizet adomá­nyozni?

Ha van bármi­lyen BWT készü­léked vagy eszközöd, akkor töltsd le a BWT ingyenes BEST WATER HOME appli­ká­ci­óját, regiszt­ráld be a készü­lé­kedet – kancsót is - és máris 350 Ft-​tal hozzá­já­rulsz, ahhoz hogy minél több afrikai ember juthasson bizton­ságos ivóvízhez!

Az appli­káció elér­hető mind IOS mind Android rend­szerre. A termék regiszt­rá­ci­óhoz pedig videós segít­séget adunk.

Minden termékre­giszt­ráció után - 2021. március 1.-​április 30. között – a BWT Hungária Kft. 350 Ft-ot adomá­nyoz vízkre­ditben a helyi lako­soknak. 5 db termék regiszt­rá­ci­óval 1 ember 1 éves vízfel­hasz­ná­lá­sának a költ­ségét fedezi!

 

A projectről még többe a BWT CSR oldalán olvas­hatsz.

 

BWT Alkalmazás letöltése

Töltse le most ingyenesen a BWT BEST WATER HOME applikációját

 App Store

Google Play

Neked miért lesz jó, ha a tele­fo­nodra felkerül a BWT BEST WATER HOME appli­káció?

  • Minden BWT terméket re­giszt­rál­hatsz (kancsót is) - Az appli­káció jelzi, ha közeleg a szűrő­csere időpontja
  • iOT tech­no­ló­gi­ával ellá­tott lágyí­tókról valós idejű adatokat mutat, jelzi ha beavat­ko­zásra van szükség
  • Könnyen és ingye­nesen lehet az appli­ká­ción keresztül szűrő­be­tétet és rege­ne­ráló sót rendelni

 

Csat­la­kozz, és segít­sünk közösen!

Visit your local website

Stay on this website