5 tipp a jó közérzetért és a kiegyensúlyozottabb mindennapokért

Yoga
Yoga
Megosztunk Önnel 5 tippet, amelyek hozzájárulhatnak a közérzetének javításához, könnyen megvalósíthatók a mindennapokban, és így kiegyensúlyozottabbá válhat az élete.
.
Korán lefek­szik, mégis egész nap kime­rült? A kielé­gítő alvás mellett számos egyéb tényező van, amelyek hozzá­já­rulhatnak a kiegyen­sú­lyo­zott élet­módhoz és a jó közér­zethez.

1. Stressz­csök­kentés

A tartós fáradtság oka gyakran a stressz. Minden 4. európai dolgozó9 számol be arról, hogy a munka­ideje nagy részében stresszel. Egyre több munka­vál­laló szenved legalább időn­ként hátfá­jástól, tartós fáradt­ságtól, belső feszült­ségtől, kedvet­len­ségtől vagy alvás­za­va­roktól. 1

Legtöbb­ször az előt­tünk álló munka mennyi­sé­gétől, a munka és a magán­élet közötti egyen­súly fenn­tar­tása miatt, illetve a szemé­lyes kapcso­la­tokban kiala­kuló prob­lémák miatt stressze­lünk. A pandémia okozta bizony­ta­lanság okozta stressz pedig ennél is több embert érint.

A testünk jól kezeli a rövid ideig fellépő stresszt, azonban a hosszabb ideig tartó nyomást nehezen tole­rálja, ami a testet és a lelket egyaránt megvi­seli.

Tipp: jóga és meditáció

A stressz oldá­sának fontos eleme, hogy időt szánunk magunkra! Amikor félre­tesszük a mobil­te­le­font, a számí­tó­gépet és a magunkra mért perfek­ci­o­niz­must. Főként a mozgás segíthet a belső feszültség leküz­dé­sében.

Ideális választás bármely könnyű, álló­ké­pes­séget fejlesztő, jó levegőn űzött sport, például a futás, a kirán­dulás és az úszás, vala­mint a jóga. A jóga ősi, indiai tech­ni­kája egyszerre edzi a testet és a lelket, miközben megtanít befelé figyelni.

Yoga am See Yoga am See

2. Elegendő folyadék fogyasz­tása

Mind­annyian tudjuk: felnőtt­korban az emberi test kereken 70%-a víz. A rend­szeres folya­dék­pótlás számos szem­pontból is elen­ged­he­tet­lenül fontos a test műkö­dé­séhez, így az anyag­cse­réhez, vérke­rin­géshez vagy a test­hő­mér­séklet szabá­lyo­zá­sához. A Deut­sche Gesell­schaft für Ernäh­rung (Német Táplál­ko­zási Társaság) aján­lása szerint napi 2-3 liter víz fogyasz­tása javal­lott.2 Ennek egy része szár­mazhat a táplá­lékból, de java­részt ital formá­jában kell elfo­gyasz­tani. Mi az, amiről a stresszes hétköz­na­pokon legkönnyebben elfe­led­ke­zünk? Az elegendő folyadék-​​után­pót­lásról. A folya­dék­hiány fára­dé­kony­sághoz, fejfá­jáshoz és dekon­cent­rált­sághoz vezet.3

Tipp: Ideális ital a víz és az édesítés nélküli tea. A legjobb rögtön ébredés után meginni egy vagy két pohár vizet. Ezzel jól indít­hatjuk a napot.4

Vízszűrő kancsó: A víz mindig kéznél lesz

A BWT vízszűrő kancsóját mindig tartsa elér­hető közel­ségben, legyen megtöltve a hűtőben, és tegyen egy poharat az íróasz­talra, nehogy elfe­led­kezzen a vízivásról a hétköz­na­pokban. 

A BWT vízszű­rő­rend­szer gondos­kodik arról, hogy az Ön helyi veze­tékes vizéből a prémium BWT víz váljon. A víz támo­gatja a kiegyen­sú­lyo­zott élet­módot, ugyan­akkor hozzá­járul a környezet védel­méhez azzal, hogy elke­rüli a feles­leges műanyag hulla­dé­kokat.

Tudj meg többet
Frau am Schreibtisch

3. Hozza egyen­súlyba szer­ve­zete sav-​bázis-​háztartását

Úgy tartják, hogy ha elsa­va­sodik a szer­ve­ze­tünk, álta­lában csökken az ener­giánk és a koncent­rá­ció­ké­pes­sé­günk. Ha a szer­ve­ze­tünk belső pH-​értéke nincs egyen­súlyban, az nega­tívan hathat az anyag­cse­rénkre és a hangu­la­tunkra. De mi lehet a kiegyen­sú­lyo­zatlan sav-​bázis-​háztartás oka? A kevés mozgás, a sok stressz, a sok állati fehérje fogyasz­tása, továbbá az alkohol és a ciga­retta is kedvez az elsa­va­so­dásnak.5

Tipp: ügyeljen a kiegyen­sú­lyo­zott, könnyű étrendre, fogyasszon sok lúgo­sító ételt, például zöld­séget és gyümöl­csöt. Ezzel szemben kerülje a sava­sító ételeket, például a kávét, az alko­holt, a cukrot, a húst és az állati eredetű élel­mi­sze­reket. Folya­dék­be­vi­tellel segít­heti a savak lebon­tását.6

Balanced Alkalized Water

A BWT vízszűrő kancsóba helye­zett, Balanced Alka­lized Watert előál­lító szűrő­betét inno­vatív tech­no­ló­giája révén hozzájárulhat, hogy kiegyen­sú­lyo­zot­tabbak legyenek a hétköz­napok és még jól érezzük magunkat:

  • A speci­ális szűrési tech­no­ló­gi­ának köszön­he­tően a hagyo­má­nyos veze­tékes vízből lúgos víz lesz
  • A víz maga­sabb pH-​értéke hozzá­já­rulhat a belső egyen­súlyhoz és támo­gatja a táplál­ko­zás­tu­datos élet­stí­lust.
Tudj meg többet
Balanced Alkalized Water_

4. Tápanyagok töké­letes egyen­súlyban

A tápanyagok és a testünkben való elosz­lásuk jelentős hatással van minden­napi közér­ze­tünkre. A szén­hid­rátok, zsírok, amino­savak, vita­minok és ásványi anyagok mind létfon­tos­sá­gúak a szer­ve­ze­tünk számára. Azonban minden az arányokon múlik: Ha vala­miből túl kevés vagy akár túl sok van, akkor ez azonnal észre­ve­hető a terhel­he­tő­sé­günkön és az erőn­lé­tünkön. Ennek követ­kez­ménye lehet például a fáradt­ság­érzet lehet.7

Tipp: Figyeljen a válto­zatos táplál­ko­zásra, fogyasszon sok friss és feldol­go­zatlan élel­mi­szert, és gondos­kodjon a megfe­lelő folya­dék­pót­lásról. A Balanced Alka­lized vízszűrő betét opti­mális választás a táplál­ko­zás­tu­datos élet­stí­lushoz.

5. Kiegyensúlyozott alvás

Reggel alig bír feltápászkodni az ágyból, pedig korán lefeküdt? Ennek a rossz alvásminőség és rossz alvásritmus lehet az oka, mert mindenkinél egyéni, hogy hány óra alvásra van szüksége. Bár a San Diego-i egyetem kutatói8 7 órában határozták meg az optimális alvási időt, de ez nem jelenti azt, hogy ez Önre is feltétlenül igaz. Aki túl keveset vagy túl sokat aludt, másnap fáradt, nem tud koncentrálni, és gyakran rosszkedvű is.

Tipp: Tudja meg, hány óra alvásra van szüksége! A pihentető alvás teste egyedi jellemzőitől is függ. Valaki 7 óra alvás után kipihentnek érzi magát, valakinek kell még egy fél óra...

Gondoskodjon arról, hogy alvását ne zavarja fény, zaj vagy más zavaró tényező. A sötét, hűvös és csendes szoba, valamint egy rutinszerű esti szokás (pl. naplóírás, rövid meditáció vagy olvasás) segít a szellemnek megnyugodni, és hamarabb elaludni.

További szűrési tech­no­ló­giák

A Balanced Alkalized Water nem az egyetlen különleges szűrési technológiánk – vessen egy pillantást a további vízszűrő betétekre is.

Hasonló cikkek

Visit your local website

Stay on this website